سایت در حال بارگذاری است ...

آرشیو مطالب

شبیه سازی کارگاه تولید پوشاک با ارنا arena

45000 تومان
توضیحات محصول / خرید

شبیه سازی توليد كننده بردهاي مخابراتي و الكترونيكي در حوزه پردازش (high tech) با ارنا arena

50000 تومان
توضیحات محصول / خرید

شبیه سازی مقاله کاربرد مهندسی مجدد فرایند ها در پیاده سازی تولید سلولی با استفاده از نرم افزار ارنا arena

50000 تومان
توضیحات محصول / خرید

شبیه سازی بیمارستان قلب با ارنا arena

50000 تومان
توضیحات محصول / خرید

شبیه سازی آسانسور با ارنا arena

45000 تومان
توضیحات محصول / خرید

تمرین 13 فصل 4 (4-13) دیوید کلتون، کتاب شبیه سازی با نرم افزار ارنا-دیوید کلتون-ترجمه محسن باقری، سیستم تک ماشینه

45000 تومان
توضیحات محصول / خرید

تمرین 5 فصل 4 (4-5) دیوید کلتون، کتاب شبیه سازی با نرم افزار ارنا-دیوید کلتون-ترجمه محسن باقری، فرودگاه

45000 تومان
توضیحات محصول / خرید

تمرین 4 فصل 4 (4-4) دیوید کلتون، کتاب شبیه سازی با نرم افزار ارنا-دیوید کلتون-ترجمه محسن باقری، قطعه

40000 تومان
توضیحات محصول / خرید

تمرین 3 فصل 4 (4-3) دیوید کلتون، کتاب شبیه سازی با نرم افزار ارنا-دیوید کلتون-ترجمه محسن باقری، پایانه فرودگاه

45000 تومان
توضیحات محصول / خرید

تمرین 4 فصل 7 (7-4) دیوید کلتون، کتاب شبیه سازی با نرم افزار ارنا-دیوید کلتون-ترجمه محسن باقری، ایستگاه کاری

45000 تومان
توضیحات محصول / خرید

تمرین 7 فصل 4 (4-7) دیوید کلتون، کتاب شبیه سازی با نرم افزار ارنا-دیوید کلتون-ترجمه محسن باقری، سیستم تولیدی

45000 تومان
توضیحات محصول / خرید

شبیه سازی ارنا بندر آرنا، شبیه سازی تانکر نفت با arena

45000 تومان
توضیحات محصول / خرید