سایت در حال بارگذاری است ...

آخرین مطالب دسته بندی : شبکه(Network)

ترجمه مقاله(CWNA) فصل 4، راهنمای مطالعه گواهی مدیر شبکه بیسیم

25000 تومان
توضیحات محصول / خرید

ترجمه مقاله (CWNA) فصل 8، راهنمای مطالعه گواهی مدیر شبکه بیسیم

25000 تومان
توضیحات محصول / خرید

ترجمه مقاله(CWNA) فصل 9، راهنمای مطالعه گواهی مدیر شبکه بیسیم

35000 تومان
توضیحات محصول / خرید

ترجمه مقاله (CWNA) فصل 10، راهنمای مطالعه گواهی مدیر شبکه بیسیم

45000 تومان
توضیحات محصول / خرید

ترجمه مقاله (CWNA) فصل 11، راهنمای مطالعه گواهی مدیر شبکه بیسیم

55000 تومان
توضیحات محصول / خرید

ترجمه مقاله برنامه های آکادمی شبکه های سیسکو فصل 4، سال دوم ،راهنمای نسخه دوم

25000 تومان
توضیحات محصول / خرید

ترجمه مقاله برنامه های آکادمی شبکه های سیسکو فصل 3: سال دوم ،راهنمای نسخه دوم

30000 تومان
توضیحات محصول / خرید

ترجمه مقاله برنامه های آکادمی شبکه های سیسکو فصل 2 :سال دوم ،راهنمای نسخه دوم

30000 تومان
توضیحات محصول / خرید

ترجمه مقاله برنامه های آکادمی شبکه های سیسکو فصل 11 :سال دوم ،راهنمای نسخه دوم

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

ترجمه مقاله Cisco Press فصل 14، راهنمای رسمی آزمون صدور گواهینامهCCNA ICND1

25000 تومان
توضیحات محصول / خرید

ترجمه مقاله Cisco Press فصل 12، راهنمای رسمی آزمون صدور گواهینامهCCNA ICND1

25000 تومان
توضیحات محصول / خرید

ترجمه مقاله Cisco Press فصل 11، راهنمای رسمی آزمون صدور گواهینامهCCNA ICND1

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید