سایت در حال بارگذاری است ...

آخرین مطالب دسته بندی : پردازش تصویر

پردازش تصویر چرخش افقی و عمودی عکس در سی شارپ C # csharp

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

هیستوگرام تصویر رنگی در سی شارپ C # csharp، پردازش تصویر

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

هیستوگرام تصویر خاکستری در سی شارپ C # csharp، پردازش تصویر

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

لبه یابی از تصویر به روش سوبل در دلفی Delphi، پردازش تصویر

25000 تومان
توضیحات محصول / خرید

لبه یابی از تصویر به روش روبرت در دلفی Delphi، پردازش تصویر

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

چرخش عکس بصورت افقی در دلفی Delphi، پردازش تصویر

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

نگاتیو عکس رنگی در دلفی Delphi، پردازش تصویر

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

لبه یابی از تصویر در دلفی Delphi، پردازش تصویر

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

هیستوگرام عکس رنگی در دلفی Delphi، پردازش تصویر

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

هیستوگرام عکس خاکستری در دلفی Delphi، پردازش تصویر

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

انتگرال گیری از تصویر-انتگرال 25 در دلفی Delphi، پردازش تصویر

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

انتگرال گیری از تصویر-انتگرال 9 در دلفی Delphi، پردازش تصویر

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید