سایت در حال بارگذاری است ...

آرشیو مطالب

تمرین 13 فصل 4 (4-13) دیوید کلتون، کتاب شبیه سازی با نرم افزار ارنا-دیوید کلتون-ترجمه محسن باقری، سیستم تک ماشینه

65000 تومان
توضیحات محصول / خرید

تمرین 5 فصل 4 (4-5) دیوید کلتون، کتاب شبیه سازی با نرم افزار ارنا-دیوید کلتون-ترجمه محسن باقری، فرودگاه

65000 تومان
توضیحات محصول / خرید

تمرین 4 فصل 4 (4-4) دیوید کلتون، کتاب شبیه سازی با نرم افزار ارنا-دیوید کلتون-ترجمه محسن باقری، قطعه

60000 تومان
توضیحات محصول / خرید

تمرین 3 فصل 4 (4-3) دیوید کلتون، کتاب شبیه سازی با نرم افزار ارنا-دیوید کلتون-ترجمه محسن باقری، پایانه فرودگاه

65000 تومان
توضیحات محصول / خرید

تمرین 4 فصل 7 (7-4) دیوید کلتون، کتاب شبیه سازی با نرم افزار ارنا-دیوید کلتون-ترجمه محسن باقری، ایستگاه کاری

65000 تومان
توضیحات محصول / خرید

تمرین 7 فصل 4 (4-7) دیوید کلتون، کتاب شبیه سازی با نرم افزار ارنا-دیوید کلتون-ترجمه محسن باقری، سیستم تولیدی

65000 تومان
توضیحات محصول / خرید

شبیه سازی ارنا بندر آرنا، شبیه سازی تانکر نفت با arena

65000 تومان
توضیحات محصول / خرید

شبیه سازی ارنا ساخت آسانسور آرنا، شبیه سازی تولید آسانسور با ارنا arena

65000 تومان
توضیحات محصول / خرید