سایت در حال بارگذاری است ...

آخرین مطالب دسته بندی : پایان نامه مکانیک

بررسی سیستم های تعلیق فعال (‏ABC‏)‏، مهندسی مکانیک

15000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه سیستم خنک کاری موتور، مهندسی مکانیک

14000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه سیستم خنک کاری موتور، مهندسی مکانیک

13000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه هيدروليك و معرفي المانهاي هيدروليكي، مهندسی مکانیک

13000 تومان
توضیحات محصول / خرید

روش المان محدود در طراحي قالبهاي فلزي، مكانيك گرايش طراحي كاربردي، سمينار كارشناسي ارشد

14000 تومان
توضیحات محصول / خرید

سوختهای گياهی و بيو ديزل، مهندسی مکانیک

16000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه ریکوپراتورها و بررسی مشخصات آن‌ها، مهندسی مکانیک

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه راه اندازی دستگاه دینامومتر دانشگاه شهید رجایی ‏مدل ‏MPA 130‎، مهندسی مکانیک

14000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه خودروهاي هيبريدي و انواع سوخت های پیشرفته، مهندسی مکانیک

25000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه تعویض دنده در گیر بکس ها، مهندسی مکانيک

18000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه سيستمهاي ترمز ضد قفل ‏A.B.S، مهندسی مکانيک

15000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه تحليل كمانش ورقهاي مدورمركب ارتوتروپ با ‏استفاده از نرم افزار المان محدود، مهندسی مکانيک

15000 تومان
توضیحات محصول / خرید