سایت در حال بارگذاری است ...

آرشیو مطالب

ترجمه مقاله برنامه های آکادمی شبکه های سیسکو فصل 4، سال دوم ،راهنمای نسخه دوم

25000 تومان
توضیحات محصول / خرید

ترجمه مقاله برنامه های آکادمی شبکه های سیسکو فصل 3: سال دوم ،راهنمای نسخه دوم

30000 تومان
توضیحات محصول / خرید

ترجمه مقاله برنامه های آکادمی شبکه های سیسکو فصل 2 :سال دوم ،راهنمای نسخه دوم

30000 تومان
توضیحات محصول / خرید

ترجمه مقاله برنامه های آکادمی شبکه های سیسکو فصل 11 :سال دوم ،راهنمای نسخه دوم

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

ترجمه مقاله Cisco Press فصل 14، راهنمای رسمی آزمون صدور گواهینامهCCNA ICND1

25000 تومان
توضیحات محصول / خرید

ترجمه مقاله Cisco Press فصل 12، راهنمای رسمی آزمون صدور گواهینامهCCNA ICND1

25000 تومان
توضیحات محصول / خرید

ترجمه مقاله Cisco Press فصل 11، راهنمای رسمی آزمون صدور گواهینامهCCNA ICND1

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

ترجمه مقاله Cisco Press فصل 7 – راهنمای رسمی آزمون صدور گواهینامهCCNA ICND1

30000 تومان
توضیحات محصول / خرید

ترجمه مقاله ایجاد یک شبکه lan بی سیم سیسکو (قسمت دوم)، فصل 6

25000 تومان
توضیحات محصول / خرید

ترجمه ایجاد یک شبکه lan بی سیم سیسکو (قسمت اول)، فصل 6

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

ترجمه ایجاد یک شبکه lan بی سیم سیسکو (نصب APهای سیسکو سری 340 ، 350)، فصل 5 مقاله

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

ترجمه ایجاد یک شبکه lan بی سیم سیسکو (طراحی شبکه های wireless سیسکو)، فصل 4

25000 تومان
توضیحات محصول / خرید