سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه هيدروليك و معرفي المانهاي هيدروليكي، مهندسی مکانیک

عنوان: پایان نامه هيدروليك و معرفي المانهاي هيدروليكي، مهندسی مکانیک

رشته:  پروژه تخصصی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 232

 

فهرست ‏
فصل اول   
‏1-1 انرژي سيال  
‏1-1-1- انرژي
شكل 1-1 چند برابر كردن نيرو [3]
‏1-3 جريان سيال
شكل1-2تئوري توريچلي
فصل دوم   
بررسي انواع پمپهاي هيدروليك 
شكل2-1يك پمپ پروانه اي
‏2-4-1 پمپهاي پيستوني
شكل2-3 پمپ پيستوني محوري با حجم جابجائي متغير[3]
شكل2-9 پمپ پره اي غيربالانس در وضعيتي كه روتر در مركز ‏قرار گرفته است[3]
شكل2-12 شدت جريان واقعي برحسب سرعت دوراني[3]
فصل سوم   
‏3-2-1 شير يكطرفه (  ‏Check valves)  
‏3-2-2 شير با ساچمه شناور (‏Shuttle Valve)
‏3-2-3 شيرهاي كنترل جهت دو راهه
‏2-2-4 شيرهاي كنترل جهت سه راهه و چهار راهه
شكل3-5 شير چهار راهه،دو حالته(2/4)[3]
شكل3-9 شير(3/4)خنثي تشديد[3]
‏3-2-6 مدارات هيدروليك
‏3-2-7 مشخصات شيرهاي كنترل جهت
‏3-3-1 شيرهاي فشار شكن
شكل3-14 شير فشارشكن مستقيم[3]
‏3-3-2 شيرهاي تخليه فشار و كاهندة فشار
‏3-3-3 انواع ديگر شيرهاي كنترل فشار
شكل3-16 شيرخنثي كننده وزن با كنترل از راه دور[3]
‏3-4-2 انواع شيرهاي كنترل جريان
شكل3-19 شيركنترل جريان سوزني[3]
شكل3-20 شير كنترل جريان حساس به تغييرات فشار[3]
‏3-4-3 ضريب جريان    74 ‏
شكل 3-22 كنترل جريان خروجي از سيلندر,هم در حركت رو به جلو ‏و هم در حركت رو به عقب[3]
شكل3-24 كنترل سرعت سيلندر[3]
‏3-4-5 مشخصات شيرهاي كنترل جريان
فصل چهارم   
بررسي خواص انواع سيالات هيدروليك
جدول 4-1 تقسيم بندي سيالات هيدروليك بر اساس استاندارد 6743 ‏‏[2]‏ISO
‏4-2-1 گرانروي و شاخص گرانروي
شكل 4-1 تغييرات دما- گرانروي و شاخص گرانروي[2]
شكل4-2 تغييرات دما- گرانروي و فشار[2]
‏4-2-2 مشخصه هاي كف كنندگي
‏4-2-4 روانكاري
‏4-2-6 نقطة اشتعال
‏4-5-1 روغن هاي معدني
‏4-6 تعويض نوع سيال به كار رفته در سيستم
‏4-7-1 انواع آلودگي
‏4-7-2 استانداردهاي تميزي
جدول4-3 طبقه بندي آلودگي بر اساس استاندارد  1628‏NAS  [3]
جدول 4-5 آناليز ذرات براي نمونة  ‏ml 100‎‏ روغن هيدروليك ‏تازه [5]
فصل پنجم   
بررسي افتهاي اصطكاكي در سيستمهاي هيدروليكي 
شكل 5-1 مسير خط جريان ذرات سيال در جريان آرام[5]
شكل 5-2 نوسان اتفاقي ذرات سيال در جريان مغشوش[4]
جدول 5-1مقادير معمول زبري مطلق [4]
شكل5-3 نمودار مودي[4]
شكل 5-4 :
شكل 5-6 :ظرفيت عبور جريان در  هدايت كننده ها در سرعتهاي ‏پيشنهادي براي جريان سيال
‏              شكل 5-6: ادامه و 5-7
شكل 5-9 مقادير ‏k‏ براي كاهش ناگهاني مقطع نظير نسبتهاي قطري ‏مختلف[1]
شكل 5-11 [4]
شكل 5-13 [1]
فصل ششم   
لودر با چرخهاي زنجيري 
جدول 6-1 ضريب باكت [8](‏k)
فصل هفتم   
گيربكس هيدروليكي ‏HT 130 
شكل 7-2  گيربكس هيدروليكي[9]
‏7-2 تشريح عملكرد گيربكس در حالت خلاص
شكل7-3 مدار هيدروليك گيربكس[9]
شكل 7-5 تابلوي تعويض دنده[9]
شكل 7- 6  مبدل گشتاور [9]
شكل 7-7 سرعت پمپ زياد و توربين ساكن است[9]
شكل7- 8 سرعت پمپ و توربين يكسان است[9]
فصل هشتم   
سيستم نرمال
شكل 8-1 اجزاء سيستم فرمان[6]
تشريح عملكرد پمپ فرمان
‏8-2-2 وظيفة‌ تعديل  كننده جريان يا شير جبران فشاري
شكل 8-6 حالت خلاص[7]
شكل 8-8 حالت فرمان‌گيري تا انتها[7]
فصل نهم   
تشريح عملكرد سيستم ترمز لودر 4400  
شكل 9-1 اجزاء سيستم ترمز[6]
در شكل 9-2 مدار هيدروپنوماتيكي ترمز نشان داده شده است.
مخزن ضد يخ
شكل 9-3 مخزن ضد يخ[6]
سوپاپ يكطرفه

1 انرژي سيال
‏1-1-1- انرژي ‏
هيدروليك براي كاربردهايي مناسب است كه در آنها نيروهاي ‏زياد، دقت حركتي بالا و حركت يكنواخت مورد نياز باشد. ‏سيستمهاي هيدروليكي نوعاً با فشارهاي  ‏‎500-5000 psi‎‏ ‏‎(35-350bar)‎‏ كار ‏مي كنند و قادرند هزاران پوند نيرو( چندين تن) ايجاد ‏نمايند دو مزيت عمده انتقال انرژي از طريق سيال، قابليت ‏افزايش نيرو و قابليت تغيير جهت سريع انتقال مي باشد.‏
1-2  انتقال نيرو و تغيير مقدار نيرو
يكي از ويژگيهاي كاربردي انرژي سيالات، قابليت تغيير ميزان ‏نيرو به هنگام انتقال نيرو است كه به آساني قابل انجام مي ‏باشد. چنين سيستمي در شكل 1-1 نشان داده شده است در اين ‏شكل سطح پيستون ورودي برابر با ‏in2‎‏ ‏‎10‎‏ و سطح پيستون خروجي ‏برابر با  ‏in2‎‏   ‏‎100‎‏ است. نيروي اعمالي بر پيستون ورودي ‏‎100lbs‎‏ ‏مي باشد. با توجه به سطح اين پيستون  ‏
-3 جريان سيال
شدت جريان سيال عبارت است از حجم سيال كه در واحد زمان از ‏يك سيستم عبور مي كند. شدت جريان سيال تعيين كنندة سرعت ‏عملكرد يك قطعة خروجي در سيستم هيدروليك ( مثلاً يك سيلندر) ‏است سرعت حركت سيال، مسافتي است كه يك سيال در واحد زمان ‏طي مي كند ‏
1-4 تئوري توريچلي
تئوري توريچلي، يك مورد خاص از معادله برنولي است كه در ‏بررسي يك مايع كه از يك مخرن تخليه مي شود، به كار مي رود ‏‏( شكل 1-2) در اين وضعيت براي تعيين سرعت خروج از مخزن مي ‏توان با استفاده از معادله برنولي، سطح مخزن را سطح 1 و ‏سطح سوراخ خروجي را سطح نقطة 2 را در نظر گرفت. فشار در ‏اين دو نقطه برابر است  ‏‎(o psi)‎‏, بنابراين جملات مربوط به فشار ‏در معادله برنولي حذف مي شوند.

منابع :‏
‎1-POWERHYDRAVLZCS,MICHAELJ.P1NCHES,JOHN .ASHBY,F2RST ‎EDZTZON, 1988,PRENTZCE-HALL
‎2-FLUZD POWER, THEORY AND APPLZCATZON,A.SULLIVAN,TH2RD ‎ED2T2ON, 1989, PRENT2CE-HALL
‎3-INTRODUCT2ON TO FLU2D POWER, JOHNSON JAMES.L,‎
ترجمه مهندس اكبر شير خورشيديان، نشر طراح
‏4- هيدروليك صنعتي (طراحي سيستمهاي هيدروليك) حسين ‏دلايلي و احمد رضا مدينه، نشر كانون پژوهش.‏
‏5- طراحي سيستم هاي هيدروليك، فرشيد مشكين نام، ‏نشر كتاب دانشگاهي.‏
‏6-راهنماي كلي تعميرات او در ولو 4400، انتشارات ‏هپكو،
‏7- راهنماي كلي تعميرات لودر ولو‎ l90‎، انتشارات ‏هپكو
‏8- جزو راهسازي1، انتشارات هپكو.‏
‏9- راهنماي كلي تعميرات گيربكس هيدروليك  ‏‎    HT ‎‎130‎،انتشارات هپكو
‎10-CATERPZLLAL 3ERVICE MANVAL,1989‎

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...