سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه طراحی وساخت دورسنج سنسور اثر هال با استفاده از نرم افزار میکروکنترلر AVR، مهندسی برق – قدرت

عنوان:  پایان نامه طراحی وساخت دورسنج سنسور اثر هال با استفاده از نرم افزار میکروکنترلر AVR، مهندسی برق – قدرت

رشته:  پروژه پایانی دوره کارشناسی‌،مهندسی برق – قدرت

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 100

 

فهرست مطالب
عنوان
مقدمه
فصل اول: دور سنج
1-1- دور سنج چیست؟
1-2- کاربرد دور سنج
1-3- مکانیزم دور سنج اتومبیل های قدیمی
1-4- دور سنج اتومبیل های معمولی امروزی
1-5- دور سنج اتومبیل های پیشرفته
1-6- طرح های آینده
1-7- مکانیزم دور سنج الکتریکی با جریان برق متناوب 3 فاز
1-8- انواع تاکومتر ها:
1-8-1- تاكومتر نوري يا ليزري:
1-8-2- تاکومتر مغناطيسي‌ روتور دندانه‌اي:
1-8-3- اينكود رهاي چرخشي:
1-8-4- تاکومترسوئيچي:
1-9- سنسور اثر هال:
1-9-1- تاریخچه
1-9-2- ویژگیهای عمومی
1-10- انواع سنسور ها:
1-10-1- سنسور ماشین های اداری
1-10-2- سنسور موقعیت چندگانه:
1-10-3- سنسور ضد لغزشی
1-10-4- سنسور موقعیت پیستون
1-11- تئوری اثرهال
1-11-1- اساس سنسورهای اثرهال
1-12- انواع سنسور های اثر هال
1-12-1- سنسورهای هال دیجیتال
1-12-2- سنسورهای هال آنالوگ
1-12-3- سنسورهای موقعیت تشخیص پره
1-12-4- سنسورهای مجاورتی
1-12-5- سنسور اثر هال مغناطیس
فصل دوم: آشنايي با ميكروكنترولرها ونرم افزار AVR
2-1- مقدمه اي بر ميكروكنترلرهاي AVR:
2-1-1- بهره هاي كليدي AVR :
2-1-2- واژگان كليدي AVR :
2-1-3- خانواده هاي محصولات AVR :
2-1-4- نکات کلیدی و سود مند مدل Tiny :
2-1-5- نکات کلیدی و سود مند مدل Mega :
2-1-6- نکات کلیدی و سودمند مدل LCD :
2-1-7- نکات کلیدی و سودمند حافظهی فلش خود برنامه ریز:
2-4- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺳﺮﻳﺎل(ISP‬‬):
2-7- ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺎﻣﭙﺎﻳﻠﺮ‬
2-8- ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻧﺮم اﻓﺰار‬
2-8-1- اﻳﺠﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا‬
1-9- LCD‬‬
1-9-1- LCD‬و ارﺗﺒﺎط ﺳﺮﻳﺎل‬
فصل سوم: مدار دور سنج با سنسور اثر هال بانرم افزار AVR
3-1- نقشه گسترده مدار دور سنج با سنسور اثر هال بانرم افزار AVR
3-2- نقشه PCB و برد مونتاژ قطعات مدار دورسنج با سنسور اثر هال بانرم افزارAVR :
3-3- سورس کد برنامه: دور سنج با سنسور اثر هال با نرم افزار AVR
3-4- مدار شبیه سازی شده در نرم افزار پروتیوس:
3-5- مطالبی در مورد عملکرد دستگاه تاکو متر با استفاده از سنسور اثر هال (UJN350)
3-5-1- مرحله اول
3-5-2- مرحله دوم
3-5-3- مرحله سوم
3-5-4- مرحله چهارم
3-5-5- مرحله پنجم
3-5-6- مرحله ششم
3-5-7- مرحله هفتم
منابع:
فهرست اشکال
عنوان
‫ﺷﻜﻞ 2- ٢ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮوﻟﺮﻫﺎي ‪ AVR‬از ٨ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺎ ٦١ ﭘﺎﻳﻪ‬
‫ﺷﮑﻞ 2- ٣‬
ﺷﻜﻞ 2- 12 ﭘﻨﺠﺮهConfigure Project ﻗﺴﻤﺖ
شکل (2-17)قبل از اضافه کردن فایل به پروژه شکل (2-18)قبل از اضافه کردن فایل به پروژه
ﺷﻜﻞ 2- 20 ﭘﻨﺠﺮه ‪ Configure Project‬
‫ﺷﻜﻞ 2- 21 ﭘﻨﺠﺮه ‪ Configure Project‬ﻗﺴﻤﺖ ‪ After Make‬ﺑﻌﺪ از ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﺮاﺷﻪ‬
‫ﺷﻜﻞ 2-24 ﭘﻨﺠﺮه ‪ Information‬
ﺷﮑﻞ 2-25 ﭘﻨﺠﺮه‬ Information ‫ ﻗﺴﻤﺖ‬ ompile
‫ﺷﻜﻞ 2-26 ﭘﻨﺠﺮه‬ Information ﻗﺴﻤﺖ Assembler
‫ﺷﻜﻞ 2-28 ﭘﻨﺠﺮه ‪ Flash Programming‬در زﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﺮاﺷﻪ‬
‫ﺷﻜﻞ 2-30 ﭘﻨﺠﺮه ‪ Verify‬ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ ﻛﺪﻫﺎي ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه‬
‫ﺷﻜﻞ 2-34 ﭘﻨﺠﺮه 4 ‪ Welcom to AVR Studio‬ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب روش ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي و ﻧﻮع ﺗﺮاﺷﻪ‬
‫ﺷﮑﻞ 2-35 ﭘﻨﺠﺮه 4 ‪ Welcom to AVR Studio‬ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب روش ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي و ﻧﻮع ﺗﺮاﺷﻪ‬
ﺷﻜﻞ 2-36 ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ‪ AVRStudio‬
‫ﺷﻜﻞ 2-39 ذﺧﻴﺮه ﻛﺮدن ﻓﺎﻳﻞ ﭘﺮوژه‬‫
‫ﺷﮑﻞ 2-41 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻴﺖ ﭼﻬﺎرم از ﭘﻮرت ‪ B‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺮوﺟﻰ‬
‫ﺷﮑﻞ 2-43
‫ﺷﻜﻞ 2-44 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﻮرت ‪ B‬ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺮوﺟﻲ‬
ﺷﻜﻞ2-45 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﻴﻨﻬﺎي ﺻﻔﺮ و ﻳﻚ از ﭘﻮرت ‪ D‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺮوﺟﻲ‬‫
ﺷﻜﻞ 2-46 ﻗﺴﻤﺖ ‪ ADC‬ﻗﺒﻞ از ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن آن‬
‫ﺷﻜﻞ 2-47 ﻗﺴﻤﺖ ‪ ADC‬و ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت آن‬
‫ﺷﻜﻞ 2-48 ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺳﺮﻳﺎل‬
‫ﺷﻜﻞ 2-50 ﺗﻨﻈﻴﻢ ‪ USART‬ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه‬
‫ﺷﮑﻞ 2-53
ﺷﻜﻞ 2-56 ﺗﻨﻈﻴﻢ ‪ USART‬ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮﻧﺪه‬
(شکل 3-1)
(شکل3-2)
(شکل 3-3)
(شکل3-4)
(شکل 3-5)
(شکل3-6)
(شکل 3-7)
(شکل 3-8)

مقدمه

باعرض سلام و احترام خدمت دوست داران علم ودانش وصنعت
این پروژه به جهت اهمیت یافتن روز افزون کنترلگرهای ریز پردازنده های جدید که در صنعت مورد استفاده قرار میگیرد. در این پروژه جز کوچکی از علم ریز پردازنده ها مورد مطالعه قرار گرفته و با اجرای پروژه توانسته ام تحقیقی درمورد میکروکنترلر های AVR وخصوصیات وعملگرد های آن درمدارات الکترونیکی و الکتریکی مورد بررسی قرار گیرد موضوع تحقیق و اجرای پروژه بنده در مورد انواع دورسنجها وماهیت کاری آنها در تکنولوژی قدیمی و تکنولوژی جدید می باشد در این پروژه توانسته ام اطلاعاتی مربوط به دور سنج الکتروموتور ها با حسگر نیمه هادی سنسور اثر هال با میکروکنترلر AVR اجرا نموده و به مرحله عمل درآورم. وتجربه کاری در عمل کرد میکروکنترلر ها بدست آورم . در خاتمه کمال تشکر را از رهنمود های علمی استاد گرامی جناب آقای مهندس طالبی داشته وامیدوارم که همیشه پیروز و شاد سر افراز باشند.

 

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...