no-img
شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه

شبیه سازی سیستم انتقال توان رتیواتوردوارو (رتوتیلر)با نرم افزار Solid Works، پایان نامه مهندسي مکانیک | شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه


شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه شبیه سازی سیستم انتقال توان رتیواتوردوارو (رتوتیلر)با نرم افزار  Solid Works، مهندسی مکانیک
doc
آگوست 28, 2015
۱۰,۰۰۰ تومان
0 فروش
۱۰,۰۰۰ تومان – خرید

پایان نامه شبیه سازی سیستم انتقال توان رتیواتوردوارو (رتوتیلر)با نرم افزار Solid Works، مهندسی مکانیک


عنوان:دانلود پایان نامه شبیه سازی سیستم انتقال توان رتیواتوردوارو (رتوتیلر)با نرم افزار  Solid Works، مهندسی مکانیک

رشته:  پروژه پایانی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: ۷۰

 

چکیده:
استفاده از تیلرهای دوار به عنوان یکی از کارآمدترین ماشینهای خاکورزی در باغات و شالیزارها به صورت روزافزونی مورد استقبال قرار گرفته است. پودر شدگی خاکدانه ها به واسطه اعمال تنش های اضافی به سطح خاک، یکی از نتایج نامطلوب کاربرد این دستگاه می باشد. در این تحقیق، فرآیند برش خاک در تیلر دوار با استفاده از روش اجزا محدود مدل سازی گردید و اثر پارامترهای سرعت پیشروی، در دو سطح ۲٫۲۳ و ۳٫۴۱ کیلومتر بر ساعت، سرعت دورانی روتور در دو سطح ۱۸۳ و ۲۵۱ دور بر دقیقه و محتوای رطوبتی خاک در سه سطح ۱۲-۱۰، ۱۴-۱۲ و ۱۶-۱۴ درصد بر تنش های اعمال شده بر خاک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مدل سازی بیانگر این است که افزایش سرعت پیشروی منجر به کاهش تنش ها و افزایش سرعت دورانی و افزایش محتوای رطوبتی خاک منجر به افزایش تنش های اعمالی به سطح خاک گردید. مقادیر تنش در وضعیت های مختلف با مقدار مجاز تنش خاک مقایسه و میزان تنش اضافی اعمال شده به خاک که منجر به پودر شدن خاک می گردد محاسبه شد.
کلیدواژه: تیلر دوار، سرعت پیشروی، سرعت دورانی روتور، محتوای رطوبتی، روش اجزا محدود

فهرست مطالب
عنوان
مقدمه
فصل اول: مروری بر تحقیقات گذشته
۱-۱- مقدمه
۱-۲- معرفی روش اجزا محدود
۱-۳- روش اجزا محدود در خاک
۱-۴- مواد و روش ها
۱-۵- نتایج و بحث
فصل دوم: مدل سازی محورA-0001 , A001
۲-۱- مقدمه
۲-۲- مدلسازی محور A-0001
۲-۲-۱- چرخ دنده کوچک A-0001
۲-۲-۲- چرخ دنده بزرگ A-0001
۲-۲-۳- محور A-0001
۲-۲-۴- مونتاژیا Assemblley
۲-۳- مدلسازی محور A-001
۲-۳-۱- چرخدنده کوچک A-001
۲-۳-۲- چرخ دنده بزرگA-001
فصل سوم: مدل سازی محور A-1, A-2, A-3
۳-۱- محور A-1
۳-۱-۱- شفت A-1
۳-۱-۲- دنده کشویی
۳-۱-۳- دنده ثابت کوچک (A-1)
۳-۱-۴- دنده بزرگ( A-1 )
۳-۱-۵- شفت (A-1)
۳-۱-۵- مونتاژ قطعات محور (A-1)
۳-۲- محورA-2
۳-۲-۱- جرخ دنده بزرگ A-2
۳-۲-۲- چرخ دنده میانیA-2) (
۳-۲-۳- چرخ دنده کوچک A-2
۳-۳- محور A-3
۳-۳-۱- چرخ دنده بزرگ A-3
فصل چهارم: مدل سازی محور خروجی و محور اصلی
۴-۱- محور خروجی
۴-۲- محور اصلی
۴-۲-۱- شفت اصلی با نامMione Shoft
۴-۲-۲- چرخ دنده بزرگ متحرکmian Shoft
۴-۲-۳- چرخ دنده کوچک متحرک Mion- Shoft
فصل پنجم: مدل سازی کولتیواتور
۵-۱- مقدمه
۵-۲- گزارش پوسته یا cover کوتیواتور
۵-۳- محور کوتیواتور یا محور پایینی متحرک
۵-۴- پولی
۵-۵- شفت با لایی یا محرکه
۵-۶- مونتاژقطعات یاAssemblly
نتیجه گیری
منابع

فهرست اشکال
عنوان
شکل۱-۱: مدل شبکه بندی شده جهت توصیف سرعت پیشروی ۲/۲۳ کیلومتر بر ساعت و سرعت دورانی ۱۸۳ دور بر دقیقه
شکل ۱-۲: لقمه خاک در سرعت ۲۳/۲ کیلومتر بر ساعت و دور۱۸۳ دور بر دقیقه
شکل۱-۳: نمودار مقادیر تنش در نقاط انتخابی در سرعت ۲/۲۳ کیلومتر بر ساعت و سرعت دورانی ۱۸۳ دور بر دقیقه در سه محتوای رطوبتی
شکل ۲-۱: محاسبه چرخ دنده ها
شکل ۲-۲: نمایی از محور A-000a و شفت
شکل۲-۳:چرخ دنده کوچک A-0001
شکل۲-۴: چرخ دنده بزرگ A-0001
شکل۲-۵: محور A-0001
شکل۲-۶: مونتاژمحور A-0001
شکل ۲-۷: نمایی از محور A-001
شکل ۲-۸:محور A-001
شکل ۳-۱: نمایی از محور A-1
شکل ۳-۲: دنده کشوییA-1
شکل ۳-۳: دنده ثابت کوچک A-1
شکل ۳-۴: دنده بزرگ A-1
شکل ۳-۵: شفت (A-1)
شکل ۳-۶: – مونتاژ قطعات محور (A-1)
شکل ۳-۷: محور یکپارچه (A-2)
شکل ۳-۸: محور یکپارچه (A-3)
شکل ۴-۱: محور خروجی
شکل ۴-۲: نمایی از محور اصلی
شکل ۴-۳: شفت اصلی
شکل ۴-۴: چرخ دنده بزرگ متحرکشفت اصلی
شکل ۴-۵: چرخ دنده کوچک متحرکشفت اصلی
شکل ۵-۱: گزارش پوسته یا cover کوتیواتور
شکل ۵-۲: محور کوتیواتور یا محور پایینی متحرک
شکل ۵-۳: پولی
شکل ۵-۴: شفت با لایی یا محرکه
شکل۵-۵: مونتاژقطعات یاAssemblly کولتیواتور
شکل۵-۶: شکل نیم برشخورده مونتاژقطعات یاAssemblly کولتیواتور
شکل ۵-۷: میخ پرچهای فشنگی با محل شکست
فهرست جدول ها
عنوان
جدول ۱-۱: پارامترهای به کار رفته در مورد خاک
جدول۱-۲: مقادیر پارامترهایمربوط به خاک در سه محتوای رطوبتی
جدول ۱-۳: مختصات نقاط تشکیل دهنده لقمه خاک در سرعت ۲/۲۳ کیلومتر بر ساعت و دور ۱۸۳ دور بر دقیقه
جدول ۱-۴: مقادیر تنش در وضعیت سرعت پیشروی ۲۳/۲ کیلومتر بر ساعت و سرعت دورانی ۱۸۳ دور بر دقیقه در سه محتوای رطوبتی
جدول ۲-۱: پارامتر های هندسی چرخ دنده کوچک A-0001
جدول ۲-۲: پارامتر های هندسی چرخ دنده بزرگ A-0001
جدول ۲-۳: پارامتر های هندسی چرخدنده کوچک A-001
جدول ۲-۴: پارامتر های هندسی چرخ دنده بزرگA-001
جدول ۳-۱: پارامتر های هندسی چرخ دنده کشویی
جدول ۳-۲: پارامتر های هندسی دنده ثابت کوچک (A-1)
جدول ۳-۳: پارامتر های هندسی دنده دنده بزرگ( A-1 )
جدول ۳-۴: پارامتر های هندسی جرخ دنده بزرگ A-2
جدول ۳-۵: پارامتر های هندسی چرخ دنده میانیA-2) (
جدول ۳-۶: پارامتر های هندسی چرخ دنده کوچک A-2
جدول ۳-۷: پارامتر های هندسی چرخ دنده بزرگ A-3
جدول ۴-۱: پارامتر های هندسی چرخدنده محور خروجی
جدول ۴-۲- پارامتر های هندسی چرخ دنده بزرگ متحرکmian Shoft
جدول ۴-۳: پارامتر های هندسی چرخ دنده کوچک متحرک Mion- Shoft

 

مقدمه

شبیه سازی سیستم انتقال توان رتیواتوردوارو (رتوتیلر)با نرم افزار Solid Works می باشد.

که اقدامات عملی جهت طراحی و مدل سازی از نیمه دوم اسفند ماه سال ۹۱ مانند هماهنگی با اداره آموزش و پرورش شهرستان مراغه- هنرستان کشاورزی مراغه به عمل آمد. که پس از صرف حدود ۳۲ نفر ساعت کار جهت باز و بست و تجهیز فوق د رمحل هنرستان گردید. که این اقدامات مشروحا به صورت ذیل می باشد.
۱٫ باز کردن گیربکس از روی شاسی
۲٫ پیاده کردن چرخ ها
۳٫ دمونتاژ پوسته گیربکس و ادوات جانبی مانند دسته دنده ها
۴٫ دمونتاژ شفت ها از روی پوسته گیربکس
۵٫ عکس برداری از قطعات داخلی و همچنین نقشه برداری و سایز زنی (یعنی برداشتن اندازه ها اصلی توسط کولیس)
۶٫ بررسی عملکرد و مکانیزم گیربکس به صورت مکانیکی و فیلمبرداری آن.
۷٫ مرحله آخر مونتاژ
۸٫ اما توضیحات در مورد تجهیزات: این تجهیزات متعلق به تیلر ۶٫۵ hr از کارخانه میتسوبیشی ژاپن که توسط شرکت اشتهارد صنعت در سال ۱۳۶۰ در ایران عرضه شده است. دیگر اظهارات و مشخصات فنی از قبیل گشتاور خروجی موتور، به دلیل عدم وجود موتور روی شاسی مشخص نمی‌باشد. اما به گفته مسئولین موتور آن از نوع دیزلی چهار زمانه یک سیلندر آب خنک می باشد. این نوع تیلر از نوع اتصال مستقیم PTU به گاردان یا سایر مکانیزم های فوق الذکر نبوده و اتصال آن توسط دوپولی و تسمه انجام می گیرد. که گیربکس آن دارای سه حالت سبک و سنگین و دنده ارتباط دهنده PTU خروجی در حین کار با کوتیواتور می باشد. همچنین دارای دو کلاج جدا کننده که توسط چرخنده های هرزگرد روی شفت A-3 برای گردش حین حرکت روی چرخ ها می باشد. در قسمت داخل گیربکس مشروحا” توضیح داده خواهد شد.
خود رتیواتور که از نوع دوار بوده و دارای یک پوسته و یک لوله و چرخ روی آن سوار شده است و یک محور که تیغه های محور به صورت غیر متقارن بر روی محور اصلی سوار شده است نیروی محرک این محور توسط یک چرخ زنجیر متصل به محور پولی بالایی تامین می شود. در مورد کاربرد آن نیز جهت خاک ورزی و انجام کارهای کاشت و آماده سازی زمین قبل از کاشت مورد استفاده قرار می گیرد.
کاربرد کولتیواتور
روش مکانیکی (کولتیواتورزدن) یک خاک‌ورزی هنوز مهمترین راه کنترل علف‌های هرز است و در جاهائی که قابل اجرا باشد اقتصادی‌ترین روش هم خواهد بود.
با افزایش قدرت تراکتورها، عرض کولتیواتور نیز بیشتر شد نظر به اینکه نیازهای نیروئی به ازای هر متر عرض نسبتاً پائین است، حداکثر عرض کولتیواتورهای محصولات ردیفی عمدتاً با عواملی چون مانور پذیری، اثرات مربوط به تغییرات مقاومت کششی غیر متعادل ابزارهائی که با فاصله زیادی نیست به خط مرکزی تراکتور قرار دارند و جرم وسیله و کیفیت ساختمانی دستگاه محدود می‌شود. کولتیواتورهای عقب سوار یا جلو سوار موجود عرضی به بزرگی ۹ متر را تحت پوشش قرار می‌دهند. حداکثر تعداد ردیف‌های از ۸ ردیف ۱۰۲ سانتی‌متر تا ۱۶ ردیف ۵۱ سانتی‌منتری تغییری می‌کند.برخی از کولتیواتورها صرفاً دو ردیف ۱۰۲ سانتی‌متری تا ۱۶ ردیف ۵۱ سانتی‌متری تغییری می‌کند. برخی از کولتیواتورها صرفاً دو ردیف ۱۰۲ سانتی‌متری طراحی شده‌اند ولی اغلب کولتیواتورهائی که در حال حاضر مورد استفاده واقع می‌شوند حداقل چهار ردیف می‌باشند.
تراکتورهای مخصوص کولیتواتورهای محصولات ردیفی ـ تراکتور سه چرخ منظوری با فاصله قابل تنظیم میان چرخ‌های عقب و میان چرخ‌های جلو بطور گسترده‌ای مخصوصاً برای کولتیواتورهای بزرگتر استفاده می‌شود.
انواع کولتیوتورهای سوار
معمولترین نوع کولتیواتورها که می‌توان آنرا کولتیواتور با گروه‌های مجزا نامید برای هر ردیف یک یا دو گروه مستقل دارد. کولتیواتورهای مخصوصی طراحی شده برای چغندر قند و سبزی‌ها که فاصله میان ردیف آنها کم است دارای قاب افزارهای پیوسته می‌باشند.
کولتیواتورهای عقب سوار باقاب پیوسته، مستقیماً به سه بازوی سیستم هیدرولیک تراکتور متصل می‌شوند. اگر فاصله عمودی میان نقاط اتصال بالائی و پائینی عادی باشد تقارب عمودی بازوها باعث می‌شود که وضعیت استقرار ابزار و عمق نسبی ابزار پس و پیش قرار گرفته بر روی قاب، با بالابری یا پایین آوری کولتیواتور تغییر نماید.
کولتیواتودوار
کولتیواتورهای قدرت‌گیر دوار برای کنترل علف‌های هرز و ایجاد مالچ سطحی در محصولات معینی، به‌ویژه محصولات با ردیف‌ها کم عرض چون چغندر قند و سبزیجات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.
کولتیواتورهای دندانه‌دار
هر کولتیواتور دارای یک قاب و تعدادی دندانه برای خردو مخلوط کردن خاک است. هر دندانه دارای تیغه یا نوک قابل تعویض است که به اشکال مختلف برای کارهای متفاوت ساخته می‌شود. انواع تیغه‌های قابل جابه‌جائی و دندانه‌های گوناگون از جمله دندانه‌های صلب دندانه‌های فنردار، دندانه‌های فنری

کولیتواتورهای دوار
انواعی از آنها در باغبانی کاربرد دارد. انواع کوچک آن برای مصارف خانگی با موتورهای بنزینی یا برقی کوچک بکار می‌افتند. انواع دیگر روی ماشین‌های دستی و بسیاری از تراکتورها به‌صورت کولتیواتور دوار سوار مورد استفاده‌اند.
کولتیواتور دستی
نوعی معمولاً به تیلر گردان یا تراکتوری معروف است. تیغه‌ها توسط گردنده، رتور کولتیواتور می‌گردند. چرخ‌هائی برای حمل و نقل ماشین نصب شده است. در انتهای نوار کولتیواتور را به صورت نوسانی جلو و عقب می‌برد.
کولتیواترهای چرخ گرد
نیز در اندازه‌های مختلف ساخته می‌شود. این ماشین‌ها مستحکم ساخته شده و معمولاً دارای جعبه دنده‌ای با سه دنده جلو و یک دنه عقب هستند. تعویض دنده به کمک کلاچ صفحه‌ای صورت می‌گیرد.
کولتیواتورهای دوارسوار
با اتصال سه نقطه در اندازه‌های مختلف ساخته شده است. اندازه‌های بزرگ را به‌صورت دنباله بند می‌سازند که با تراکتورهای قوی کشیده می‌شود.

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

 

 ads

درباره نویسنده

admin 785 نوشته در شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Secured By miniOrange