سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه شبیه سازی سیستم انتقال توان رتیواتوردوارو (رتوتیلر)با نرم افزار Solid Works، مهندسي مکانیک

عنوان:دانلود پایان نامه شبیه سازی سیستم انتقال توان رتیواتوردوارو (رتوتیلر)با نرم افزار  Solid Works، مهندسي مکانیک

رشته:  پروژه پایانی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 70

 

چکیده:
استفاده از تيلرهاي دوار به عنوان يکي از کارآمدترين ماشينهاي خاکورزي در باغات و شاليزارها به صورت روزافزوني مورد استقبال قرار گرفته است. پودر شدگي خاکدانه ها به واسطه اعمال تنش هاي اضافي به سطح خاک، يکي از نتايج نامطلوب کاربرد اين دستگاه مي باشد. در اين تحقيق، فرآيند برش خاک در تيلر دوار با استفاده از روش اجزا محدود مدل سازي گرديد و اثر پارامترهاي سرعت پيشروي، در دو سطح 2.23 و 3.41 کيلومتر بر ساعت، سرعت دوراني روتور در دو سطح 183 و 251 دور بر دقيقه و محتواي رطوبتي خاک در سه سطح 12-10، 14-12 و 16-14 درصد بر تنش هاي اعمال شده بر خاک مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از مدل سازي بيانگر اين است که افزايش سرعت پيشروي منجر به کاهش تنش ها و افزايش سرعت دوراني و افزايش محتواي رطوبتي خاک منجر به افزايش تنش هاي اعمالي به سطح خاک گرديد. مقادير تنش در وضعيت هاي مختلف با مقدار مجاز تنش خاک مقايسه و ميزان تنش اضافي اعمال شده به خاک که منجر به پودر شدن خاک مي گردد محاسبه شد.
کلیدواژه: تيلر دوار، سرعت پيشروي، سرعت دوراني روتور، محتواي رطوبتي، روش اجزا محدود

فهرست مطالب
عنوان
مقدمه
فصل اول: مروری بر تحقیقات گذشته
1-1- مقدمه
1-2- معرفی روش اجزا محدود
1-3- روش اجزا محدود در خاک
1-4- مواد و روش ها
1-5- نتایج و بحث
فصل دوم: مدل سازی محورA-0001 , A001
2-1- مقدمه
2-2- مدلسازی محور A-0001
2-2-1- چرخ دنده كوچك A-0001
2-2-2- چرخ دنده بزرگ A-0001
2-2-3- محور A-0001
2-2-4- مونتاژیا Assemblley
2-3- مدلسازی محور A-001
2-3-1- چرخدنده کوچک A-001
2-3-2- چرخ دنده بزرگA-001
فصل سوم: مدل سازی محور A-1, A-2, A-3
3-1- محور A-1
3-1-1- شفت A-1
3-1-2- دنده كشويي
3-1-3- دنده ثابت كوچك (A-1)
3-1-4- دنده بزرگ( A-1 )
3-1-5- شفت (A-1)
3-1-5- مونتاژ قطعات محور (A-1)
3-2- محورA-2
3-2-1- جرخ دنده بزرگ A-2
3-2-2- چرخ دنده میانیA-2) (
3-2-3- چرخ دنده کوچک A-2
3-3- محور A-3
3-3-1- چرخ دنده بزرگ A-3
فصل چهارم: مدل سازی محور خروجی و محور اصلی
4-1- محور خروجي
4-2- محور اصلی
4-2-1- شفت اصلي با نامMione Shoft
4-2-2- چرخ دنده بزرگ متحركmian Shoft
4-2-3- چرخ دنده كوچك متحرك Mion- Shoft
فصل پنجم: مدل سازی کولتیواتور
5-1- مقدمه
5-2- گزارش پوسته يا cover كوتيواتور
5-3- محور كوتيواتور يا محور پاييني متحرك
5-4- پولي
5-5- شفت با لایی يا محركه
5-6- مونتاژقطعات یاAssemblly
نتیجه گیری
منابع

فهرست اشکال
عنوان
شکل1-1: مدل شبکه بندی شده جهت توصیف سرعت پیشروی 2/23 کیلومتر بر ساعت و سرعت دورانی 183 دور بر دقیقه
شکل 1-2: لقمه خاک در سرعت 23/2 کیلومتر بر ساعت و دور183 دور بر دقیقه
شکل1-3: نمودار مقادیر تنش در نقاط انتخابی در سرعت 2/23 کیلومتر بر ساعت و سرعت دورانی 183 دور بر دقیقه در سه محتوای رطوبتی
شکل 2-1: محاسبه چرخ دنده ها
شکل 2-2: نمایی از محور A-000a و شفت
شکل2-3:چرخ دنده كوچك A-0001
شکل2-4: چرخ دنده بزرگ A-0001
شکل2-5: محور A-0001
شکل2-6: مونتاژمحور A-0001
شکل 2-7: نمایی از محور A-001
شکل 2-8:محور A-001
شکل 3-1: نمایی از محور A-1
شکل 3-2: دنده كشوييA-1
شکل 3-3: دنده ثابت كوچك A-1
شکل 3-4: دنده بزرگ A-1
شکل 3-5: شفت (A-1)
شکل 3-6: – مونتاژ قطعات محور (A-1)
شکل 3-7: محور یکپارچه (A-2)
شکل 3-8: محور یکپارچه (A-3)
شکل 4-1: محور خروجي
شکل 4-2: نمایی از محور اصلی
شکل 4-3: شفت اصلي
شکل 4-4: چرخ دنده بزرگ متحركشفت اصلي
شکل 4-5: چرخ دنده کوچک متحركشفت اصلي
شکل 5-1: گزارش پوسته يا cover كوتيواتور
شکل 5-2: محور كوتيواتور يا محور پاييني متحرك
شکل 5-3: پولی
شکل 5-4: شفت با لایی يا محركه
شکل5-5: مونتاژقطعات یاAssemblly کولتیواتور
شکل5-6: شکل نیم برشخورده مونتاژقطعات یاAssemblly کولتیواتور
شکل 5-7: میخ پرچهای فشنگی با محل شکست
فهرست جدول ها
عنوان
جدول 1-1: پارامترهای به کار رفته در مورد خاک
جدول1-2: مقادیر پارامترهایمربوط به خاک در سه محتوای رطوبتی
جدول 1-3: مختصات نقاط تشکیل دهنده لقمه خاک در سرعت 2/23 کیلومتر بر ساعت و دور 183 دور بر دقیقه
جدول 1-4: مقادیر تنش در وضعیت سرعت پیشروی 23/2 کیلومتر بر ساعت و سرعت دورانی 183 دور بر دقیقه در سه محتوای رطوبتی
جدول 2-1: پارامتر هاي هندسي چرخ دنده كوچك A-0001
جدول 2-2: پارامتر هاي هندسي چرخ دنده بزرگ A-0001
جدول 2-3: پارامتر هاي هندسي چرخدنده کوچک A-001
جدول 2-4: پارامتر هاي هندسي چرخ دنده بزرگA-001
جدول 3-1: پارامتر هاي هندسي چرخ دنده كشويي
جدول 3-2: پارامتر هاي هندسي دنده ثابت كوچك (A-1)
جدول 3-3: پارامتر هاي هندسي دنده دنده بزرگ( A-1 )
جدول 3-4: پارامتر هاي هندسي جرخ دنده بزرگ A-2
جدول 3-5: پارامتر هاي هندسي چرخ دنده میانیA-2) (
جدول 3-6: پارامتر هاي هندسي چرخ دنده کوچک A-2
جدول 3-7: پارامتر هاي هندسي چرخ دنده بزرگ A-3
جدول 4-1: پارامتر هاي هندسي چرخدنده محور خروجي
جدول 4-2- پارامتر هاي هندسي چرخ دنده بزرگ متحركmian Shoft
جدول 4-3: پارامتر هاي هندسي چرخ دنده كوچك متحرك Mion- Shoft

 

مقدمه

شبیه سازی سیستم انتقال توان رتیواتوردوارو (رتوتیلر)با نرم افزار Solid Works مي باشد.

كه اقدامات عملي جهت طراحي و مدل سازي از نيمه دوم اسفند ماه سال 91 مانند هماهنگي با اداره آموزش و پرورش شهرستان مراغه- هنرستان كشاورزي مراغه به عمل آمد. كه پس از صرف حدود 32 نفر ساعت کار جهت باز و بست و تجهيز فوق د رمحل هنرستان گرديد. كه اين اقدامات مشروحا به صورت ذيل مي باشد.
1. باز كردن گيربكس از روي شاسي
2. پياده كردن چرخ ها
3. دمونتاژ پوسته گيربكس و ادوات جانبي مانند دسته دنده ها
4. دمونتاژ شفت ها از روي پوسته گيربكس
5. عكس برداري از قطعات داخلي و همچنين نقشه برداري و سايز زني (يعني برداشتن اندازه ها اصلي توسط كوليس)
6. بررسي عملكرد و مكانيزم گيربكس به صورت مكانيكي و فيلمبرداري آن.
7. مرحله آخر مونتاژ
8. اما توضيحات در مورد تجهيزات: اين تجهيزات متعلق به تيلر 6.5 hr از كارخانه ميتسوبيشي ژاپن كه توسط شركت اشتهارد صنعت در سال 1360 در ايران عرضه شده است. ديگر اظهارات و مشخصات فني از قبيل گشتاور خروجي موتور، به دليل عدم وجود موتور روي شاسي مشخص نمي‌باشد. اما به گفته مسئولين موتور آن از نوع ديزلي چهار زمانه يك سيلندر آب خنك می باشد. اين نوع تيلر از نوع اتصال مستقيم PTU به گاردان يا ساير مكانيزم هاي فوق الذكر نبوده و اتصال آن توسط دوپولي و تسمه انجام مي گيرد. كه گيربكس آن داراي سه حالت سبك و سنگين و دنده ارتباط دهنده PTU خروجي در حين كار با كوتيواتور مي باشد. همچنين داراي دو كلاج جدا كننده كه توسط چرخنده هاي هرزگرد روي شفت A-3 براي گردش حين حركت روي چرخ ها مي باشد. در قسمت داخل گيربكس مشروحا” توضيح داده خواهد شد.
خود رتيواتور كه از نوع دوار بوده و داراي يك پوسته و يك لوله و چرخ روي آن سوار شده است و يك محور كه تيغه هاي محور به صورت غير متقارن بر روي محور اصلي سوار شده است نيروي محرك اين محور توسط يك چرخ زنجير متصل به محور پولي بالايي تامين مي شود. در مورد كاربرد آن نيز جهت خاك ورزی و انجام كارهاي كاشت و آماده سازي زمين قبل از كاشت مورد استفاده قرار مي گيرد.
کاربرد کولتیواتور
روش مکانیکی (کولتیواتورزدن) یک خاک‌ورزی هنوز مهمترین راه کنترل علف‌های هرز است و در جاهائی که قابل اجرا باشد اقتصادی‌ترین روش هم خواهد بود.
با افزایش قدرت تراکتورها، عرض کولتیواتور نیز بیشتر شد نظر به اینکه نیازهای نیروئی به ازای هر متر عرض نسبتاً پائین است، حداکثر عرض کولتیواتورهای محصولات ردیفی عمدتاً با عواملی چون مانور پذیری، اثرات مربوط به تغییرات مقاومت کششی غیر متعادل ابزارهائی که با فاصله زیادی نیست به خط مرکزی تراکتور قرار دارند و جرم وسیله و کیفیت ساختمانی دستگاه محدود می‌شود. کولتیواتورهای عقب سوار یا جلو سوار موجود عرضی به بزرگی ۹ متر را تحت پوشش قرار می‌دهند. حداکثر تعداد ردیف‌های از ۸ ردیف ۱۰۲ سانتی‌متر تا ۱۶ ردیف ۵۱ سانتی‌منتری تغییری می‌کند.برخی از کولتیواتورها صرفاً دو ردیف ۱۰۲ سانتی‌متری تا ۱۶ ردیف ۵۱ سانتی‌متری تغییری می‌کند. برخی از کولتیواتورها صرفاً دو ردیف ۱۰۲ سانتی‌متری طراحی شده‌اند ولی اغلب کولتیواتورهائی که در حال حاضر مورد استفاده واقع می‌شوند حداقل چهار ردیف می‌باشند.
تراکتورهای مخصوص کولیتواتورهای محصولات ردیفی ـ تراکتور سه چرخ منظوری با فاصله قابل تنظیم میان چرخ‌های عقب و میان چرخ‌های جلو بطور گسترده‌ای مخصوصاً برای کولتیواتورهای بزرگتر استفاده می‌شود.
انواع کولتیوتورهای سوار
معمولترین نوع کولتیواتورها که می‌توان آنرا کولتیواتور با گروه‌های مجزا نامید برای هر ردیف یک یا دو گروه مستقل دارد. کولتیواتورهای مخصوصی طراحی شده برای چغندر قند و سبزی‌ها که فاصله میان ردیف آنها کم است دارای قاب افزارهای پیوسته می‌باشند.
کولتیواتورهای عقب سوار باقاب پیوسته، مستقیماً به سه بازوی سیستم هیدرولیک تراکتور متصل می‌شوند. اگر فاصله عمودی میان نقاط اتصال بالائی و پائینی عادی باشد تقارب عمودی بازوها باعث می‌شود که وضعیت استقرار ابزار و عمق نسبی ابزار پس و پیش قرار گرفته بر روی قاب، با بالابری یا پایین آوری کولتیواتور تغییر نماید.
کولتیواتودوار
کولتیواتورهای قدرت‌گیر دوار برای کنترل علف‌های هرز و ایجاد مالچ سطحی در محصولات معینی، به‌ویژه محصولات با ردیف‌ها کم عرض چون چغندر قند و سبزیجات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.
کولتیواتورهای دندانه‌دار
هر کولتیواتور دارای یک قاب و تعدادی دندانه برای خردو مخلوط کردن خاک است. هر دندانه دارای تیغه یا نوک قابل تعویض است که به اشکال مختلف برای کارهای متفاوت ساخته می‌شود. انواع تیغه‌های قابل جابه‌جائی و دندانه‌های گوناگون از جمله دندانه‌های صلب دندانه‌های فنردار، دندانه‌های فنری

کولیتواتورهای دوار
انواعی از آنها در باغبانی کاربرد دارد. انواع کوچک آن برای مصارف خانگی با موتورهای بنزینی یا برقی کوچک بکار می‌افتند. انواع دیگر روی ماشین‌های دستی و بسیاری از تراکتورها به‌صورت کولتیواتور دوار سوار مورد استفاده‌اند.
کولتیواتور دستی
نوعی معمولاً به تیلر گردان یا تراکتوری معروف است. تیغه‌ها توسط گردنده، رتور کولتیواتور می‌گردند. چرخ‌هائی برای حمل و نقل ماشین نصب شده است. در انتهای نوار کولتیواتور را به صورت نوسانی جلو و عقب می‌برد.
کولتیواترهای چرخ گرد
نیز در اندازه‌های مختلف ساخته می‌شود. این ماشین‌ها مستحکم ساخته شده و معمولاً دارای جعبه دنده‌ای با سه دنده جلو و یک دنه عقب هستند. تعویض دنده به کمک کلاچ صفحه‌ای صورت می‌گیرد.
کولتیواتورهای دوارسوار
با اتصال سه نقطه در اندازه‌های مختلف ساخته شده است. اندازه‌های بزرگ را به‌صورت دنباله بند می‌سازند که با تراکتورهای قوی کشیده می‌شود.

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...