سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه تعویض دنده در گیر بکس ها، مهندسی مکانيک

عنوان:  پایان نامه تعویض دنده در گیر بکس ها، مهندسی مکانيک

رشته:  پروژه تخصصی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 124

 

فهرست مطالب
فصل اول : مقدمه
‏1 – 1 کليات
‏1 – 2 ‏‎ ‎تاريخچه‎ ‎سيستم های‎ ‎انتقال‎ ‎قدرت‎ ‎‏
‏1 – 3 ‏‎ ‎محتويات‎ ‎سمينار‎ ‎‏
فصل‎ ‎دوم : مروری‎ ‎بر‎ ‎سيستم‎ ‎انتقال‎ ‎قدرت‎ ‎خودرو
‏2 – 1 ‏‎ ‎کليات‎
‏2 – 2 ‏‎ ‎لزوم‎ ‎بکارگيری‎ ‎گيربکس‎
‏2 – 3 ‏‎ ‎وظايف‎ ‎اصلی‎ ‎و‎ ‎جانبی‎ ‎سيستم‎ ‎انتقال‎ ‎قدرت‎ ‎در‎ ‎خودرو‎ ‎ها‎
‏2 – 4  سيستم‎ ‎انتقال‎ ‎قدرت‎ ‎و‎ ‎تاثير‎ ‎آن‎ ‎بر‎ ‎کارايی ‏‎ (Performance)‎‏ خودرو
فصل‎ ‎سوم : انواع‎ ‎سيستم های‎ ‎انتقال‎ ‎قدرت‎ ‎و‎ ‎مکانيزم های تعويض‎ ‎دنده
‏3 – 1 ‏‎ ‎کليات‎
‏3 – 2 مکانيزم های‎ ‎تعويض‎ ‎دنده ‏‎(Gear Shifting Mechanisms)‎‏
‏3 – 3 گيربکس های‎ ‎دستی ‏‎(Manual Transmissions ) ‎‏
‏3 – 3 – 1 مکانيزم‎ ‎تعويض‎ ‎دنده‎ ‎در‎ ‎گيربکس های‎ ‎دستی‎
‏3 – 4  گيربکس های‎ ‎دستی‎ ‎اتوماتيک‎ ‎شده‎ ‎‏( ‏AMT‏ )
‏3 – 4 – 1 اساس‎ ‎فرايند‎ ‎تعويض‎ ‎دنده‎
‏3 – 4 – 2 عملگر‎ ‎تعويض‎ ‎دنده.
‏3 – 4 – 3 کلاچ‎ ‎و‎ ‎عملگر‎ ‎کلاچ.
‏3 – 5 گيربکس های‎ ‎اتوماتيک‎ ‎معمولی ( ‏AT‏ )
‏3 – 5 – 1 کنترل‎ ‎تعويض‎ ‎دنده‎ ‎در‎ ‎گيربکس های‎ ‎اتوماتيک
فصل‎ ‎چهارم : کنترل‎ ‎تعويض‎ ‎دنده
‏4 – 1 کليات‎
‏4 – 2 سيستم های‎ ‎کنترل‎ ‎الکترونيکی
‏4 – 3 کنترل‎ ‎سيستم‎ ‎انتقال‎ ‎قدرت
‏4 – 4 استراتژی های‎ ‎تعويض‎ ‎دنده‎ ‎در‎ ‎گيربکس های‎ ‎اتوماتيک
‏4 – 4 – 1 استفاده‎ ‎از‎ ‎‏۳‏‎ ‎پارامتر‎ ‎برای‎ ‎تعريف‎ ‎استراتژی‎ ‎تعويض‎ ‎دنده‏
‏4 – 4 – 2 استراتژی‎ ‎تعويض‎ ‎دنده‎ ‎بر‎ ‎مبنای‎ ‎نوع‎ ‎راننده‎ ‎و‎ ‎شرايط‎ ‎موتور
‏4 – 4 – 3 استراتژی‎ ‎تعويض‎ ‎دنده‎ ‎با‎ ‎دخالت‎ ‎مستقيم‎ ‎خواست‎ ‎راننده‎
‏4 – 4 – 4 استراتژی‎ ‎تعويض‎ ‎دنده‎ ‎با‎ ‎تکيه‎ ‎بر‎ ‎بار‎ ‎موتور
‏4 – 5 بهبود‎ ‎سيستم های‎ ‎شيفتينگ
‏4 – 5 – 1 کنترل‎ ‎افت‎ ‎گشتاور‎ ‎در‎ ‎زمان‎ ‎شيفتينگ.
‏4 – 5 – 2 کنترل‎ ‎دور‎ ‎موتور
فصل‎ ‎پنجم : نتيجه‎ ‎گيری
‏5 – 1 کليات.
‏5 – 2 زمينه‎ ‎های‎ ‎تحقيقاتی
‏5 – 2 – 1 گيربکس های‎ ‎دستی116‏
‏5 – 2 – 2 گيربکس های‎ ‎دستی‎ ‎اتوماتيک‎ ‎شده
‏5 – 2 – 3 گيربکس های‎ ‎اتوماتيک‎ ‎معمولی
‏5 – 3 سيستم‎ ‎انتقال‎ ‎قدرت‎ ‎و‎ ‎کاهش‎ ‎مصرف‎ ‎سوخت.
•    منابع و مراجع

فهرست اشکال وجداول
شکل‎ ‎‏( 1 – 1 ) کاربردهای‎ ‎مختلف‎ ‎سيستم های‎ ‎انتقال‎ ‎قدرت‎ ‎در‎ ‎وسايل‎ ‎نقليه
شکل ( 1 – 2 ) چرخ‎ ‎آبی‎ ‎،‎ ‎اولين‎ ‎استفاده‎ ‎بشر‎ ‎از‎ ‎سيستم‎ ‎انتقال‎ ‎قدرت
شکل ( 1 – 3 ) نمايی‎ ‎از‎ ‎يک‎ ‎گيربکس‎ ‎اتوماتيک‎ ‎امروزی
شکل ( 2 – 1 )‏‎ ‎مپ‎ ‎موتور‎ ‎احتراق‎ ‎داخلی‎ ‎در‎ ‎حالت‎ ‎بدون‎ ‎گيربکس
شکل ( 2 – 2 ) مپ‎ ‎ثانويه‎ ‎موتور‎ ‎احتراق‎ ‎داخلی‎ ‎با‎ ‎بکارگيری‎ ‎يک‎ ‎گيربکس‎ ‎‏۴‏‎ ‎دنده
جدول ( 2 – 1 ) ويژگی های‎ ‎مهم‎ ‎سيستم های‎ ‎انتقال‎ ‎قدرت
شکل ( 2 – 3 )‏‎ ‎منحنی‎ ‎گشتاور‎ ‎و‎ ‎توان‎ ‎در‎ ‎بار‎ ‎کامل
شکل ( 2 – 4 ) منحنی‎ ‎های‎ ‎توان‎ ‎و‎ ‎گشتاور‎ ‎چند‎ ‎موتور
شکل ( 2 – 5 )‏‎ ‎مپ‎ ‎مصرف‎ ‎سوخت‎ ‎موتور‎ ‎بنزينی
شکل ( 2 – 6 )‏‎ ‎مپ‎ ‎گشتاور‎ – ‎دور‎ ‎و‎ ‎منحنی‎ ‎مصرف‎ ‎بهينه‎ ‎سوخت‏
شکل ( 3 – 1 ) نمودارعنکبوتی‎ ‎گيربکس ها
شکل ( 2 – 3 ) جدول‎ ‎مقايسه‎ ‎گيربکس ها
شکل ( 3 – 3 ) ‏‎ ‎تغيير‎ ‎نيروی‎ ‎پيشران‎ ‎در‎ ‎حين‎ ‎تعويض‎ ‎دنده ( همراه‎ ‎با‎ ‎قطع‎ ‎توان )
شکل ( 3 – 4 ) تغيير‎ ‎نيروی‎ ‎پيشران‎ ‎در‎ ‎حين‎ ‎تعويض‎ ‎دنده ( بدون‎ ‎قطع‎ ‎توان)
شکل ( 3 – 5 ) تغيير‎ ‎نيروی‎ ‎پيشران‎ ‎در ‏CVT ‎ها
شکل ( 3 – 6 ) نمايی‎ ‎از‎ ‎يک‎ ‎گيربکس‎ ‎دستی
شکل ( 3 – 7 ) اجزاء‎ ‎داخلی‎ ‎و‎ ‎خارجی‎ ‎مکانيزم‎ ‎های‎ ‎تعويض‎ ‎دنده‎ ‎گيربکس‎ ‎دستی
شکل ( 3 – 8 ) شماتيک‎ ‎ساده‎ ‎شده‎ ‎مکانيزم‎ ‎تعويض‎ ‎دنده‎ ‎گيربکس‎ ‎دستی
شکل ( 3 – 9 ) فرايند‎ ‎تعويض‎ ‎دنده‎ ‎در‎ ‎گيربکس
شکل ( 3 – 10 ) زمان‎ ‎بندی‎ ‎مؤثر‎ ‎و‎ ‎مرده
شکل ( 3 – 11 ) خاصيت‎ ‎ارتجاعی‎ ‎جابجايی‎ ‎برای‎ ‎تعويض‎ ‎دنده
شکل ( 3 – 12 ) بهينه‎ ‎سازی‎ ‎نيروی‎ ‎پيشران
شکل ( 3 – 13 ) عملگر‎ ‎تعويض‎ ‎دنده‎ ‎خودرو‎ ‎اپل‎ ‎کورسا.
شکل ( 3 – 14 ) عملگر‎ ‎با‎ ‎موتور‎ ‎بيرونی.
شکل ( 3 – 15 ) عملگر‎ ‎کلاچ‎ ‎اپل‎ ‎کورسا
شکل (3 – 16 ) سيستم‎ ‎هم‎ ‎محور‎ ‎مکانيک‎ ‎آزاد‎ ‎کننده‎ ‎کلاچ
شکل ( 3 -17 ) عملگر‎ ‎کلاچ‎ – ‎محرک‎ ‎پيچ‎ ‎جلوبرنده
شکل ( 3 – 18 ) نمونه‎ ‎ای‎ ‎از‎ ‎نصب‎ ‎عملگر‎ ‎کلاچ
شکل ( 3 – 19 ) عملگر‎ ‎کلاچ‎ ‎از‎ ‎نوع‎ ‎اهرمی‎ ‎با‎ ‎سيستم‎ ‎آزاد‎ ‎کننده‎ ‎نوار‎ ‎فنری‎ ‎بيرونی
شکل ( 3 – 20 ) مدار‎ ‎هيدروليکی‎ ‎يک‎ ‎گيربکس‎ ‎اتوماتيک
شکل ( 3 – 21 ) چرخدندۀ‎ ‎سياره‎ ‎ای‎ ‎مرکب‎ ‎يک‎ ‎گيربکس‎ ‎اتوماتيک‎ ‎‏۴‏‎ ‎دنده.
شکل ( 3 – 22 ) مدار‎ ‎انتقال‎ ‎توان‎ ‎گيربکس‎ ‎اتوماتيک‎ ‎در‎ ‎حالت‎ ‎خلاص
شکل ( 3 – 23 ) مدار‎ ‎انتقال‎ ‎توان‎ ‎در‎ ‎دنده‎ ‎های‎ ‎مختلف
شکل ( 3 – 24 ) مدار‎ ‎هيدروليک‎ ‎تعويض‎ ‎دندۀ‎ ‎گيربکس‎ ‎اتوماتيک‎ ‎معمولی
جدول ( 4 – 1 ) سيستم های‎ ‎الکترونيکی‎ ‎در‎ ‎قوای‎ ‎محرکه‎ ‎خودرو
شکل (4 – 1 ) طرح‎ ‎شماتيک‎ ‎سيستم‎ ‎کنترل‎ ‎قوای‎ ‎محرکه.
شکل ( 4 – 2 ) چارت‎ ‎کنترلی‎ ‎کنترل‎ ‎کنندۀ‎ ‎تعويض‎ ‎دنده‎ ‎گيربکس.
شکل ( 4 – 3 ) استراتژی‎ ‎تعويض‎ ‎دندۀ‎ ‎خطوط‎ ‎مورب
شکل ( 4 – 4 ) رويه‎ ‎های‎ ‎‏۳‏‎ ‎بعدی‎ ‎موتور‎ ‎در‎ ‎حالت های‎ ‎غير‎ ‎استاتيکی
شکل ( 4 – 5 ) مپ‎ ‎‏۳‏‎ ‎بعدی‎ ‎تعويض‎ ‎دنده‎ ‎بر‎ ‎مبنای‎ ‎کاهش‎ ‎مصرف‎ ‎سوخت
شکل ( 4 – 6 ) طرح‎ ‎شماتيک‎ ‎استراتژی‎ ‎تعويض‎ ‎دنده ‏‎ Nelles‏
شکل ( 4 – 7 ) ‏‎ ‎تعيين‎ ‎خط‎ ‎تعويض‎ ‎دنده‎ ‎راننده‎ ‎بين‎ ‎دو‎ ‎الگوی ‏‎ Sport‏ و ‏‎ ‎Economic‏..101‏
شکل ( 4 – 8 ) تعيين‎ ‎خط‎ ‎تعويض‎ ‎دنده‎ ‎نهايی.
شکل ( 4 – 9 ) ساختار‎ ‎سيستم‎ ‎مبتنی‎ ‎بر‎ ‎اعمال‎ ‎خواست‎ ‎راننده‎ ‎در‎ ‎تعويض‎ ‎دنده
شکل ( 4 – 10 )‏‎ ‎مپ‎ ‎تعويض‎ ‎دنده  ‏‎ Hayashi‏
شکل ( 4 – 11 ) استفاده‎ ‎از‎ ‎کلاچ‎ ‎اضافی‎ ‎برای‎ ‎کاهش‎ ‎افت‎ ‎تورک
شکل ( 4 – 12 ) تغيير‎ ‎دور‎ ‎موتور‎ ‎بر‎ ‎اثر‎ ‎تعويض‎ ‎دنده
شکل ( 5 – 1 ) مپ‎ ‎يک‎ ‎موتور‎ ‎و‎ ‎سابقه‎ ‎نقاط‎ ‎کاری

مقدمه

‏1 – 1 کليات‎ ‎
امروزه‎ ‎در‎ ‎صنعت‎ ‎خودرو‎ ‎سهم‎ ‎قابل‎ ‎توجهی‎ ‎برای‎ ‎تحقيق‎ ‎و‎ ‎توسعه‎ ‎سيستم های‎ ‎انتقال‎ ‎قدرت‎ ‎در‎ ‎نظر‎ ‎گرفته می‎ ‎شود‎. ‎پيشرفت‎ ‎روزافزون‎ ‎تکنولوژي های‎ ‎توليد‎ ‎و‎ ‎طراحی‎ ‎سيستمهای‎ ‎انتقال‎ ‎قدرت‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎بخشی‎ ‎از‎ ‎زير مجموعه‎ ‎بزرگ‎ ‎قوای‎ ‎محرکه‎ ‎خودرو ‏‎(Vehicle ‎Power train System)‎‏ ، کارخانه‎ ‎جات‎ ‎خودرو‎ ‎سازی‎ ‎و‎ ‎مؤسسات‎ ‎تحقيقاتی‎ ‎دنيا‎ ‎را‎ ‎بر‎ ‎آن‎ ‎داشته‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎ماهيت‎ ‎مستقل‎ ‎سيستم‎ ‎انتقال‎ ‎قدرت‎ ‎را‎ ‎جدا‎ ‎از‎ ‎موتور‎ ‎توليد کننده‎ ‎توان‎ ‎مکانيکی‎ ‎بپذيرند‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎تحقيقات‎ ‎گسترده‎ ‎ای‎ ‎در‎ ‎اين‎ ‎زمينه‎ ‎بپردازند‎. ‎سيستم‎ ‎انتقال‎ ‎قدرت‎ ‎به ‏عنوان‎ ‎رابط‎ ‎بين‎ ‎موتور‎ ‎و‎ ‎خودرو‎ ‎،‎ ‎بيشترين‎ ‎تاثير‎ ‎را‎ ‎بر‎ ‎مهمترين‎ ‎ويژگي های‎ ‎آن‎ ‎دارد‎ ‎و‎ ‎لذا‎ ‎نيازمند‎ ‎بررسی دقيق‎ ‎و‎ ‎طراحی‎ ‎های‎ ‎نو‎ ‎و‎ ‎تلاش‎ ‎برای‎ ‎انطباق‎ ‎بر‎ ‎تکنولوژيهای‎ ‎تازه‎ ‎موتورهای‎ ‎احتراقی‎ ‎می‎ ‎باشد‎.‎
تمام‎ ‎انواع‎ ‎وسايل‎ ‎حمل‎ ‎و‎ ‎نقل‎ ‎موتوری‎ ‎،‎ ‎شامل‎ ‎خودروهای‎ ‎جاده‎ ‎ای‎ ‎و‎ ‎غير‎ ‎جاده‎ ‎ای‎ ‎،‎ ‎کشتی‎ ‎ها‎ ‎و‎ ‎هواپيما‎ ‎ها نيازمند‎ ‎سيستم‎ ‎انتقال‎ ‎قدرت ‏‎(Transmission)‎‏ می‎ ‎باشند‎ ‎تا‎ ‎قدرت‎ ‎توليد‎ ‎شده‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎گشتاور‎ ‎و‎ ‎دور‎ ‎به سيستم‎ ‎انتقال‎ ‎داده‎ ‎و‎ ‎توليد‎ ‎حرکت‎ ‎کند‎. ‎شکل 1 – 1 ‏‎ ‎نشان‎ ‎دهنده‎ ‎کاربردهای‎ ‎مختلف‎ ‎سيستم های‎ ‎انتقال قدرت‎ ‎در‎ ‎وسايل‎ ‎نقليه‎ ‎می‎ ‎باشد‎. ‎
در‎ ‎خودرو‎ ‎ها‎ ‎وظيفه‎ ‎اصلی‎ ‎سيستم‎ ‎انتقال‎ ‎قدرت‎ ‎انطباق‎ ‎توان‎ ‎توليدی‎ ‎با شرايط‎ ‎وسيله‎ ‎نقليه‎ ‎،‎ ‎وضعيت‎ ‎جاده‎ ‎و‎ ‎نياز‎ ‎راننده‎ ‎می‎ ‎باشد‎. ‎در‎ ‎نتيجه‎ ‎اين‎ ‎سيستم‎ ‎می‎ ‎تواند‎ ‎عامل‎ ‎مؤثری ‏درعملکرد ‏‎(Performance)‎‏ ، قابليت‎ ‎اطمينان ‏‎(Reliability)‎‏ ، مصرف‎ ‎سوخت‎ (Fuel ‎Consumption)‎، ‏‎ ‎راحتی‎ ‎و‎ ‎لذت‎ ‎رانندگی‎ ‎و‎ ‎امنيت‎ ‎خودرو‎ ‎باشد.‏
تاريخچه‎ ‎سيستم های‎ ‎انتقال‎ ‎قدرت‎
لازم‎ ‎است‎ ‎در‎ ‎اينجا‎ ‎اشاره‎ ‎ای‎ ‎به‎ ‎تاريخچه‎ ‎سيستمهای‎ ‎انتقال‎ ‎قدرت‎ ‎در‎ ‎گذر‎ ‎زمان‎ ‎داشته‎ ‎باشيم‎. ‎دانستن تاريخچه‎ ‎اين‎ ‎سيستمها‎ ‎و‎ ‎سير‎ ‎پيشرفت‎ ‎آنها‎ ‎در‎ ‎طی‎ ‎زمان‎ ‎به‎ ‎ما‎ ‎کمک‎ ‎می‎ ‎کند‎ ‎تا‎ ‎موقعيت‎ ‎فعلی‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎خوبی بشناسيم‎ ‎و‎ ‎بدانيم‎ ‎که‎ ‎چه‎ ‎راههايی‎ ‎همچنان‎ ‎طی‎ ‎نشده‎ ‎باقی‎ ‎مانده‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎همچنين‎ ‎دانستن‎ ‎تاريخچه‎ ‎يک موضوع‎ ‎فنی‎ ‎به‎ ‎طراحی‎ ‎های‎ ‎سيستماتيک‎ ‎کمک‎ ‎شايانی‎ ‎می‎ ‎کند‎.‎
سيستمهای‎ ‎چرخدنده‎ ‎ای‎ ‎قطعا بيش‎ ‎از‎ ‎‏۴۰۰۰‏‎ ‎سال‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎مورد‎ ‎استفاده‎ ‎بشر‎ ‎قرار‎ ‎گرفته‎ ‎اند؛‎ ‎زمانی‎ ‎که بشر‎ ‎برای‎ ‎بيرون‎ ‎کشيدن‎ ‎آب‎ ‎از‎ ‎چاههای‎ ‎عميق‎ ‎،‎ ‎سيستم‎ ‎چرخدنده‎ ‎ای‎ ‎را‎ ‎ابداع‎ ‎کرد‎ ‎تا‎ ‎به‎ ‎کمک‎ ‎آن‎ ‎با‎ ‎نيروی کمی‎ ‎از‎ ‎جانب‎ ‎انسان‎ ‎يا‎ ‎چهارپا‎ ‎،‎ ‎قدرت‎ ‎لازم‎ ‎برای‎ ‎استخراج‎ ‎آب‎ ‎حاصل‎ ‎شود‎. ‎اگرچه‎ ‎اين‎ ‎استفاده‎ ‎هيچ‎ ‎گاه‎ ‎به صورت‎ ‎محاسبه‎ ‎شده‎ ‎صورت‎ ‎نگرفته‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎انسان‎ ‎در‎ ‎آن‎ ‎دوران‎ ‎به‎ ‎تجربه‎ ‎آموخته‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎مقيد‎ ‎کردن حرکت‎ ‎دو‎ ‎چرخ‎ ‎به‎ ‎يکديگر‎ ‎،‎ ‎می‎ ‎توان‎ ‎با‎ ‎وارد‎ ‎آوردن‎ ‎نيروی‎ ‎اندکی‎ ‎به‎ ‎چرخ‎ ‎بزرگتر‎ ‎،‎ ‎چرخ‎ ‎کوچکتر‎ ‎را‎ ‎با‎ ‎سرعت زيادی‎ ‎به‎ ‎حرکت‎ ‎در‎ ‎آورد؛‎ ‎اين‎ ‎اصل‎ ‎ساده‎ ‎بنای‎ ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎سيستمهای‎ ‎چرخدنده‎ ‎ای‎ ‎در‎ ‎طول‎ ‎تاريخ‎ ‎بوده‎ ‎است‎.‎
3 ‏‎ ‎محتويات‎ ‎سمينار‎
اين‎ ‎تحقيق‎ ‎در‎ ‎راستای‎ ‎بررسی‎ ‎سيستم های‎ ‎انتقال‎ ‎قدرت‎ ‎به‎ ‎کار‎ ‎رفته‎ ‎در‎ ‎خودروهای‎ ‎روز‎ ‎دنيا‎ ‎و‎ ‎تحقيق‎ ‎در مکانيزم‎ ‎تعويض‎ ‎دندة‎ ‎آنها‎ ‎با‎ ‎تکيه‎ ‎بر‎ ‎گيربکس های‎ ‎اتوماتيک‎ ‎انجام‎ ‎گرديده‎ ‎است‎. ‎پس‎ ‎از‎ ‎پرداختن‎ ‎به‎ ‎مقدمه‎ ‎ای کوتاه‎ ‎،‎ ‎در‎ ‎فصلهای‎ ‎آتی‎ ‎به‎ ‎موضوعات‎ ‎مختلفی‎ ‎در‎ ‎مورد‎ ‎سيستم های‎ ‎انتقال‎ ‎قدرت‎ ‎پرداخته‎ ‎می‎ ‎شود‎.‎
در‎ ‎ابتدا‎ ‎اهميت‎ ‎و‎ ‎وظايف‎ ‎سيستم‎ ‎انتقال‎ ‎قدرت‎ ‎به‎ ‎تفصيل‎ ‎مورد‎ ‎توجه‎ ‎قرار‎ ‎گرفته‎ ‎و‎ ‎نحوه‎ ‎انطباق‎ ‎آن‎ ‎با‎ ‎موتور‎ ‎و ساير‎ ‎اجزا‎ ‎خودرو‎ ‎بررسی‎ ‎می‎ ‎گردد‎. ‎در‎ ‎ادامه‎ ‎انواع‎ ‎سيستم های‎ ‎انتقال‎ ‎قدرت‎ ‎که‎ ‎امروزه‎ ‎دارای‎ ‎کاربرد‎ ‎قابل توجهی‎ ‎هستند‎ ‎عنوان‎ ‎شده‎ ‎و‎ ‎مکانيزم های‎ ‎عملکردی‎ ‎آنها‎ ‎بيان‎ ‎خواهد‎ ‎شد‎.‎
مکانيزم‎ ‎های‎ ‎تغيير‎ ‎نسبت‎ ‎دنده ( يا‎ ‎تعويض‎ ‎دنده ) در‎ ‎انواع‎ ‎سيستم های‎ ‎انتقال‎ ‎قدرت‎ ‎از‎ ‎ديگر‎ ‎مباحثی‎ ‎است‎ ‎که به‎ ‎کمک‎ ‎منابع‎ ‎فراوان‎ , ‎پوشش‎ ‎داده‎ ‎شده‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎نظر‎ ‎تئوری‎ ‎و‎ ‎تکنولوژيکی‎ ‎بررسی‎ ‎خواهند‎ ‎شد‎. ‎اين‎ ‎مکانيزم ها‎ ‎، نه‎ ‎تنها‎ ‎شامل‎ ‎گيربکس های‎ ‎اتوماتيک‎ ‎معمولی‎ ‎،‎ ‎بلکه‎ ‎متشکل‎ ‎از‎ ‎سيستم های‎ ‎دستی‎ ‎،‎ ‎دستی‎ ‎اتوماتيک‎ ‎شده‎ ‎و ‏CVT‏ می‎ ‎باشند.‏
همچنين‎ ‎به‎ ‎تاثير‎ ‎گذاری‎ ‎سيستم‎ ‎انتقال‎ ‎قدرت‎ ‎بر‎ ‎فاکتورهای‎ ‎عملکردی‎ ‎خودرو‎ ‎پرداخته‎ ‎می‎ ‎شود‎ ‎و‎ ‎تاثير‎ ‎انواع سيستم های‎ ‎انتقال‎ ‎قدرت‎ ‎و‎ ‎تعويض‎ ‎نسبت‎ ‎دنده‎ ‎در‎ ‎آنها‎ ‎مورد‎ ‎توجه‎ ‎خواهد‎ ‎بود‎. ‎در‎ ‎همين‎ ‎راستا‎ ‎مقدمه‎ ‎ای‎ ‎بر کنترل‎ ‎تعويض‎ ‎دنده‎ ‎اتوماتيک‎ ‎و‎ ‎دستی‎ ‎اتوماتيک‎ ‎شده‎ ‎به‎ ‎کمک‎ ‎اصول‎ ‎کلی‎ ‎حاکم‎ ‎بر‎ ‎آن‎ ‎و‎ ‎بررسی‎ ‎نتايج تحقيقات‎ ‎منتشر‎ ‎شده‎ ‎ذکر‎ ‎خواهد‎ ‎شد‎.‎
فصل‎ ‎انتهايی‎ ‎تحقيق‎ ‎به‎ ‎بررسی‎ ‎زمينه‎ ‎های‎ ‎تحقيقاتی‎ ‎سيستم های‎ ‎انتقال‎ ‎قدرت‎ ‎و‎ ‎جمع‎ ‎بندی‎ ‎نهايی‎ ‎اختصاص دارد‎.‎

   منابع و مراجع
‎1.‎    www.usgear.com/‎
‎2.‎    http://www.howstuffworks.com/‎
‎3.‎    www.spdusa.com/shifting
‎4.‎    www.startribune.com/cars
‎5.‎    http://en.wikipedia.org/wiki/Semi-automatic_transmission
‎6.‎    www.detroitdiesel.com/transmissions
‎7.‎    www.sheldonbrown.com/gears
‎8.‎    Lechner G., Naunheimer H., Automotive Engineering, ‎Fundamentals, Selection, Design and Application, Springer ‎publication, 2000‎
‎9.‎    J.C. Wheals, C.Crewe, Automated Manual Transmissions – A ‎European Survey and Proposed Quality Shift Metrics, SAE ‎World Congress, Detroit, Michigan, 2002‎
‎10.‎    Brejcha M., Tuuri R.; Automatic Transmissions & ‎Transaxles, 4th Edition; Delmar Publishers, 1997‎
‎11.‎    Hiroshi Y. Automatic transmission shift schedule control using ‎fuzzy Logic. SAE
‎12.‎    Nelles O.; InteligenTip: A Learning Driving Strategy for ‎Automated Transmissions; SAE World Congress, Detroit, ‎Michigan, 2003‎

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...