سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی مقاله استفاده از یک ابزار پشتیبانی مبتنی بر شبیه سازی برای بهبود بخش اورژانس توانمندی با ارنا arena

موضوع پروژه: شبیه سازی مقاله استفاده از یک ابزار پشتیبانی مبتنی بر شبیه سازی برای بهبود بخش اورژانس توانمندی با ارنا arena

Use of a simulation-based decision support tool to improve
emergency department throughput
Chongsun Oh, April M. Novotny, Pamela L. Carter, Ray K. Ready, Diane D. Campbell
Maureen C. Leckie

داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:14|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزار ارنا

 

توضیح کامل فرایند شبیه سازی با اسکرین شات از تمامی ماژولهای استفاده شده در  شبیه سازی 

Arena Simulation

شبیه سازی آسانسور با ارنا arena

شرح کلی سیستم:

 

یک مدل پشتیبانی مبتنی بر شبیه سازی در طراحی مجدد بخش اورژانس (ED) با نزدیک به 180،000 بازدید در سال استفاده شد. برای جابجایی حجم بالایی از بیماران در یک سایت ED، بهبود بازدهی بیمار برای حفظ کارایی عملیاتی و ارائه مراقبت از بیمار با کیفیت بالا ضروری استهدف زمان رسیدن ورود به خروج کمتر از 3 ساعت برای 80٪ بیماران مبتلا به ED به عنوان هدف پروژه طراحی مجدد انتخاب شدبا استفاده از مدل سازی شبیه سازی رویداد گسسته، زمینه های هدف برای بهبود شامل شناسایی شامل جریان جریان بهینه سازی، تخصیص منابع و سیاست های عملیاتی است. مدل سازی شبیه سازی اجازه می دهد تا رهبری ED تصمیم گیری در مورد تغییرات عملیاتی با استفاده از اطلاعات کمی در مورد تاثیر سناریوهای «چه چیزی» بر روی اندازه گیری های عملکرد کلیدی انجام دهدبر اساس نتایج داده های شبیه سازی، تغییرات در پروسه های ED انجام شد که 81 درصد از بیماران دارای طول عمر در ED کمتر از 3 ساعت بود؛ بهبودی 30٪ در میانگین طول عمر بیمار.

 

A simulation based decision support model was used in the redesign of an emergency department (ED) with close to 180,000 visits per year. In order to accommodate high patient volumes at a single site ED, improving patient throughput time is necessary to maintain operational efficiency and to provide high quality patient care. A throughput time goal of arrival to departure under 3 h for 80% of ED patients was selected as the redesign project objective. Using discrete event simulation modeling, target areas for improvement are identified including optimized process flow, resource allocation and operational policies. Simulation modeling allows ED leadership to make decisions on operational changes using quantitative information of the impact of what-if scenarios on key performance measures. Based on simulation data results, changes in ED processes were implemented that resulted in 81% of patients having a length of stay in the ED of less than 3 h; a 30% improvement in average patient length of stay.

 

مواد و روش ها

یک چارچوب برای یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مبتنی بر شبیه سازی برای بهبود مداوم، که روش های اساسی پروژه طراحی مجدد ED ما را تعریف می کند، طراحی شده است (شکل 2.1).

 

Methods

A framework was developed for a simulation-based decision support system to drive continuous improvement, which defines the fundamental methods of our ED redesign project (Fig. 2.1)1

2.1 چارچوب تصمیم گیری مبتنی بر شبیه سازی

بر خلاف اکثر تحقیقات شبیه سازی ED براساس حل مسئله، یعنی شناسایی مشکلات و دنبال کردن راه حل های ممکن، رویکرد ما به طراحی مجدد ED، هدفی است بر هدفیک هدف طولانی مدت کمتر از 3 ساعت برای 80٪ و یا بیشتر از جمعیت بیمار انتخاب شدهمچنین توجه به حداکثر بهره وری و به حداقل رساندن هزینه های عملیاتی داده شده استمحدوده های هدفمند که برای دستیابی به اهداف مهم هستند شناسایی شده و راه حل هایی برای بهبود در هر منطقه هدف توسعه یافته استاز آنجایی که عملیات ED متشکل از تعداد زیادی از تعاملات در میان چندین بخش است که بسیار پیچیده هستند، دستیابی به یک درک جامع از مشکلات اساسی یک چالش مهمی استبنابراین، لازم بود که یک سیستم پشتیبانی جامع تصمیم برای ایجاد هماهنگی کارکنان و بخش های گوناگون با یک رویکرد استراتژیک متحد با هدف مشترک ایجاد شود.

 به منظور شناسایی و تعریف مشکلات، مدل شبیه سازی با افرادی که به ED وارد می شوند، شروع می شودپس از آن به دنبال بیماران از طریق پردازش و تحویل خدمات، و به پایان می رسد با خروج بیمار از ED. جمعیت ED بر اساس الگوهای ورود بیمار در فصل اول زمستان (ژانویه تا مه) تولید می شود.

مدل شبیه سازی با استفاده از یک بسته نرم افزاری شبیه سازی (Rockwell Automation Arena) ساخته شده استداده های مورد نیاز برای ساخت مدل شبیه سازی از مشاهدات طبقه، مصاحبه با کارکنان و پزشکان و سوابق بیمار در سیستم اطلاعات بیمارستانی تهیه شدپارامترهای کلیدی سیستم اطلاعات بیمارستانی عبارتند از حالت ورود، زمان ورود، نوع توزیع، و زمان پذیرش و ترخیص.

 2.2  شرح فرآیند ED

2.2.1  طرح بندی گروه

ED شامل هفت غلاف شامل اتاق های گروه بندی جغرافیایی استبه طور خاص، یک غلاف تریاژ تک، پنج غلاف اصلی برای بزرگسالان، یک غلاف کودکان و یک غلاف برای بزرگسالان مبتلا به شرایط جزئی است که می تواند به سرعت مورد ارزیابی و درمان قرار گیرد، به نام Fast Track وجود دارد.

دو غلاف (شاخه های 2 و 5) از 9 تا 2 صبح باز هستند و به طور انحصاری برای بیماران مراقبت متوسط (IC) درمان می شوند.

ظرفیت تعطیلات و ساعتهای باز برای هر غلاف در جدول 2.1 خلاصه شده است.

اتاق اشعه ایکس اختصاصی با هر پودری در کنار هم قرار گرفته است، اما اتاق های آزمون سی تی اسکن و ام اس سونوگرافی به اشتراک گذاشته شده اندعلاوه بر اتاق های درمان برای ارزیابی اولیه، مسیر سریع شامل هشت فضای عمودی با صندلی های رختشویی برای درمان بیماران مبتلا به کمبود شدید استغلاف دارای دو اتاق مشاوره ای است که در آن یک پزشک با بررسی بیماران نتایج آزمایش را بررسی می کند و یک پرستار روند تخلیه را انجام می دهد. در نهایت، هشت ایستگاه لوله پنوماتیک در ED قرار دارند تا نمونه ها را به آزمایشگاه انتقال دهند.

 

2.2.2 شرح اشخاص

هر بیمار ED متعلق به یکی از چهار گروه مختلف است؛ تروما، اطفال، بزرگسالان اصلی (مراقبت متوسطه و یا مراقبت های ویژه) و مسیر سریع بزرگسالاناین چهار گروه مشترک فرآیندهای منحصر به فرد و همچنین منحصر به فرد هستندبنابراین، مدل های فرآیند و منطق مدل به طور جداگانه برای هر گروه تعریف می شوددر مطالعه شبیه سازی، بیماران تنها موجودیت در مدل نیستند، که همچنین نمونه های خون، آزمایش های رادیولوژی و پرونده های ثبت نام بیمار را به عنوان نهادها مورد توجه قرار می دهدهنگامی که نتایج آزمایش و پرونده های مالی تکمیل می شوند، آنها با موجودیت بیمار مبتلا به آن ادغام می شوند.

2.2.3 کارمند ED

هر غلاف اصلی دارای یک پزشک (MD) در نه ساعت شیب و تمرینکنندگان میانی (MLP) استMLPs می توانند ارزیابی و تشخیص اولیه انجام دهند، اما مجاز به انجام ارزیابی نهایی برای تعیین وضعیت نیستنددو MLP به غلاف های اصلی از ساعت 1 صبح تا 10 بعد از ظهر و از ساعت 10 صبح تا 7 بعد از ظهر اختصاص می یابدسه شنبه ها، چهارشنبه ها و پنج شنبه ها، روزهای پر مشغله، یک MLP اضافی اضافه شده است که در خدمت غلاف اصلی است.

 

مدل شبیه سازی ارنا:

 

ماژولهای شبیه سازی

 

نمودار هیستورام نتایج شبیه سازی

 

برای دانلود مقاله انگلیسی روی دانلود رایگان در منوی کناری کلیک کنید.

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...