سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی ارنا arena دفتر خدمات دولتی با آرنا

موضوع پروژه: شبیه سازی دفتر خدمات دولتی با ارنا arena آرنا|داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:14|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزارارنا

Arena Simulation

صورت مسئله:

 

An office of a state license bureau has two types of arrivals. Individuals interested in purchasing new plates are characterized to have interarrival times distributed as expo (7.2) and service time as TRIA (8.7, 13.7, 15.2); all times are in minutes. Individuals who want to renew or apply for a new driver’s license have interarrival times distributed as expo (8.7) and service times as TRIA (16.7, 20.5, 29.2). The office has two lines, one for each customer type. The office has five clerks: two devoted to plates (tom and petty), two devoted to licenses (nency and loretta),and the team leader(sherri) who can serve both customers types. sherri will serve the customer who has been waiting the longest. all clerks are availableall the time for the 8-hour day,and they just take a 30 min break for lunch. assume that clerks beak are staggered immediately one after another,that is,clerk I goes to lunch break immediately when clerk j comes back. make 30 replications and compute a 95% confidence interval on the expected time in system foe both customer types

 

 

یک دفتر خدمات دولتی دارای دو نوع ورودی میباشد. افراد علاقه مند به خرید لوح جدید با زمان های بین ورود (expo (7.2  و زمان خدمات (TRIA (8.7, 13.7, 15.2وارد میشوند،همه زمان ها در دقیقه می باشد. افرادی که می خواهند مجوز راننده جدید را تجدید و یا درخواست کنند با زمان بین دو ورود (expo (8.7  و زمان خدمات TRIA (16.7, 20.5, 29.2 . دفتر دارای دو خط میباشد، و هر خط برای هر مشتری می باشد.

دفتر پنج کارمندان شامل: دونفر به لوح اختصاص داده شده (تام و پتی)، دو نفر به مجوز اختصاص داده شده (nency و Loretta)، ویک نفر رهبر تیم (شری) که می توانند به هر دو نوع مشتریان خدمت کنند.زمانیکه انتظار طولانی شود شری به مشتریان خدمات میدهد. همه کارمندان برای 8 ساعت روز در همه زمان ها در دسترس هستند ، و فقط یک استراحت 30 دقیقه ای برای ناهار دارند. فرض کنیم که کارمندان برای خوردن ناهار بلافاصله با یکدیگرتعویض می شوند، بدین صورت که، کارمند i بلافاصله به ناهار می رود زمانی که کارمند J  از ناهارمی آید. 30 تکرار و محاسبه فاصله اطمینان 95٪ زمان مورد انتظار در سیستم برای هر دو نوع مشتری را ایجاد کنید.

 

 

انجام زمانبندی برای منابع سیستم در ماژول schedule انجام میگیرد.

daftar

نمودار هیستوگرام نتایج:

daftar1 daftar2 daftar3 daftar4

 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...