سایت در حال بارگذاری است ...

ترجمه مقاله Cisco Press فصل 12، راهنمای رسمی آزمون صدور گواهینامهCCNA ICND1

عنوان اصلی مقاله: Cisco Press – CCNA ICND1 Official Exam Certification Guide

تعداد صفحات انگلیسی:16(از صفحه 315-347)|تعداد صفحات ترجمه فارسی:17|فـرمت ترجمه : word

فصل 12
آدرس دهی IP و Subnetting
فهم مفاهیم وکاربرد آدرس دهی IP و Subnetting ،به احتمال زیاد از مهمترین موضوعات برای یک مهندس ماهر شبکه است، و آماده بودن برای انجام هر چه بهتر در امتحانات ICND1, ICND2 و CCNA.
مهندسان باید قادر باشند تا با بعضی محدوده آدرس IP و شکستن آن به زیربخشهایی بنام زیر شبکه،شروع کنند و اندازه مناسب هر زیر شبکه را مناسب با نیازمندیهای طراحی،انتخاب کنند.
مهندسان نیاز دارند تا ماسک زیرشبکه وچگونگی انتخاب صحیح ماسک برای کاربرد در طراحی هایی را که روی کاغذ پیاده سازی میشود،را بدانند .حتی بیشتر اوقات مهندسان نیاز دارند تا از عمل و اشکال زدایی شبکه های از پیش موجود،وظایفی که نیازمند تسلط آدرس دهی اند،مفاهیم زیرشبکه سازی،وتوانایی به کارگیری آن مفاهیم از نمایی متفاوت از زمان طراحی شبکه است،آگاهی داشته باشند.
این فصل آغاز بخش 3 از کتاب است،که روی نقش مسیریابها در یک شبکه گشترده متمرکز می شود.همانطور که در فصل 5 معرفی شد،لایه شبکه،آدرس دهی ، مسیریابی و پروتکلهای مسیریابی را ،برای کسب موفقیت در اهداف اصلی آن، تعریف و استفاده می کند.
بعد از این فصل بیشتر به جزئیات آدرس دهی وارد می شویم،در بقیه فصول بخش 3 بر روی، چگونگی کاربرد آدرس دهی IP ،مسیریابی و پروتکلهای آن در درون مسیریابهای سیسکو متمرکز می شویم.همه موضوعات این فصل یک هدف عمومی را دنبال می کنند و آن کمک به شما برای فهم آدرس دهی IP و زیرشبکه سازی است.برای آماده سازی شما برای کارهای واقعی در هر دو و نیز در آزمون.این فصل از مفاهیم پوشش دهنده برای آزمونها فراتر می رود و شما را مهیا می کند تا این مفاهیم را در حین طراحی یک شبکه و عملیات و اشکالزدایی یک شبکه،به کار ببرید. علاوه بر این،این فصل یک ساختار منظم ،برای تمرین عملیاتهای ریاضی که مکررا برای بدست آوردن پاسخ پرسشهای زیرشبکه سازی ،استفاده می کنید، ایجاد می کند.

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...