سایت در حال بارگذاری است ...

کار تحقیقی حسابداری و موجودی کالا شرکت ملی گاز استان خراسان

عنوان:  کار تحقیقی حسابداری و موجودی کالا شرکت ملی گاز استان خراسان

رشته:   کار تحقیقی دوره کارشناسی رشته حسابداری

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 93

 

فهرست مطالب

فصل اول:  استاندارد نمودن کالا 
اهمیت ونقش کالا
تعاریف
کالاهای عمومی ( استاندارد)
ضرورت شناخت تنوع کالاها
فهرست گروهای اصلی طبقه بندی کالا
حفاری وتولید
تأسیسات وماشین آلات
حمل ونقل
متعلقات ماشین آلات
وسائل الکتریکی
طراحی فهرست جامع طبقه بندی کالا
فصل دوم: طبقه بندی کالا
طبقه بندی کالا در صنعت
اهداف طبقه بندی واستاندارد کالا در صنعت نفت
شماره ده رقمی
نمودار کالا
واحد شمارش کالا
مشخصات کالا
کد سفارش مجد د کالا
کد اطلاعات متفرقه
مراجع راهنمای طبقه بندی کالا
راهنمای طبقه بندی کالا
فهرست عمومی کالاها
فهرست کامل یا کتابهای طبقه بندی کالا
سازمان دهی واحد طبقه بندی کالا
گردش کار
کمیته های کارشناسی استاندارد
کیفیت عالی استاندارد
فرم پیشنهاد طبقه بندی کالا
شرایط خاص اقلام عمومی
فرم SPIR یا لیست قطعات ید کی مشابه
کارت مشخصات دستگاههاوماشین آلات
لیست لوازم یدکی دو سال اولیه
روش طبقه بندی وکد گذاری کالاها
لزوم تجدید نظر در مشخصات کالاهاواصلاح وبروز نگه داری آنها
فصل سوم:سیستم حسابداری شرکت ملی گاز
سطوح حسابها
نرم افزارها
طبقه بندی کالا در شرکت گاز
مراحل خرید کالا
مراحل خرید مستقیم کالا
حسابداری کالا
حسابهای مرتبط
مراحل انجام هزینه
ثبتهای حسابداری خرید داخلی
خرید های خارجی
مراحل خرید خارجی
ثبتهای خرید خارجی
روش نگهداری کالا در انبار
کنترلهای داخلی حسابداری کالا

 

استانداردنمودن کالا

اهمیت ونقش کالا :

اهمیت کالا در ساز مانها ، کشورها واصولا”در مجموعه جهان بر کسی پوشیده نیست، با

بررسی تراز نامه ها هرسازمان ویا هرشرکتی متوجه میشویم که قسمت عمده دارائی های

آن شرکت/سازمان را موجودی کالا تشکیل می دهد .

شاید چیزی حدود50 تا60 درصد هزینه هر پروژه مربوط به کالای آن می باشد. بعنوان

مثال درشرکتی ملی گازبیش از60 درصد کل بودجه های عملیاتی آن مربوط به تامین کالا

های مورد نیاز می باشد که از بنظرمی رسد سایر شرکت های تابع وزارت نفت هم همین

وضع را داشته باشند .

متأسفانه در کشور ما نقش کالا در فعالیت های تولیدی/ بازرگانی چندان که باید شناخته

نشده است این عد متوجه کافی به مسئله ای که در اکثر مواقع قسمت اعظم منابع مالی و

انسانی موسسات را به خود اختصاص می دهد. درهر گوشه وکنار به چشم میخورد.

ازانباری های منازل گرفته تاانبارهای بزرگ کارخانه ها وسازمان های دولتی وخصوصی

نگاهی به انبارهای کارخانجات مختلف، شرکتهای حمل ونقل میدانهای بار، مغازه های

کوچک وفروشگاه های بزرگ همه وهمه وضع نامطلوب موجود رابخوبی نشان می دهد.

د ر کمتر مؤسسه ای با مسئله کالا بطورجدی برخورد شده است وآنجا هم که این مسئله

مطرح بوده است تنها به قسمت انبارداری، آنهم بصورت بسیار ابتدائی بسنده شده است.

این برخورد با مسئله کالا تنها در سطح صنعت نبوده بلکه در مؤسسات علمی نیزازوضع

مشابهی یرخوردار است .

در کمتر دانشکده ای در کشور موضوع کالا بعنوان شاخه ای اصلی از مد یریت تولید و

صنایع تد ریس می شود واگر صحبتی از آن می شود بسیار مختصر ودر حد چند جلسه

آشنائی بیشتر نیست. شاید روزی برسد که اهمیت ونقش کالا در ساز مانها بیشتر شناخته

شودودر مجامع علمی جایگاه واقعی خود را باز یابد انشاءا…

علی ا یحال وابستگی های سیاسی واقتصادی رژیم گذشته وبعضاٌ اولویت دادن ملاحضات

سیاسی به مسائل فنی وصنعتی تمامی کشوررا به نمایشگاهی ازانواع ماشین آلات وکالاها

صنعتی تبدیل کرده است که صنایع نفت وگاز نیز غرفه بزرگی از آن را تشکیل می دهند به

عنوان مثال در حال حاضر تأسیسات موجود درشرکت ملی گاز ایران مانند پالا یشگاه های

گاز وایستگاه های تقویت فشار که در حال کار می باشد توسط مهند سین مشاور خارجی

طراحی و توسط پیمانکاران ایرانی و خارجی احداث گردیده است و انتخاب آنها عمد تا ًبا

ملاحظات سیاسی ، اقتصادی انجام گرفته ونه به لحاظ بررسی های فنی .

پیما نکاران و سازند گان و تأ مین کنند گان کالا و اجناس و ماشین آلات نیز جزئی از این

زنجیره بوده اند لذا گروه مزبور با شناختی که از وسائل و کا لاهای مورد مصرف دراین

تأسیسات داشته اند سعی نموده تا کالاها وماشین آلات واجناس را مصرف نمایند که منابع

اقتصادی خود و یا کشور متبوعه آنها را تا سالهای سال از طریق فروش قطعات ید کی و

وجایگزینی دستگاههای خارج از رده تأمین نمایند حتی دربعضی موارد هیچگونه تعهدی

در مورد تأمین قطعات ید کی نداشته ویا اگر داشته اند بطور محدود بوده است .از این رو

انتخاب ماشین آلات ود ستگاههای مورد نیاز خریداری شده برحسب توصیه آنان وبد ون

درنظر گرفتن مسائل فنی ونیاز های واقعی بوده است.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...