سایت در حال بارگذاری است ...

کار تحقیقی بررسي جنايت عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي،رشته حقوق

عنوان پروژه:  کار تحقیقی بررسي جنايت عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي، رشته حقوق

رشته: فقه و حقوق اسلامی،پروژه تحقيقاتي دوره كارشناسي

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:56

 

پيشگفتار
در17 ژوئيه 1998، با تلاش‌هاي سازمان ملل، كنفرانس نمايندگان تام الاختيار 160 كشور در رم بر پا شد و در آن كنفرانس كه در خصوص ايجاد دادگاه كيفري بين المللي بود، اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي را به تصويب رساند. از مسائل مهم اين مذاكرات، تعيين محدوده صلاحيت اين ديوان بود. بدين معنا كه چه جرائمي در حيزه صلاحيت اين دادگاه قرار مي‌گيرد؟ و سرانجام در پيش نويس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلي ذكر شد كه عبارتند از: جنايت نسل كشي،‌ جنايت جنگي، جنايت عليه بشريت و جنايت تجاوز
مذاكره در مورد جنايت عليه بشريت (م 7 اساسنامه) بسيار مشكل و پيچيده بود. و مسائلي در مورد آن مطرح شد از جمله اينكه آيا اين جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود مي‌شود يا خير؟ و اينكه ميزان سنگيني اين جرم چقدر است؟
سرانجام در تعريف جرائم عليه بشريت وجود هيچگونه ارتباطي با مخاصمات نظامي، يا اثبات انگيزه تبعيض آميز لازم شمرده نشد و ميزان سنگيني اين جرائم هم به صورت حمله گسترده يا سازمان يافته بر ضد هر جمعيت غير نظامي تعيين شد.
ماده 7 اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي ، از مواد مهم اين اساسنامه است و اين ماده تعريف مشروح‌تر و گسترده‌تري از جنايات عليه بشريت ارائه مي دهد نسبت به تعاريفي كه در اساسنامه‌هاي ديوان هاي كيفري بين المللي موقت ارائه شده اسست. اين تعريف جرائمي چون جدايي نژادي و سره به نيست كردن افراد را هم اقداماتي غير انساني شناخته است.
و نكته ديگر در تعريف جرائم عليه بشريت در ماده 7 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي اين است كه ماده 7 از خلال مذاكرات چند جانبه‌اي كه ميان 160 كشور در جريان بود ايجادشدند مانند منشور نورمبوگ و توكيو كه توسط دول متفق (پيروز شوندگان جنگ جهاني دوم) تحميل شده بود و نه مانند اساسنامه‌هاي دادگاههاي بين المللي  براي يوگسلاوي سابق و روآندا كه توسط شوراي امنيت وضع شده باشد.
اين ماده شامل اقدامات غير انساني مثل قتل، شكنجه، ناپديد كردن اجباري افرد، به بردگي گرفتن تبعيد يا كوچ اجباري و . . .  مي‌باشد.
بند اول ماده 7 تقريباً همان ساختار اساسنامه‌‌هاي دادگاه كيفري براي يوگسلاوي سابق و روآندا را دارد ولي در بندهاي 2 و 3 توضيحات بيشتري ارائه مي دهد.

 
فهرست مطالب
عنوان                                              صفحه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمه  
الف) جنايات عليه بشريت
ب) سؤالات اصلي تحقيق
ج) فرضيه‌‌هاي تحقق
د) روش و نوع تحقيق
و) اهداف تحقيق
مبحث اول- تحول تاريخي مفهوم جرائم عليه بشريت  
الف) در صلح بين المللي
ب) در سطح داخلي
1)    محاكمات
2)    قانونگذاري
3)    رويه قضايي
4)    نوشته‌هاي حقوقي
مبحث دوم- بررسي اساسنامه ديوان كيفري بين المللي
الف) بررسي پيش نويس اساسنامه ديوان كيفير بين المللي
ج) ارتباط جرائم عليه بشريت با مخاصمات مسلحانه
د) تكميلي بودن صلاحيت ديوان كيفري بين المللي نست به محاكم ملي
مبحث سوم- عوامل موثر در تحقق جرائم عليه بشريت  
الف) گستردگي يا سازمان يافتگي
ب) عنصر سياسي
ج) وقوع حمله بر عليه جمعيت غير نظامي
1)    واژه هر
2)     واژه غير نظاميان
3)    واژه جمعيت
4)    واژه جهت دار
د) عنصر تبعيض آميز بودن
هـ) عنصر معنوي (قصد نامشروع)
مبحث چهارم- مصاديق جنايات بر ضد بشريت در اساسنامه ديوان كيفري
بين المللي
الف)جنايات بر ضد تماميت جسمي و روحي افراد
1-    قتل
2-    قلع و قمع
3-    شكنجه
4-    آزاو اذيت
ب) جنايات بر ضد آزاديهاي افراد
1-    به بردگي گرفتن
2-    تبعيد يا كوچ اجباري جمعيت
3-    حبس كردن
4-    تعرضات جنسي
5-    ناپديد كردن اجباري اشخاص
6-    جنايت تبعيض نژادي
ج) ساير اعمال ضد بشري
مبحث پنجم- جرائم عليه بشريت و ارتباط آن با نقض قوداعد آمره  
الف) ماهيت قواعد آمره
ب) محكوميت جرائم عليه بشريت به عنوان قواعد آمره
نتيجه‌گيري كلي

مقدمه
اف) جنايات عليه بشريت
ظهور جنايات عليه بشريت داراي سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورمبرگ بر مي گردد. كنوانسيونهاي 1899و 1907 لايه در مقدمه خوود به «حقوق انساني » اشاره مي كنند ولي توصيفي از آن ارائه نمي دهند با اين حال مفهوم جنايات عليه بشريت بيشتر در تعاليم انديشمندان و نظرات حقوقدانان بين المللي جاي داشته و تنها در محاكمات بعد از جنگ جهاني دوم است كه افرادي به اتهام جنايات عليه بشريت محاكمه و مجازات مي شوند و از اين زمن به بعد عملاً اين نوع از جنايات به عنوان اعمالي مسئوليت آور و قابل مجازات در صحنه بين‌المللي معرفي و شناخته مي شوند.
اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي در ماده 7 خود در مورد جنايات عليه بشريت و احصاء ‌موارد آن اينطور تصريح مي ‌نمايد:
«منظور از جنايات عليه بشريت كه در اين اساسنامه آمده است هر يك از اعمال مشروحه ذيل است هنگامي كه در چارچوب يك حمله گسترده يا سازمان يافته بر ضد يك جمعيت غير نظامي و با علم به آن حمل ارتكاب مي‌گردد.
الف) قتل
ب) ريشه كن كردن (قلع و قمع)
ج) به بردگي گرفتن
د) تبعيد يا كوچ اجباري يك جمعيت
هـ) حبس كردن يا ايجاد محروميت شديد از ازادي جسماني كه برخلاف قواعد اساسي حقوق بين الملل انجام مي‌شود.
و) شكنجه
ز) تجاوز جنسي، برده گيري جنيس، فحشاي اجباري،‌ حاملگي اجباري، عقيم كردن اجباري، يا هر شكل ديگر خشونت جنيسي همرديف با آنها
ج) تعقيب و آزا مداوم هر گروه يا مجوعه مشخصي به علل سياسي،‌ نژادي، ملي،‌ قومي، فرهنگي، مذهبي جنسيت يا علل ديگر كه به موجب حقوق بين الملل غير مجاز شناخته شده است.
ط) ناپديد كردن اجباري اشخاص
ي) جنايت تبعيض نژادي (آپارتايد)
ك) اعمال غير انساني مشابه ديگر كه عاملاً به قصد ايجاد درد و رنج عظيم يا صدمه شديد به جسم يا به سلامت روحي و جسمي صورت پذيرد.»
ب) سؤالات اصلي تحقيق
1-    آيا جرائم عليه بشريت در زمان صلح و شورش‌هاي داخلي نيز مي تواند روي دهد؟
2-    آيا انگزيه تعبيض آميز ملاك لازم براي همه جرائم عليه بشريت است؟
3-    آيا بايد دو معيار گسترده بودن و سازمان يافته بودن به طور جداگانه در نظر گرفته شوند يا با هم؟
4-    ارتباط جرائم عليه بشريت با قواعد آمره بين‌المللي چيست؟‌
ج) فرضيه‌هاي تحقيق
1-    جرائم عليه بشريت طبق اساسنامه در زمان صلح و شورش‌هاي داخلي نيز مي‌تواند روي دهد.
2-    انگيزه تبعيض آميز طبق اساسنامه ملاك لازم براي همة جرائم عليه بشريت نيست.
3-    طبق اساسنامه هر اقدام  غير انساني، جرم عليه بشريت نيست.
4-    طبق اساسنامه بين جرائم عليه بشريت و برخوردهاي مسلحانه ارتباطي وجود ندارد.
5-    جرائم عليه بشريت با نقض قواعد آمره ارتباط دارند.
د) روش و نوع تحقيق:
روش اصلي گردآوري مطلب، روش كتابخانه اي و اسنادي مي‌باشد و نوع تحقيق توصيفي است.
و) اهداف تحقيق
1-    روشن نمودن تعريف جرائم عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي
2-    بيان مصاديق جرائم عليه بشريت در چهراچوب اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي
ما در اين تحقيق به بررسي جرائم عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي كه در واقع ماده 7 اساسنامه است پرداخته‌ايم.
در مبحث اول تحول تارخي مفهوم جرائم عليه بشريت را بررسي كرده‌ايم و در مبحث دوم اساسنامه ديوان را مورد بررسي قرار داده‌ايم. و در مبحث سوم به عوامل و عناصر مؤثر در تحقق جرائم عليه بشريت پرداخته‌ايم. در مبحث چهارم مصاديق جنايات بر ضد بشريت را در چهارچوب اساسنامه ديوان كيفري  بين المللي مرود بررسي قرار داده‌ايم. و در مبحث پنحم هم ارتباط جرائم عليه بشريت با نقض قواعد آمره را مورد توجه قرار داده‌ايم.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...