سایت در حال بارگذاری است ...

پشتيباني الكترونيك ES، مهندسی برق

عنوان پروژه: پشتيباني الكترونيك ES، مهندسی برق

رشته: مهندسی برق،پروژه تحقيقاتي دوره كارشناسي

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 120

 

فهرست ۲‏

چکیده: ۴‏

مقدمه: ۶‏

اهمیت اقدامات جنگ الکترونیک: ۶‏

الف- جنبه‌های استراتژیکی ۹‏

ب- جنبه‌های تاکتیکی ۱۳‏

فصل اول: (‏Weapons) ES 21‎

معادله سیستم غیر عامل ۲۱‏

‏۱-۱- گیرنده های هشدار دهنده راداری (‏RWR): 25‎

‏1-1-1- حساسیت ‏RWR 28‎

‏2-1- تجهیزات (‏ES) 32‎

‏2-1-2-1- آنتن های مختص جهت یابی ۳۹‏

‏۲-۲-۲-۱ گیرنده فرکانس بسیار پهن ۴۰‏

‏۱-۲-۲-۲-۱- حساسیت گیرنده تقویت شده ۴۷‏

‏۳-۲-۲-۱- گیرنده های سوپرهتروداین باند باریک ۴۸‏

‏۴-۲-۲-۱- گیرنده های سوپرهتروداین باند پهن ۴۹‏

‏۱-۴-۲-۲-۱- گیرنده کانالیزه ۵۱‏

‏۲-۴-۲-۲-۱- گیرنده ‏BRAGG CELLصوتی –نوری ۵۴‏

‏۱-۳-۲-۱- جهت یاب های از نوع مقایسه دامنه ۶۴‏

‏۲-۳-۲-۱جهت یاب های از نوع سنجش فاز ۶۹‏

اندازه گیری پهنای پالس ۷۱‏

‏۱-۴-۲-۱- کشف اتوماتیک ۷۳‏

‏۲-۴-۲-۱- کشف کننده های خودکار حلقه باز ۷۵‏

‏۳-۴-۲-۱- کشف کننده های خودکار حلقه بسته ۷۹‏

‏۵-۲-۱- شناسایی و پردازش اطلاعات ۸۳‏

‏۶-۲-۱- موارد مشکل در ‏ES 88‎

‏7-2-1- ویژگیهای نمونه یک سیستم ‏ESدریایی ۸۹‏

‏۸-۲-۱- عامل (ضریب –فاکتور) پیشرفته برد در محیط ‏عملیاتی ۹۰‏

‏۳-۱- سیستم های رهگیر مادون قرمزی ۹۵‏

‏۱-۳-۱- هشدار دهنده پرتاب موشک / هشدار دهنده ‏نزدیک شدن موشک ۹۷‏

‏۲-۳-۱- سیستم های مادون قرمزی رو به جلو ۹۹‏

فصل دوم ۱۰۱‏

ESارتباطی و اطلاعات ارتباطی ۱۰۱‏

‏۱-۲- ‏ESارتباطی ۱۰۱‏

فصل سوم ۱۱۲‏

‏۱-۳- سیستم های اطلاعات الکترونیکی ‏ELINT 112‎

‏1-1-3- حساسه های ‏ELINT 113‎

‏2-1-3- مرکز پردازش کننده ‏ELINT 115‎

‏2-3- ‏COMINT 117‎

چكيده:‏
بيش از پنجاه سال است كه دست اندركاران مسائل نظامي جهان ‏با مفهوم جنگ الكترونيك آشنا هستند. جنگ الكترونيك در واقع ‏چيزي نيست جز تلاش براي «خوب ديدن دشمن» و در عين حال «ديده ‏نشدن توسط او» به عبارت ديگر هر گونه تكنيك و تكنولوژي ‏تأثيرگذار بر وسائل الكترونيكي كه توانايي عمل كرد يك ‏سيستم دفاعي را كاهش مي‌دهد جنگ الكترونيك نام دارد. ‏
و هر گونه تكنيك و تكنولوژي كه جهت حذف اثرات مخرب ‏سيستم‌هاي جنگ الكترونيك در سيستم‌هاي دفاعي به كار مي‌رود ‏دفاع الكترونيك نام دارد. ‏
امروزه بهترين مانع در مقابل بروز جنگ بين كشورها داشتن ‏ارتش‌‌هاي قدرتمند، قابل انعطاف و با قابليت پاسخگويي سريع ‏مي‌باشد. ‏
بيان چنين ارتش‌هايي كه امروزه تعداد و امكانات آنها روبه ‏ازدياد است، بر مخابرات استوار مي‌گردد. موضوع مخابرات ‏نظامي خصوصاً زماني كه همة نيروهاي نظامي يك كشور «زميني، ‏هوايي، دريايي و ‏‎…‎‏ » بايد در صفحة واحدي از عمليات با ‏يكديگر كار كنند، موضوعي بسيار گسترده و پيچيده است. ‏
مقدمه: ‏
اهميت اقدامات جنگ الكترونيك:
استفاده گسترده از تجهيزات الكترونيكي مانند رادارها و ‏مخابرات به طور مستقل و يا مانند موشكها و هواپيماها به ‏صورت همراه و جزئي از سلاحهاي نظامي دفاعي، صورت مي‌پذيرد كه ‏در هر حال كاربرد صحيح آنها بهر صورتي كه باشد، باعث ‏ارتقاء سرعت، وقت و قدرت نظامي شده و موجب مي‌گردد تا ضريب ‏موفقيت در جنگهاي امروزي بالا رود. نتيجه سخن اينكه در پرتو ‏اين كاربرد، شرايط ميادين نبرد بگونه‌اي رقم زده شده است كه ‏امروزه اين ميدانها علاوه بر ايجاد عمق، پهنا و فضا، داراي ‏بعد چهارمي بنام «قلمرو طيف امواج الكترومغناطيسي» هم ‏شده‌اند. اين بعد آنچنان در تمامي زوايا و نقاط صحنه‌هاي ‏نبرد نفوذ و رسوخ كرده است كه شايد بتوان گفت بدون توجه به ‏آن پيشرفت در ساير ابعاد جنگ هم امكان پذير نخواهد بود. با ‏آنكه اين ‏
جنبه‌هاي استراتژيكي و تاتيكي مورد بررسي قرار داد.‏
الف- جنبه‌هاي استراتژيكي
اصولاً استراتژي كلي يك كشور داراي ابعاد مختلف نظامي، ‏سياسي، اقتصادي و . . . مي‌باشد با توجه به اينكه استراتژي ‏را بصورتهاي مختلف بيان كرده‌اند، مي‌توان استراتژي نظامي را ‏بدين صورت تعريف كرد كه: ‏
‏«هنر و فن بكارگيري شايسته امكانات نظامي يك كشور بطوريكه ‏بيشترين نتيجه را در رسيدن به اهداف نظامي و سياسي آن ‏فراهم آورد.» البته عليرغم تعاريف مختلف ارائه شده، مي‌توان ‏گفت چيزي كه همگي بر آن اتفاق نظر و تأكيد دارند. اينست كه ‏چگونه مي توان به نحوي مؤثر از منابع نظامي مشخص، براي ‏تحصيل اهداف سياسي استفاده كرد. پس براي بدست آوردن تفوق ‏بر دشمن لازم است مجموعه كاملي از ابزارها و وسايل در ‏اختيار اهداف استراتژيك قرار گيرند كه اين ابزارها ‏مي‌توانند هم مادي باشند و هم معنوي و رواني، بعنوان مثال ‏از بمباران اتمي گرفته تا انواع تبليغات و يا، . . . . ‏
ب- جنبه‌هاي تاكتيكي
اما از جنبه تاكتيكي نيز اقدامات جنگ الكترونيك بعنوان يك ‏عنصر حياتي و سرنوشت ساز مطرح مي‌باشد بگونه‌اي كه از آن ‏بعنوان عنصر تقويتي يا چند برابر كننده توان نيروهاي خودي ‏و بالعكس عنصر تضعيفي و يا تقسيم كننده توان نيروهاي دشمن، ‏نام برده مي شود، لذا با چنين ديدگاهي علاوه بر اينكه ‏اقدامات جنگ الكترونيك را بايستي در سر تا سر بدنه نيروهاي ‏نظامي بطور عام و بصورت يك فرهنگ نظامي اشاعه داده از از ‏سوي ديگر هم بايستي آنرا بصورت يك يگان رزمي (و يا حداقل ‏پشتيباني رزمي) در نظر گرفته و همانند يگانهاي پياده، ‏توپخانه زرهي و . . . . در طرح مانورهاي عملياتي شركت ‏داده و بعنوان يك عنصر تهاجمي (البته در قلمرو طيف امواج ‏الكترونيكي مغناطيسي) از آن بهره‌برداري نموده و آنرا تنها ‏بصورت يك عنصر جانبي و فرعي مناسبي بحساب نياورد. هر چند ‏متأسفانه تاكنون چنين بوده است. ‏
‏1-1- گيرنده هاي هشدار دهنده راداري (‏RWR‏):‏
سادگي نسبي و هزينه پايين از ويژگيهاي گيرنده هشدار دهنده ‏راداري ‏‎ (RWR)‎‏ است. اين گيرنده عموماً روي سكوهايي كه ‏نيازمند حفاظت در برابر سيستم هاي سلاح هدايت شونده مي ‏باشند نصب مي شود. معمولاً اطلاعاتي نظير پهناي پالس، فركانس، ‏فاصله تكرار پالس و از اين قبيل را كه مشخص كننده انتشار ‏تهديد كننده مي باشند قبلاً در حافظه‎ RWR‏ قرار مي گيرند ‏هنگامي كه ‏
‏1-1-1- حساسيت ‏RWR
به منظور ارزيابي ميزان بزرگي حساسيت لازمه يك ‏RWR‏ محاسبات ‏ساده اي براي سيستم سلاح يك ‏AAA‏ و يك سيستم ميان برد ‏SAM‏ ‏انجام خواهد شد. اين دو سيستم ممكن است به طور نمونه به ‏پارامترهاي زير مشخص گردند: ‏
‏2-1-1- سيستم هاي ‏RWR‏ را مي توان به صورت زير طبقه بندي ‏نمود:‏
• گيرنده هاي كريستال ويدئويي بدون مدار هماهنگ ( قادر به ‏دريافت تمام فركانس هاي يك باند معين مي باشند) ‏
• گيرنده هاي فركانس راديويي تنظيم شونده ‏‎( TRF)‎
• گيرنده هاي سوپر هتروداين باند باريك جارويي ‏
• گيرنده هاي سوپر هتروداين باند پهن

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...