سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه پيرامون يك شاخصه شرايط صحت و ايمني پلها، معماری

عنوان:  پایان نامه پيرامون يك شاخصه شرايط صحت و ايمني پلها، معماری

رشته:  پروژه تخصصی دوره کارشناسی‌، معماری

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 150

فهرست مطالب
عنوان صفحه
1- مقدمه
2- هدف و گستره نظر سنجي
3- سيستم هاي بازرسي و مجموعه قوانين
1-3- موارد عمومي
2-3- استانداردهاي بازرسي يا دستنامه ها
3-3- منظور و گستره بازرسي
4-3- تناوب و دفعات بازرسي
5-3- شيوه بازرسي
6-3- بازرس
7-3- مديريت اطلاعات بازرسي
8-3- امكانات بازرسي
4- تكنيك هاي بازرسي
1-4- شرايط حاضر و گرايش ها
1-1-4- تكنيك هاي بازرسي براي اعضاي فولادي سازه
2-1-4- تكنيك هاي بازرسي براي اعضاي بتني سازه
3-1-4-تكنيك هاي بازرسي براي پايه هاي مياني پل، پايه هاي كناري پل
فونداسيون ها
4-1-4- تكنيك هاي بازرسي براي تجهيزات فرعي
2-4- مثالهايي از تكنولوژي بازرسي در حال توسعه
1-2-4- كاربردهاي GPR براي ارزيابيهاي كف پل (فنلاند)
2-2-4-آزمايش غيرمخرب پلهاي بتني از طريق سيستمScorpion (فرانسه)
3-2-4- سيستم بازرسي خودكار تاوه RC (ژاپن)
4-2-4- اندازه گيريهاي كف پل با استفاده از رادار محرك (سوئد)
5-2-4- اندازه گيري پتانسيل (سوئيس)
3-4- موضوعاتي در آينده
5- مثالي از تكنيك هاي تشخيص در مديريت پل
1-5- تصوير كيفي ساختارها (فرانسه)
2-5- معياري براي مديريت پلهاي راه (ايتاليا)
3-5- تخمين فراواني پلهاي راه (ژاپن)
4-5- تحريم موقتي پل هاي PC پس كشيده (انگلستان)
5-5- دستورالعمل هايي به منظور ايجاد حالت فني پل (روماني)
6- خلاصه و توصيه ها
7- فهرست نگاري
8- ضميمه

1- مقدمه
در بيستمين جلسه كميته پيرامون پلهاي راه كه در فوريه 1992 برگزار شد، يك نظرسنجي در رابطه با، مديريت پل- پيرامون شاخصي از شرايط صحت و ايمني پلهاي در حال استفاده پيشنهاد شد.
سرانجام تصميم گرفته شد كه اين نظرسنجي، در جلسه كميته اجرايي كه در 27 ماه مه همان سال در بروكسل برگزار شد، انجام بگيرد.
اين نظرنسجي، به منظور روشن نمودن وضعيت و گرايش هاي فعلي مديريت پلهاي در حال استفاده از طريق جمع آوري دانش و اطلاعات در رابطه با مديريت پل در كشورهاي مختلف، انجام گرفت. نتايج اين نظرسنجي، بعدها مي تواند در ارتقاي تكنيكهاي بازرسي و تشخيص، مورد استفاده قرار بگيرند.
پرسشنامه هاي نظرسنجي در ميان كشورهاي مختلفي توزيع شد و بطور كلي هفده، كشور به اين پرسشنامه‌ها، پاسخ دادند (به جدول1-1 نگاه كنيد) اين نظرسنجي براساس اطلاعات جمع آوري شده تكميل شد. اين گزارش، نتايج نظرسنجي و اطلاعات كسب شده را ارائه مي نمايد و پيشنهادي در راستا و موضوعات مديريت پل در آينده، مطرح مي نمايد.

2- هدف و گستره نظرسنجي
ساختارهاي پل، حلقه هاي ارتباطي مهمي را در يك سيستم راه، ايجاد مي نمايند. پلها، يكي از بخشهاي راه هستند كه نياز به بيشترين توجه دارند و 30 درصد از سرمايه گذاريهاي كلي در بخش راه را به خود اختصاص مي دهند. پلها، راههايي كليدي به منظور تضمين ايمني ترافيك راه، هستند و پلها نقش مهمي در حفظ و نگهداري محيط زيست دارند. نيمه دوم قرن بيستم، شامل توسعه جهاني چشمگيري در زمينه ترافيك راه بوده است كه طي آن رشد قابل ملاحظه اي در تعداد پلهاي احداث شده طي دهه 1950 و 1960 صورت گرفته است (جدول 2-1). هرچند اين رشد در دهه 1970 به اوج خود رسيد. با اين حال، بسياري از كشورها، براي احداث راهها، همچنان نياز به سرمايه گذاري در پلها دارند.
3- سيستم هاي بازرسي و مجموعه قوانين
1-3- موارد عمومي:
به منظور نگهداري و مديريت موثر پلهاي در حال استفاده، چند سري فرآيند بايد بطور سيستماتيك بكار گرفته شوند تا شرايط تخريب، شناسايي، پيوستگي و اتصال آن، بررسي و هرگونه معيارهاي مخالف، مشخص شوند. بعنوان مثال فرايندهايي از بازرسي گرفته تا تشخيص. بنابراين، ضروري است كه استانداردها يا دستورالعمل هايي كه اين موارد را تصريح مي نمايند، استمرار پيدا كنند.
ستند.
2-3- استانداردهاي بازرسي يا دستورالعمل‌ها
هر كشور گزارش كننده، استانداردهاي بازرسي و دستورالعمل هاي وضع شده خاص خودش را دارد. يكي از بكارگيريهاي اوليه استانداردها و دستورالعمل هاي موجود وضع شده، در امريكا و در سال 1970، صورت گرفت.
در هر كشوري مبناي بكارگيري بازرسي، در استانداردها و دستورالعمل ها، مشخص شده است، جاييكه مهندسان، مي توانند متدهاي واقعي قابل استفاده را تعيين نمايند.
3-3- هدف و گستره بازرسي
هر كشوري، از بازرسيهاي عمومي براي كشف زود هنگام تخريب، بازرسيهاي كامل براي ارزيابي سالم بودن و نياز به تعمير و ساير بازرسيها براي منظورهايي خاص، استفاده مي نمايد. از ميان آنها، بازرسيهاي عمومي و كامل، بصورت ادواري بكار گرفته مي شوند. بازرسيهاي خاصي در صورت لزوم، مانند پس از يك مورد غيرعادي يا آسيب شديد، يا زمانيكه بواسطه نتايج يك بازرسي كامل و مشروح، نياز به بازرسي ديگري مي باشد، بكار گرفته مي شوند.
4-3- تناوب بازرسي
تناوب بازرسي بسيار متنوع است از بازرسي روزانه تا هر ده سال يك مرتبه:

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...