سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه وجه تسميه روستاي مزرعه كلانتر از توابع بخش مركزي شهرستان ميبد (استان يزد)، شهرشناسی

عنوان: پایان نامه وجه تسميه روستاي مزرعه كلانتر از توابع بخش مركزي شهرستان ميبد (استان يزد)، شهرسازی

رشته:شهرشناسی

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 84

فهرست مطالب:

مرحله اول : مطالعات پایه و تشخیص وضعیت موجود ۴

۱- پیشینه و زمینه. ۴

۱-۱- بررسی اجمالی موقعیت سیاسی و جغرافیایی روستا و پیشینه تاریخی آن. ۴

۲-۱- بررسی طرح های فرادست مصوب (طرح جامعه توسعه و عمران ناحیه و طرح ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی ) و استخراج نتایج زیر : ۶

۱-۲-۱- نقش و جایگاه روستا در طرح فرادست (بعنوان مرکز مجموعه، حوزه، روستای مستقل و …) ۶

۱-۲-۲- ارائه فهرست طرح های مذکور در مورد خدمات و امکانات پیشنهادی برای روستا ۷

۱-۳- ارائه دیدگاه روستاییان شامل : ۷

۱-۳-۱- معرفی مسائل و مشکلات روستا از نظر ساکنین آن. ۷

۱-۳-۲- معرفی و اولویت بندی پروژه های عمرانی مورد نیاز روستا که به وسیله طرح هادی قابل رفع می باشند. ۷

۲-۱- شناسایی پایه در سطح حوزه نفوذ ۸

۲-۲- شناسایی پایه و سطح روستا ۹

۲-۲-۱- بررسی های محیطی. ۹

نتیجه گیری از آب و هوا : ۱۳

۲-۲-۲- بررسیهای اجتماعی. ۱۴

پیشینه تحقیق. ۱۶

آموزش : ۱۹

۲-۲-۳- بررسی های اقتصادی : ۲۲

۲-۲-۴- بررسی های کالبدی : ۲۵

ساختمانهای مخروبه : ۲۶

ساخمانهای مرمتی : ۲۷

ساختمانهای نوساز. ۲۷

کاربری بهداشتی – درمانی. ۳۴

کاربری آموزشی : ۳۵

مذهبی : ۳۵

تأسیسات و تجهیزات : ۳۵

گورستان : ۳۵

دامداری و مرغداری : ۳۶

اراضی کشاورزی و بایر. ۳۶

مرحله دوم : تحلیل و استنتاج از بررسی ها و تدوین چشم اندازها ۳۷

۱- تحلیل و استنتاج مطالعات مربوط به حوزه نفوذ ۳۷

۲- تحلیل و استنتاج مطالعات مربوط به روستا ۳۷

۲-۱- ارزیابی ویژگی های محیطی موجود در روستا به ویژه در زمین منابع آب شرب و کشاورزی و تحلیل کلی میزان تأثیرگذاری آن در توسعه روستا تا سال افق طرح: ۳۷

۲-۲- ارزیابی و اولویت بندی خطر بروز سوانح طبیعی در روستا و امکان سنجی کاهش پیامدهای سوانح طبیعی : ۳۷

۲-۳- تحلیل ویژگیها و برآوردهای جمعیتی روستا شامل : ۳۷

۲-۳-۱- تحلیل روند تحول جمعیت و میزان مهاجرفرستی و مهاجرپذیری براساس اطلاعات محلی : ۳۷

۲-۳-۲- ارزیابی پیش بینی طرح فرادست در مورد جمعیت آتی روستا و تعداد شاغلین: ۳۸

۲-۳-۳- ارایه و ارزیابی گزینه های مختلف برآمده تعداد شاغلین تا سال افق طرح و انتخاب گزینه مناسب : ۳۸

۲-۳-۴- برآورد جمعیت لازم التعلیم روستا به تفکیک جنس در مقاطع مختلف تحصیلی در سال افق طرح : ۳۹

۲-۴- ارزیابی زمینه های مشارکت فنی، اقتصادی و اجتماعی روستائیان در اجرای طرح های عمرانی در گذشته و تعیین روش مشارکت آنها در اجرا، بهره برداری و نگهداری پروژه های طرح هادی روستا ۳۹

مشارکت اجتماعی : ۴۱

مشارکت سیاسی : ۴۲

مشارکت اقتصادی : ۴۲

۲-۵- تحلیل تغییر و تحول منابع درآمدی روستاییان و فعالیتهای اقتصادی (کشاورزی – صنعت و خدمات) ۴۲

۲-۶- تعیین محدودیتها و امکانات توسعه کالبدی روستا و جهات و حدود منطقی توسعه و اولویت بندی آن تا سال افق طرح ۴۳

۲-۸- برآورد نیاز به مسکن در روستا براساس نتایج مطالعات مربوط به کیفیت ابنیه، سطح و سرانه مسکونی، جمعیت و خانوار پیش بینی شده روستا : ۴۵

۲-۹- ارزیابی کمبودهای خدماتی و وجود سرویس دهنده به روستا براساس الگوی سطح بندی خدمات روستایی : ۴۵

۲-۱۰- ارزیابی و تحلیل مشکلات موجود شبکه معابر و امکان سنجی میدان ضرورت اصلاح و تعریض معابر اصلی روستا : ۴۶

مرحله سوم : تعیین برنامه ها ، پروژه های پیشنهادی و ارائه طرح هادی.. ۴۷

۱- تعیین برنامه ها، پروژه های پیشنهادی.. ۴۷

۱-۱- نیازسنجی برنامه ها و پروژه های مورد نیاز در سطح روستا با توجه به نتایج طرح های فرودست، دیدگاه روستائیان و مطالعات مرحله دوم ۴۷

۱-۲- اولویت بندی برنامه ها و پروژه های پیشنهادی با توجه به نیازهای اساسی در سطح روستا ۴۸

۱-۲-۳- تعیین و اولویت بندی پروژه های اجتماعی – فرهنگی و خدماتی – رفاهی براساس ضوابط و مقررات مربوط : ۵۱

۱-۲-۴- تعیین و اولویت بندی پروژه های اقتصادی – اداری و … براساس ضوابط و مقررات مربوط. ۵۱

۱-۲-۵- اولویت بندی نهایی برنامه ها و پروژه های پیشنهادی در کلیه زمینه ها براساس نیازهای اساسی روستا ۵۲

۲- ارائه طرح هادی : ۵۲

۲-۱- ارائه طرح و گزینه های مختلف کاربری اراضی پیشنهادی و انتخاب طرح و گزینه مناسب و مقدور : ۵۲

۲-۲- ارائه طرح اصلاح معابر، مراکز محلات، میادین، گره های اصلی و تعیین شبکه معابر پیشنهادی و سلسله مراتب و اولویت بندی اجرای آن با لحاظ نمودن وضعیت موجود معابر به گونه ای که حتی المقدور حداقل تخریب را به دنبال داشته باشد: ۵۶

۲-۳- تعیین محدوده های با ارزش معماری، تاریخی، فرهنگی و طبیعی احتمالی روستا با توجه به ضوابط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۵۶

۲-۴- تعیین فضاهای نیازمند نوسازی یا بهسازی احتمالی در روستا : ۵۷

۲-۵- ارائه سطح و سرانه کاربریهای پیشنهادی مبتنی بر ضوابط و استانداردهای مصوب مورد عمل دستگاههای اجرایی : ۵۷

تدوین ضوابط و مقررات.. ۶۱

۳-۱- ضوابط ایمن سازی در روستا در مقابل سوانح طبیعی از جمله زلزله، سیل و زمین لغزش.. ۶۱

۳-۲- مقررات زیست محیطی مربوط به نحوه استفاده از عناصر طبیعی و فعالیتهای اقتصادی و خدماتی موجود یا پیشنهادی طرح براساس ضوابط مصوب سازمان حفاظت محیط زیست.. ۶۱

۳-۳- ضوابط مربوط به ساخت و ساز در روستا ۶۲

۳-۴- ضوابط مربوط به نما و سیمای کالبدی روستا و نحوه‌ ساخت و ساز و نگهداری ابنیه در محدوده احتمالی بافت با ارزش روستا ( با استعلام از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان میراث فرهنگی کشور) ۶۳

۳-۵- مقررات تفکیک زمین و نحوه استفاده از اراضی در کاربرهای مختلف.. ۶۴

۳-۶- تعیین ضوابط اصلاح معابر روستا ۶۴

۳-۷- ارائه ضوابط حریمهای مختلفی نظیر حریم – جاده – رودخانه – خطوط انتقال انرژی – حریم ابنیه و آثار تاریخی – حریم فعالیتهای خاص نظامی – انتظامی و … بسته به موقعیت و شرایط خاص روستای مورد مطالعه. ۶۶

منابع و مأخذ ۶۸

مرحله اول : مطالعات پايه و تشخيص وضعيت موجود
1- پيشينه و زمينه
1-1- بررسي اجمالي موقعيت سياسي و جغرافيايي روستا و پيشينه تاريخي آن
روستاي مزرعه كلانتر از توابع بخش مركزي شهرستان ميبد با مختصات جغرافيايي 54 درجه و 6 دقيقه طول شرقي و 32 درجه و 11 دقيقه عرض شمالي، ارتفاع آن از سطح دريا در حدود 1102 متر است (پاپلي يزدي ، 1367). در 11 كيلومتري جنوب شرقي ميبد در نزديكي محور ترانزيتي سنتو در 36 كيلومتري شهر يزد قرار گرفته است. اين روستا از شمال به مزرعه رفيع آباد و از جنوب به مزرعه قاسم آباد محدود ميشود.
حاشيه روستا فاقد رشته كوه خاصي است و فقط تپه هايي غيرسنگي اطراف شمال شرق، شمال و شمال غرب روستا را محاصر كرده كه ارتفاع آنها به 1094 متر از سطح دريا مي رسد.
روستاي مزرعه كلانتر يكي از نقاط تاريخي و ارزشمند استان يزد به شمار مي آيد. قدمت اصلي مجموعه به اواخر صفويه باز مي گردد. اين دوره از زندگي تاريخي روستا در درون قلعه اي مترو كه در كنار روستا مي گذشته كه داراي تمام امكانات زندگي عمومي مردم آن از جمله آتشكده بوده است. با شكل گيري هسته جديد در محدودة كنوني روستا، اين محدوده گسترش يافته و به عنوان محل اصلي تجمع زرتشتيان منطقه ميبد عمل مي كند. در فرهنگ مردم اين منطقه و شهر ميبد، نام روستاي مزرعه كلانتر با آئين زرتشت پيوند خورده است. در اين گسترش بافت كالبدي وجود قنات و چشمه مؤثر بوده است. وجود عناصر معماري شاخص و با ارزش در بافت از جمله آب انبارهاي قديمي، آسيابهاي آبي و بقاياي قلعه تاريخي بيانگر قدمت و وسعت عملكرد بناها مي باشد. اين روستا از روزگاران گذشته در مسير راههاي تجاري و ارتباطي قرار داشته و به همين جهت واجد ارزشهاي تاريخي و گردشگري است. وجود خاك و آب و هواي مناسب و سطوح هموار و چشم اندازهاي زيبا در ايجاد هسته روستا نقش مهمي داشته اند وجه تسميه اين روستا به اين شرح مي باشد كه موقعيت كنوني روستا از روزگاران قديم به شكل مزرعه اي بوده كه در كنار چشمه شكل گرفته و فردي به نام «كلانتري» كه داراي تمكن مالي بوده به عنوان والي آن مزرعه شناخته شده بود كه با گذشت زمان،‌ به تدريج آن روستا به نام وي معروف گشته است.

منابع و مأخذ

1- فرهنگ آبادي هاي مكان هاي مذهبي كشور، دكتر پاپلي يزدي، انتشارات بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي، بهمن 67.

2- وزارت جهاد كشاورزي، دفتر برنامه ريزي توسعه روستايي، معاونت عمران و صنايع روستايي ساماندهي فضاها و مراكز روستايي استان يزد، مهندسين مشاور هامون يك گزارش نهايي 1382 ، ص 285.

3- غفاري، رامين، 1387 ، مقدمه اي بر برنامه ريزي كالبدي سكونتگاههاي روستايي، شهركرد ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر كرد.

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...