سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه هيدرولوژي اقليم منطقة سبزوار، شهرشناسی

عنوان: پایان نامه هيدرولوژي اقليم منطقة سبزوار، شهرشناسی

رشته: شهرشناسی

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 230

فهرست
عنوان صفحه
پيشگفتار 1
فصل اول: نكاتي چند راجع به تحقيق
1-1- انگيزه و انتخاب موضوع 5
2-1- طرح مسئله 6
3-1- فرضيه ها 7
4-1- مطالب مورد مطالعه 8
5-1- روش تحقيق 9
فصل دوم: تشريح خصوصيات منطقة مورد مطالعه
1-2- موقعيت و وسعت 14
2-2- آب و هوا 17
3-2- هيدرولوژي 19
4-2- زمين‌شناسي 22
5-2- منابع اراضي و خاك 24
1-5-2- تيپ كوهستان ها 28
2-5-2- تيپ‌تپه‌ها 28
3-5-2- تيپ فلاتها و تراسهاي فوقاني 28
4-5-2- تيپ دشتهاي دامنه 29
5-5-2- تيپ دشتهاي روخانه‌اي 29
6-5-2- تيپ دشتهاي سيلابي 30
8-5-2- تيپ واريزه‌هاي بادبرني سنگريزه‌دار 30
9-5-2- تيپ آبروفتهاي بادبزني شكل سنگريزه‌دار 31
10-5-2- تيپ اراضي متفرقه 31
6-2- كشاورزي 33
7-2- تيپ گياهي 34
فصل سوم: موقعيت و زمين شناسي سبزوار و دشتهاي آن
1-3- موقعيت سبزوار 41
1-1-3- موقع رياضي 41
2-1-3- موقع نسبي 41
2-3- موقعيت دشت جوين 42
1-2-3- موقع رياضي 42
2-2-3- موقع نسبي 42
3-2-3- ائوسن 43
4-2-3- اتوليكوسن 44
5-2- ميوسن 44
فصل چهارم: آب و هوا
1-4- توده‌هاي هوا مؤثر در منطقه: 47
1-1-4- توده هواي مديترانه 47
2-1-4- توده‌ هواي پر فشار سيبري 47
3-1-4- توده‌هاي شمالي و غربي 48
4-1-4- توده هاي خزري 48
2-4- تيپ اقليم مو رد مطالعه 49
1-2-4- روش دمارتن 49
3-4- عناصر اقليمي‌ 52
1-3-4- شمار روزهاي يخبندان 53
2-3-4- تعداد ساعات آفتابي 53
3-3-4- رطوبت نسبي 54
4-3-4- باد 55
5-3-4- بارندگي 55
فصل پنجم: ژومرفولوژي‌ شهرستان
1-5- تأثير فرايندهاي دروني و بيروني در مرفولوژي منطقه 66
1-1-5- فرايندهاي دروزني (تكتونيك و ساخمان زمين) 66
2-1-5- فرايندهاي بيروني 67
2-5- واحدهاي ژئومرفولوژي منطقه 68
1-2-5- واحد كوهستان 68
1-1-2-5- قلل فرسايش يافته 71
2-1-2-5- واحد تپه ماهوري 71
2-2-5- واحدهاي مخروطه افكنه‌اي 72
3-2-5- واحد دشت 72
فصل ششم: هيدرولوژي آبهاي سطحي شهرستان
مقدمه: 74
1-6- حوضة آبريز دشت سبزوار 81
1-1- 6- كال انجمنه 81
2-1-6- كال ششتمد 82
3-1-6- رودخانه كيذور 83
4-1-6- رودخانه رودآب سبزوار 84
5-1-6- رودخانه سليمانيه 85
6-1-6- رودخانه شمس آباد 87
7-1-6- رودخانه گزوا 86
8-1-6- رودخانه بالش آباد 87
9-1-6- رودخانه دلبر 88
10-1-6 رودخانه ريوند 89
11-1-6- رودخانه كراب 90
12-1-6- رودخانه بفره 90
13-1-6- روخانه مهر 91
14-1-6- رودخانه استر بدر 92
15-1-6- رودخانه كال شور سبزوار 93
16-1-6- رودخانه سنگرد 94
2-6- حوضة آبريز دشت جوين و سلطان آباد 95
مقدمه 96
1-2-6- رودخانه جوين (كالشور جوين) 99
2-2-6- رودخانه مشكان 99
3-2-6- رودخانه سرولايت (نشيب) 101
4-2-6- رودخانه كايستان 103
5-2-6- رودخانه ترسك 107
6-2-6- رودخانه ارگ 108
فصل هفتم: هيدرولوژي آبهاي زيرزمين شهرستان
مقدمه: 110
1-7- دشت سبزوار 112
1-1-7- چاه‌ها (عميق و نيم عميق) 115
2-1-7- قنوات 116
3-1-7- چشمه‌ها 118
4-1-7- نتيجه 119
2-7- دشت جوين 121
1-2-7- چاهها- (عميق – نيم عميق) 122
فصل هشتم: چگونگي بهره‌برداري و كيفيت منابع آن شهرستان
1-8- تأثير سازنده‌ها در منابع آب دشت جوين- داورزن- سبزوار 124
2-8- خصوصيات لايه‌هاي آبدار در سه دشت 125
3-8- مطالعات ژئوفيزيك و چاههاي اكتشافي 127
4-8- ضرائب هيدروديناميكي 128
5-8- بررسي نقشه‌هاي كم عمق و تراز آب زير زميني 129
6-8- بهره‌برداري از منابع آب زير زميني 133
7-8- حداكثر ظرفيت مجاز بهره‌برداري از منابع آب زيرزميني در دشت سبزوار 137
8-8- كيفيت آب در سطح شهرستان 138
1-8-8- طبقه بندي آب از نظر كشاورزي 139
2-8-8- طبقه‌بندي آبهاي منطقه‌اي از نظر شرب 140
1-2-8-8- دشت جوين 140
1-1-2-8-8- آبهاي شرب حد فاصل ايستگاه سبزوار تا ايستگاه راه آهن بيهق 140
2-1-2-8-8- آبهاي شرب حد فاصل ايستگاه بيهق تا نقاب 141
3-1-2-8-8- آبهاي شرب حد فاصل ايستگاه نقاب تا سنخواست 141
4-1-2-8-8- دشت سبزوار 142
1-2-2-8-8- آبهاي نواحي جنوب سبزوار 142
2-2-2-8-8- آبهاي نواحي شمالي غرب سبزوار 142
3-2-2-8-8- آبهاي سبزوار و شرق سبزوار 143
3-2-8-8- دشت داورزن 143
9-8- علل شوري آب شهرستان سبزوار 144
10-8- مسئلة تهاجم آبهاي شور زيرزميني به سفره آب شيرين 145
11-8 تغييرات سطح آب در شهرستان سبزوار 146
12-8- نتيجه‌گيري 150
فصل نهم: ارزيابي منابع و مسائل آب شهرستان
1-9- ارزيابي منابع آب زيرزميني دشت سبزوار 151
1-1-9- جريان آب زيرزميني ورودي از سفره 155
2-1-9- جريان آب زيرزميني خروجي از سفره 155
3-1-9- برداشت از سفرة‌ آب زيرزميني 156
4-1-9- تبخير از سطح سفره 156
5-1-9- تغذية‌ سفره ناشي از سيلابهاي ورودي 156
6-1-9- تغذيه از آب برگشتي كشاورزي 156
7-1-9- زهكشي از سفره آب زيرزميني 157
2-9- ارزيابي منابع آب زيرزميني دشت جوين 159
1-2-9- نفوذ در ارتفاعات 167
2-2-9- نفوذ در دشت توسط باران 168
3-2-9- نفوذ جريانهاي سطحي و سيلابي 168
4-2-9- نفوذ آب آبياري 168
5-2-9- نفوذ فاضلاب 169
6-2-9- تخلية‌از منابع آب زيرزميني 169
3-9- ارزيابي منابع آب زيرزميني دشت داورزن 169
1-3-9- نفوذ آب در ارتفاعات 169
2-3-9- نفوذ باران در دشت 170
3-3-9- نفوذ جريانهاي سطحي 170
4-3-9- مقداري آب نفوذي از طريق آبياري 170
5-3-9- نفوذ فاضلاب 170
6-3-9- وضعيت جريان خروجي دشت 172
7-3-9- نتيجه و پيشنهاد 170
فصل دهم: طرحهاي عمراني (طرحهاي تغذيه مصنوعي و سدها)
1-10- كاربرد تغذية مصنوعي 172
2-10- روشهاي تغذية مصنوعي براي منطقه 172
1-2-10- روش مستقيم يا تزريق 4 172
2-2-10- روش غيرمستقيم يا نفوذ و اداري 173
3-2-10- پخش سيلاب 173
2-3-2-10- روش تغذيه حوضچه‌اي 173
3-3-2-10- بهسازي و اصلاح بستر رودخانه‌اي 173
4-3-2-10- گودالهاي طبيعي و مصنوعي 174
5-3-2-10- سدهاي تغذيه: 174
6-3-2-10- خاكريزهاي هلالي 174
7-3-2-10- ايجاد بانكت (چاله‌هاي كوچك) 174
3-10- ويژگيهاي تغذيه مصنوعي در مناطق خشك و نيمه خشك 174
4-10- خصوصيات طرحهاي پيشنهادي تغذية مصنوعي 176
5-10- طرحهاي تغذية مصنوعي 177
1-5-10- محل تغذيه 179
2-5-10- روش تغذيه 179
6-10- طرح تغذيه مسيل خسروجرد 180
7-10- طرحهاي عمراني كوچك تغذيه در شمال دشت 181
8-10- طرح عمراني مسيل رودخانة‌ سنگرد 183
9-10- طرح تغذيه رودخانة‌ جوين 183
1-9-10- ظرفيت طرح 185
2-9-10- روش تغذيه 185
3-9-10- محل تغذيه 185
فصل يازدهم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات 187
1-11- نتيجه‌گيري مطالعات 190
1-1-11- دشت سبزوار 190
2-1-11- دشت جوين 190
2-11- پيشنهادات 192
1-2-11- دشت سبزوار 192
2-2-11- دشت جوين 192
3-2-11- دشت داورزن 192
فصل دوازدهم: پيوستها
1-12- منابع مورد استفاده 195
2-12- جداول و نمودارها 200
3-12- نقشه 199

پيشگفتار
آگهي از كم و كيف منابع آب كشور و چگونگي تحولات آتي در تقاضا براي آب و خدمات وابسته به آب، از پيش شرط ‌هاي اصلي و اساسي براي برنامه‌ريزي و مديريت معقول منابع آب محسوب مي‌شود. افزايش و تشديد تقاضا براي آب و خدمات مربوط به آن، تنزل كنترل كيفيت منابع آب سطحي زير زميني و هم چنين تخريب محيط زيست كه بر اثر شهرنشيني و صنعتي شدن و تحول در كاربرد اراضي ايجاد گرديده و شتاب مي‌گيرد، منابع آب موجود هر كشور را حت فشارهاي فزاينده قرار داده و مديريت معقول و منطقي آن بسيار دشوار و پيچيده تر از سابق نموده است. بحران آب در سطح بين‌الملل از مدتهاي قبل به طور جدي توسط سياست گذاران و متخصصين آب را به خود جلب نموده است. اثرات نامطلوب زيست محيطي در اثر تجمع گازهاي گلخانه‌اي در جو سبب گرم شدن زمين و تغيير توزيع زماني و مكاني بارش گرديده و منطق گرم و خشك با كاهش قابل توجه منابع آب رو به رو خواهند شد كه متعاقب آن فاصلة زماني بين وقوع و شدت خشكسالي‌ها و سيلابها تغيير مي‌يابد به طور كلي اثرات متقابل توسعه و محيط زيست افزايش جمعيت و ضرورت حفظ امنيت غذايي چالش‌هاي مهمي‌در عرصه مديريت عرضه و تقاضاي آب كنترل آلودگي منابع آب، مديريت مقادير جدي و بحراني و مديريت آبهاي مشترك به وجود آوره است. براي رويارويي و دستيابي به راه كارهاي مناسب جهت غلبه يا مهار بحران آب نياز به آمار و اطلاعات از وضعيت موجود و روند گرايش مسلط حاكم مي‌باشد. ارزيابي منابع آب از مي‌توان يكي از مهمترين اقدامات دانست كه براي افزايش آگاهي و شناخت دربارة شرايط منابع آب كشور انجام مي‌پذيرد. از اين رو نتايج اين گونه بررسي‌ها در برنامه‌ريزي و مديريت درست منابع آب فوق‌العاده مؤثر و سودمند است . ارزيابي منابع آب در سطح ملي با توجه به حجم اطلاعات و آمار جمع‌آور شده با تكيه بر اطلاعات محدود و شيوه‌هاي قديمي‌پردازش اطلاعات مشكل بوده و قطعاً جوابگوي حل معضلات موجود نمي‌باشد و ضرورت ايجاد سامانه نوين بانكهاي اطلاعات و تحليل‌هاي منطقه‌اي را ايجاب مي‌كند. با توجه به گسترش روزافزون جمعيت، به ويژه در شهرها كه تغيير در الگوهاي اقتصادي را به بار مي‌آورد و همچنين بروز تغيير در روند مصارف عمومي‌كشور، نياز به ذخيره‌سازي و مهار آب ها از طريق سدسازي در ابعاد فزاينده‌اي محسوس‌تر مي‌‌گردد. (45) با توجه به اينكه بارش ميانگين ساليانه جهان 840 ميلي‌متر و بارش ميانگين ساليانه ايران 260 ميلي متر پس ايران حدود 30 درصد بارش جهاني را داراست ، و هم چنين بارش متوسط قارة آسيا 732 ميلي متر كه ايران 33 درصد بارش آسيا را داراست. (29)

1-1- انگيزه و انتخاب موضوع:
سخن را با نام خدا آغاز مي‌كنيم كه بخشنده و مهربان است و مرگ و زندگي بدست اوست. خداوند بناي جهان را بر آب نها، آب الفباي آباداني است، بدون آب يعني مرگ بشر اوليه در هر جاي كرده زمين پا نهاد و ساكن شد بي وجود آب نبود، آباديها، شهرها مراكز خدماتي و صنعتي و فرهنگي همه و همه كه در كنار هم جمع شده و به شكل منسجم و شكيل در آمده‌‌اند از وجود پربركت اين ماية حياتي بوده مركزي ايران است. شهري گرم و خشك، شهري كه ميزان بارندگي ميانگين آب برابر ميانگين بارش جهان است. شهري كم آب كه از قديم با اين مشكل روبرو بوده، من تصميم بر آن شد در اين عرصه گامي‌هر چند كوچك بردارم و به مشكلت اين شهر بهتر واقف شوم و از كم و كيف آن بيشتر اطلاع حاصل نمايم، مدتي اين مسئله فكرم را به خود مشغول كرده بود ولي به دليل مشغله كاري فرصت پيدا نمي‌كردم، تا اينكه پايان نامة‌ فرصتي شد باري شروع اين كار ، با جان و دل، مسائل و تعليم هيدرولوژي اقليم سبزوار را انتخاب و وارد ميدان شدم. در پايين متذكر شوم مشكل و كمبود آب، ب آبي، تخريب قنات‌ها و پركردن آنها توسط افراد بي‌اطلاع و در نهايت خشكي قناتها و كم شدن آب چشمه‌ها و افت آبهاي زيرزميني، خرابي چاههاي عميق و كمبود و نبود وسايل فني و موتوري و ترسيدن سوخت به موقع مقرر و مشكلات ديگر را آن سبب انتخاب اين مطالب براي موضوع مي‌شد.
بعد از انتخاب واحد پروژه عازم شهرستان مشهد شدم. در اين سفر وسيلة نقلية ما در شهرستان سبزوار خراب شد و بناچار مدت 24 ساعت در اين شهر مانديم در اين مدت تا حدودي مرد اين شهرستان را آشنا شديم و خيابانهاي ساده اما بدور از تجملات آنجا را مشاهده كرديم. و همچنين از مردم آنجا در مورد كم آبي و مشكلاتي كه داشتند شنيديم در اين سفر فكر مرا مشغول به خود كرده بود و بعد از برگشت آن سبب انتخاب اين مطلب براي اين موضوع شد.
2-1- طرح مسئله:
بعد از اينكه انتخاب موضوع مشخص شد، بر آن شدم كه چگونه و به چه شيوه‌اي مسئله را مطرح نمايم. مطرح كردن مسئله آب، به تنهائي مرا راضي نمي‌كرد و واقعيت امر هم همين است. تا اينكه به سراغ يكسري مطالب كه پيش زمينه و پيش نياز آب بوده رفتم، مواردي كه كميت و كيفيت آب بدانها بستگي دارد، بدون وجود آن عوامل، مواردي چون، تشكيل، ايست، حركت، تخريب و ريزشي انجام نمي‌گيرد. لذا در طرح مسئله نكاتي چند در مورد موقعيت جغرافيايي و زمين‌شناسي دشتهاي سبزوار آب و هوا و ژئومرفولوژي (اشكال مختلف سطح زمين و فرآيندهاي تغيير دهندة‌ آن ) نكاتي كه لازم بود به رشتة‌ تحرير درآمد. بعد به اصل موضوع يعني آبهاي سطحي و زير زميني شهرستان پرداخته شد، اكثر رودخانه‌هاي دائمي‌و فصلي شهرستان مورد توجه خاص قرار گرفت، و به منشأ آبگيري و آبدهي و حوضه آبريز آنها اشاره شد. حوضه هاي اين شهرستان از نظر موقعيت و چگونگي بهره‌برداري بصورت جداگانه بررسي دقيق انجام گرفت. طرحهاي تغذيه مصنوعي و سدهاي ساخته شده و مكانهائي كه بايد سد ساخته شود و مراكز جاذب جمعيت مورد شناسائي، و پيشنهادات لازم ارائه شده.
3-1- فرضيه‌ها:
شهرستان سبزوار ، با بارش اندك و تبخير زياد، مسئله تأمين آب و نگهداري و حفاظت از آن خيلي مهم است، لذا نكاتي طرح و پيشنهاد مي‌گردد. 1- طرح آبخوانداري در سطح دشتهاي – سبزوا، جوين و داورزن 2- طرحهاي تغذيه مصنوعي توسط رودخانه‌هاي فصلي و موقتي، اگر در سطح شهرستان سبزوار انجام پذيرد كمك بسيار فراواني به سفره‌هاي آب زيرزميني خواهد شد. شهرستان سبزوار بويژه دشت جوين فاقد امكانات تفريحي و ورزشي است با ساختن سد بر روي رودخانه هاي جنوبي دشت جوين. به مواد مثبت زير خواهيم رسيد. 1- تغذيه و تقويت سفره‌هاي زيرزميني دشت جوين 2- جلوگيري از به هدر رفتن آبهاي اضافي در فصلهاي باراني كه به آب نياز كمتري مي‌باشد. 3- ذخيره آب و استفاده براي كشاورزي در فصول كم آب بويژه تابستان 4- خود سد بعنوان يك مركز تفريحي و ورزشي مي‌توان مورد استفاده قرار گيرد. 5- مخزن سد هميشه داراي آب است و لذا مي‌توان به پرورش و تكثير آبزيان بويژه ماهي پرداخت، كه يكي از مقرون به صرفه‌ترين تأمين پروتئين ميباشد. در پايان به نظر نگارنده منطقه جوين بر اثر آفت زياد آبهاي زيرزميني (به دليل استفاده بي‌رويه از منابع آب زيرزميني به جهت بالا بردن آبدهي غيرمجاز چاههاي عميق) تمديد ممنوعيت حفر چاههاي عميق الزامي‌است.

پيوست ها
1-12- منابع مورد استفاده :
1- احمدي- دكتر حسن – ژئومرفولوژي كاربردي- جلد اول( فرسايش آبي) انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم- با تجديد نظر شهريور
2- امور مطالعات و بررسي منابع آب- گزارش توجيهي تمديد ممنوعيت دشت جوين- وزارت نيرو- بهمن 1357
3- بديعي- دكتر ربيع- جغرافياي مفصل ايران- جلد اول جغرافياي طبيعي ايران- انتشارات اقبال 1362
4- ثروتي- دكتر محمد رضا- تفسير نقشة ژئومرفولوژي ايران- جزوة درس كارشناسي ارشد نيمسال اول 1378
5- جعفر پور- دكتر ابراهيم- اقليم شناسي- انتشارات دانشگاه تهران- بهمن 1367
6- جعفري- مهندس عباس- شناسنامة جغرافياي طبيعي ايران- انتشارات گيتا شناسي- چاپ سوم
7- جعفري- مهندس عباس- فرهنگ بزرگ گيتا شناسي ( اصطلاحات جغرافيايي)- گيتا شناسي
8- حريريان- دكتر محمود- كليت ژئومرفولوژي ايران- انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي
9- دانشگاه تربيت معلم تهران- مجموعة مقالات سمينار سبزوار و توانمنديهاي توسعه
10- رهنما- دكتر محمد تقي – توانهاي محيطي ايران- مركز مطالعات و تحقيقات شهر سازي و معماري وزارت مسكن
11- سازمان تحقيقات منابع آب- شناسنامة منابع آب ( دشت سلطان آباد- جوين) وزارت نيرو
12-سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح- نقشة توپوگرافي دشت جوين- داورزن- سبزوار- مقياس سال 1372
13-سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح-نقشة زمين شناسي سبزوار- مقياس سال 1371
14- سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح- نقشة ژئومرفولوژي ايران-با همكاري دكتر ثروتي- مقياس سال 1374
15-سازمان هواشناسي كشور- هواشناسي استان خراسان- مركز سبزوار- سال 1370
16- شركت سهامي‌آب منطقه خراسان- خلاصه وضعيت آب دشتهاي داورزن- جوين- سبزوار عطائيه- اسفراين- حسين آباد- وزارت نيرو
17- شركت مهندسين مشاور جاماب- گزارش مطالعات امكان يابي تغذيه مصنوعي 30 دشت خراسان سبزوار وابسته به وزارت نيرو
18- عليخاني- دكتر بهلول و دكتر كاوياني- محمد رضا- مباني اقليم شناسي- انتشارات سمت – چاپ چهارم
19-عليزاده- دكتر امين- اصول هيدرولوژي كاربردي- انتشارات استان قدس
20- قائمي- ناصر جغرافيايي شهر سبزوار- پايان نامه كارشناسي
21- قائمي‌- ناصر- مطالعات و مشاهدات ميداني از دشتهاي سبزوار- جوين در رابطه با مسائل آب
22- كردواني- پرفسور پرويز- ژئوهيدرولوژي- انتشارات دانشگاه تهران- تجديد نظر 1374
23- كردواني- پروفسور پرويز- منابع و مسائل آب در ايران – انتشارات دانشگاه تهران- چاپ دوم با تجديد نظر – بهمن 1368
24- كردواني- پروفسور پرويز- هيدرولوژي آبهاي سطحي- جزوة درس كارشناسي ارشد
25- مركز تحقيقات منابع آب( تماب)- نشريه منابع آب (نما)- سازمان مديريت منابع آب ايران- سال يازدهم شماره 17
26- مركز تحقيقات منابع آب وزارت نيرو گزارش وضعيت بارندگي كشور- با همكاري سازمان هواشناسي مهر لغايت بهمن ماه سال آبي – اسفند78
27- مهندسين مشاور پاملو- مطالعات تكميلي توسعه بهره برداري از منابع آب منطقه جوين و اسفراين- جلد اول- وزارت آب و برق
28-مهندسين مشاور پاملو- مطالعات تكميلي توسعه بهره برداري از منابع آب منطقه جوين – اسفراين- جلد دوم- انتشارات وزارت آب و برق 1355
29- مهندسين مشاور پاملو- مطالعه هيدرولوژي آبهاي زيرزميني منطقه جوين- اسفراين- وزارت آب و برق
30- مهندسين مشاور طوس آب- مطالعات محاسبه بيلان منابع آب حوضه آبريز دشت سبزوار- جلد اول هواشناسي شركت سهامي‌آب منطقه اي – وزارت نيرو
31- مهندسين مشاور طوس آب- مطالعات محاسبه بيلان منابع آب حوضة آبريز دشت سبزوار- جلد دوم( هيدرولوژي) شركت سهامي‌آب منطقه اي – وزارت نيرو
32- مهندسين مشاور طوس آب- مطالعات محاسبه بيلان منابع آب حوضه آبريز دشت سبزوار- جلد سوم ( هيدروژئولوژي) شركت سهامي‌آب منطقه اي – وزارت نيرو- تيرماه
33- مهندسين مشاور طوس آب مطالعات محاسبه بيلان منابع آب حوضه آبريز دشت سبزوار – جلد چهارم ( تلفيق- بازنگري شده) شركت سهامي‌آب منطقه اي – وزارت نيرو- تيرماه
34- مؤسسه گيتا شناسي- اطلس راههاي ايران-
35- مؤسسه گيتا شناسي – نقشه جغرافيايي طبيعي ايران – مقياس: سال 1371
36- مؤسسه گيتا شناسي – نقشه حوضه رودخانه ايران- مقياس: سال 1376
37- وزارت آب و برق- گزارش مطالعات شناسائي آبهاي زير زميني سبزوار- واحد آب
38- وزات نيرو – خلاصه وضعيت منابع آب دشتها- ممنوعيت دشت جوين- سلطان آباد
39- وزارت نيرو- خلاصه وضعيت منابع آب دشتها- ممنوعيت دشت داورزن- بهمن -1375
40- وزارت نيرو- طرح جامع آب كشور- حوضه آبريز كوير مركزي-
41- ولايتي – دكتر سعدالله- منابع آب ايران – دانشگاه فردوسي مشهد
42- ولايتي- دكتر سعدالله و مهندس سعيد توسلي- منابع و مسائل آب استان خراسان – انتشارات استان قدس
2-12- فهرست نقشه ها
نقشة شماره 1-2 تقسيمات اقليمي
نقشة‌ شمارة‌ 2-2 نقشة‌ شماره يك
نقشة شمارة‌ 3-2- نقشة شماره دو
نقشة ‌شمارة‌ 4-2 نقشة شماره سه
نقشة‌ شمارة‌ 5-2- تقكيك استان خراسان
نقشة‌ شمارة 6-2 نقشة‌ شهرستان سبزوار
نقشة‌ شمارة 7-2 نقشة‌ نمايش حدود منطقه
نقشة‌ شمارة 8-2 نقشة توپوگرافي
نقشة‌ شمارة 9-2 نقشة‌ خاكها
نقشة شمارة‌10-2 پوشش گياهي سبزوار
نقشة شمارة 1-4 نقشة همباران كشور مهر لغايت بهمن ماه
نقشة شمارة 2-4 موقعيت ايستگاههاي هواشناسي منطقة مورد مطالعه
نقشة شمارة 1-5 توپوگرافي منطقه مورد مطالعه به انضمام ايستگاه هيدرولوژي
نقشة شمارة 1-6 شبكه جريانهاي سطحي و زير زميني سبزوار
نقشة شمارة 1-11 نقشة زمين شناسي سبزوار
نقشة شمارة 2-11 نقشة عمليات مشترك زميني سبزوار
نقشة شمارة 3-11 نقشة شيب ايران ( سبزوار)
3-12 فهرست جدول ها و نمودارها
جدول شمارة 1-2 مقادير پارامترهاي مهم هواشناسي منطقة طرح
جدول شمارة 2-2 نوع مشخصات اقليم در منطقة طرح
جدول شمارة 3-2 مشخصات دشتها و منابع آب
جدول شمارة 4-2 مشخصات خاك ها و منابع اراضي منطقه سبزوار
جدول شمارة 1-4 ضرايب اقليمي‌دما رتين براي برخي ايستگاههاي سبزوار همجوار
جدول شمارة 2-4 وضع جوي شهر سبزوار به تفكيك ماه
جدول شمارة 3-4 وضع جوي شهر سبزوار به تفكيك ماه
جدول شمارة 4-4 ارزيابي بارشهاي جوي و جريانهاي سطحي حاصل
جدول شمارة 1-6 منابع آب در منطقة سبزوار
جدول شمارة 1-7 وضعيت منابع آب حوضه آبريز جوين
جدول شمارة1-8 منابع آب در شهرستان سبزوار به تفيكيك بخش و دهستان
جدول شمارة 2-8 ارزيابي منابع اب زير زميني محدوده دست داورزن
جدول شمارة 3-8 تعداد و روند تخليه منابع اب دشت سبزوار
جدول شمارة 4-8 بيلان آب زير زميني واحدهاي هيدرولوژيك در شهرستان سبزوار
جدول شمارة 1-9 ارزيابي منابع آب زير زميني محدوده دشت سبزوار
جدول شمارة 2-9 وضعيت آبهاي زير زميني شهرستان سبزوار
جدول شمارة 3-9 مصارف آبهاي زير زميني شهرستان سبزوار
جدول شمارة 4-9 وضعيت سالانه منابع آبهاي زيرزميني در حوزة سازمان آب منطقه اي خراسان
جدول شمارة 5-9 ارزيابي منابع آب دشت جوين
جدول شمارة 6-9 نتايج ارزيابي منابع آب زيرزميني شهرستان سبزوار
4-12- نمودارها
نمودار شمارة 1-2 پراكنش ماهانه بارندگي ايستگاه سينوينك سبزوار
نمودار شمارة 2-2 پراكنش فصلي بارندگي ايستگاه سينوينك سبزوار
نمودار شمارة 3-2 مقايسه تيپ هاي اراضي در منطقه سبزوار
نمودار شمارة 1-4 ميزان بارش ساليانه شهرستان سبزوار
نمودار شمارة 2-4 ميزان متوسط درجه حرارت ساليانه شهرستان سبزوار

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...