no-img
شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه

پایان نامه نقش توان راكتيو در شبكه هاي انتقال و فوق توزيع، مهندسی برق | شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه


شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

ZIP
پایان نامه نقش توان راکتیو در شبکه های انتقال و فوق توزیع، مهندسی برق
zip
ژوئن 14, 2016
۴,۰۰۰ تومان
2 فروش
۴,۰۰۰ تومان – خرید

پایان نامه نقش توان راکتیو در شبکه های انتقال و فوق توزیع، مهندسی برق


عنوان پروژه: پایان نامه نقش توان راکتیو در شبکه های انتقال و فوق توزیع، مهندسی برق

رشته: مهندسی برق،پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۱۱۰

فهرست مطالب

چکیده: ۰
فصل اول: جبران بار ۱
مقدمه ۲
۱- جبران بار ۴
۱-۱- اهداف درجبران بار: ۴
۲-۱- جبران کننده ایده ال ۷
۳-۱- ملا حظات عملی ۷
۱-۳-۱- بارهائیکه به جبران سازی نیاز دارند. ۷
۴-۱- مشخصا ت یک جبران کننده بار : ۸
۵-۱- تئوری اسا سی جبران ۹
۱-۵-۱- اصلاح ضریب توان و تنظیم ولتاژ در سیستم تکفاز : ۹
۲-۵-۱- ضریب توان و اصلاح آن : ۱۰
۶-۱- بهبود ضریب توان : ۱۳
۷-۱- جبران برای ضریب توان واحد ۱۵
۸-۱- تئوری کنترل توان راکتیو در سیستم های انتقال الکتریکی در حالت ماندگار ۱۵
توان راکتیو: ۱۵
۹-۱- نیازمندیهای اساسی در انتقال توان AC ۱۷
۱۰-۱- خطوط انتقال جبران نشده ۲۰
۱-۱۰-۱پارامتر های الکتریکی ۲۰
۱۱-۱- خط جبران نشده در حالت بارداری : ۲۱
۱-۱۱-۱- اثر طول خط توان بار و ضریب توان بر ولتاژ و توان راکتیو ۲۱
۱۲-۱- جبران کننده های اکتیو و پاسیو ۲۳
۱۳-۱- اصول کار جبران کننده های استاتیک ۲۷
۲-۱۳-۱- موارد استعمال جبران کننده ها ۲۷
۳-۱۳-۱- مشخصا ت جبران کننده های استاتیک ۲۷
۱۴-۱- انواع اصلی جبران کننده ۲۸
۱۵-۱- TCRهمراه با خازنهای موازی ۳۰
فصل دوم: وسایل تولید قدرت راکتیو ۳۳
۲-۱- مقدمه ۳۴
۲-۳- ساختمان خازن ها ۳۶
۲-۴- محل نصب خازن ۳۷
۲-۵- اتصال مجموعه خازنی ۳۸
۲-۶- حفاظت مجموعه خازنی ۴۰
۲-۷- اشکالات مخصوص خازنهای موازی و شرایط آنها ۴۰
۱-۲-۷- جریان لحظه ای اولیه Inruch current ۴۰
۲-۲-۷- استفاده از راکتور برای محدود کردن جریان لحظه ای اولیه ۴۱
۳-۲-۷- هارمونیکها ۴۲
۴-۲-۷- قوس مجدد در دیژنکتورها ۴۳
۵-۲-۷- تخلیه Discharge ۴۳
۶-۲-۷- تهویه ۴۴
۷-۲-۷- ولتاژ کار ۴۵
۸-۲-۷- کلیدهای کنترل خارجی (دیژنکتور) ۴۶
۹-۲-۷- کنترل خودکار خازنها ۴۶
۲-۸- آزمایش خازنها ۴۷
۱-۲-۸- آزمایش نمونه ای ۴۷
۲-۲-۸- آزمایش های جاری ۴۸
۲-۹- اطلاعاتی که در زمان سفارش و یا خرید به سازنده باید داده شود. ۴۸
فصل سوم: خازن های سری ۵۱
مقدمه ۵۲
۳-۱- خازن های سری ۵۳
۱-۳-۱-طراحی تجهیزات ۵۳
۲-۳-۲ – واحدهای خازن ۵۳
۳-۲- حفاظت با فیوز ۵۵
۳-۳- فاکتورهای جبران سازی ۵۵
۳-۴- وسایل حفاظتی ۵۶
۳-۵- روش های وارد کردن مجدد خازن ۵۷
۳-۶- اثرات رزونانس با خازنهای سری ۵۸
خازن های سری: ۶۰
۱-۳-۷- کاربرد خازن های سری (متوالی): ۶۰
۱-۳-۸- کاربرد خازن های متوالی در مدارهای فوق توزیع: ۶۳
ظرفیت نامی خازن: ۶۴
۱-۳-۹- کاربرد در مدارهای تغذیه کننده های فشار متوسط: ۶۶
فصل چهارم: جبران کننده های دوار ۶۸
مقدمه ۶۹
۴-۱- جبران کننده های دوار: ۷۰
۱-۴-۱- ژنراتورهای سنکرون: ۷۰
۲-۴-۱- کندانسورهای سنکرون: ۷۰
۳-۴-۱- موتورهای سنکرون: ۷۰
۴-۲- خازن ها: ۷۰
۴-۲-۱- کلیات: ۷۰
۳-۴-۲- اندازه گیری قدرت راکتیو و ضریب قدرت: ۷۲
– تعیین قدرت خازن: ۷۳
۲-۴-۱- بهای قدرت راکتیو مصرفی: ۷۴
۲-۴-۲- کاهش تلفات ناشی از اصلاح ضریب قدرت: ۷۴
۲-۴-۳- مصارف جدید (اضافی) که می توان به پست ها، کابل ها و ترانسفورماتورها متصل نمود: ۷۴
۲-۴-۴- انتقال اقتصادی تر قدرت در یک سیستم برق رسانی جدید در صورت منظور نمودن خازن اصلاح ضریب: ۷۵
۲-۴-۵- خازن های مورد نیاز جهت کنترل ولتاژ: ۷۵
۲-۴-۶- راه اندازی آسان تر ماشین های بزرگ که در انتهای خطوط شبکه با مقطع نامناسب قرار دارند: ۷۵
۴-۵- نکاتی پیرامون نصب خازن: ۷۵
۴-۶- جبران کننده ها: ۷۶
۴-۶-۱-جبران کننده مرکزی: ۷۷
۴-۶-۲- جبران کننده گروهی: ۷۷
۴-۶-۳- جبران کننده انفرادی: ۷۸
۴-۷- بانک های خازن اتوماتیک: ۷۹
فصل پنجم: ترجمه متن انگلیسی ۸۱
۱-۵-مدل سرنگی ( اینجکش ) ۸۲
۲-۵- کاربرد ابزار FACTS در جریان برق ۸۴
۳-۵ : نتایج : ۸۵
تغییر دهنده فاز : ۹۰
۲-۵- نتایج ۹۱
۳-۵-کنترلگر جریان برق یکنواخت ۹۳
۱-۳-۵-مدل سرنگی UPFC ۹۴
۲-۳-۵- نتایج ۹۷
۴-۵-شبکه هال ۱۰۳
منابع و مآخذ: ۱۰۴

چکیده:
در این پروژه در مورد نقش توان راکتیو در شبکه های انتقال و فوق توزیع بحث شده است و شامل ۵ فصل
می باشد که در فصل اول در مورد جبران بار و بارهایی که به جبران سازی نیاز دارند و اهداف جبران بار و جبران کننده های اکتیو و پاسیو و از انواع اصلی جبران کننده ها و جبران کننده های استاتیک بحث شده است و در فصل دوم در مورد وسایل تولید قدرت راکتیو بحث گردیده و درمورد خازنها و ساختمان آنها و آزمایش های انجام شده روی آنها بحث گردیده است و در فصل سوم در مورد خازنهای سری و کاربرد آنها در مدارهای فوق توزیع و ظرفیت نامی آنها اشاره شده است و در فصل چهارم در مورد جبران کننده های دوار شامل ژنراتورها و کندانسورها و موتورهای سنکرون صحبت شده است و در فصل پنجم ترجمه متن انگلیسی که از سایتهای اینترنتی در مورد خازنهای سری می باشد که در مورد UPFC می باشد.

فصل اول:
جبران بار

مقدمه
توان راکتیو یکی از مهمترین عواملی است که در طراحی و بهره برداری از سیستم های قدرت AC منظور می گردد علاوه بر بارها اغلب عناصر یک شبکه مصرف کننده توان راکتیو هستند بنابراین باید توان راکتیو در بعضی نقاط سیستم تولید و سپس به محل‌های موردنیاز منتقل شود.
در فرمول شماره (۱-۱) ملاحظه می گردد
قدرت راکتیو انتقالی یک خط انتقال به اختلاف ولتاژ ابتدا و انتها خط بستگی دارد همچنین با افزایش دامنه ولتاژ شین ابتدائی قدرت راکتیو جدا شده از شین افزایش می‌یابد و در فرمول شماره (۲-۱) مشاهده می گردد که قدرت راکتیو تولید شده توسط ژنراتور به تحریک آن بستگی داشته و با تغییر نیروی محرکه ژنراتور می توان میزان قدرت راکتیو تولیدی و یا مصرفی آن را تنظیم نمود در یک سیستم به هم پیوسته نیز با انجام پخش بار در وضعیت های مختلف می‌توان دید که تزریق قدرت راکتیو با یک شین ولتاژ همه شین ها را بالا می برد و بیش از همه روی ولتاژ همه شین تأثیر می گذارد. لیکن تأثیر زیادی بر زاویه ولتاژ شین ها و فرکانس سیستم ندارد بنابراین قدرت راکتیو و ولتاژ در یک کانال کنترل می شود که آنرا کانال QV قدرت راکتیو- ولتاژ یا مگادار- ولتاژ می گویند در عمل تمام تجهیزات یک سیستم قدرت برای ولتاژ مشخص ولتاژ نامی طراحی می شوند اگر ولتاژ از مقدار نامی خود منحرف شود ممکن است باعث صدمه رساندن به تجهیزات سیستم یا کاهش عمر آنها گردد برای مثال گشتاور یک موتور القایئ یک موتور با توان دوم و ولتاژ ترمینالهای آن متناسب است و یا شارنوری که لامپ مستقیماً با ولتاژ آن تغییر می نماید بنابراین تثبیت ولتاژ نقاط سیستم از لحاظ اقتصادی عملی نمی باشد از طرف دیگر کنترل ولتاژ در حد کنترل فرکانس ضرورت نداشته و در بسیاری از سیستم ها خطای ولتاژ در محدوده ۵% تنظیم می شود. توان راکتیو مصرفی بارها در ساعات مختلف در حال تغییر است لذا ولتاژ و توان راکتیو باید دائماً کنترل شوند در ساعات پربار بارها قدرت راکتیو بیشتری مصرف می کنند و نیاز به تولید قدرت راکتیو زیادی در شبکه می باشد اگر قدرت راکتیو موردنیاز تأمین نشود اجباراً ولتاژ نقاط مختلف کاهش یافته و ممکن است از محدوده مجاز خارج شود. نیروگاه های دارای سیستم کنترل ولتاژ هستند که کاهش ولتاژ را حس کرده فرمان کنترل لازم را برای بالا بردن تحریک ژنراتور و درنتیجه افزایش ولتاژ ژنراتور تا سطح ولتاژ نامی صادر می کند با بالا بردن تحریک (حالت کار فوق تحریک) قدرت راکتیو توسط ژنراتورها تولید می شود لیکن قدرت راکتیو تولیدی ژنراتورها به خاطر مسائل حرارتی سیم پیچ ها محدود بوده و ژنراتورها به تنهایی نمی تواند در ساعات پربار تمام قدرت راکتیو موردنیاز سیستم را تأمین کنند بنابراین در این ساعات به وسایل نیاز است که بتواند در این ساعات قدرت راکتیو اضافی سیستم را مصرف نمایند نیاز می باشد. وسائلی را که برای کنترل توان راکتیو و ولتاژ بکار می روند «جبران کننده» می نامیم.
همانطوری که ملاحظه می شود توازن قدرت راکتیو در سیستم تضمینی بر ثابت بودن ولتاژ و کنترل قدرت راکتیو به منزله کنترل ولتاژ می باشد.
به طور کلی کنترل قدرت راکتیو ولتاژ از سه روش اصلی زیر انجام می گیرد.
۱- با تزریق قدرت راکتیو سیستم توسط جبران کننده هائی که به صورت موازی متصل می شوند مانند خازن- راکتیو کندانسور کردن و جبران کننده های استاتیک
۲- با جابجا کردن قدرت راکتیو در سیستم توسط ترانسفورماتورهای متغیر ازقبیل پی و تقویت کننده ها
۳- از طریق کم کردن راکتانس القائی خطوط انتقال با نصب خازن سری
خازنها و راکتورهای نشت و خازنهای سری جبرانسازی غیر فعال را فراهم می آورند این وسایل با به طور دائم به سیستم انتقال و توزیع وصل می شوند یا کلید زنی می شوند که با تغییر دادن مشخصه های شبکه به کنترل ولتاژ شبکه کمک می کنند.
کندانسورهای سنکرون و SVC ها جبرانسازی فعال را تأمین می کنند توان راکتیو تولید شده یا جذب شده به وسیله آنها به طور خودکار تنظیم می شود به گونه ای که ولتاژ شینهای متصل با آنها حفظ شود به همراه واحدهای تولید این وسایل ولتاژ را در نقاط مشخصی از سیستم تثبیت می کنند ولتاژ در محلهائی دیگر سیستم باتوجه به توانهای انتقالی حقیقی و راکتیو از عناصر گوناگون دارد ازجمله وسایل جبرانسازی غیرفعال تعیین می شود.

جبران بار
۱-۱- اهداف درجبران بار:
جبران بارعبارتست از مدیریت توان راکتیوکه به منظور بهبود بخشیدن به کیفیت تغذیه در سیستم های قدرت متناوب انجام می گیرد.اصطلاح جبران بار در جایی استعمال می شود که مدیریت توان راکتیو برای یک بار تنها (یا گروهی از بارها ) انجام می گیرد و وسیله جبران کننده معمولا در محلی که در تملک مصرف کننده قرار دارد , در نزدیک بار نصب می شود. پاره ای از اهداف و روشهای به کار گرفته شده در جبران بار با آنچه که در جبران شبکه های وسیع تغذیه (جبران انتقال) مورد نظر است , به طور قا بل ملاحظه ای تفاوت دارد. در جبران بار اهداف اصلی سه گانه زیر مورد نظر است.
۱-اصلاح ضریب توان
۲- بهبود تنظیم ولتاژ
۳- متعادل کردن بار
خاطر نشان می کنیم که اصلاح ضریب توان ومتعادل کردن بار حتی درمواقعی که ولتاژ تغذیه فوق العاده((محکم)) است (یعنی ثابت و مستقل از بار است ) مطلوب خواهند بود.
۲-۱- جبران کننده ایده ال
با معرفی اجمالی اهداف اصلی در جبران بار, هم اکنون می توان مفهوم جبران کننده ایده ال را بیان کرد . جبران کننده ایده ال وسیله ای است که در نقطه تغذیه (یعنی به موازات بار)متصل و وظایف سه گا نه زیر را به عهده
می گیرد:
۱- ضریب توان را به مقدار واحد تصحیح می کند
۲- تنظیم (تغییر)ولتاژرا حذف می کند و یا مقدارش را تا سطح قابل قبولی کاهش می دهد .
۳- جریان های یا ولتاژ سه فاز را متعادل می کند .
جبران کننده ایده ال در حذف اعواج ناشی از هارمونیک که در جریان یا ولتاژ های تغذیه موجود است,,نقشی ندارد (این عمل به عهده فیلتر مناسب می باشد), لیکن جبران کننده ایده ال خودش نبایستی تولید هارمونی اضافی نماید. از خواص دیگر جبران کننده ایده ال توانائیش در پاسخ لحظه ای است که می تواند نقش سه گانه فوق را انجام دهد . مفهوم پاسخ لحظه ای, تعریف کردن ضریب توان لحظه ای و عدم تعادل فاز لحظه ای را ایجاب می کند. جبران کننده ایده ال همچنین توان متوسط را مصرف نمی کند یعنی بدون تلفات در نظر گرفته می شود .
عملیات اصلی سه گانه جبران کننده ایده ال مستقل از یکدیگر هستند .البته , اصلاح ضریب توان و متعادل کردن فازها خود به خود منجر به بهبود در وضع تنظیم ولتاژ می گردد .در حقیقت در بعضی از موارد, مخصوصاٌ وقتی که تغییرات بار کند یا وقوع آن کم است, جبران کننده ای که برای اصلاح ضریب توان و یا متعادل کردن فاز ها طراحی شده است لازم نیست که عمل خاصی را به منظور تنظیم ولتاژ انجام دهد.
۳-۱- ملا حظات عملی
۱-۳-۱- بارهائیکه به جبران سازی نیاز دارند.
مساله اینکه آیا یک بار معین در شرایط پایدار نیاز به اصلاح ضریب توان دارد یا خیر, یک مساله اقتصادی است که جواب آن به عوامل مختلفی از آن جمله تعرفه برق, اندازه بار و ضریب توان جبران نشده بستگی دارد . برای بارهای صنعتی بزرگ با ضریب توان جبران نشده کمتر از ۰٫۸ اصلاح ضریب توان از نظر اقتصادی مقرون به صرفه خواهد بود .
بارهای که منجر به تغییرات سریع ولتاژ تغذیه می شوند بایستی برای اصلاح ضریب توان و همچنین تنظیم ولتاژ جبران شوند .
نمونه بارهائیکه مستلزم جبران هستند عبارتند از کوره های الکتریکی, کوره های القائی, دستگاه جوش الکتریکی, دستگاه جوش القائی, انواع دستگاه غلطک برای شکل دادن فلزات به کار می رود . موتور های بزرگ (بخصوص آنهائی که به کرات روشن و خاموش می شوند) ,دستگاه چوب بری, دستگاههای مثل سینکروترون که نیاز به منبع تغذیه با قدرت بالای پالسی دارند .این بارها را می‌توان به بار های که ذاتاٌ رفتار غیر خطی دارند و بارهائی که با قطع و وصل آنها ایجاد اغتشاش می شود, طبقه بندی کرد . بارهای غیر خطی معمولاٌ علاوه بر تولید هارمونیک باعث تغییرات ولتاژ فرکانس پایه می گردند .که برای حذف هارمونیک ها از فیلتر مناسب استفاده می کنند.
در صورتی که تعدادی از محرک های موجود در مراکز صنعتی به جای موتور القائی از نوع موتور سنکرون باشند, در ضریب توان و تنظیم ولتاژ بهبود حاصل می شود,زیرا موتور سنکرون قادر است که مقدار قابل کنترل توان راکتیو را وارد شبکه یا از آن جذب نماید. موتور سنکرون همچنین به واسطه داشتن قسمت گردان, انرژی جنبشی را در خود ذخیره کرده و می تواند سیستم تغذیه را در موقع افزایش ناگهانی بار حمایت کند .
۴-۱- مشخصا ت یک جبران کننده بار :
پارامترها و فاکتورهائی که بایستی در تعریف یک جبران کننده بار در نظر گرفت, در لیست زیر به طور اجمال آمده است . منظور ارائه لیست کامل نیست بلکه هدف ارائه یک ایده از نوع عملی جبران کننده و در نظر گرفتن ملاحظات مهم است.
۱-حداکثر توان راکتیو پیوسته مورد لزوم که بایستی جذب یا تولید گردد .
۲-مقدار نامی اضافه بار و مدت زمان آن
۳-ولتاژ نامی و حدود ولتاژ که مقدار نامی توان راکتیو نبایستی از آن حدود تجاوز نماید .

منابع و مآخذ:
۱- کتاب کنترل توان راکتیو در سیستم های الکتریکی تألیف تی-جی ال میلر ترجمه دکتر رضا قاضی
۲- کتاب پایداری و کنترل سیستم های قدرت تألیف پرفسور پرابها شانکار کندور ترجمه دکتر حسین سیفی و دکتر علی خاکی صدیق
۳- کتاب بررسی سیستم های قدرت۲ تألیف احد کاظمی
۴- سایتهای اینترنتی
۵- جزوات دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزدموضوعات :
مهندسی برق
ads

درباره نویسنده

admin 785 نوشته در شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Secured By miniOrange