سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه مقایسه نيروگاه هاي اتمي با نيروگاه هاي سيكل تركيبي، مهندسي مکانیک

عنوان: پایان نامه مقایسه نيروگاه هاي اتمي با نيروگاه هاي سيكل تركيبي، مهندسي مکانیک

رشته:  پروژه پایانی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 109

 

بهمرا فایل پاورپوینت  جهت ارائه پایان نامه

 

چكيده :
هدف اين نوشتار توضيحاتي در مورد نيروگاه اتمي و چگونگي استخراج و غني سازي اورانيوم و همچنين محاسبا مربوط به اتم و نيز كاركرد نيروگاههاي سيكل تركيبي مي باشند. ما در اين جا سعي كرديم تا به مقايسة كاركرد نيروگاههاي اتمي و نيروگاههاي سيكل تركيبي بپردازيم و معايب م مزاياي نيروگاه را بيان كنيم. در اين نوشتار محاسباتي نيز در مورد نيروگاههاي رانكين وبرايتون آورده شده است.

 

فهرست مطالب
عنوان
چكيده :
مقدمه:
فصل اول : عناصر راديو اكتيو
1-1 عناصر راديو اکتيو:
1-1-1 عناصر راديو اکتيو محصول آزمايشات اوليه:
1-2 سير تحولي و رشد :
1-2-1 نتايج آزمايشات ماري کوري:
1-3 عنصر راديو اکتيو راديوم:
1-3-1 ساير عناصر راديواکتيو :
1-4 غني سازي اورانيوم:
1-4-1 غني سازي با دستگاه سانتريفيوژ:
1-4-2 غني سازي با ديفوزيون گازي :
1-4-3 غني سازي اورانيم از طريق ميدان مغناطيسي:
1-4-4 کاربردهاي اورانيوم غني شده :
1-5 نحوه توليد سوخت پلوتونيوم راديو اکتيو
1-6 شکافت هسته‌اي
1-6-1 انرژي شکافت هسته‌اي
1-6-2 انرژي بستگي هسته‌اي
فصل دوم: راكتورهاي هسته اي
2-1 مواد شکافتني
2-1-1 شکافت 235U
2-2 انواع راکتورهاي هسته‌اي
2-2-1 رديف بندي بر حسب مصرف
2-2-2 رديف بندي بر حسب ترازنامه کار
2-2-3 رديف بندي بر حسب سلسله مراتب
2-2-4 راکتورهاي هسته‌اي با دماي بالا
2-2-5 راکتورهاي همجوشي هسته‌اي
2-2-6 توکاماک يکي از انواع راکتورهاي همجوشي هسته‌اي
2-2-7 اسفرومک نوع ديگري از راکتورهاي همجوشي هسته‌اي
2-2-8 کارکرد توکاماک
2-2-9 انرژي ده کردن
2-2-10 رسيدن به شرايط مطلوب
2-2-11 خروج پسماندها
2-3 مواد مورد نياز در راکتورهاي هسته‌اي
2-3-1 ديدکلي
2-3-2 سوخت راکتور
2-3-3 کند کننده‌ها
2-3-4 خنک کنندهها
2-3-5 حفاظ‌هاي راکتور
2-4 راكتور آّب سنگين
2-4-1 آب سنگين چيست؟
2-4-2 آب سخت با آب سنگين چه تفاوتي دارد؟
2-5 راكتور آب سبك
2-5-1 تعديل کننده ها
2- 5-2 مزاياي راکتورهاي آب سبک تحت فشار
فصل سوم: ساختار نيروگاه هستهاي
3-1 ساختار نيروگاه هاي اتمي:
3-2 ايزوتوپ هاي اورانيوم
3-3 غني سازي اورانيم
3-4 فعل و انفعالات اتمي
3-4-1 شکافت يا شکست اتمي :
3-4-2 جوش يا گداخت اتمي :
3-5 طرز کار نيروگاه اتمي
3-5-1 نمونه عملي
3-5-2 ضايعات هسته‌اي
2-5-3 دفع پسماندهاي هسته‌اي
3-6 کاربرد تابش‌هاي پرتوزا
فصل چهارم: محاسبات رادرفورد
4-1 محاسبات رادرفورد
فصل پنجم: نيروگاه گازي
5-1 نيروگاه گازي
5-2 نيروگاه و نحوه کار
5-3 نحوه راه اندازي واستارت نيروگاه چگونه است ؟
5-3-1 حسن نيروگاه :
5-3-2 معايب
5-3-3 دلايل راندمان پايين :
5-3-4 محاسن نيروگاه هاي گازي سيكل بسته :
5-4 نيروگاه هاي گازي
5- 5 ساختار نيروگاه گازي
5-6 گرمكن آب تغذية نوع بسته با تخلية پس رونده
فصل ششم: مقايسه كاركرد دو نيروگاه (نتيجه گيري)
6-1 برق هسته‌اي
62 انواع راکتور اتمي
6-3 تاريخچه
6-4 سهم برق هسته‌اي در توليد برق کشورها
6-5 ديدگاههاي اقتصادي و زيست محيطي برق هسته‌اي
6-6 ديدگاه اقتصادي استفاده از برق هسته‌اي
6-7 ديدگاه زيست محيطي استفاده از برق هسته‌اي
6-8 مقايسه هزينه‌هاي اجتماعي توليد برق در نيروگاههاي فسيلي و اتمي
6-9 چشم انداز
6-10ساخت نيروگاه اتمي و مقايسه آن با ساخت نيروگاهي با سوخت گاز:

منابع و مآخذ
فهرست اشكال
عنوان
شكل 1-1 چرخه غني سازي
شكل 2-1 نسبت R به a (اسپکت ريتو )
شكل 2-2 تعديل كننده
شكل 2-3 مخزن راکتور PWR
شكل 2-4 راکتور آب سبک تحت فشار
شكل 3-1 ساختار نيروگاه هاي اتمي
شكل 4-1 مسير ذرات
شکل 4-1 افزايش انرژي پتانسيل ذره را در موقع نزديک شدن به هسته برحسب
شكل 4-2 انواع انرژي هاي ساده
شكل 5-1 نيروگاه هاي گازي
شكل 5-2
شكل 5-3 شماي حرارتي نيروگاههاي گازي
شكل 5-4
شكل 5-5 نمودار T-s براي چرخه رانكين
شكل 5-6 طرحي از نمودارهاي جريان T-s در چرخة فوق گرم غير ايده ال رانكين با دو گرمكن آب تغذيه از نوع باز.
شكل 5- 7 طرحي از نمودارهاي جريان t-S در چرخة غير ايده ال فوق گرم رانكين با دو گرمكن آب تغذيه نوع بسته با تخليه پس رونده.
شكل 5-8 طرحي از نمودارهاي جريان و T-s چرخة غير ايده آل و فوق گرم رانكين با دو دستگاه گرمكن آب تغذية نوع بسته با تخلية پيش رونده .
شكل 6-1 نمودار نيروگاه اتمي
شكل 6-2 نمودار نيروگاه گازي
فهرست جداول
عنوان
جدول 3-1 ميزان کل انرژي هاي شناخته شده در کره زمين
جدول 4-2 پارامتر ها

 

مقدمه:
با توجه به اين كه براي به كار انداختن نيروگاهها انرژي زيادي لازم است و در حالت كلي مشكل اساسي توليد برق مصرف سوخت و انرژي زياد است. نيروگاههاي سيكل تركيبي جاي خود را به نيروگاه اتمي مي دهند. نيروگاههاي اتمي از لحاظ توليد انرژي در صد بالايي را به خود اختصاص مي دند و از لحاظ مصرف انرژي نيز به صرفه مي باشند.
به دلايل بالا نسل جديدي از نيروگاهها (نيروگاه اتمي) پديد آمده اند و با مصرف انرژي كم و قابل دسترسي تري انرژي بالائي براي افزايش دماي مايع منتقل كننده توليد مي كنند.
اكثر كشورهاي اروپائي و آمريكائي بيش از 50 درصد برق خود را از طريق نيروگاه اتمي توليد مي كنند. در اين نيروگاهها مادة سوختني براي توليد حرارت از شكاف اتمي ايجاد مي شود كه توسط تزريق يك نوترون هستند اتم شكافته مي شود و انرژي زيادي آزاد مي كند كه صرف بالا بردن دماي سيال مي گردد. در مقايسه نيروگاههاي اتمي و سيكل تركيبي به اين نتيجه مي رسيم كه نيروگاه اتمي به دليل فراواني اورانيوم (مادة سوختني) بسيار بهتر و به صرفه تر از نيروگاه سيكل تركيبي مي باشد.

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...