سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه مطالعه و بررسی پارامتریک جوش نقطه ای Spot Welding، مهندسی فناوری مکانيک – ماشين افزار

عنوان: پایان نامه مديريت مصرف انرژي در ساختمان،مهندسی فناوری مکانيک – ماشين افزار

رشته:  پروژه پایانی دوره کارشناسی‌،مهندسی فناوری مکانيک – ماشين افزار

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 105

 

بهمرا فایل پاورپوینت  جهت ارائه پایان نامه

 

چکيده

در اين مقاله طي پنج فصل سعي در مطالعه و بررسي جوشکاري نقطه اي که يکي از پر کاربردترين نوع جوشکاري مقاومتي است، شده است.
در ابتدا با معرفي فرآيند جوشکاري مقاومتي و معرفي مختصري از انواع آن و بخصوص چگونگي انجام جوشکاري نقطه اي، به بررسي عوامل موثر در اين عمليات پرداخته شده و در ادامه به معرفي دستگاهها و تجهيزات مورد نياز اين فرآيند اختصاص داده شده است. فصل بعدي مقاله به انجام آزمايشها و تعيين ميزان کيفيت پس از اتمام فرآيند مربوط مي شود. و در نهايت بخش پاياني به نتيجه گيري و پيوست هاي موضوعي ارتباط دارد.

 

فهرست مطالب

عنوان

فهرست مطالب
چکيده

فصل اول: فرآيندهاي جوشکاري مقاومتي فرآيندهاي جوشکاري مقاومتي 
1-1- مقدمه:
1-2- جوشکاري مقاومتي نقطه اي:
1-3- جوشکاري مقاومتي نواري:
1-4- جوشکاري زائده اي:
1-5: جوشکاري فرکانس بالا:
1-6- جوشکاري جرقه اي:
1-7- جوشکاري سر به سر:
1-8- جوشکاري ضربتي:
1-9- لحيم کاري سخت و نرم مقاومتي:

فصل دوم : فرآيند جوش نقطه اي
2-1 – فرآيند جوش نقطه اي
2-2- عوامل مؤثر درجوشکاري نقطه اي
2-2-1- جنس و مقاومت قطعه کار(و اثر مقاومت ها):
2-2-2- اثر جريان:
2-2-3- اثر حرارت:
2-2-4- اثر فشار:
2-2-5- تعادل حرارتي:
2-2-6- اثر زمان – سيکل جوشکاري:
2-2-7- مساحت نوک الکترود:
2-2-8: اثر شرايط سطحي:
2-2-9- اثر ترکيب شيميائي فلزات:
2-2-10- پراکندگي حرارت:
2-3- تجهيزات جوشکاري نقطه اي:
2-3-1- ساختمان گان جوشکاري:
2-3-1-1 چگونگي عملکرد گان جوشکاري:
2-3-2- مدار آب:
2-3-2-1- ويژگي آب:
2-3-3- مدار باد:
2-4 الکترود ها در جوشکاري مقاومتي نقطه اي:
2-4-1- مس و آلياژهاي آن:
2-4-2 آلياژهاي تنگستن-مس:
2-4-3- فلزات ديرگداز:
2-5- شکل هاي مختلف الکترود:
2-5-1- قطر الکترود:
2-5-2-بازسازي الکترود هاي فرسوده:
2-5-3- سرد نگه داشتن الکترود ها:
2-6- طراحي اتصال:
2-7- تکنيکهاي جوشکاري نقطه اي:
2-7-1- نکاتي در رابطه با عمليات جوشکاري نقطه اي:
2-8 بهسازي در جوش مقاومتي نقطه اي:
2-8-1 جوش با الکترود چند تايي:
2-8-2- جوش دکمه اي يا ديسکي:
2-8-3-جوش پل واره:
2-8-4- جوش له کردني:
2-9- پارامترهاي دستگاه، موثر بر جوش نقطه اي:

فصل سوم : دستگاهها و تجهيزات جوشکاري نقطه اي
3-1- دستگاهها و تجهيزات جوشکاري نقطه اي
3-1-1- انواع دستگاهها و تجهيزات جوشکاري نقطه اي 5
3-2-کنترل جوشکاري مقاومتي نقطه اي
3-2-1- کنترل زمان و توالي جوشکاري نقطه اي
3-2-2- كنتاكتور
3-2-3- کنترل کننده هاي کمکي
3-3- کابل هاي جوشکاري مقاومتي نقطه اي

فصل چهارم : کيفيت و آزمايش جوشکاري مقاومتي نقطه اي
4-1- کنترل کيفي جوش مقاومتي نقطه اي
4-2- آزمايشهاي جوش مقاومتي نقطه اي
4-3- کنترل کيفي الکترودهاي جوشکاري نقطه اي
4-4- خطرات جوشکاري مقاومتي نقطه اي

فصل پنجم: پيوست ها
پيوست ها
واژه نامه
نتيجه گيري
منابع و مآخذ
فهرست اشکال
عنوان
فصل اول: فرآيندهاي جوشکاري مقاومتي
شکل 1-1 نمائي کلي از فرآيند جوشکاري مقاومتي نقطه اي
شکل 1-2: انواع روشهاي تامين انرژي در فرآيند جوشکاري مقاومتي با الکترودهاي چندتايي
شکل 1-3: جوش پل واره
شکل 1-4: جوش له کردني
شکل 1-5: اشکال گوناگوني از اتصالات حاصل از جوشکاري مقاومتي درزي
شکل 1-6: جوشکاري مقاومتي نواري با استفاده از يک الکترود غلطکي و يک الکترود ميله اي
شکل 1-7: جوشکاري مقاومتي نواري با استفاده از يک الکترود غلطکي و يک الکترود ميله اي
شکل 1-8: قرار گرفتن غلطک ها در دو حالت براي جوشکاري مقاومتي نوراي. a : ماشيني محيطي b : ماشين طولي
شکل 1-9: اشکال مختلف جوشکاري زائده اي
شکل 1-10: اشکال متنوع جوشکاري زائده اي
شکل 1-11: مقايسه جوشکاري مقاومتي نقطه اي، نواري و زائده اي
شکل 1-12: جوشکاري فرکانس بالاي القائي
شکل 1-13: جوشکاري مقاومتي فرکانس بالا
شکل 1-14: نحوه قرارگيري قطعات در جوشکاري جرقه اي
شکل 1-15: جوشکاري جرقه اي دو ميله به هم، از بالا به پايين قبل از جوشکاري، بعد از جوشکاري، بعد از حذف مواد جرقه و بعد از حذف مواد محل اتصال
شکل 1-16: محصولات و اشكال متصل شده در جوشكاري سر به سر
شکل 1-17: شماتيکي از دستگاه جوشکاري ضربتي ولتاژ بالا
شکل 1-18: لحيم کاري سخت مقاومتي: a) براي قطعات کوچک يا قسمتهاي کوچکي از قطعات بزرگ . b) براي قطعات مسطح بزرگ به خصوص براي فلزاتي با هدايت الکتريکي بالا
فصل دوم : فرآيند جوش نقطه اي
شکل 2-1: نمودارهاي مقاومت الکتريکي و دما در قسمتهاي مختلف اجزاء جوشکاري مقاومت
شکل 2-2: تاثير ميزان جريان بر قطر دکمه جوش
شکل 2-3 : اثر جريان جوشکاري بر استحکام برشي جوش نقطه اي
شکل 2-4: جريانهاي انحرافي در جوش نقطه اي دو طرفه
شکل 2-5: روشهاي افزايش تعادل حرارتي در جوشکاري مقاومتي فلزاتي با هدايت الکتريکي متفاوت
شکل 2-6: استحکام برشي – کششي بصورت تابعي از زمان جوشکاري
شکل 2-7: سيکل جوشکاري تک پالس براي جوشکاري نقطه اي و زائده اي
شکل 2-8: سيکل جوشکاري چند پالسي به همراه زمان پيش گرم کردن زمان Upslep و زمان Downslep و زمان کوئنچ و زمان تمپر و نيروي فورج …….
شکل 2-9: تاثير نيروي الکترود بر مقاومت سطح ورق (حسيني،1387، 45-49)
شکل 2-10: پخش حرارت به فلز پايه و الکترودها در طول جوشکاري مقاومتي horson,2004
شکل2-11: انواع الکترود در جوش نقطه اي
شکل2-12: نمونه از الکترود هاي فرسوده
شکل2-13: سيستم آبگرد الکترودهای مقاومتی
شکل 2-14: اثر فاصله لبه و روي هم افتادن نامناسب
شکل 2-15: تطبيق نامناسب ورق در جوشکاري مقاومتي نقطه اي و جوش حاصل از آن
شکل 2-16: اثرات سطحي جوشکاري نقطه اي ممکن است دور تعقر جوش بوجود آيد.
شکل 2-17: استفاده از تکنيک جوشکاري غيرمستقيم براي حداقل کردن اثرات سطحي نگري يک طرف کار
شکل 2-18: اثر اندازه دکمه جوش و ضخامت ورق بر روي استحکام جوشي کششي، شکست يا پارگي در فلز پايه اتفاق افتاده است
شکل 2-19: اثر جريان انحرافي (فاصله نقاط) بر استحکام برشي کششي اتصال .
فصل سوم: دستگاهها و تجهيزات جوشکاری نقطه ای
شکل 3-1: دستگاه جوشکاري مقاومتي نقطه اي بازو متحرک که با هوا عمل مي کند
شکل 3-2: دستگاه جوشکاري نقطه اي و زائده اي نوع پرسي
شکل 3-3: عملکرد ضريب كاركرد در مقابل توان
شکل 3-4: اجزاء اصلي يک سيستم جوشکاري نقطه اي چندتايي
شکل 3-5: دستگاه جوشکاري تک فاز با کانداکتورهايي با جفت SCR
فصل چهارم: کيفيت و آزمايش جوشکاری مقاومتی نقطه ای
شکل 4-1: نحوه اندازه گيري سختي سطح مقطع عرضي جوش
شکل 4-2: حفرات انقباضي در جوشهاي نقطه اي
شکل 4-3: جدايش زياد در ورق ها
شکل 4-4: نحوه تهيه نمونه هاي کششي برشي در جوش مقاومتي
شکل 4-5: آزمايش پارگي Peeling در جوش مقاومتي نقطه اي
شکل 4-6: اندازه گيري هدايت الکتريکي به روش افت پتانسيل
شکل 4-7: روش تعيين دماي نرم شدن (Softing

 

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 2-1 آلياژهای آهنی
جدول 2-1 آلياژهای غيرآهنی
جدول 4-1: استحکام برشي مورد نياز در نمونه هاي جوش نقطه اي و زائده اي براي P-1 تا P-11 و P-4x
جدول 4-2: استحکام برشي مورد نياز در نمونه هاي جوش نقطه اي و زائده اي براي آلياژهاي آلومينيم (يا P-2x

 

 

 مقدمه:
جوش و پرچ یکی از وسایل بسیار قدیمی برای اتصالات سازه های فولادی است. در کشورهای اروپایی و آمریکایی سازه هایی به تعداد طبقات زیاد ، سازه های صنعتی ، مخازن نفت ، پل های فولادی و … با اتصالات پرچی ساخته شده اند. با پیشرفت فن جوشکاری و نیز تولید پیچ های پرمقاومت در حال حاضر استفاده از پرچ در اجرای سازه های فولادی تقریباَ منسوخ شده است. جوش، اتصال اعضای سازه به کمک حرارت و ذوب شدن موضعی و یکپارچه کردن مصالح به یکدیگر را فن جوشکاری می نامند.گرچه استحکام پرچ در بسیاری از موارد بیشتر است، اما استفاده از جوش بدلیل هزینه پایین متداول تر است.
در اين فصل در مورد فرآيندهاي مختلف جوشکاري مقاومتي و اصول کارکرد آنها و همچنين لحيم کاري نرم و سخت مقاومتي مباحثي به اختصار ارائه خواهد شد تا نمايي کلي از فرآيندهاي مختلف در ذهن خواننده مجسم گردد.
اتصال دو سطح توسط حرارت و فشار تواماً انجام مي گيرد. فلزات به دليل مقاومت الکتريکي در اثر عبور جريان الکتريکي گرم شده و حتي به حالت ذوب نيز مي رسند. اعمال جريان الکتريکي با چگالي زياد در زمانهاي کوتاه باعث به حالت خميري درآمدن (قبل از ذوب) قطعه مورد جوشکاري مي گردد. فشار بعد از قطع جريان برق هم ادامه داشته و به فورج شدن و سپس خنک شدن محل جوشکاري کمک مي کند.
ادامه بحث را بر روي اصول فرآيند جوشکاري مقاومتي نقطه اي متمرکز نموده و به بحث و بررسي در مورد آن خواهيم پرداخت.

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

 

 

 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...