سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه محاسبه و طراحي سردخانه، مهندسي مکانیک

عنوان:  پایان نامه محاسبه و طراحي سردخانه، مهندسي مکانیک

رشته:  پروژه پایانی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 57

 

بهمرا فایل پاورپوینت  جهت ارائه پایان نامه

 

چکیده:
ما در این پروژه قصد داریم با محاسبه بار حرارتی یک سردخانه تجهیزات لازم برای رسیدن به دمای مطلوب نگهداری محصولات درون آن رابا توجه به مسئله صرفه جویی در مصرف انرژی انتخاب کنیم.
برای رسیدن به این منظوربا توجه به شرایط مکانی سردخانه و ظرفیت ونوع محصولات موجود در داخل آن در ابتدا باید بار حرارتی تک تک جدارهای هر اتاق سپس بار حرارتی کل اتاق و پس از آن بار حرارتی کل سردخانه را برای محصولات مورد نظر محاسبه نماییم.
سپس با اضافه کردن بار حرارتی منفی مربوط به هوای تعویضی افراد و تجهیزات موجود در داخل سردخانه، بار حرارتی محصولات و غیره به این مقدار محاسبه شده Q کل جدیدی برای هر محصول بدست میآوریم که با استفاده از آن و چند پارامتر دیگر می توانیم Q اواپراتور و کندانسور و نیز توان کمپرسور و هد و دبی پمپ را مشخص کرده و با استفاده از کاتالوگ های هر کدام دستگاه مورد نظر خود را انتخاب کنیم و همچنین سایز و طول لوله را در هر قسمت مشخص کنیم.

 

فهرست مطالب
عنوان
چکیده
مقدمه
فصل اول: مشخصات
1-1- مشخصات اولیه سردخانه :
1-1-1- تناژ : 2000 تن
1-1-2- موقعیت مکانی :
1-1-3- مشخصات کلی اتاق های سردخانه :
فصل دوم: محاسبات
2-1- محاسبات مربوط به تعیین ضریب انتقال حرارت دیوارها وجداره ها U :
2-1-1- دیوار خارجی :
2-1-2- دیوار داخلی :
2-1-3- کف :
2-1-4- سقف :
2-1-5- در :
2-2- محاسبات مربوط به بار حرارتی اتاقها :
2-2-1- اتاق A :
2-2-2- اتاق B:
2-2-3- اتاق C :
2-2-4- اتاق D :
2-2-5- اتاقE :
2-2-6- اتاق F:
2-2-7- اتاق G:
2-2-8- اتاق H:
2-2-9- اتاق I:
2-2-10- اتاق J:
2-2-11- اتاق K:
2-3- محاسبه بار هوای تعویضی :
2-3-1- محاسبه بار هوای تعویضی اتاق های A , B :
2-3-2- محاسبه بار هوای تعویضی اتاق C :
2-3-3- محاسبه بار هوای تعویضی اتاق D :
2-3-4- محاسبه بار هوای تعویضی اتاق E:
2-3-5- محاسبه بار هوای تعویضی اتاق های J,I,G,F :
2-3-6- محاسبه بار هوای تعویضی اتاق های K,H :
2-4- محاسبه بار محصولات :
2-4-1- محاسبه بار محصولات اتاق های A,B :
2-4-2- محاسبه بار محصولات اتاق C :
2-4-3- محاسبه بار محصولات اتاق D :
2-4-4- محاسبه بار محصولات اتاق E :
2-5- محاسبه بار ظروف و مواد بسته بندی :
2-5-1- محاسبه بار ظروف و مواد بسته بندی اتاق های A,B :
2-5-2- محاسبه بار ظروف و مواد بسته بندی اتاق D :
2-5-3- محاسبه بار ظروف و مواد بسته بندی اتاق E :
2-5-4- محاسبه بار ظروف و مواد بسته بندی اتاق های F,G.I,J :
2-5-5- محاسبه بار ظروف و مواد بسته بندی اتاق های H,K :
2-6- بار حرارتی ناشی از پالت ها :
2-6-1- بار حرارتی ناشی از پالت های اتاق های A,B :
2-6-2- بار حرارتی ناشی از پالت های اتاق C :
2-6-3- بار حرارتی ناشی از پالت های اتاق D :
2-6-4- بار حرارتی ناشی از پالت های اتاق E :
2-6-5- بار حرارتی ناشی از پالت های اتاق های F,G,I,J :
2-7- محاسبه بار ناشی از لامپ ها :
2-7-1- محاسبه بار ناشی از لامپ های اتاق A,B :
2-7-2- محاسبه بار ناشی از لامپ های اتاق C :
2-7-3- محاسبه بار ناشی از لامپ های اتاق D :
2-7-4- محاسبه بار ناشی از لامپ های اتاق E :
2-7-5- محاسبه بار ناشی از لامپ های اتاق های F,G,I,J :
2-7-6- محاسبه بار ناشی از لامپ های اتاق های H,K :
2-8- محاسبه بار ناشی از افراد :
2-8-1- محاسبه بار ناشی از افراد در اتاق های A,B :
2-8-2- محاسبه بار ناشی از افراد در اتاق C:
2-8-3- محاسبه بار ناشی از افراد در اتاق D:
2-8-4- محاسبه بار ناشی از افراد در اتاق E:
2-8-4- محاسبه بار ناشی از افراد در اتاق های F,G,I,J :
2-8-5- محاسبه بار ناشی از افراد در اتاق های H,K :
2-9- محاسبه بار ناشی از لیفتراک :
2-9-1- محاسبه بار ناشی از لیفتراک در اتاق هایA,B,F,G.I,J :
2-9-2- محاسبه بار ناشی از لیفتراک در اتاق E :
2-9-3- محاسبه بار ناشی از لیفتراک در اتاق هایD,H,K:
2-10- محاسبه ظرفیت تجهیزات هر اتاق :
2-10-1- محاسبه ظرفیت تجهیزات اتاق A :
2-10-2- محاسبه ظرفیت تجهیزات اتاق B :
2-10-3- محاسبه ظرفیت تجهیزات اتاق C :
2-10-4- محاسبه ظرفیت تجهیزات اتاقD :
2-10-5- محاسبه ظرفیت تجهیزات اتاق E :
2-10-6- محاسبه ظرفیت تجهیزات اتاق F :
2-10-7- محاسبه ظرفیت تجهیزات اتاق G :
2-10-8- محاسبه ظرفیت تجهیزات اتاق H :
2-10-9- محاسبه ظرفیت تجهیزات اتاق I :
2-10-10- محاسبه ظرفیت تجهیزات اتاق J :
2-10-11- محاسبه ظرفیت تجهیزات اتاقk :
2-11- محاسبه ظرفیت اواپراتورها :
2-11-1- محاسبه ظرفیت و تعداد اواپراتورهای مورد نیاز اتاق A :
2-11-1- محاسبه ظرفیت و تعداد اواپراتورهای مورد نیاز اتاق B :
2-11-2- محاسبه ظرفیت و تعداد اواپراتورهای مورد نیاز اتاق C :
2-11-3- محاسبه ظرفیت و تعداد اواپراتورهای مورد نیاز اتاق D :
2-11-4- محاسبه ظرفیت و تعداد اواپراتورهای مورد نیاز اتاق E :
2-11-5- محاسبه ظرفیت و تعداد اواپراتورهای مورد نیاز اتاق F :
2-11-5- محاسبه ظرفیت و تعداد اواپراتورهای مورد نیاز اتاق G :
2-11-6- محاسبه ظرفیت و تعداد اواپراتورهای مورد نیاز اتاق H:
2-11-7- محاسبه ظرفیت و تعداد اواپراتورهای مورد نیاز اتاق I:
2-11-8- محاسبه ظرفیت و تعداد اواپراتورهای مورد نیاز اتاقJ :
2-11-9- محاسبه ظرفیت و تعداد اواپراتورهای مورد نیاز اتاقK :
2-12- مجموع ظرفیت اواپراتورهای سالن نگهداری سیب :
2-13- محاسبه توان کمپرسور :
2-14- مجموع ظرفیت اواپراتورهای سالن نگهداری مرغ و گوشت :
2-15- محاسبه توان کمپرسور و انتخاب کندانسور :
2-16- سایز زنی لوله ها
2-16-1- سایز زنی لوله ها در سالن سیب :
2-16-2- سایز زنی لوله ها در سالن مرغ و گوشت :
2-17- انتخاب کمپرسور
2-17-1- انتخاب کمپرسور برای سالن گوشت و مرغ :
2-17-2- انتخاب کمپرسور برای سالن سیب :
2-18- تعیین پمپ
2-18-1- تعیین پمپ برای مخزن مایع مبرد سالن سیب :
2-18-2- تعیین پمپ برای مخزن مایع مبرد سالن گوشت ومرغ :
نتيجه گيري:
منابع :
فهرست جداول
عنوان
جدول 1-1 محصولات
جدول 1-2 موقعیت مکانی
جدول 1-3 مشخصات کلی اتاق های سردخانه
جدول 2-1 دیوار خارجی
جدول2-2 دیوار داخلی
جدول 2-3 کف
جدول 2-4 سقف
جدول 2-5 در
جدول 2-6 مشخصات محصول(مرغ)
جدول 2-7 مشخصات محصول(مرغ)
جدول 2-8 مشخصات محصول(گوشت)
جدول 2-9 مشخصات محصول(گوشت)
جدول 2-10 محاسبه بار ناشی از لیفتراک
جدول 2-11 مشخصات اواپراتور مورد نیاز اتاق A
جدول 2-12 مشخصات اواپراتور انتخابی اتاق A
جدول 2-13 مشخصات اواپراتور مورد نیاز اتاق B
جدول 2-14 مشخصات اواپراتور انتخابی اتاق B
جدول 2-15 مشخصات اواپراتور مورد نیاز اتاق C
جدول 2-16 مشخصات اواپراتور انتخابی اتاق C
جدول 2-17 مشخصات اواپراتور مورد نیاز اتاق D
جدول 2-18 مشخصات اواپراتور انتخابی اتاق D
جدول2-19 مشخصات اواپراتور مورد نیاز اتاق E
جدول 2-20 مشخصات اواپراتور انتخابی اتاق E
جدول2-21 مشخصات اواپراتور مورد نیاز اتاق F
جدول 2-22 مشخصات اواپراتور انتخابی اتاق F
جدول 2-23 مشخصات اواپراتور مورد نیاز اتاق G
جدول 2-24 مشخصات اواپراتور انتخابی اتاق G
جدول2-25 مشخصات اواپراتور مورد نیاز اتاق H
جدول 2-26 مشخصات اواپراتور انتخابی اتاق H 3
جدول2-27 مشخصات اواپراتور مورد نیاز اتاق I
جدول 2-28 مشخصات اواپراتور انتخابی اتاق I
جدول 2-29 مشخصات اواپراتور مورد نیاز اتاقJ
جدول 2-30 مشخصات اواپراتور انتخابی اتاقJ
جدول 2-31 مشخصات اواپراتور مورد نیاز اتاقK
جدول 2-32 مشخصات اواپراتور انتخابی اتاقK
جدول 2-33 ضرایب تصحیح کندانسور
جدول 2-34 مشخصات کندانسور انتخابی برای سالن نگهداری سیب
جدول 2-35 ضرایب تصحیح کندانسور
جدول 2-36 مشخصات کندانسور انتخابی برای سالن نگهداری مرغ و گوشت
جدول 2-37 طول معادل شیرها و اتصالات
جدول 2-38 طول معادل شیرها و اتصالات
جدول 2-39 مشخصات کمپرسور انتخابی برای سالن نگهداری مرغ و گوشت
جدول 2-40 مشخصات کمپرسور انتخابی برای سالن نگهداری سیب

مقدمه:
سردخانه مورد نظر ما در شهر رشت واقع میباشد.که با ظرفیت 2000 تن برای نگهداری محصولات مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد.
ظرفیت مربوط به سالن مرغ 500 تن٬ سالن گوشت 500 تن و سالن سیب 1000 تن میباشد.
همچنین مشخصات مربوط به شهر رشت از جمله ارتفاع از سطح دریا ٬درصد رطوبت در زمستان ٬درصد رطوبت در تابستان٬ دمای هوای خشک درتابستان٬ دمای هوای خشک در زمستان و دمای میانگین روزانه نیز در جدول مربوط به بخش بعد مشخص شده است.

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...