سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه فورس ماژور (قوه قاهره) در اجراي قرارداد، رشته حقوق

عنوان پروژه: پایان نامه فورس ماژور (قوه قاهره) در اجراي قرارداد، رشته حقوق

رشته: فقه و حقوق اسلامی،پروژه تحقيقاتي دوره كارشناسي

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 57

فهرست مطالب
عنوان صفحه
1- پلان
2- تعريف فورس ماژور در حقوق طبيعي
3- تعريف فورس ماژور در حقوق بين الملل
4- قواي قاهره و آفات ناگهاني
5- اثر دخالت قوه قاهره
6- چه موقع فعل شخص ثالث در حكم قوه قاهره است؟
7- نظريه حوادث پيش‌بيني نشده ( شرط ضمني)
8- بر هم خوردن تعادل دو عوض و ايجاد غبن
9- سوء استفاده از حق استفاده بدون جهت
10- رفتار حناف حسن نيا
11- دگرگوني طبيعت تعهد
12- نتيجه (جمع بين 2 مصلحت)
13- علت خارجي
14- قعل بي‌نام يا قوه قهريه در وضع ناگهاني
15- فعل شخص ثالث يا فعل زيان‌ديده
16- موردي كه مسئوليت مدعي عليه و شخص ثالث و زيان‌ديده به موجب
اماره مسئوليت است
17- اسباب معافيت از جبران خسارت
18- تقصير متضزر
19- اثر تقصير زيان‌ديده در ادعاي خويش و مطالبه خسارت
20- فورس ماژور در قراردادهاي بازرگاني بين المللي
21- مواردي از فورس ماژور الف) انقلاب
ب) اعتصاب
ج) منع قانوني
22- شرايط فورس ماژور
23- ناسازگاري قوه قاهره با تقصير متعد
24- آثار فورس ماژور
25- تعليق قرارداد
26- فهرست منابع

منابعي كه از آنها استفاده شده است:
1- قواعد عمومي قراردادها جلد 3 دكتر ناصر كاتوزيان.
2- جزوه مدني 3 دكتر لاور برادران.
3- قلمرو مسئوليت مدني عليرضا يزدانيان.
4- كجله حقوقي جلد 4 قوه قاهره يا فورس ماژور ) دكتر سيد حسين صفايي.
5- مباني مسئوليت مدني دكتر قاسم زاده.
6- مسئوليت مدني حسين قلي حسيني نژاد.
7- وقايع حقوقي دكتر كاتوزيان.

 

بخش اول
تعاريف فورس ماژرو از ديدگاههاي مختلف
فصل اول تعريف فورس ماژور در حقوق تطبيقي
فصل دوم تعريف فورس ماژور در حقوق فرانسه
فصل سوم تعريف فورس ماژور در فرهنگ اصطلاحات حقوقي
فصل چهارم تعريف فورس ماژور در حقوق بين الملل
فصل پنجم تعريف فورس ماژور از نظر دكتر برادران
فصل ششم تعريف فورس ماژور از نظر دكتر كاتوزيان
فصل هفتم تعريف فورس ماژور از نظر آقاي حسيني نژاد
فصل هشتم تعريف فورس ماژور از نظر آقاي يزدانيان
فصل نهم تعريف فورس ماژور از نظر آقاي قاسم زاده

 

پلان
1- تعريف:
1- در حقوق تطبيقي
2- در حقوق فرانسه
3- در فرهنگ اصطلاحات حقوقي
الف- معناي عام
ب- معناي خاص
4- در حقوق بين الملل
5- نظر دكتر كاتوزيان در اين زمينه 1- معني و ارجاع 2- فايده بحث 3- اثر دخالت قوه قاهره 4- چه موقع فعل شخص ثالث در حكم قوه قاهره است؟ 5- نظريه حوادث پيش بيني نشده- شرط ضمني (اجرهم خوردن تعادل 2 عوض و ايجاد غبن 2- سوء استفاده از حق و استفاده بدون جهت 3- رفتار خلاق حسن نيت 4- دگرگوني طبيعت تعهد 5- نتيجه)
6- نظر آقاي حسين قلي حسيني نژاد 1- علت خارجي (الف- فعل بي نام يا قوه مهريه و وضع ناگهاني 1- تعريف 2- آثار قوه مهريه در مسئوليت عهدي
ب) فعل شخص ثالث 1- مسئوليت مدعي عليه مبتني بر اثبات تقصير است 2- مسئوليت مدعي عليه به موجب امارة‌ مسئوليت است.
ج) موردي كه مسئوليت مدعي عليه و مسئوليت شخص ثالث و مسئوليت زيانديده به موجب اماره مسئوليت است.
7- نظر دكتر برادران اسباب معافيت از جبران خسارت 1- تحقق يك علت خارجي 2- عدم توانايي متعهد در رفع حادثه 3- متعهد ثابت كند وقوع حادثه قابل پيشگيري و پيش بيني نبود.
8- نظر آقاي يزدانيان (تقصير متصور)
9- نظر آقاي قاسم زاده: (تقصير زبانديده در ادعاي خويش و مطالبه خسارت 1- تقصير زيانديده از مصاديق قوه قاهره است 2- تقصير زيانديده از مصاديق قوه قاهره نيست يكي از تقصيرها ديگري را در خود مستغرق و مستهلك سازد يكي از تقصيرها از نظر سنگيني بر ديگري فئق آيد الف) عمدي باشد ب) زيانديده در برخي از حالات زيانها را بپذيرد. 2- يكي از تقصيرها نتيجه تقصير ديگري باشد.
II – هر يك از تقصيرها مستقل از ديگري باقي مي ماند (تقصير مشترك)
10- فورس ماژور در قراردادهاي بازرگاني بين المللي الف) تعريف و موارد آن ب) اثر فورس ماژور در قراردادهاي بازرگاني بين المللي – ج نتيجه
2- مواردي از فورس ماژور الف) انقلاب و شورشهاي مردي (نظر روسو) 1- خسارت ناشي از خود نبرد 2- خسارات ناشي از مقالات دولتي 3- خسارات ناشي از اقدامات شورشيان ب) اعتصاب ج) منع قانوني (عدم صدور پروانه)- استثنا 1- اگر متعهد صريحاً يا ضمناً خطر عدم صدور روانه را پذيرفته باشد 2- اگر متعهد اقدامات لازم را جهت صدور پروانه در حد معقول انجام نداده و كوتاهي كرده باشد.
3- شرايط و آثار فورس ماژور الف) شرايط 1- غير قابل اجتناب باشد 2- غير قابل پيش بيني 3- خارجي باشد 4- ناسازگاري قوه قاهره با تقصير متعهد.
ب) آثار فورس ماژور اول) سقوط تعهد و برائت متعهد و استثناهاي آن در موارد ذيل 1- متعهد به موجب قرار داد خطرات ناشي از قوه قاهره را پذيرفته (تصريح) 2- قبل از بروز حادثه فورص ماژور موعد ايفاي تهند فرا رسي و متعهد له اجراي اند مطالبه كرده باشد 3- عدم امكان اجرا جزئي الف 4- قوه قاهره يكي از علل عدم اجراي تعهد و خسارت باشد نه علت تامه آن 5- فورس ماژور ناشي از تقصير متعهد باشد دوم انحلال قرارداد يا تعليق
قواي قاهره و آفات ناگهاني
معني و ارجاع:
در مبحث مربوط به ضمان قهري و همچنين در قانون مسؤوليت مدني سخني از دخالت قوة قاهره و درجة تأثير آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به ميان نيامده است. ولي . در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادي، قانونگذار در مواد 227 و 229 وجود اين عامل را سبب معاف شدن مديون از دادن خسارت اعلام مي‌كند. به همين جهت نيز به طور معمول در اثر معاملات از آثار قواي قاهره در جلوگيري از اجراي تعهد گفتگو مي‌شود و در اين مقام كافي است تكرار شود كه مقصود از قوة قاهره يا آفت ناگهاني (حادثة غيرمترقبه) حادثه‌اي است خارجي، غير قابل پيش بيني و احتراز ناپذير كه اجراي تعهد را غير ممكن مي‌سازد.
فايدة بحث:
علت اين كه از قوة قاهره، به عنوان يك اسباب معاف شدن مديون، بيشتر در تعهدهاي قراردادي بحث مي‌شود، اين است كه به طور معمول تنها در اين گونه تعهدات است كه مديون حصول نتيجة معين را به عهده مي‌گيرد. پس، اگر نتيجة مورد نظر به دست نيايد، مسؤول و مقصر فرض مي‌شود و ناچار مانع از اجراي تعهد شده است . ولي، در الزامات خارج از قرارداد، كه تعهد شخص به طور مرسوم ناظر به احتياط و مراقبت كردن است، خوانده نيازي به اثبات وجود قوة قاهره ندارد و كافي است در دعوي احراز شود كه تقصيري نكرده است.
با وجود اين، نبايد چنين پنداشت كه اثبات قوة‌ قاهره در زمينه ضمان قهري نقشي در معاف شدن مديون ندارد. زيرا، با انشاي احكامي مانند مادة‌ اول قانون بيمة اجباري، مفهوم تعهد به نتيجه نيز در اين گونه الزامها به وجود آمده است و كسي كه به حكم قانون جبران خسارتي را به عهده دارد ناچار است، براي رهايي از بند مسؤوليت، ايجاد خسارت را منسوب به قوة قاهره سازد.
اثر دخالت قوة قاهره:
اثر دخالت قوة قاهره را بايد در جايي كه علت منحصر حادثة زيانبار است با موردي كه يكي از اسباب آن محسوب مي‌شود جداگانه بررسي كرد:
1- در صورتي كه ثابت شود زيان مورد درخواست در نتيجة قوة قاهره ( مانند زلزله و سيل و جنگ) به بار آمده است، خواندة دعوي از مسؤوليت معاف مي‌شود، هر چند كه مسؤوليت او به موجب قانون مفروض باشد، زيرا، معلوم مي‌شود كه او در ايجاد ضرر دخالتي نداشته است.
براي مثال، اگر اتومبيلي را سيل ببرد و در اثر برخورد اتومبيل خانه‌اي ويران شود، مالك اتومبيل مسؤول نيست. همچنين، اگر برق پمپ بنزيني را به آتش بكشد و در نتيجه دكان همسايه نيز بسوزد. صاحب پمپ مسؤول زيان همسايه نيست.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...