no-img
شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه

فورس ماژور (قوه قاهره) در اجراي قرارداد، رشته حقوق | شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه


شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه فورس ماژور (قوه قاهره) در اجرای قرارداد، رشته حقوق
doc
دسامبر 3, 2015
۳,۰۰۰ تومان
2 فروش
۳,۰۰۰ تومان – خرید

پایان نامه فورس ماژور (قوه قاهره) در اجرای قرارداد، رشته حقوق


عنوان پروژه: پایان نامه فورس ماژور (قوه قاهره) در اجرای قرارداد، رشته حقوق

رشته: فقه و حقوق اسلامی،پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۵۷

فهرست مطالب
عنوان صفحه
۱- پلان
۲- تعریف فورس ماژور در حقوق طبیعی
۳- تعریف فورس ماژور در حقوق بین الملل
۴- قوای قاهره و آفات ناگهانی
۵- اثر دخالت قوه قاهره
۶- چه موقع فعل شخص ثالث در حکم قوه قاهره است؟
۷- نظریه حوادث پیش‌بینی نشده ( شرط ضمنی)
۸- بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن
۹- سوء استفاده از حق استفاده بدون جهت
۱۰- رفتار حناف حسن نیا
۱۱- دگرگونی طبیعت تعهد
۱۲- نتیجه (جمع بین ۲ مصلحت)
۱۳- علت خارجی
۱۴- قعل بی‌نام یا قوه قهریه در وضع ناگهانی
۱۵- فعل شخص ثالث یا فعل زیان‌دیده
۱۶- موردی که مسئولیت مدعی علیه و شخص ثالث و زیان‌دیده به موجب
اماره مسئولیت است
۱۷- اسباب معافیت از جبران خسارت
۱۸- تقصیر متضزر
۱۹- اثر تقصیر زیان‌دیده در ادعای خویش و مطالبه خسارت
۲۰- فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی
۲۱- مواردی از فورس ماژور الف) انقلاب
ب) اعتصاب
ج) منع قانونی
۲۲- شرایط فورس ماژور
۲۳- ناسازگاری قوه قاهره با تقصیر متعد
۲۴- آثار فورس ماژور
۲۵- تعلیق قرارداد
۲۶- فهرست منابع

منابعی که از آنها استفاده شده است:
۱- قواعد عمومی قراردادها جلد ۳ دکتر ناصر کاتوزیان.
۲- جزوه مدنی ۳ دکتر لاور برادران.
۳- قلمرو مسئولیت مدنی علیرضا یزدانیان.
۴- کجله حقوقی جلد ۴ قوه قاهره یا فورس ماژور ) دکتر سید حسین صفایی.
۵- مبانی مسئولیت مدنی دکتر قاسم زاده.
۶- مسئولیت مدنی حسین قلی حسینی نژاد.
۷- وقایع حقوقی دکتر کاتوزیان.

 

بخش اول
تعاریف فورس ماژرو از دیدگاههای مختلف
فصل اول تعریف فورس ماژور در حقوق تطبیقی
فصل دوم تعریف فورس ماژور در حقوق فرانسه
فصل سوم تعریف فورس ماژور در فرهنگ اصطلاحات حقوقی
فصل چهارم تعریف فورس ماژور در حقوق بین الملل
فصل پنجم تعریف فورس ماژور از نظر دکتر برادران
فصل ششم تعریف فورس ماژور از نظر دکتر کاتوزیان
فصل هفتم تعریف فورس ماژور از نظر آقای حسینی نژاد
فصل هشتم تعریف فورس ماژور از نظر آقای یزدانیان
فصل نهم تعریف فورس ماژور از نظر آقای قاسم زاده

 

پلان
۱- تعریف:
۱- در حقوق تطبیقی
۲- در حقوق فرانسه
۳- در فرهنگ اصطلاحات حقوقی
الف- معنای عام
ب- معنای خاص
۴- در حقوق بین الملل
۵- نظر دکتر کاتوزیان در این زمینه ۱- معنی و ارجاع ۲- فایده بحث ۳- اثر دخالت قوه قاهره ۴- چه موقع فعل شخص ثالث در حکم قوه قاهره است؟ ۵- نظریه حوادث پیش بینی نشده- شرط ضمنی (اجرهم خوردن تعادل ۲ عوض و ایجاد غبن ۲- سوء استفاده از حق و استفاده بدون جهت ۳- رفتار خلاق حسن نیت ۴- دگرگونی طبیعت تعهد ۵- نتیجه)
۶- نظر آقای حسین قلی حسینی نژاد ۱- علت خارجی (الف- فعل بی نام یا قوه مهریه و وضع ناگهانی ۱- تعریف ۲- آثار قوه مهریه در مسئولیت عهدی
ب) فعل شخص ثالث ۱- مسئولیت مدعی علیه مبتنی بر اثبات تقصیر است ۲- مسئولیت مدعی علیه به موجب اماره‌ مسئولیت است.
ج) موردی که مسئولیت مدعی علیه و مسئولیت شخص ثالث و مسئولیت زیاندیده به موجب اماره مسئولیت است.
۷- نظر دکتر برادران اسباب معافیت از جبران خسارت ۱- تحقق یک علت خارجی ۲- عدم توانایی متعهد در رفع حادثه ۳- متعهد ثابت کند وقوع حادثه قابل پیشگیری و پیش بینی نبود.
۸- نظر آقای یزدانیان (تقصیر متصور)
۹- نظر آقای قاسم زاده: (تقصیر زباندیده در ادعای خویش و مطالبه خسارت ۱- تقصیر زیاندیده از مصادیق قوه قاهره است ۲- تقصیر زیاندیده از مصادیق قوه قاهره نیست یکی از تقصیرها دیگری را در خود مستغرق و مستهلک سازد یکی از تقصیرها از نظر سنگینی بر دیگری فئق آید الف) عمدی باشد ب) زیاندیده در برخی از حالات زیانها را بپذیرد. ۲- یکی از تقصیرها نتیجه تقصیر دیگری باشد.
II – هر یک از تقصیرها مستقل از دیگری باقی می ماند (تقصیر مشترک)
۱۰- فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی الف) تعریف و موارد آن ب) اثر فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی – ج نتیجه
۲- مواردی از فورس ماژور الف) انقلاب و شورشهای مردی (نظر روسو) ۱- خسارت ناشی از خود نبرد ۲- خسارات ناشی از مقالات دولتی ۳- خسارات ناشی از اقدامات شورشیان ب) اعتصاب ج) منع قانونی (عدم صدور پروانه)- استثنا ۱- اگر متعهد صریحاً یا ضمناً خطر عدم صدور روانه را پذیرفته باشد ۲- اگر متعهد اقدامات لازم را جهت صدور پروانه در حد معقول انجام نداده و کوتاهی کرده باشد.
۳- شرایط و آثار فورس ماژور الف) شرایط ۱- غیر قابل اجتناب باشد ۲- غیر قابل پیش بینی ۳- خارجی باشد ۴- ناسازگاری قوه قاهره با تقصیر متعهد.
ب) آثار فورس ماژور اول) سقوط تعهد و برائت متعهد و استثناهای آن در موارد ذیل ۱- متعهد به موجب قرار داد خطرات ناشی از قوه قاهره را پذیرفته (تصریح) ۲- قبل از بروز حادثه فورص ماژور موعد ایفای تهند فرا رسی و متعهد له اجرای اند مطالبه کرده باشد ۳- عدم امکان اجرا جزئی الف ۴- قوه قاهره یکی از علل عدم اجرای تعهد و خسارت باشد نه علت تامه آن ۵- فورس ماژور ناشی از تقصیر متعهد باشد دوم انحلال قرارداد یا تعلیق
قوای قاهره و آفات ناگهانی
معنی و ارجاع:
در مبحث مربوط به ضمان قهری و همچنین در قانون مسؤولیت مدنی سخنی از دخالت قوه قاهره و درجه تأثیر آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به میان نیامده است. ولی . در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی، قانونگذار در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ وجود این عامل را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام می‌کند. به همین جهت نیز به طور معمول در اثر معاملات از آثار قوای قاهره در جلوگیری از اجرای تعهد گفتگو می‌شود و در این مقام کافی است تکرار شود که مقصود از قوه قاهره یا آفت ناگهانی (حادثه غیرمترقبه) حادثه‌ای است خارجی، غیر قابل پیش بینی و احتراز ناپذیر که اجرای تعهد را غیر ممکن می‌سازد.
فایده بحث:
علت این که از قوه قاهره، به عنوان یک اسباب معاف شدن مدیون، بیشتر در تعهدهای قراردادی بحث می‌شود، این است که به طور معمول تنها در این گونه تعهدات است که مدیون حصول نتیجه معین را به عهده می‌گیرد. پس، اگر نتیجه مورد نظر به دست نیاید، مسؤول و مقصر فرض می‌شود و ناچار مانع از اجرای تعهد شده است . ولی، در الزامات خارج از قرارداد، که تعهد شخص به طور مرسوم ناظر به احتیاط و مراقبت کردن است، خوانده نیازی به اثبات وجود قوه قاهره ندارد و کافی است در دعوی احراز شود که تقصیری نکرده است.
با وجود این، نباید چنین پنداشت که اثبات قوه‌ قاهره در زمینه ضمان قهری نقشی در معاف شدن مدیون ندارد. زیرا، با انشای احکامی مانند ماده‌ اول قانون بیمه اجباری، مفهوم تعهد به نتیجه نیز در این گونه الزامها به وجود آمده است و کسی که به حکم قانون جبران خسارتی را به عهده دارد ناچار است، برای رهایی از بند مسؤولیت، ایجاد خسارت را منسوب به قوه قاهره سازد.
اثر دخالت قوه قاهره:
اثر دخالت قوه قاهره را باید در جایی که علت منحصر حادثه زیانبار است با موردی که یکی از اسباب آن محسوب می‌شود جداگانه بررسی کرد:
۱- در صورتی که ثابت شود زیان مورد درخواست در نتیجه قوه قاهره ( مانند زلزله و سیل و جنگ) به بار آمده است، خوانده دعوی از مسؤولیت معاف می‌شود، هر چند که مسؤولیت او به موجب قانون مفروض باشد، زیرا، معلوم می‌شود که او در ایجاد ضرر دخالتی نداشته است.
برای مثال، اگر اتومبیلی را سیل ببرد و در اثر برخورد اتومبیل خانه‌ای ویران شود، مالک اتومبیل مسؤول نیست. همچنین، اگر برق پمپ بنزینی را به آتش بکشد و در نتیجه دکان همسایه نیز بسوزد. صاحب پمپ مسؤول زیان همسایه نیست.ads

درباره نویسنده

admin 785 نوشته در شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Secured By miniOrange