سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه فناوری اطلاعات و پردازش اطلاعات، مهندسی برق

عنوان پروژه: پایان نامه فناوری اطلاعات و پردازش اطلاعات، مهندسی برق

رشته: مهندسی برق،پروژه تحقيقاتي دوره كارشناسي

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 300

فهرست مطالب
مقدمه و کلیات ۱۱‏‎
کلیات ۱۱‏‎
‏۱-۱‏‎- ‎فناوری اطلاعات و پردازش اطلاعات در ذهن ۱۹‏‎
‏۱-۲‏‎- ‎فن آوری اطلاعات و آموزش ۲۳‏‎
‏۱-۳‏‎- ‎مروری بر آموزش الکترونیکی ۲۶‏‎
تاریخچه پیدایش‎ E-LEARNING 29
آموزش از راه دور در ایران ۳۰‏‎
‏۱-۵‏‎- ‎تعریف فن آوری اطلاعات ۳۱‏‎
‏۱-۶‏‎- ‎نسل‌های تکنولوژی اطلاعات ۳۱‏‎
‏۱-۷‏‎- ‎مفهوم تکنولوژی آموزشی و ابعاد آن ۳۳‏‎
‏۱-۸‏‎- ‎اثر بخشی تکنولوژی در آموزش ۳۶‏‎
‏۱-۹‏‎- ‎کامپیوتر در خدمت آموزش ۳۸‏‎
‏۱-۱۰‏‎- ‎فناوری آموزشی به کدام سو حرکت می‌کند؟ ۴۰‏‎
‏۱-۱۱‏‎- ‎گرایشهای نوین در فنآوری آموزشی ۴۱‏‎
‏۱-۱۲‏‎- ‎تحول نحوة آموزش و یادگیری ۴۴‏‎
‏۱-۱۳‏‎- ‎تغییر وظیفه و کار معلم ۴۵‏‎
‏۱-۱۴‏‎- ‎کار گروهی و از بین رفتن موانع روانی تعلیم گیرندگان ۴۶‏‎
‏۱-۱۵‏‎- ‎کامپیوتر، استاد همیشه در دسترس ۴۶‏‎
‏۱-۱۶‏‎- ‎مراحل فناوری در محیط آموزشی ۴۷‏‎
‏۱-۱۶-۱‏‎- ‎فناوری توزیعی‎ (Distribution technology) 47
‎1-16-2- ‎فناوری تعاملی‎ (Interactive technology) 47
‎1-16-3- ‎فناوری اشتراکی‎ (collaborative technology) 48
‎2-1- ‎مفهوم و ماهیت رویکرد تکنولوژی آموزشی ۵۱‏‎
‏۲-۲‏‎- ‎روش پژوهش در علم و تکنولوژی آموزشی ۵۴‏‎
‏۲-۳‏‎- ‎تکنولوژی آموزشی، رویکردی مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و صنعتی ۵۶‏‎
‏۲-۴‏‎- ‎تکنولوژی آموزشی ، رویکردی مؤثر در توسعه کمی و کیفی نظام آموزشی عالی ۵۹‏‎
‏۲-۵‏‎- ‎ارزشیابی و تجدید نظر در نظام آموزش عالی با تکیه بر کاربرد علوم و تکنولوژی‌ آموزشی ۶۴‏‎
‏۲-۶‏‎- ‎همکاریهای‌ بین المللی و منطقه‌ای ۶۹‏‎
‏۲-۷‏‎- ‎تکنولوژی آموزشی، چارچوبی مؤثر در توسعه یادگیری و بهبود آموزش ۷۲‏‎
‏۲-۸‏‎- ‎تکنولوژی آموزشی، نیروی محرکه فرآیند توسعه آموزشی ۷۳‏‎
‏۲-۹‏‎- ‎جهان گرایی تکنولوژی آموزشی ۷۶‏‎
‏۲-۱۰‏‎- ‎رویکردهای فناوری آموزشی ۸۲‏‎
‏۲-۱۰-۱‏‎ – ‎رویکرد سنتی (فناوری اطلاعات به مثابه تکنولوژی آموزشی) ۸۲‏‎
‏۲-۱۰-۲‏‎- ‎رویکردهای نوین ۸۳‏‎
‏۳-۱‏‎- ‎آموزش ۸۷‏‎
‏۳-۲‏‎- ‎رئوس کار سیستم آموزشی جوامع ۸۸‏‎
‏۳-۳‏‎- ‎نیازهای اساسی آموزشی ۸۹‏‎
‏۳-۴‏‎- ‎آموزش باز ۹۰‏‎
‏۳-۵‏‎- ‎آموزش از راه دور و شکل گیری دانشگاه مجازی ۹۰‏‎
‏۳-۶‏‎- ‎آموزش از راه دور ، فرصت‌ها و چشم اندازها ۹۳‏‎
‏۳-۷‏‎- ‎دلایل نیاز به آموزش الکترونیکی ۹۵‏‎
‏۳-۸‏‎- ‎ویژگی‌ آموزش از راه دور ۹۷‏‎
‏۳-۹‏‎- ‎فلسفه‌های آموزش ۱۰۰‏‎
‏۳-۱۰‏‎- ‎تعریف آموزش الکترونیکی ۱۰۳‏‎
‏۳-۱۱‏‎- ‎آموزش مجازی ۱۰۶‏‎
‏۳-۱۲‏‎- ‎انواع آموزشهای وب – محور ۱۰۷‏‎
‏۳-۱۲-۱‏‎- ‎مکاتبه غیر همزمان ۱۰۸‏‎
‏۳-۱۲-۲‏‎- ‎مکاتبه همزمان ۱۰۸‏‎
‏۳-۱۲-۳‏‎- ‎کلاس‌های برتر وب ۱۰۹‏‎
‏۳-۱۲-۴‏‎- ‎کلاس‌های تحت مدیریت وب ۱۱۰‏‎
‏۳-۱۲-۵‏‎- ‎توزیع دو جانبه ۱۱۰‏‎
‏۳-۱۳‏‎- ‎طبقه بندی پنج گانه آموزش وب – محور ۱۱۱‏‎
‏۳-۱۴‏‎- ‎ضرورت ایجاد آموزشهای الکترونیکی (مجازی) ۱۱۴‏‎
‏۳-۱۵‏‎- ‎سرویس‌های آموزش الکترونیکی ۱۱۴‏‎
‏۳-۱۵-۱‏‎- ‎آموزش الکترونیکی برای آموزشهای شغلی ۱۱۵‏‎
‏۳-۱۵-۲‏‎- ‎آموزش الکترونیکی در سطح دانشگاه‌ها ۱۱۵‏‎
‏۳-۱۵-۲-۱‏‎- ‎دانشگاه‌هایی که فقط دارای سرویس آموزش از راه دور اینترنت می‌باشند ۱۱۶‏‎
‏۳-۱۵-۲-۲‏‎- ‎دانشگاه‌های سنتی به همراه دانشگاه‌های اینترنتی ۱۱۶‏‎
‏۳-۱۵-۲-۳‏‎- ‎سیستم‌های آموزش از راه دور با همکاری دانشگاه‌های مختلف ۱۱۷‏‎
‏۳-۱۵-۳‏‎- ‎آموزش الکترونیکی برای جستجو کنندگان کار ۱۱۷‏‎
‏۳-۱۵-۴‏‎- ‎آموزش الکترونیکی برای عموم ۱۱۸‏‎
‏۳-۱۵-۵‏‎- ‎آموزش الکترونیکی جهت ایجاد ارتباط بین کشورها ۱۱۸‏‎
‏۳-۱۶‏‎- ‎روش‌ها و ابزارهای آموزش الکترونیکی ۱۲۰‏‎
‏۳-۱۶-۱‏‎- ‎تلویزیون آموزشی ۱۲۱‏‎
‏۳-۱۶-۲‏‎- ‎ویدئو کنفرانس تعاملی ۱۲۲‏‎
‏۳-۱۶-۳‏‎- ‎آموزش مبتنی بر اینترنت ۱۲۴‏‎
‏۳-۱۶-۴‏‎- ‎آموزش مبتنی بر وب‎ WBT 127
‎3-16-4-1- WWW ‎چیست؟‎ (World Wide Web) 127
‎3-16-4-2- ‎روند اجرایی سیستم آموزشی اینترنتی ۱۲۹‏‎
‏۳-۱۷‏‎- ‎مؤسسات آموزش از راه دور ۱۳۲‏‎
‏۳-۱۷-۱‏‎- ‎مؤسسات آموزش از راه دور مستقل ۱۳۲‏‎
‏۳-۱۷-۲‏‎- ‎مؤسسات مرکب (دانشکده‌های آموزش از راه دور بصورت سازمان‌های غیر رسمی) ۱۳۴‏‎
‏۳-۱۸‏‎-‎تمهیدات‌لازم‌برای استفاده از آموزش از راه دور آغاز هزاره سوم ۱۳۶‏‎
‏۳-۱۸-۱‏‎- ‎آمادگی دانشجویان ۱۳۷‏‎
‏۳-۱۸-۲‏‎- ‎آمادگی نظام آموزشی ۱۳۸‏‎
‏۳-۱۸-۳‏‎- ‎آمادگی مؤسسه آموزشی ۱۴۰‏‎
‏۳-۱۹‏‎- ‎رسانه‌ها و مواد آموزشی در آموزش از راه دور ۱۴۱‏‎
رسانه‌های مورد استفاده در آموزش از راه دور ۱۴۲‏‎
‏۳-۲۰‏‎- ‎محصولات آموزش الکترونیکی و امکانات آن ۱۴۷‏‎
‏۳-۲۱‏‎- ‎ایفا کنندگان نقش اصلی در آموزش ۱۴۹‏‎
‏۳-۲۱-۱‏‎- ‎کاربران ۱۴۹‏‎
‏۳-۲۱-۲‏‎- ‎استادان ۱۴۹‏‎
‏۳-۲۱-۳‏‎- ‎کاربران و استادان ۱۴۹‏‎
‏۳-۲۱-۴‏‎- ‎مدیران ۱۵۰‏‎
‏۳-۲۲‏‎- ‎ابزار آموزش الکترونیکی ۱۵۰‏‎
‏۴-۱‏‎- ‎مقدمه ۱۵۲‏‎
‏۴-۲‏‎- ‎تاریخچه دانشگاه مجازی ۱۵۴‏‎
‏۴-۳‏‎- ‎انواع دانشگاه مجازی ۱۵۵‏‎
‏۴-۴‏‎- ‎خصوصیات دانشگاه مجازی ۱۵۶‏‎
‏۴-۴-۱‏‎- ‎لایه سازمانی ۱۵۷‏‎
‏۴-۴-۲‏‎- ‎صدور حق تکثیر ۱۵۸‏‎
‏۴-۴-۳‏‎- ‎تضمین کیفیت ۱۵۸‏‎
‏۴-۴-۴‏‎- ‎لایه زیرساختاری ۱۵۹‏‎
‏۴-۵‏‎- ‎صحن دانشگاه مجازی ۱۵۹‏‎
‏۴-۶‏‎- ‎ثبت نام و پرداخت شهریه ۱۶۰‏‎
‏۴-۷‏‎- ‎پاره‌ای از مزایای دانشگاه‌های مجازی ۱۶۰‏‎
‏۴-۸‏‎- ‎مزایای استفاده از اینترنت در آموزش ۱۶۱‏‎
‏۴-۸-۱‏‎- ‎مزایا برای فراگیران ۱۶۱‏‎
‏۴-۸-۲‏‎- ‎مزایا برای مربیان ۱۶۲‏‎
‏۴-۸-۳‏‎- ‎مزایا برای مؤسسات آموزشی ۱۶۲‏‎
‏۴-۹‏‎- ‎نقش معلم در دانشگاه مجازی ۱۶۴‏‎
‏۴-۱۰‏‎- ‎یادگیری و یادگیرنده در دانشگاه مجازی ۱۶۷‏‎
‏۵-۱‏‎- ‎مشکلات و موانع ۱۷۱‏‎
‏۵-۲‏‎- ‎سودها برای مصرف کننده‌ها ۱۷۲‏‎
‏۵-۳‏‎- ‎چگونه محتوای آموزشی الکترونیک در سازمان شما توسعه می‌یابد؟ ۱۷۲‏‎
‏۵-۴‏‎- ‎چگونه سازمان شما خدمات آموزش الکترونیک را ارائه می‌دهد؟ ۱۷۳‏‎
‏۵-۵‏‎- ‎سازمان شما چگونه میزان موفقیت آموزش الکترونیک را اندازه می‌گیرد؟ ۱۷۳‏‎
دعوت اصلی ۱۷۳‏‎
‏۵-۶‏‎- ‎تجربیات جهانی در زمینه اجرای طرح‌های آموزش الکترونیکی ۱۷۴‏‎
‏۵-۷‏‎- ‎کاربرد چند رسانه‌ای در آموزش ۱۷۶‏‎
‏۵-۸‏‎- ‎نمونه‌هایی از روشهای مبتنی بر فناوری‌های مدرن ۱۸۰‏‎
نمونه عملی انجام شده در خصوص آموزش حین خدمت ۱۸۰‏‎
‏۵-۹‏‎- ‎دانشگاه مجازی چیست؟ ۱۸۱‏‎
‏۵-۹-۱‏‎- ‎دانشگاه ماسا چوست‎ MIT 182
‎5-9-2- ‎دانشگاه آزاد کاتولینا‎ Universitat oberta ole catalunya(UOC) 183
‎5-9-2-1- ‎خصوصیات متمایز‎ UOC 185
‎5-9-2-2- ‎راهکارهای آموزشی در دانشکده مجازی ۱۸۷‏‎
‏۵-۹-۲-۲-۱‏‎- ‎درس خواندن ۱۸۷‏‎
‏۵-۹-۲-۲-۲‏‎- ‎مواد درسی ۱۸۹‏‎
‏۵-۹-۲-۲-۳‏‎- ‎آموزش ۱۸۹‏‎
‏۵-۹-۲-۲-۴‏‎- ‎کلاس مجازی ۱۹۰‏‎
‏۵-۱۰‏‎- ‎سیاست‌های استراتژیک فن آوری اطلاعات و جایگاه آموزش الکترونیکی در برنامه تکفا ۱۹۲‏‎
‏۵-۱۱‏‎- ‎کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزش عالی ۱۹۴‏‎
‏۵-۱۲‏‎- ‎آموزش الکترونیکی در ایران ۱۹۷‏‎
فعالیت‌های انجام شده در زمینه آموزشهای مجازی در کشور ۲۰۱‏‎
طرح جامع آموزش الکترونیکی ۲۰۲‏‎
دانشگاه مجازی شریف ۲۰۲‏‎
آموزش الکترونیکی در دانشگاه تهران ۲۰۳‏‎
دانشگاه مجازی امیرکبیر ۲۰۴‏‎
دانشگاه مجازی شیراز ۲۰۴‏‎
‏۵-۱۳‏‎- ‎موانع رشد و انتقال تکنولوژی آموزشی به کلاس درس در دانشگاه‌ها و ارائه پیشنهاد برخورد با موانع ۲۰۵‏‎
‏۵-۱۴‏‎- ‎پیشنهادات ‏

مقدمه و كليات

كليات
تاريخ نشانگر تغيير و تحول بسيار در عصرهاي مختلف مي‌باشد. ‏با هر نسل ابزارها، سنت‌ها و عقايد جديد رشد مي‌كنند و اين ‏موضوع در آغاز قرن بيستم از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. ‏نظام‌هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي در حال تحول مي‌باشند. ‏ابزارهاي جديد موجب پديد آمدن روشهاي نوين و نيز چالش در ‏انديشه انساني شده و با اين چالش تفكرات جديد متولد مي‌شوند ‏و در نتيجه نظام‌هايي متنوع و سازگار با نيازهاي اجتماعي ‏جديد خلق مي‌شوند. زماني كه ايده مرتبط ساختن كامپيوتر به ‏وسيله تلفن در سال 1965 به وسيله دو نفر از محققان به ‏نام‌هاي لري رابرتز ‏‎(Lary Roberts)‎‏ و توماس مريل ‏‎(Thomas Merril)‎‏ ‏مطرح گرديد و توانستند دو كامپيوتر يكي در كاليفرنيا و ‏ديگري در ماساچوست را به هم وصل نمايند هيچ كس تصور نمي‌كرد ‏كه اين فناوري بتواند چنين تحولي در جوامع بشري ايجاد كند. ‏در سال 1972، رابرتز اولين حافظه ‏E-mail‏ را نوشت. در سال ‏‏1980 ساخت كامپيوترهاي شخصي با سرت و حافظه بيشتر توسعه ‏يافت و در دهة 1990 با طراحي شبكه جهاني وب ‏‎(world wideweb)‎‏ و ‏گسترش ناگهاني اينترنت تحولي عظم در فناوري اطلاعات به وجود ‏آمد كه اين فناوري بر روي دانش، آموزش، يادگيري، ارتباطات ‏و دهها مقوله ديگر تأثير بسزايي گذشت و اين موضوع آنچنان ‏سريع رخ داد كه بسياري از دست‌اندركاران، سياستگذاران و ‏رهبران آموزش عالي را حتي در كشورهاي پيشرفته غافلگير ‏نمود. به طوريكه پيش بيني مي‌شود پس از پايان دهة اول 21 ‏كمتر فعاليت آموزشي و پژوهشي بدون استفاده از اينترنت و ‏ارتباطات كامپيوتري صورت پذيرد. ‏‎(chronicle of Higher Education, ‎‎2001)‎
فناوري اطلاعات و پردازش اطلاعات در ذهن ‏
مي‌توان كاربرد فناوري مدرن را به دو طبقه مهم تقسيم كرد: ‏در يك طبقه فناوري اطلاعات و كاربرد آن در آموزش مورد تأكيد ‏است كه عمدتا به پردازش اطلاعات در محدودة رايانه‌هاي شخصي ‏بدون اتصال به شبكه قابل طرح است. از سوي ديگر فناوري ‏ارتباطات كه موضوع شبكه و نقش آن در تبادل اطلاعات پيرامون ‏موضوعات آموزشي را مورد بررسي قرار مي‌دهد. به بيان ديگر در ‏فناوري اطلاعات دريافت داده‌ها، پردازش آنها و به نمايش در ‏آوردن نتيجه اين پردازش به اشكال گوناگون مانند تصوير، ‏متن، صورت و در فناوري ارتباطات موضوع ارتباط بين مراكز ‏اطلاعاتي، بين افراد و بالاخره بين افراد و مراكز اطلاعاتي در ‏سطح محلي و جهاني مطرح است. ‏
فن آوري اطلاعات و آموزش ‏
اگر سرعت را از ويژگي‌هاي عصر حاضر بدانيم بايد همسوئي و ‏همگرايي پيشرفت‌هاي تكنولوژيكي را نيز جزء الزامات و ‏ضروريات آن تلقي نموده زيانهاي جبران ناپذير اقتصادي ناشي ‏از تعلل در اين زمينه را بپذيريم هر چنداختراع ماشين بخار ‏و انرژي برق زمينه ساز وقوع انقلاب صنعتي در اروپا و تسري ‏آن به ساير نقاط شد ولي نبايد فراموش كرد كه اين تحولات با ‏آهنگي بسيار كند و به مرور زمان صورت گرفت، چرا كه نبود ‏زير ساخت‌هاي لازم و امكانات مكفي مالي از يك سو و آگاهي ‏اندك و فقدان ارتباطات از سوي ديگر موجب مي‌شد تا تغييرات ‏به كندي و در فواصل زياد زماني تحقق پذيرد. به طور قطع هر ‏چند از پيدايش اينترنت ورود آن به زندگي مردم مدت زيادي ‏نمي‌گذرد ولي اين پديده به سرعت در كليه جوامع اعم از توسعه ‏يافته و در حال توسعه و در بين تمام اقشار دانشگاهي تا ‏افراد معمولي جايگاه خود را به دست آورده و هر كس در حد ‏ظرفيت و استغنا خود از آن بهره مي‌گيرد. ‏

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...