سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه طراحی گيربکس شانزده سرعت، مهندسی مکانيک

عنوان:  پایان نامه طراحی گيربکس شانزده سرعت، مهندسی مکانيک

رشته:  پروژه تخصصی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 89

 

چکیده:

گیربکس ها شاید یکی ازمهمترین اجزای ماشین ها باشند

مجموعه ای جالب که که هدف نهایی طراحی وترکیب چرخ دنده ها  می باشد

گیربکس یکی از اعضای سیستم انتقال قدرت می باشد وظیفه گیربکس تبدیل دور و گشتاور بوده ،گیربکس وظیفه دارد که گشتاور (قدرت ماشین) و دور موتور را تغییر داده و دور را کم. قدرت را زیاد یا بلعکس دور را زیاد و قدرت را کم کند.

.به این صورت که دو دایره دوار یکی دایره ای که نیرو رو از موتور می گیره ودیگری نیرو رو به چرخ ها منتقل می کند روي همديگر مماس مي شوند.برای افزایش سرعت دایره چرخنده به سمت محیط دایره دیگر حرکت می کند و باعث می شد تا سرعت ماشین زیاد و برعکس اگه به سمت داخل و مرکز حرکت کند سرعت کم شده و گشتاور زیاد می شود.البته این کار بصورت دستی انجام می شود.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     

فصل اول: مقدمه

1-1- ماشين تراش…

1-1-1- ماشينهاي تراش دستي :

1-1-2- ماشين تراش نيمه اتوماتيك :

1-1-3- ماشين تراش اتوماتيك :

1-1-4- ماشينهاي تراش duplicating lathes :

1-2- اندازه ماشين تراش…

1-3- قسمتهاي اصلي ماشين تراش…

1-4- اقتصاد ماشين كاري..

1-5- ارائه پروژه بعنوان يك مسئله.

1-5-1- معلومات پروژه

1-5-2- مجهولات پروژه

فصل دوم: بررسی و تحلیل، انواع و رسم دیاگرام گیربکس

2-1- تغيير دور

2-2- انواع گيربكسهاي مكانيكي بر اساس قواعد حاكم بر دورهاي خروجي آنها

2-2-1- دورهاي خروجي تشكيل يك تصاعد حسابي بدهند :

2-2-2- دورهاي خروجي تشكيل يك تصاعد هندسي بدهند :

2-2-3-  دورهاي خروجي تشكيل يك رشد هارمونيكي (ثابت Ddx= ) را بدهند :

2-3- محاسبه فرمول ساختماني..

2-4- گزينش بهترين حالت براي فرمول ساختماني..

2-5- دياگرام اسكلتي..

2-6- دياگرام سرعت…

2-7- دياگرام چرخدنده اي..

فصل سوم: محاسبه چرخ دنده ها و گیربکس

3-1- سفارشات لازم جهت محاسبه تعداد دندانه.

3-1-1- انتقال Z4  به Z5.

3-1-2- انتقال پارازيت…

3-1-3-  انتقال اصلي 2(1)  :

3-1-4-  گروه انتقال (2 )2 :

3-1-5-  گروه انتقال (4)2 :

3-1-6-  گروه انتقال (2)8 :

3-2- محاسبه مدول و قطر چرخ دنده ها

3-2-1- فاصله بين شفتها

3-2-2- طول شفتها

3-3- ابعاد پوسته گيربكس….

3-3-1-  عرض گيربكس ( W) :

3-3-2-  طول گيربكس ( L) :

3-3-3- ارتفاع گيربكس (   :  ( W…

3-4- انتخاب مسير بحراني گيربكس….

3-4-1- مسير بحراني گيربكس :

3-4-2- تعيين دقيق جايگاه چرخدنده ها روي هر شفت:

فصل چهارم: محاسبه راندمان گیربکس و نیروهای وارد به چرخ دنده ها

4-1- محاسبه توان خروجي كيربكس….

4-2- محاسبه راندمان گيربكس….

4-2-1- توان روي هر شفت گيربكس….

4-2-2- محاسبه توان الكتروموتور مورد نياز

4-3- نيروهاي وارد به چرخدنده ها

4-4- درگيري Z4  با Z5.

4-4-1- نيروهاي وارده بر پنيون (Z4)  :

4-4-2-  نيروهاي وارده بر چرخدنده (Z5)  : 42

4-5- درگيري Z6  با Z7. 43

4-5-1-  نيروهاي وارده به پنيون (Z6) : 43

4-5-2-  نيروهاي وارده بر چرخدنده (Z7)  : 43

4-6- درگيري Z10  با Z11. 43

4-6-1- نيروهاي وارده به پنيون (Z10) :

4-6-2-  نيروهاي وارده بر چرخدنده (Z11)  :

4-7- درگيري Z16  با Z17.

4-7-1- نيروهاي وارده به پنيون (Z16) : 43

4-7-2-  نيروهاي وارده بر چرخدنده (Z17)  :

4-8- درگيري Z18  با Z19.

4-8-1- نيروهاي وارده به پنيون (Z18) :

4-8-2-  نيروهاي وارده بر چرخدنده (Z19)  :

4-9- محاسبه دقيق مدول..

فصل پنجم: محاسبه گشتاور و طراحی شفت و تسمه ها

5-1- محور شفت :

5-2- طراحي بر مبناي خيز.

5-3-  طراحي شفت چهارم از گيربكس….

5-3-1- آناليز نيرويي شفت چهارم در صفحه xy.

5-3-2- آناليز نيرويي شفت چهارم در صفحه yz.

5-4- محاسبه گشتاور پيچشي بحراني شفت…

5-4-1- محاسبه قطر شفت در حالت استاتيكي..

5-4-2- محاسبه تنش حد تحمل شفت چهارم.

5-4-3- محاسبه قطر با استفاده از معيارهاي ديناميكي..

5-5- تسمه ها

5-6- رابطه بين كششها در قسمتهاي شل و سفت تسمه.

5-7- طراحي سيستمهاي انتقال قدرت تسمه اي با تسمه هايV  شكل..

فصل ششم: طراحی بلبرینگ و خارها

6-1- محاسبه عكس العملها در ياتاقانها

6-1-1- آناليز نيرويي شفت اول :

6-1-2-  آناليز نيرويي شفت دوم :

6-1-3- آناليز نيرويي شفت سوم :

6-1-4-  آناليز نيرويي شفت چهارم :

6-1-5-  آناليز نيرويي شفت پنجم :

6-1-6-  آناليز نيرويي شفت ششم :

6-2- چند نكته در مورد طراحي ياتاقانها

6-3- انتخاب ياتاقانهاي مناسب…

6-3-1-  ياتاقانهاي شفت اول :

6-3-2- ياتاقانهاي شفت دوم :

6-3-3-  ياتاقانهاي شفت سوم :

6-3-4-  ياتاقانهاي شفت چهارم :

6-3-5-  ياتاقانهاي شفت پنجم :

6-3-6-  ياتاقانهاي شفت ششم :

6-4- مقدمه اي در مورد طراحي خارها

6-5- طراحي خارها

6-5-1- طراحي خار مربوط به اتصال Z6 باشفت دوم :

6-5-2- طراحي خار مربوط به اتصال Z8 باشفت دوم :

نتیجه گیری:

منابع :

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                              

شكل 1-1: چگونگي اندازه گيري ابعاد ماشين تراش…

شكل 1-2: اجزاء اصلی ماشین تراش…

شکل 2-1: انواع گيربكسهاي مكانيكي بر اساس قواعد حاكم بر دورهاي خروجي آنها

شکل 2-2: دیاگرام اسکلتی..

شکل 2-3: دياگرام سرعت…

شکل 2-4: دياگرام چرخدنده اي..

شکل 3-1: تعداد چرخ دنده

جدول 3-4: گروه انتقال (2)8.

شکل 3-2: شفت اول..

شکل 3-3: شفت دوم.

شکل 3-4: شفت سوم.

شکل 3-5: شفت چهارم.

شکل 3-6: شفت پنجم.

شکل 3-7: شفت ششم.

شکل 4-1: محاسبه توان خروجي كيربكس….

شکل 4-2: سطح مقطع براده

شکل 4-3: طراحي ماشين ابزار مهتا

شکل 4-4: فرمول محاسبه.

شکل 5-1: طراحي شفت چهارم از گيربكس….

شکل 5-2: آناليز نيرويي شفت چهارم در صفحه xy.

شکل 5-3: آناليز نيرويي شفت چهارم در صفحه yz.

شکل 5-4: محاسبه تنش حد تحمل شفت چهارم.

شکل 5-5: تسمه.

شکل 6-1: خارها

شکل 6-2: طراحي خارها

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                     

جدول 2-1: محاسبه فرمول ساختماني..

جدول 3-1: انتقال اصلي 2(1)

جدول 3-2: گروه انتقال (2)2.

جدول 3-3: گروه انتقال (4)2.

جدول 3-5: نتایج محاسبه مدول و قطر چرخ دنده ها

جدول 4-1: مقدار ضريب شكل لوئيس….

جدول 5-1: مقادير Kb,Kc.

جدول 6-1: جدول انتخاب یاتاقان..

جدول 6-2: جدول بلبرينگها

 

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...