سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه طراحی مخازن سقف شناور،مهندسی مکانيک

عنوان:  پایان نامه طراحی مخازن سقف شناور،مهندسی مکانيک

رشته:  پروژه تخصصی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 173

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           

مقدمه.

فصل اول: کلیاتی در مورد مخازن

1-1- استانداردها

1-2- تعریف…

1-2-1- ضرورت عملیات :

1-2-2- لزوم آزمایش کیفی فرآورده قبل از ادامه تلمبه کردن :

1-2-3- به منظور تأمین مصارف محلی :

1-3- انواع. 6

1-3-1- مخازن با سقف ثابت…

1-3-2- مخازن با سقف شناور

1-3-2-1- pan flating roof :

1-3-2-2- pontoon floating roof :

1-3-2-3- – double – deck floating roof  :

1-3-3- مخزن با سقف ارتجاعی :

1-3-4- مخازن فشاری :

1-3-5-  سایر مخازن..

1-3-5-1- dome roof :

1-3-5-2- vapor sphere :

1-3-5-3- vapor tank :

1-4- تلفات تبخیری در مخازن..

1-4-1- انواع.

1-4-1-1- تلفات تنفسی :

1-4-1-2- تلفات بهره برداری :

1-4-2- محاسبه تلفات تبخیری :

1-4-2-1- مخازن با سقف ثابت :

1-4-2-2- مخازن با سقف شناور :

1-4-2-3- مخازن با سقف ارتجاعی :

1-4-2-4- مخازن فشاری :

1-4-2-5- سایر مخازن مشروح در گفتار 3 همین بخش :

1-5- مقایسه و موارد استعمال انواع مخازن :

1-6- تعیین مناسب ترین اندازه برای مخزن :

1-7- محاسبه حجم محتوی مخزن..

1-7-1- حجم محتوی مخزن در دمای طبیعی..

فصل دوم: اتصالات

2-1- تعاریف…

2-1-1-  اتصالا جوش لب به لب دوطرفه :

2-1-2-  اتصالات جوش لب به لب یک طرفه با پشت بند :

2-1-3-  اتصالات جوش رویهم دو طرفه :

2-1-4-  اتصالات جوشی رویهم یک طرفه :

2-1-5- جوش لب به لب:

2-1-6- جوش گوشه ای

2-1-7-  جوش گوشه ای کامل

2-1-8-  جوش سرپهن

2-2- سایز جوش :

2-3- محدودیتها :

2-4- نمادهای جوشکاری..

2-5- اتصالات نمونه.

2-5-1-  کلیات..

2-5-2-  اتصالات پوسته عمودی :

2-5-3- اتصالات جداره افقی :

2-5-4-  اتصالات تحتانی جوش رویهم :

2-5-5-  اتصالات تحتانی جوشکاری شده لب به لب :

2-5-6-  اتصالات صفحه حلقوی تحتانی :

2-5-7- جوش گوشه ای صفحه تحتانی به جداره :

2-5-8-  اتصالات سازه ای :

2-5-9- سقف و اتصالات زاویه بالایی :

فصل سوم: پارامترهای طراحی

3-1- فاکتورهای طراحی..

3-2- بارهای خارجی..

3-3- واحدهای حفاظتی..

3-4- فشارهای خارجی :

فصل چهارم: ملاحظات ویژه در طراحی

4-1- فنداسیون :

4-2- حد مجاز فرسایش ( پوسیدگی ) :

4-3- سختی جوش :

فصل پنجم: طراحی صفحات تحتانی

5-1- طراحي صفحات تحتاني..

فصل ششم: طراحی لبه های  حلقوی صفحات تحتانی

6-1-1- معادله در سیستم  SI :

6-1-2- معادله در سیستم مرسوم US :

فصل هفتم: طراحی پوسته

7-1- کلیات..

7-2- تنش مجاز

7-3- محاسبه ضخامت بوسیله روش 1-foot :

7-3-1- در سیستتم SI

7-3-2- در سیستم مرسوم US. 49

7-4- محاسبه ضخامت به روش نقطه – طراحی ، متغیر. 50

7-4-1- در سیستم SI 51

7-4-2- در سیستم مرسوم US.

7-4-3- در سیستم SI :

7-4-4- در سیستم مرسوم US:

7-5- محاسبه ضخامت به کمک آنالیز الاستیک :

فصل هشتم: طراحی دهانه پوسته

8-1- کلیات..

8-2- تقویت کننده و جوشکاری :

8-3- فضای جوش دور اتصالات :

8-4- تنش زدایی حرارتی :

8-5- دریچه های بزرگ پوسته.

8-6- فلنجها و نازلهای پوسته :

8-7- درزگیرهای خالی کننده نوع جریان آبی :

8-7-1- در سیستم SI : 66

8-8- اتصالات پوسته نوع جریان آبی :

8-8-1- در سیستم SI :

8-8-2- در سیستم مرسوم US :

فصل نهم: تیرهای نگهدارنده و اعضای تقویتی

9-1- تیرهای نگهدارنده و اعضای تقویتی..

فصل دهم: طراحی مخازن برای فشارهای کوچک داخلی

10-1- حوزه و محدوده

10-2- منفذ ، هواکش ( دریچه )

10-2-1-  وضعیتهای عملکردی..

10-2-2-  وضعیتهای اضطراری :

10-3- جزئیات سقف…

10-4-  ماکزیمم فشار طراحی و تست کردن فرآیند.

10-5-  ناحیه متراکم ملزم در تقاطع سقف به بدنه :

10-6- محاسبه نقص فشار

10-7- مخازن با فشار طراحی بالای (2.5lbf/in.2) 18 KPa.

فصل يازدهم: سقف ها

11-1- تعاریف…

11-2- عمومی – متداول..

11-3- تنشهای مجاز ( فشارهای مجاز )

11-3-1- عمومی – متداول..

11-3-2- ستونها

11-4- سقفهای مخروطی تکیه گاهی ( پشتیبانی شده )

11-5- سقفهای مخروطی خود تکیه گاهی ( خود پشتیبانی شده )

11-6- سقفهای چتری و گنبدی خود تکیه گاهی ( خود پشتیبانی شده )

11-7- اتصال زاویه بالایی به سقفهای خود تکیه گاهی ( خود پشتیبانی شده )

فصل دوازدهم: سقف های شناور خارجی

12-1- حوزه و محدوده

12-2- جنس مواد ( ماتریال )

12-3- طراحی عمومی..

112-3-1- عمومی – متداول..

12-3-2-  اتصالات..

12-3-3-  عرشه ها

12-4-  طراحی پانتون..

12-5- کاربرد دریچه های بزرگ ( انسان رو )

12-6- بخشها – قسمتها

12-6-1-  نردبانها

12-6-2- زهکشی های سقف ( آب گذرهای سقف )

12-6-3- هواکش ها

12-6-4- پایه های تکیه گاهی..

12-7- دریچه های بزرگ سقف ( انسان رو )

12-8-  ساخت ، نصب ، جوشکاری ، بازرسی و کنترل..

فصل سيزدهم: سقف های شناور داخلی

13-1- حوزه و محدوده

13-2- انواع.

13-3- جنس مواد ( ماتریال )

13-3-1- فولاد.

13-3-2- آلومینیم.

13-3-3- فولاد ضد زنگ…

13-3-4- پلاستیک…

13-4-  جنس آب بند.

13-5- الزامات طراحی برای همه انواع.

13-5-1- عمومی – متداول..

13-5-2- سقف شناور داخلی..

13-6- طراحی اتصالات..

13-7-  مینیمم ضخامت…

13-8- آب بندی پیرامونی (  جنبی )

13-9-  نگهداری و پشتیبانی از سقف…

13-10-  طراحی تجهیزات مورد نیاز برای انواع خاص….

13-10-1-  سقفهای شناور داخلی فلزی در تماس با مایع .

13-10-2-  سقفهای فلزی داخلی در حالت شناور

13-11- سقفهای شناور داخلی با پانلهای روکشی سطحی ( پوششی ) در تماس با مایع.

13-12- منفذها و تجهیزات و متعلقات مخازن سقف شناور

13-12-1-  نردبان..

13-12-2- منفذها ، هواکش ها ( دریچه ها )

13-13-  اندیکاتور سطح مایع ( دستگاه نشان دهنده )

13-14- تجهیزات ضد چرخش و متمرکز.

13-15- دریچه های بزرگ ( انسان رو ) و دریچه های مخصوص بازرسی..

13-16- ساخت ، نصب ، جوشکاری ، بازرسی و کنترل .

مثال نمونه :

منابع :

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                         

شکل 1-1: بهره بردای به طریق رسید و ارسال..

شکل 1-2: بهره برداری با مخازن شناور

شکل 1-3: بهره برداری به طریق دست نخورده

شکل 1-4:  مخزن با سقف ثابت…

شکل 1-5: مخزن با سقف شناور

شکل 1-6:  مخزن با سقف شناور( pontoon )

شکل 1-7:  مخزن با سقف شناور ( double – deck )

شکل 1-8: مقطع مخزن با سقف شناور

شکل 1-9: مقطع با مخزن شناور (Pontoon)

شکل 1-10: مقطع مخزن با سقف شناور ( duble – deck  )

شکل 1-11: مقطع یک مخزن با سقف ارتجاعی..

شکل 1-12: مخزن 35000 بشکه ای با سقف ارتجاعی..

شکل 1-13: plain spheroid. 11

شکل 1-14: noded spheroid. 12

شکل 1-15: plain hemispheroid. 12

شکل 1-16: noded hemispheroid. 12

شکل 1-17:  spheres. 13

شکل 1-18:  مخزن با کف مسطح و سقف از نوع dome roof 14

شکل 1-19: vapor sphere. 14

شکل1-20:  vapor tank. 15

شکل 1-21: محاسبه تلفات تنفسی مخزن با سقف ثابت…

شکل 1-22: محاسبه تلفات بهره برداری مخزن با سقف ثابت…

شکل 2-1: اتصالات پوسته عمودي..

شکل 2-2: اتصالات پوسته افقی..

شکل 8-1: دریچه پوسته.

شکل 8-2:  جزئیات دریچه ای پوسته و نازل..

شکل 8-3:  نازلهای پوسته.

شکل 8-4: کمترین حد فواصل در کنترل رادیوگرافی جوشکاری..

شکل 8-5:  فلنجهای نازل پوسته.

شکل 8-6: نمودار ضریب سطح برای تعیین کمترین ضخامت تقویت شده flush – type.

شکل 8-7: flush – type.

شکل 8-8: تکیه گاههای flush – type.

شکل 8-9:  اتصال پوسته به flush – type.

شکل 8-10: ا تصال پوسته به flush – type.

شکل 8-11:  اتصالات صفحه مدور

شکل 9-1: دریچه های بزرگ سقف…

شکل 9-2: دریچه های مستطیلی سقف با فلنج..

شکل 9-3:  دریچه های مستطیلی سقف…

شکل 9-5:  نازلهای رزوه داده شده سقفی..

شکل 9-6:  اتصالات..

شکل 9-7: تکیه گاه کابلی ( داربست )

شکل 10-1: نمودار ماکزیمم فشار طراحی و تست کردن فرآیند.

شکل 11-1: اتصال زاویه بالایی به سقفهای خود تکیه گاهی ( خود پشتیبانی شده )

شکل 11-2: اتصال زاویه بالایی به سقفهای خود تکیه گاهی..

 

 

 

مقدمه

 

با توجه به اینکه از نظر تاریخی مخازن یکی از قدیمی ترین روشهای نگهداری مواد می باشند ، پیشرفت روز افزون صنایع پتروشیمی و تنوع موارد کاربرد ، باعث بوجود آمدن حساسیتهای خاصی در طراحی و نصب مخازن گردیده ، بطوریکه امروزه طراحی و ساخت مخازن یکی از مهمترین و پیچیده ترین مراحل ساخت پالایشگاه ها می باشد .

اغلب جهت جلوگیری از افت فشار در خطوط تغذیه و پیشگیری از بوجود آمدن خسارات سنگین انفجار و تخریب در سطوح گسترده استفاده از مخازن سقف شناور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده ، بطوریکه مهندسان کشور را بر آن داشته که گامهایی در زمینه ساخت مخازن سقف شناور برداشته و از نیاز کشور به صنایع بیگانه کاسته شود .

با توجه به شرایط کشور جا دارد با نگرشی گسترده نسبت به رفع نیازهای صنایع پالایش و پتروشیمی گامی بزرگ در جهت پیشرفت برداشته شود .

 

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...