سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه سنجش ميزان آمادگي شركت آب منطقه اي استان يزد جهت اجراي سيستم ERP ،مدیریت

عنوان: پایان نامه سنجش ميزان آمادگي شركت آب منطقه اي استان يزد جهت اجراي سيستم ERP ،مدیریت

رشته:  مديريت صنعتي

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 155

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده 1
فصل اول : طرح تحقيق
مقدمه 4
1-1- بيان مسئله 7
2-1- ضرورت انجام تحقيق 8
3-1- اهداف تحقيق 9
4-1- فرض هاي اساسي تحقيق 10
5-1- واژگان كليدي 11
فصل دوم : ادبيات تحقيق
مقدمه 16
بخش اول :
1-2- معرفي و ويژگي ها 18
1-1-2-سير تكاملي ERP 18
2-1-2-معرفي جامع ERP 21
3-1-2- ERP از ديدگاه مديريتي 24
4-1-2- تفاوت بين ERP يك بانك اطلاعات مركزي 26
5-1-2- ERP در ايران 27
6-1-2- مراحل بهره برداري از يك راه حل ERP 29
7-1-2- بررسي هزينه ها و امكان سنجي ERP 30
8-1-2- استقرار پلكاني ERP راهي براي كاهش هزينه 33
9-1-2- مهندسي مجدد ( BPR) و تفاوت آن با ERP 38
10-1-2- مهندسي مجدد مبتني بر فناوري 40
11-1-2- مختصري از MRPII, MRP (از زير سيستمهاي erp) 44
12-1-2-ERPII 49
14-1-2- تفاوت ERPII, ERP 53
15-1-2- ERP, MIS 53
16-1-2- عوامل مؤثر در پيروزي و شکست پروژه هاي ERP 55
17-1-2- انواع روشهاي پياده سازي ERP از لحاظ وسعت فعاليت 64
18-1-2- مباحث انساني در پياده سازي پروژه هاي ERP (نقش نيروي انساني در انجام پروژه) 65
19-1-2- اجزاي تشکيل دهنده ي سيستم هاي ERP 67
20-1-2- امنيت در سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازماني 69
21-1-2- مزايا و معايب بکارگيري ERP 72
22-1-2- چرا سازمان به ERP نياز دارد؟ (لزوم پياده سازي) 74
23-1-2- گزينه هاي پياده سازي ERP 76
24-1-2- معرفي دو عرضه کنندة عمده نرم افزار Oracle , SAP /EPR 78

بخش دوم :
2-2- معرفي شرکت آب منطقه اي استان يزد 81
1-2-2- معرفي سازمان 81
فصل سوم : روش تحقيق
1-3- کليات روش تحقيق 86
2-3- روش تحقيق 96
3-3- جامعه آماري 97
4-3- قلمرو تحقيق 97
5-3- نمونة آماري 98
6-3- روش جمع آوري اطلاعات 98
7-3- روش سنجش روايي 99
8-3- روش سنجش پايايي 99
9-3- روش تحليل آماري داده ها جهت آزمون فرضيه ها 99
فصل چهارم : تجزيه و تحليل اطلاعات
1-4- كليات 101
2-4- نمودارها و جداول آماري 102
3-4- آزمون فرض سؤالات پرسشنامه 123
4-4- آزمون فرض گروههاي مختلف سؤالات پرسشنامه 135
1-4-4- حمايت مديران 135
2-4-4- ظرفيت تغيير پذيري 136
3-4-4- وجود زير ساخت هاي مناسب 137
4-4-4- برگزاري دوره هاي آموزشي 138
5-4-4- بکارگيري افراد بصورت تيم هاي کاري 139
6-4-4- قدرت پيشبيني و برنامه ريزي سازمان 140
7-4-4- استفاده کارآمداز گروه مشاوران 141
8-4-4- بهره وري مناسب مهندسان حوزه فن آوري اطلاعات 142
5-4- پايايي و روايي پرسشنامه 143
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات
1-5- مقدمه 145
2-5- نتيجه گيري همراه با پيشنهادات 146
3-5- پيشنهادات جهت انتخاب نرم افزار مناسب 148
4-5- تيم پروژه 149
منابع و مأخذ 150

چكيده
ساليان متمادي است كه برنامه هاي كاربردي مورد استفاده در سازمان به صورت مجزا و جزيره اي ارائه مي شود كه اين برنامه ها هيچ ارتباطي با يكديگر ندارند و بطور مستقل وظايف خود را انجام مي دهند.
امروزه با توسعه سازمان ها و ضرروت هاي ايجاد شده در زمينه دقت، صحت و دسترسي تمامي افراد در كليه سطوح سازمان به اطلاعاتي يكپارچه استفاده از سيستمي جامع و كامل كه تمامي اين خصوصيات را بطور يكجا فراهم سازد امري اجتناب ناپذير است. در اين زمينه با كمك پديده اي به نام ERP مي توان به اين مهم نائل گرديد.
اما ERP چيست؟ (Enterprise Resource Planning) يا برنامه ريزي منابع سازمان سعي دارد تا عملكرد همه واحدهاي شركت را در يك سيستم كامپيوتري يكپارچه نموده و نيازهاي مختلف خاص هر واحد را پاسخ گويد.
ERP از طريق يك پايگاه داده واحد انجام مي شود، لذا واحدهاي مختلف مي توانند اطلاعات را ساده تر به اشتراك گذاشته و با هم ارتباط برقرار سازند. در صورتي كه شركت هاي ارائه كننده، نرم افزار را به درستي نصب كنند مزاياي متعددي را براي سازمان به همراه خواهد داشت كه به نكات ذيل مي توان اشاره نمود :
– كاهش هزينه ها
– افزايش بهره وري در سازمان
– افزايش بازده سرمايه گذاري
– افزايش قابليت رقابت پذيري
– دسترسي سريع به اطلاعات جامع و فاقد تناقص
– تسريع در گردش موجودي و نقدينگي
– كاهش سرمايه راكد
– بهبود كيفيت در تمام امور
– كاهش زمان و دوباره كاري و …
نرم افزارهاي ERP از ماژول هاي گوناگون (مالي، منابع انساني، توليد، فروش، خريد و …) تشكيل شده است. اغلب نرم افزارهاي ERP آنقدر منعطف هستند كه شركت هاي خريدار قادرند تعدادي از ماژولهاي مورد نياز يا همه آنها را نصب كنند . به عنوان مثال شركت خريدار قادر است فقط ماژول هاي منابع انساني و مالي را از اين بسته نرم افزاري، خريداري، نصب و مورد استفاده قرار دهد. ذكر اين نكته ضروري است كه ERP به مثابه ستون فقرات اطلاعاتي سازمان از نظر بانك هاي اطلاعاتي و فرآيندهاي سازماني محسوب شده و به منزله نرم افزاري براي پشتيباني فرآيندهاي داخلي سازمان مي باشد.
در اين پروژه سعي بر اين بوده است تا با تجزيه و تحليل هاي دقيق و بررسي ابعاد گوناگون سازمان، ميزان آمادگي سازمان را جهت بكارگيري سيستم ERP برآورد نمايد، در پايان نيز با ارائه پيشنهادات و راهكارهايي سازمان را در اجرا و استفاده صحيح اين سيستم ياري مي نمايد.

پيشنهادات جهت انتخاب نرم افزار مناسب
معمولاً شركت ها براي انتخاب نرم افزار مناسب معيارهاي زير را مد نظر قرار مي دهند :
1- قابل اعتماد بودن سيستم با توجه به تجربه هاي قبلي اجرايي
2- دارا بودن بهترين و سهل ترين رويه هاي نرم افزاري
3- انسجام بالاي بين اجزاي نرم افزاري
4- استفاده از آخرين فناوري موجود
5- شهرت فروشنده
6- امكان بروز شدن نرم افزار
7- پشتيباني شايسته فروشنده از نرم افزار
8- امكان تطبيق نرم افزار با فرآيندهاي موجود
9- هزينه نگهداري كمتر
10- توانايي فروشنده در ايجاد تعديلات و تغييرات مورد درخواست
 تيم پروژه
از آنجايي كه اجراي پروژه نياز به افراد ماهر وخبره دارد، تيم راه اندازي متشكل از افراد آموزش ديده در سازمان حضور مي يابند و گاهي به مدت چند ماه در صورت تمايل سازمان پشتيباني حضوري را انجام مي دهند. لذا شايسته است جهت اجراي هرچه بهتر پروژه، كاركنان محترم رضايت همكاري را با تيم اجرايي داشته باشند.
ERP صرفاً يك نرم افزار نيست، بلكه يك سيستم اطلاعاتي با شاخص هاي فرآيندگرايي، تغييرپذيري، توسعه پذيري، انطباق پذيري و برنامه ريزي است.
نقطه قوت سيستم ERP شركت هاي ايراني، شناخت فضاي كسب و كار در ايران و داشتن تجربيات مناسب در پياده سازي و استقرار آن در كشور است.
ERP يك سيستم اطلاعاتي قابل تغيير و تنظيم كه تمام قسمت هاي مختلف و اطلاعات و فرآيندهاي كاري يك شركت را به خوبي پشتيباني مي كند.
و در نهايت و توان برنامه پيشنهادي جهت اجراي يك راه حل ERP را به صورت زير ارائه كرد :
امكان سنجي→ فهرست → شناخت فرآيندي كسب و كار→ آماده سازي→ آموزش متقضيات
منابع و مأخذ
1- سايت اينترنتي شبكه اطلاع رساني توسعه ايران http://mabnanews.ir
2- سايت اينترنتي شبكه SAP httr://www.sap.com
3- سايت اينترنتي شبكه فناوري اطلاعات داده رز http://itdprose.com
4- سايت اينترنتي سيستم گروپ (مرجع معماري ERP) http://www.systemgroup.net
5- سايت اينترنتي شركت آب منطقه اي استان يزد http://www.yazdwater.ir
6- سايت اينترنتي ذوب آهن اصفهان http://www.esfahansteel.ir
7- سايت اينترنتي رايانه داران htpp://www.rayeneh.com/erp.htm
8- سايت اينترنتي ERP fan club http://www.erpfans.com
9- سليمان، احمد (1385)، مقاله برنامه ريزي منابع سازمان، عوامل مؤثر در موفقيت و شكست
10- خندان، فرزاد (85) ، چهارمين همايش سالانه سيستم مديريت امينيت اطلاعات- شركت داده پردازان سيما گران
11- رحمتي، پرويز (86)، مقاله آشنايي با سيستم ERP، شركت مهندسي نرم افزار راي ورز
12- فرشيدفر، فروغ (1386)، ERP چرا و چگونه، مدير سيستم هاي پيشرفته شركت گسترش انفورماتيك ايران.
13- ظاهري، محمد (1385)، استقرارا پلكاني ERP ، شركت سند پرداز
14- صنعتي، محمد ()86)، نقش سيستم هاي ERP در دگرگون سيستم حسابداري، شركت نرم افزاري سينا
15- غلامعلي نژاد، حاجعلي ايواني (1383)، دانشگاه صنعتي اميركبير، استاد راهنما: دكتر كاوياني، چكيده اي از ERP
16- عابديني، مهدي (1383)، شناسايي و اوليت بندي عوامل مؤثر بر آمادگي صنعت خودروسازي ايران جهت پياده سازي ERP، پايانا نامه كارشناسي ارشد مديريت صنعتي، دانشگاه تهران.
17- نخعي،‌(1385)، گزارش مصاحبه اي با مهندس نخعي مدير پروژه ERP ذوب آهن اصفهان، شركت پردازش سيستم هاي مجازي
18- ثقه اي، احسان، سيستم هاي ERP و فرآيند پياده سازي آن
19- سليماني، احمد (1385)، مديريت تحول و پياده سازي مرحله به مرحله ERP
20- راه حل هاي ERP (مبتني بر فناوري اطلاعات)، كازروني افشين، كازروني مهرداد، كارزوني مقدم، حسن- نشر ذره، تهران، دي ماه 81

A Recurring Improvisational Methodology for change Management in ERP Implementation- Michelle M.Sieber Fui HoonNah, university of Nebraska Allen web plan to succeed in EPR Implementation.
http://members.aol.com.//Allen web isucceed.html.
BPR online learning center
http://prosci.com/change management overview.htm
http://www.information week-custom nation of ERPAPPS Requires Development.
http://www.information week.com/722/22iuerp.htm
Houston schools spell management success ERP
Heather Harreld- http://www.civic.com/civic/articles
Change management Resource library
http://www.change-management.org/articles.htm
Change management strategies for success ful ERP implement a tion2001
Adel M.Aladwani, Department of QM and IS, Kuwait university.
http://www.webopedia.com/ TERM / Erp.html.
Charles tepper, “ERP Project Management is Key to A Success full Implementation.
http://it management. earth web.com/entdev/article
Find the best enterprise resource planning solution based on your business needs.
http://erp.technology evaluation.com.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...