سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه دی الکتریک d-electric و کاربرد آن، مهندسی برق

عنوان پروژه: پایان نامه دی الکتریک d-electric  و کاربرد آن، مهندسی برق

رشته: مهندسی برق،پروژه تحقيقاتي دوره كارشناسي

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 70

 

مقدمه ‏
فصل اول :‏
‏( 1 ـ 1 ) تعريف دي الكتريك ‏
‏( 1 ـ 2 ) الكترو استاتيك ‏
فصل دوم : ‏
‏( 2 ـ 1 ) پلاريزاسيون دي الكترويكها
‏( 2 ـ 2 ) قابليت پلاريزاسيون اتمي ‏
‏( 2 ـ 3 ) جامدات يوني ‏
‏( 2 ـ 4 ) قابليت قطبي شدن وابسته به فركانس ‏
‏( 2 ـ 5 ) ثابتهاي اپتيكي فلزات
فصل سوم :‏
‏( 3 ـ 1 ) گذردهي فضاي آزاد ‏
‏( 3 ـ 2 ) گذردهي مختلط‏
‏( 3 ـ 3 ) اندازه گيري گذردهي ‏
‏( 1 ـ 3 ـ 3 ) گذردهي نسبي ‏de
‏( 2 ـ 3 ـ 3 ) اندازه گيري با استفاده از پل‏
‏( 3 ـ 3 ـ 3 ) سلولهاي اندازه گيري ‏
‏( 4 ـ 3 ـ 3 ) روشهاي مدار تشديد‏
‏( 5 ـ 3 ـ 3 ) اندازه گيريهاي خط انتقال ‏
‏( 6 ـ 3 ـ 3 ـ ) اندازه گيريهاي ميكرو موج
فصل چهارم :‏
‏( 4 ـ 1 ) قطبش پذيري
‏( 1 ـ 4 ـ 1 ) قطبش پذيري نوري ‏
‏( 2 ـ 4 ـ 1 ) قطبش پذيري مولكولي ‏
‏( 3 ـ 4 ـ 1 ) قطبش پذيري بين لايه اي ‏
‏( 4 ـ 2 ) دسته بندي دي الكتريكها‏
‏( 4 ـ 3 ) مشكلات نظريه دي الكتريكها ‏
فصل پنجم : ‏
‏( 5 ـ 1 ) شكست دي الكتريكي
‏( 5 ـ 2 ) الكترونها در عايقها‏
‏( 5 ـ 3 ) سازو كار شكست ‏
‏( 5 ـ 4 ) انواع سازو كارهاي اساسي شكست در جامدات ‏دي الكتريك ‏
‏( 1 ـ 5 ـ 4 ) شكست ذاتي‏
‏( 2 ـ 5 ـ 4 ) شكست حرارتي ‏
‏(3 ـ 5 ـ 4 ) شكست تخليه اي ‏
‏( 5 ـ 5 ) شكست در مايعهاي دي الكتريك ‏
‏( 5 ـ 6 ) قدرت دي الكترويكي ‏
‏( 1 ـ 5 ـ 6 ) عوامل مؤثر بر قدرت دي الكتريكي ‏براي بلور خالص ‏
فصل ششم :‏
‏( 6 ـ 1 ) پيرو الكتريسيته ‏
‏( 6 ـ 2 ) پيزو الكتريسيته ‏
‏( 6 ـ 3 ) فرو الكتريكها‏
‏( 1 ـ 6 ـ 3 ) طبقه بندي فرو الكتريكها ‏

مقدمه ‏
از زمانيكه آزمايشهاي ابتدايي روي الكتريسيته ساكن ‏جهت منزوي كردن بار الكتريكي ساكن توسط مواد دي ‏الكتريكي كه بار را به خارج هدايت نمي كنند ، صورت ‏گرفته ، لزوم مطالعه مواد دي الكتريكي با توجه به ‏نياز عملي به عايقها احساس گرديد . كهربا ، موم ، ‏شيشه از جمله اولين مواد عايقي بودند كه كاربرد ‏عملي داشتند . با ظهور جريان الكتريكي خواص اين ‏مواد بايد بيشتر ، مطالعه مي شد تا براي مقاصد ‏كاربردي مورد استفاده واقع شده و عكس العمل آنها ‏نسبت به اعمال يك ميدان ، معين و
مشخص گردد . خواص عايقي در ماده را مي توان به ‏قدرت دي الكتريكي تعريف
كرد .‏
از همان آغاز شناخت الكترو استاتيك توانايي مواد ‏دي الكتريك در افزايش ذخيرة‌ باريك خازن شناخته شده ‏بود . كاربرهاي جريان الكتريكي فركانس بالا در ‏ارتباط با راديو ، تقاضاها را براي خازنهاي ظرفيت ‏بالا ، قدرت شكست بالا و ابعاد كوچك افزايش داد . ‏براي رسيدن به اين خواسته ها مواد در الكتريك ‏زيادي آزمايش بر حسب قدرت دي الكتريك و گذردهي با ‏توجه به كاربردشان در اين حوزه رده بندي شدند و ‏تقاضا براي مواد بهتر افزايش يافت . در موفقيت ‏آميز بودن هر نوع جستجو براي مواد جديد يا بهبود ‏آنها در حوزة بخصوصي ، اطلاع از سازوگار اساسي كه ‏در ارتباط با ويژگيهاي به خصوص آنهاست ، شرط اساسي ‏است . اين كار نظريه دي الكتريك است كه با محاسبة ‏رفتارها كروسكوپي بر حسب ساختمان مولكولي و اتمي ، ‏ما را به اين آگاهيها مي رساند .‏
‏تعريف دي الكتريك : ‏
وقتي عايقي را در يك ميدان الكتريكي با شدت ‏معمولي وارد كنيم ، الكترونها در داخل ماده ‏در ابعاد اتمي و يا مولكولي مقيد مي ماند . ‏بنابراين ميدان
مي تواند توزبع بارهاي اتمي را تغيير داده ‏ابعاد و آثار قطبي شدن كه باعث تغييرات اساسي ‏در ميدان الكتريكي در ابعاد ماكروسكوپيك است ‏بوجود ‏
آورد . عايقهايي را كه خاصيت قطبي شدن از خود ‏نشان مي دهد ، دي الكتريك مي ناميم .‏
‏( 1 ـ 2 ) نظرية الكترو استاتيك :‏
قانون كوبن ؛ نيروي ربايشي يا رانشي بين دو ذرة ‏باردار‎ ‎ ‏ و ‏ ‏ به فاصله ‏r‏ را نيروي الكتريكي مي ‏ناميم ، كه به كمك قانون كوبن مي توان اندازه ‏نيروي الكتريكي بين دو ذرة باردار را محاسبه كرد ‏‏.‏
چگالي شار الكتريكي ؛ چگالي فشار الكتريكي را به ‏D‏ نشان مي دهيم و آن را بصورت رابطة ( 3 ـ 1 ) ‏تعريف مي كنيم و مي بينم كه چگالي فشار فقط تابعي ‏از بار و موضوع آن است و به خاصيت محيط بستگي ‏ندارد .‏
الكترويكها :‏
خواص جامدي الكتريك ناشي از پلاريزاسيون ايجاد شده ‏بوسيلة ميدان الكتريكي است وقتيكه قوانين الكترو ‏استاتيك براي مادة در حالت چگال بكار برده مي شود ‏بايد به ميدان الكتريكي و پتانسيل الكتريكي يك ‏تابع اضافه شود ، جامد مجموعة بزرگي از يونها و ‏الكتروهاي والانس است و با هاديها را بر اساس يك ‏جريان تقريباً آزاد بار الكتريكي و دي الكتريكها را ‏بر اساس ظرفيت ناچيزي از الكترونهاي آزاد تشخيص ‏
مي دهيم . در هاديها در اثر اعمال يك ميدان ‏بارهاي آزاد دوبارة توزيع مي شوند تا ميدان دروني ‏حذف گردد ، از اين رو بار خالص درن يك هادي تحت ‏شرايط استاتيك صفر است .‏
حال مي خواهيم تأثير يك ميدان ماكروسكوپيك خارجي ‏را روي مولكولهاي يك جسم دي الكترويك بررسي كنيم .‏

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...