no-img
شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه

پایان نامه تبادل انرژي گرمايي به صورت پيوسته و عمودي از ‏صفحات عمودي فلز به طريق مكش يا تزريق، مهندسی مکانيک | شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه


شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه تبادل انرژی گرمایی به صورت پیوسته و عمودی از ‏صفحات عمودی فلز به طریق مکش یا تزریق، مهندسی مکانیک
doc
دسامبر 18, 2015
۴,۰۰۰ تومان
0 فروش
۴,۰۰۰ تومان – خرید

پایان نامه تبادل انرژی گرمایی به صورت پیوسته و عمودی از ‏صفحات عمودی فلز به طریق مکش یا تزریق، مهندسی مکانیک


عنوان:  پایان نامه تبادل انرژی گرمایی به صورت پیوسته و عمودی از ‏صفحات عمودی فلز به طریق مکش یا تزریق، مهندسی مکانیک

رشته:  پروژه تخصصی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: ۶۰

 

فهرست مطالب
عنوان
‏۱) مقدمه‏
‏۲) فرمول های ریاضی و چگونگی مراحل محاسبات‏
‏     ۱-۲) فرضیات پایه ای و رابطه های هدایت کننده‏
‏     ۲-۲) شرایط مرزی ‏
‏        ۲-۲-۲) دیواره برآمده مرده‏
‏        ۳-۲-۲) جریان آزاد‏
‏        ۴-۲-۲) مجرای خروج‏
‏     ۳-۲) مراحل راه حل های عددی‏
‏۳) نتایج و توضیحات‏
‏     ۱-۳) درستی و اعتبار مدل عددی‏
‏     ۲-۳) خصوصیات جابجایی گرمایی برای کشش متحد‏
‏     ۳-۳) دما و پراکندگی در ‏Velocity
‏     ۴-۳) مطالعات پارامتری‏
‏     ۵-۳) نقشهای مربوط به مناطق وزش گرمایی‏
‏     ۶-۳) مقایسه مشکلات از نوع ‏Blasius
‏۴) نتیجه‏

چکیده:‏
خاصیتهای رد و بدل شدن حرارت و جریانش به طور ‏پیوسته از ورقه های عمودی و میزان حرکت آنها ‏از سطح سوراخ به سمت پایین در دست مطالعه ‏قرار گرفته تزریق یا مکش متحد یا غیر متحد بر ‏روی سطح صفحه قابل اتفاق افتادن است. اختلاف ‏سرعت و دما که به خاطر روش حجم محدود به وجود ‏آمده قابل استفاده قرار می گیرند تاکل ‏نیروهای وارد شده را اندازه گیری کنند. این ‏نیروها شامل وزش های گرمایی طبیعی یا مخلوط ‏شده هستند، تأثیر ‏PR‏ ، شدت نیروی پارامتر ‏B‏ و ‏مکش و تریق پارامتر ‏D‏ بر روی اصطکاک و ضریب ‏حرارتی جا به جایی قابل اندازه گیری هستند. ‏مقایسه نتیجه ها با روشهای ساده رایج و راه ‏حل های مختلف محدود موجود در رابطه ها و ‏بررسی دقیق راه حل ها برای پیدا کردن رابطه ‏جریان مکش نشان دهنده یک اختلاف نظر بی نظیر ‏است. محل نزدیک به سوراخ روی صفحه دلیلی است ‏برای پخش شدن نیرو، وقتی ‏ ‏ سریعاً کاهش ‏پیدا می کند و همزمان ‏ ‏ افزایش پیدا می ‏کند. مقدار تمام این تبادل نیروها در منطقه ‏ ‏ ، افزایش ‏ ‏ تا زمانی ادامه پیدا می ‏کند نیروی رانش در حد تعادل قرار بگیرد. در ‏منطقه ای که این نیروهای گرمایی در حال مخلوط ‏شدن هستند و همچنین نیروی رانش در حال افزایش ‏می باشد، میزان جابه جایی گرما نیز در حال ‏متعادل شدن است. بالاخره در این منطقه  عامل ‏وزش گرمایی طبیعی باعث به وجود آمدن وزش ‏گرمایی طبیعی خالص می شود و در مورد مکش متحد ‏و کاهش نیروها در منطقه سوراخ روی صفحه، ‏مقدار نیروها و رد و بدل شدن میزان حرارت به ‏مقداری ثابت و مستقل می رسد. نتایج بدست آمده ‏از ‏ ‏ برای تشخیص دادن گونه های مختلف ورزش ‏های گرمایی و تعیین ‏D,B,Pr‏ قابل استفاده قرار می ‏گیرد.‏

مقدمه:‏
مسئله مورد بررسی در این مقاله مربوط است به ‏اینکه تأثیر مکش و تزریق بر روی وزش های ‏گرمایی مخلوط شده در اثر رد و بدل شدن گرما ‏همراه با یک مقدار ثابت چگونه بر روی صفحه ‏انجام می گیرد. این صفحه به صورت عمودی و به ‏سمت بالا پدیدار می شود، با فاصله کمی از یک ‏سوراخ و در دمایی ثابت نگه داشته می شود که ‏بالاتر از درجه حرارت مایع ‏ambient‏ است.در هر دو ‏مورد متحد و غیر متحد مکش و تزریق این دما ‏ثابت نگه داشته می شود.نتیجه ی گرمای به وجود ‏آمده در این منطقه به وسیله‌ی مطالعه رابطه ‏نیروهای رانشی به وجود آمده در رد و بدل شدن ‏میزان حرارت، نتیجه گرمای به وجود آمده در ‏این منطقه، به وسیله مطالعه رابطه نیروهای ‏رانشی به وجود آمده در رد و بدل شدن میزان با ‏تأثیری که نیروهای جنبشی و رانشی و گرانشی می ‏گذارند مشخص و  مقایسه می شوند.‏
رد و بدل شدن انرژی حرارتی از یک صفحه ای که ‏به طور دائم حرارت داده شده به یک مایع ساکن ‏دارای چندین مراحل مختلف می باشد. برای مثال ‏غلتک داغ ، آهن یا پلاستیک همتراز. عمل ثبت ‏پایدار، و فیبر شیشه ای و تولید کاغذ، فهمیدن ‏و در نظر گرفتن جریان انرژی حرارتی در منطقه ‏نزدیک به بشقاب در حال حرکت ضروری است ‏تابتوان کیفیت محصول نهایی بدست آمده را مشخص ‏کرد. این موقعیت فیزیکی با جریان رانش گرمایی ‏کلاسیک بر روی یک بشقاب صاف ساکن فرق دارد ‏‎–‎‏ ‏زیرا جریان مایع شرکت کننده در این واکنش به ‏سمت سطح در حال حرکت است. ‏Sakiadis‏ اولین کسی بود ‏که متوجه این حرکت برعکس لایه رانشی شد و از ‏یک رابطه خیلی مشابهی استفاده کرد تا راه حل ‏عددی مناسبی برای چگونگی جریان حرارت به صورت ‏ثابت در سطح این منطقه بدست آورد.‏

نتیجه‏
جابجایی گرمایی و خصوصیات ضریبی آنها همراه ‏با صفحه عمودی یکنواخت در حال حرکت که از جنس ‏قابل فرسوده شدن درست شده است خیلی بیشتر از ‏تغییرات و چگوگی فرسودگی در سوراخ مورد ‏مطالعه و تحقیقات قرار گرفته اند. مکش یا ‏تزریق متحد یا غیرمتحد در تمامی این مطالعات ‏اجازه داده شده بود. مدل عددی، که بر پایه ‏تضاد با راه حل های دقیق موجود برای جریان ‏مکش پایدار در نظر گرفته شده است و تمامی ‏مقایسات دیگر باعث بوجود آمدن قراردادی کاملاً ‏مفید و قابل قبول از نظر علمی شده است. مناطق ‏وزش گرمایی با توجه به مقادیر متفاوت برای ‏D , ‎B, Pr‏ تحت بررسی قرار گرفته اند. تحت شرایط و ‏طبق محدوده های موجود برای هر کدام از ‏پارامترها نتایج بررسی و نتیجه گیری شده اند ‏و مشروحی از آنها طبق زیر می باشد:‏

‏۱- در مقدار پایئن ‏Rix‏ ،‌میزان جابجایی گرمایی ‏برای بیشترین مقادیر وزن گرمایی مقداری یکسان ‏را دارا می باشد. قابل ذکر است که پراکندگی ‏مغلوب بر روی قسمتهای رانشی به سوراخ نزدیکتر ‏است. کمی دورتر از جریان به سمت پائین، ‏نیروهای درونی شروع به ایجاد شدن تأثیراتی به ‏نام پراکندگی جریان هوشمند می شوند و در ‏نتیجه جابجایی گرمایی در بالای منطقه وزش ‏گرمایی خالص طبیعی اتفاق می افتد. وقتی ‏Rix‏ ‏مقداری بالا دارد و مکش متحد هم در حال اجرا ‏می باشد، میزان جابجایی گرمایی در بیشترین ‏مقادیر وزش گرمایی دوباره مقداری یکسان است و ‏مقدارش برابر با مقداری است که در حالت مکش ‏یکنواخت وجود دارد.‏

‏۲- میزان جابجایی گرمایی سریعاً کاهش پیدا می ‏کند وقتی که در منطقه نیروی وزش گرمایی مغلوب ‏فاصله ایجاد شود. این کاهش ادامه پیدا می کند ‏اما کمترین مقدارش در منطقه وزش گرمایی طبیعی ‏مخلوط می باشد که همزمان لایه های رانشی ‏گرمایی در حال نازک شدن هم می باشند. در ‏شرایط مکش متحد و دمای ثابت و باوجود نمونه ‏شتاب ضخامت لایه های رانشی تغییر نکرده و ثابت ‏باقی می مانند. باافزایش مکش مقدار اولیه ‏درازا که لازمه رسیدن به مکش پایدار است کاهش ‏می یابد.‏

‏۳- با افزایش ‏B , Pr‏ میزان جابجایی حرارتی هم ‏افزایش می یابد و این مقدار کاهش پیدا می کند ‏وقتی که تزریق افزایش می یابد.‏
‏۴- در مقدار پائین ‏Rix‏ نتایج جابجایی گرمایی به ‏D‏ و ‏Pr‏ کمتر وابستگی دارند.‏
‏۵- پوسته ضریب تقریبی قابل تغییر است وقتی که ‏در اثر تأثیرات رانشی افزایش شدید ناگهانی در ‏شتاب ایجاد گردد. در منطقه نیروی وزش گرمایی ‏مغلوب مکش باعث افزایش ضریب تقریبی و تزریق ‏باعث کاهش آن می شود.‏
هر چند که رفتاری کاملاً بر عکس می تواند در ‏منطقه وزش گرمایی مخلوط صورت گیرد که چگونگی ‏ایجاد آن به مقادیر ‏D , B , Pr‏ بستگی دارد.‏
‏۶- مکان ناپدید شدن نقطه استرسی در صفحه ‏متحرک باجریان سرپائینی به افزایش ‏Pr , B‏ و مکش ‏بستگی دارد.‏
‏۷- در شرایط مکش یا تزریق غیرمتحد مقادیر ‏بحرانی ‏Grx‏ مشخص کننده مقادیر مختلف ‏DN‏ می باشد ‏که باعث فرق گذاشتن بین منطقه غیرمشابه وزش ‏گرمایی طبیعی خالص از منطقه مشابه می شود. ‏زمانی ‏ ‏ کاهش می یابد که تزریق کاهش و مکش ‏افزایش می یابد.‏
‏۸- بطور کلی، افزایش در گسترش منطقه وزش ‏گرمایی مخلوط با افزایش در ‏B , Pr‏ و تزریق ایجاد ‏می شود و کاهش در مقدار آن باافزایش مکش صورت ‏می گیرد.‏
‏۹- در ادامه نکات قبلی و مقدار داده شده برای ‏Rex‏ ،‌انتقال از منطقه نیروی وزش گرمایی تا ‏منطقه وزش گرمایی طبیعی در بالای محدوده ‏ ‏ ‏صورت می گیرد و باعث ‏ ‏ با افزایش در مقدار ‏B , ‎Pr‏ تزریق می شود. و با افزایش مکش کاهش می ‏یابد.‏
‏۱۰- مقایسه ها در نوع مشکلات مربوط به نوع ‏Blasius‏ یا ‏Sakiadis‏ نشان می دهد که عرض منطقه وزش ‏گرمایی مخلوط به طور گسترده ای به تغییرات ‏Pr‏ ‏بستگی دارد و اگر ‏Pr‏ افزایش پیدا کند و مشکلات ‏از نوع ‏Sakiadis‏ باشد افزایش عرض سریع و بصورت ‏گسترده ای صورت می گیرد.‏

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.ads

درباره نویسنده

admin 785 نوشته در شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Secured By miniOrange