سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه بررسی وضعیت تفکیک از مبدا پسماندهای جامد شهری و تعیین عوامل انگیزشی مردم برای مشارکت در امر تفکیک زباله ها در محله پهرآباد شهرستان مراغه، مهندسی شهر سازی

عنوان:  پایان نامه بررسی وضعیت تفکیک از مبدا پسماندهای جامد شهری و تعیین عوامل انگیزشی مردم برای مشارکت در امر تفکیک زباله ها در محله پهرآباد شهرستان مراغه، مهندسی شهر سازی

رشته:  پروژه تخصصی دوره کارشناسی‌، مهندسی شهر سازی

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 150

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  

فصل اول: چارچوب تحقیق

1-1- مقدمه:

1-2- بیان مساله:

1-3- وجوه ممیزه پژوهش:

1-4- اهمیت پژوهش:

1-5- اهداف پژوهش:

1-6- سؤالات تحقیق:

1-7- فرضیات تحقیق:

1-8- تعریف واژه‌ها:

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1- پسماند:

2-2- محاسن و معایب بازیافت..

2-2-1- محاسن..

2-2-2- معایب…

2-3- سیستم برنامه‌ریزی و مدیریت پسماندهای جامد شهری:

2-4- چارچوب‌های فنی برنامه‌ریزی و مدیریتی پسماندهای جامد شهری..

2-4-1- شناخت انواع پسماندهای جامد شهری ایجادشده در نواحی شهری..

2-4-2- علل و عوامل موثر در ایجاد و یا افزایش پسماندهای جامد شهری..

2-4-3- پیامدهای حاصل از ایجاد و یا افزایش پسماندهای جامد شهری..

2-4-4- بهداشت عمومی و محیط‌زیست شهری..

2-4-5- آلاینده‌های محیطی با منشأ پسماندهای جامد شهری..

2-4-6- به‌کارگیری رهیافت‌های مختلف در برنامه‌ریزی محیطی به منظور کاهش آثار ناشی از ایجاد پسماندهای جامد شهری.

2-5- رهیافت پردازش پسماندهای جامد شهری:

2-6- مشارکت عمومی در تفکیک از مبدأ زباله:

2-7- فاکتور های انگیزشی مردم برای مشارکت در تفکیک از مبدأ پسماند:

2-7-1- عوامل درونی..

2-7-2- عوامل بیرونی..

2-7-3- عوامل راحتی..

2-7-4- عوامل اجتماعی دموگرافیک…

2-8- محله پهرآباد در شهرستان مراغه:

فصل سوم: سیستم مدیریت و بازیافت مواد زائد جامد شهری در جهان

3-1- مدیریت مواد زائد در آمریکا:

3-2- مدیریت مواد زائد اتحادیه اروپا

3-3- مدیریت پسماند در چند کشور اروپایی:

3-3-1- مدیریت پسماند در کشور آلمان:

3-3-1-1- روش جمع‌آوری زباله در کشور آلمان..

3-3-2-  انگلستان..

3-3-2-1- استراتژی دولت انگلستان در بازیابی پسماندهای جامد:

3-3-2-2- روش جمع‌آوری زباله در کشور انگلستان..

3-3-3- سوئد:

3-3-3-1-  روش جمع‌آوری زباله در سوئد.

3-3-4- دانمارک:

3-3-5- مدیریت مواد زائد در ژاپن..

3-4- مدیریت پسماند در کشورهای در حال توسعه:

3-5-  سیستم مدیریت و بازیافت مواد جامد شهری در ایران..

3-5-1- سیستم مدیریت زباله در ایران..

فصل چهارم: محدوده مورد مطالعه

4-1- بررسي و شناخت شهر.

4-1-1- شناخت تاريخچه، علل پيدايش، چگونگي توسعه شهر و روند رشد آن در ادوار گذشته.

4-1-1-1- تاريخچه و علل پيدايش شهر.

4-1-1-2- عوامل موثر در گسترش و رشد شهر.

4-1-1-3- روند رشد شهر.

4-1-2- خصوصيات جغرافيايي و اقليمي شهر

4-1-2-1- موقعيت جغرافيايي شهر و اطراف آن..

4-1-2-2- موقعيت رياضي..

4-1-2-3- موقعيت نسبي و تقسيمات كشوري..

4-1-2-3- حوزه نفوذ طبيعي شهر.

4-1-3- بررسي وضعيت توپوگرافي..

4-1-4- بررسي وضعيت شيب در محدوده حريم نواحي پيراموني شهر.

4-2- مسايل كلي زمین‌شناسی..

4-2-1- زمین‌شناسی و ویژگی‌های عمومي زمين ساختي..

4-2-2- چينه شناسي..

4-2-2-1- واحد Re (طبقات نازك آهك و دولوميت تو دوری)

4-2-2-2- واحد JS (شيل، عدسی‌های زغالي، سنگ آهك رسي و ماسه‌سنگ) سازند شمشک.

4-2-2-3- واحد K1L (سنگ آهك اربيتولين دار)

4-2-2-4- واحد PLI (توف و خاك رس‌های نسبتاً سخت شده و همراه با فسيل) لایه‌های فسيلي مراغه.

4-2-2-5- واحد Qtr (تراورنن هاي پليوكواترنو)

4-2-3- آبرفت‌های عهد حاضر و نهشته هاي كواترنر (Qal)

4-3- تكتونيك و لرزه‌خیزی..

4-3-1- بررسي زلزله‌های تاريخي و رخ داده در سده اخير.

4-3-2- زلزله.

4-4- جنس خاك و قابليت اراضي..

4-5- منابع و نحوه تأمین آب شهر.

4-5-1- منابع آب‌های سطحي..

4-5-2- منابع آب‌های زيرزميني..

4-6- بررسي مسايل هواشناسی..

4-6-1- بررسي وضعيت دما

4-6-2- بارندگي..

4-6-3- بررسي رطوبت نسبي..

4-6-4- بررسي وضعيت باد.

4-6-5- بررسي وضعيت اقليمي و آسايش حرارتي..

4-6-6- درجه حرارت..

4-7- درياچه سد علويان..

4-7-1- سد علويان..

4-7-2- سيستم حركت آب‌های سطحي..

4-7-3- رودخانه صوفي چاي.

4-7-3-1- سد انحرافي مراغه.

4-7-3-2-  سد انحرافي خانقاه

4-7-3-3- سد انحرافي ميمونق..

4-7-3-4- سد انحرافي قره ناز

4-7-3-5- سد انحرافي شيخ بابا

4-7-4- نحوه دفع آب‌های سطحي..

4-8- خصوصیات جمعيتي و اجتماعي شهر.

4-8-1- جمعيت و خانوار شهر مراغه و تحولات بعد خانوار

4-8-2- محاسبه‌شده بر اساس آمار

4-9- خصوصيات اقتصادي شهر.

4-9-1- اوضاع كلي اقتصادي شهر ميزان توليد و نوع آن در هر يك از بخش‌های اقتصادي (صنعت، كشاورزي، تجارت و خدمات)

4-9-2- کارگاه‌های اقتصادي..

4-9-3- سيستم دفع زباله.

4-9-3-1- تأسیسات جمع‌آوری و دفع و دفن زباله عبارتند از:

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل و یافته‌های تحقیق

6-1- مقدمه:

6-2- جامعه پژوهش:

6-3- دامنه پژوهش:

6-4- نوع پژوهش:

6-5- عوامل انگیزشی مستخرج از پرسشنامه‌های پاسخ داده‌شده توسط افراد شرکت‌کننده در طرح تحقیقاتی:

6-6- عوامل منصرف کننده مستخرج از پرسشنامه‌های پاسخ داده‌شده توسط افراد شرکت‌کننده در طرح تحقیقاتی:

6-7- مواد آموزشی که می‌تواند در بالا بردن سطح دانش و آگاهی مردم در امر تفکیک از مبدأ مفید واقع شوند:

6-8- مواد آموزشی که می‌تواند در بالا بردن سطح دانش و آگاهی مردم در امر تفکیک از مبدأ مفید واقع شوند:

فصل ششم: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

6-1- بحث و نتیجه‌گیری کلی:

منابع :

 

 

 

فهرست نقشه ها

عنوان                                                                                             

نقشه شماره (2-1): نقشه شهر مراغه

نقشه شماره (2-2): نقشه محله پهرآباد در شهر مراغه.

نقشه شماره (4-1): موقعیت جغرافيايي شهرستان مراغه در استان آذربايجان.

نقشه شماره (4-2): موقعيت شهر مراغه در شهرستان و تقسيمات كشوري

نقشه شمار (4-3): سیمای عمومی و کلی شهر و محدوده طبیعی شهر مراغه

نقشه شماره (4-4): وضعیت توپوگرافي شهر مراغه در محدوده حريم

نقشه شماره (4-5): پراكنش سطوح شيب در محدوده طبيعي پيرامون شهر مراغه

نقشه شماره (4-6): زمین‌شناسی در شهر مراغه و اطراف آن

نقشه شماره (4-7): پهنه بندی خطر زلزله در شعاع 200 کیلومتری.

نقشه شماره (4-8): وضعیت جنس خاک و قابلیت اراضی در اطراف شهر مراغه

نقشه شماره (4-9) موقعیت چاه‌ها و موقعيت سد علويان و مسير رودخانه صوفي چای.

نقشه شماره (4-10) تقسيمات حوضه‌ای و شبكه مسیل‌ها و آبراهه‌های موجود

نقشه شماره (4-11): نقشه مراغه تفکیک نواحی هشت‌گانه. 117

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                               

جدول شماره (2-1): اجزا تشکیل‌دهنده مواد زائد شهری کشور سال 1388.

جدول شماره (2-2): مقایسه تفکیک مواد زاید شهری شاخص‌های زیست‌محیطی بخش مواد زاید جامد در چند شهر مهم ایران و جهان.

جدول شماره (3-1): وضعیت بازیافت مواد زائد جامد شهری آمریکا

جدول شماره (3-2): مقایسه هزینه‌های دفن و سوزاندن زباله در اروپا.

جدول شماره (3-3): روش‌های دفع مواد زائد بخش تولید و صنعت در اروپا.

جدول شماره (3-4): نوع و منابع تولید سالانه پسماند در کشور آلمان (2003)

جدول شماره (3-5): کاربرد زباله سوزهای زباله‌های خانگی در چند کشور دنیا (2003 میلادی)

جدول شماره (3-6): روش‌های دفع مواد زاید جامد در کشور انگلستان (2003 میلادی)

جدول شماره (3-7): میزان تولید زباله‌های شهری در چند شهر کشور (تن در روز) 25 درصد افزایش طی 4 سال.

جدول شماره (4-1): توزيع مساحت طبقات ارتفاع در محدوده طبيعي پيرامون شهر و در حريم مراغه.

جدول شماره (4-2): توزيع مساحت طبقات شيب بر حسب درصد سطوح شيب در محدوده طبيعي و حريم شهر مراغه.

جدول شماره 4-3: فهرست زمین‌لرزه‌های تاريخي و سده بيستم (رويدادهاي مه لرزه‌ای) در گستره استان آذربايجان شرقي و پيرامون (با بزرگی M>0)

جدول شماره (4-4): میانگین بارش ماهانه و سالانه در شهر مراغه.

جدول شماره (4-5) روند تغييرات ماهانه رطوبت نسبي در ساعات مختلف روز در شهر مراغه.

جدول شماره 4-6 ويژگي ها و مشخصات سد علويان شمال شهر مراغه.

جدول شماره (4-7): تحولات ویژگی‌های جمعيت و خانوار شهر مراغه در دهه 85-. 112

جدول شماره (4-8) تحولات جمعيت شهر مراغه طي سال‌های -1335. 113

جدول شماره (4- 9): اطلاعات کارگاه‌های اقتصادي شهر را مراغه بر اساس سرشماري عمومي صنعت و معدن 1381.

جدول شماره (4-10): آمار و اطلاعات کلی خدمات شهری شهرداری مراغه در سال 90

جدول شماره (5-1): مقایسه زباله شهری به تفکیک مناطق در سال‌های 87-88.

فهرست اشکال

عنوان                                                                                             

شکل شماره (2-1): هرم مدیریت پسماند (حرکت به سوی مطلوب‌ترین نشان‌دهنده بهبود در پایداری مدیریت پسماند می‌باشد).

شکل شماره (2-2): تهیه مجسمه از مواد بازیافتی محوطه سازمان بازیافت تهران.

شکل شماره (2-3): (عواملی) که سبب انگیزش برای مشارکت مردم در جداسازی پسماند از مبدأ می‌گردد، روند جمعیت شناختی (دموگرافیک)

شکل شماره (4-1): مشكلات و معضلات دفع آب‌های سطحي در محدوده شهر مراغه.

شکل شماره (5-1): کتاب‌های آموزشی مورد استفاده

شکل شماره (5-2): نمونه بر شورهای آموزشی مورد استفاده در طرح تحقیقاتی..

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                 

نمودار شماره (5-1): ارتباط افراد با فعالیت‌های زیست محیط..

نمودار شماره (5-2): پسماندهای قابل جداسازی و آگاهی از آن‌ها

نمودار شمار (5-3): عوامل جداسازی پسماندها در خانه.

نمودار شماره (5-4): عوامل انگیزشی برای تفکیک از مبدأ پسماند.

نمودار شماره (5-5): میزان تحصیلات در محدوده پهرآباد.

نمودار شماره (5-6): شغل افراد شرکت‌کننده در طرح تحقیقاتی..

نمودار شماره (5-7): سطح درآمد در محله پهرآباد.

نمودار شماره (5-8): مقایسه تعداد نفرات خانوار افراد شرکت‌کننده در طرح تحقیقاتی.

 


 

 

 

 مقدمه:

رشد روزافزون جمعیت شهری و به تبع آن از فاش دخالت‌های بشر در محیط‌زیست و به مخاطره انداختن آن، انسان را وامی‌دارد تا نسبت به حفظ آن و اقداماتی در زمینه بازگشت مواد انجام دهد که امروزه نظر بسیاری از کارشناسان و مدیران شهری را به خود معطوف کرده است.

مواد زائد جامد شهری شامل تمام مواد زائد حاصل از فعالیت‌هایی است که در شهر انجام می‌شود. این مواد هم از نظر خواص فیزیکی و شیمایی تنوع بسیار زیادی دارند. در حال حاضر پیچیدگی‌هایی که در جامعه شهری به وجود آمده در کمیت و کیفیت زباله‌ها تغییرات شگرفی را ایجاد نموده است که این تغییرات و پیچیدگی‌ها معضلاتی از قبیل اشکال در نحوه جابه‌جایی و چگونگی دفع را نیز به دنبال داشته است. امروزه دفع مواد زائد جامد در شهرهای بزرگ معضلی با پیامدهای روزافزون تبدیل شده است. گذشته از هزینه بسیار بالایی که جمع‌آوری، حمل‌ونقل و دفع مواد زائد شهری به کشور تحمیل می‌کند مخاطرات زیست‌محیطی آن نیز بس جدی است. نگرانی‌های حاصل از ادامه این وضعیت باید همه اقشار جامعه و به ویژه مدیران شهرداری را به تفکر و عمل به منظور مقابله با این مخاطرات وادارد.

در این چالش پیش‌رو، استفاده از تجربه سایر کشورها و یا مدل های اجرائی موفق در شهرهای مختلف کشورمان لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

با توجه به قانون مدیریت پسماندها، مدیران شهری می‌بایست روش‌هایی را بکار گیرند تا عناصر موظف در مدیریت مواد زائد به نتیجه رسیده و باعث جلوگیری از دفع غیراصولی و بازگشت سرمایه به اقتصاد ملی، کمک به حفظ محیط‌زیست، کمک به اقتصاد جامعه، ایجاد اشتغال، مشارکت شهروندان و بخش خصوصی گردد.

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...