سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه بررسی سيستم سرمايش جذبي، مهندسي مکانیک

عنوان:  پایان نامه بررسی سيستم سرمايش جذبي، مهندسي مکانیک

رشته:  پروژه پایانی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 114

 

بهمرا فایل پاورپوینت  جهت ارائه پایان نامه

 

فهرست مطالب
عنوان
فصل اول: آشنايي
1-1- ماشين جذبي و كاربردهاي آن
1-1-1- مفاهيم و اصول
1-1-2- فرايندهاي ترموديناميكي درسيكل تبريد جذبي
1-1-3- فشارهاي بالا و پايين ماشين
1-1-4- يك قرارداد
1-1-5- كاربردهای ماشين جذبي در مقياس تجارتي
1-2- انواع ماشينهاي جذبي و تفاوت هاي آنها
1-2-1- جفت مبرد- جاذب
1-2-2- روش هاي مختلف گرمايش
1-2-3- طبقه هاي ژنراتور
1-2-4- سيكل جذبي براي گرمايش و سرمايش
1-3- اهداف اين تحقيق
1-3-1- ماشين جذبي در مقايسه با ماشين تراكمي
1-3-2- محلول آب- بروميدليتيم در مقايسه با محلول آمونياك- آب
1-3-3- سيستم هوا- خنك در مقايسه با آب- خنك
1-3-4- استفاده مستقيم از گاز شهري در مقايسه با منابع حرارتي ديگر نظير بخار داغ و انرژي خورشيدي
1-3-5- ظرفيت دستگاه
فصل دوم: ترموديناميك سيكل
2-1- روش هاي مختلف خنك كردن
2-1-1- خنك كردن با آب
2-1-2- خنك كردن با هوا
2-1-3- خنك كردن تبخيري
2-2- طرح مناسب به همراه مدل فيزيكي و دياگرام جريان
2-3- پيش فرضها و داده هاي ورودي
2-4- خواص ترموديناميكي و ترموفيزيكي نقاط
2-5- ضريب عملكرد
2-5-1- تعريف كلي
2-5-2- ضريب عملكرد ماشين جذبي
2-5-3- ضريب عملكرد اصلاح شده
فصل سوم: بررسي اوپراتور
3-1- مقدمه
3-2- اوپراتور پاششي
3-3- روشي براي تخمين طول لوله در اواپراتور – طراحي اوليه
3-3-1- انتقال حرارت
3-3-2- ضريب انتقال حرارت سمت مايع سرد شده
3-3-3- ضريب انتقال حرارت سمت مبرد
3-4- تبخير لايه اي
3-5- روش بررسي اواپراتور
3-6- روش محاسبات
3-6-1- محاسبات آب خنك شونده
3-6-2- محاسبات داخل لوله
3-6-3- محاسبه براي ديواره لوله
3-6-4- محاسبات خارج لوله
3-6-5- انتقال حرارت در اواپراتور
3-6-7- حل نهايي و محاسبه طول لوله
فصل چهارم: بررسي كندانسور
4-1- مقدمه
4-2- توضيح
4-3- انتقال حرارت
4-4- محدوده هاي تغييرات درشرايط محاسبه
4-5- بيان پارامترها
4-6- ناحيه خنك شدن فاز بخار
4-7- محاسبه ha، ضريب انتقال حرارت سطح لوله با هوا
4-8- تعاريف و معادلات براي ضريب انتقال حرارت كلي
4-9- تقطير لايه اي داخل لوله
4-10- افت فشار
4-11- چگونگي محاسبات:
فصل پنجم: بررسي محفظه جاذب
5-1- مقدمه
5-2- كريستاليزاسيون
5-3- مقايسه سه نوع جاذب از نظر كاركرد آنها در سيكل هوا- خنك جذبي
5-3-1- توضيحات ضروري
5-3-2- محاسبات مشابه براي هر سه سيكل
5-3-3- مدل اول- مدل EISA
5-3-4- محاسبات مدل ESIA
5-3-5- مدل دوم- مدل KURSOAWA
5-3-6- مدل تلفيقي:
5-4- طراحي جاذب
فصل ششم: بررسي ژنراتور
6-1- مقدمه:
6-2- مدل فيزيكي
6-3- ضريب انتقال حرارت سمت آب- بروميد ليتيم
6-4- آناليز سوختن سوخت
6-5- محاسبات سوختن سوخت
6-6- انتقال حرارت در سمت گاز
6-6-1- انتقال حرارت جابه جايي
6-6-2- انتقال حرارت تابشي
6-6-3- محاسبه سطح لوله:
6-7- مدل هاي عملي
نتیجه گیری:
منابع :
فهرست اشکال
عنوان
شكل 1-1: ماشين جذبي
شكل 1-2: محفظه خشك كننده
شكل 1-3: تغليظ دوباره
شكل 1-4: بخار آب در محفظه خشك كن به وسيله آب خنك كن، سرد مي شود
شكل 1-5: فرايند مخلوط شدن جريان دائم و آدياباتيك
شكل 1-6: مخلوط شدن دائم دو جريان با انتقال حرارت
شكل 1-7: فرايند خفگي براي مخلوط مايع دوتايي تحت شرايط جريان دائم
شكل 1-8: دياگرام اجزا و نمودار جريان ها براي يك سرما ساز جذبي
شكل 1-9: دياگرام سيكل آب-برميدليتيم با گرمايش مستقيم
شكل 1-10: دياگرام سيكل آب- برميد ليتيم با پوسته عمودي براي سرمايش خورشيدي
شكل 1-11: دياگرام چيلر هوا خنك با گرمايش مستقيم كه با آب و آمونياك كار مي كند.
شكل 1-12: ماشين جذبي تك اثره با ظرفيت بالا كه با بخار گرم مي شود و از آب و بروميد لتيوم بهره مي گيرد
شكل 1-13: ماشين جذبي دواثره براي گرمايش و سرمايش با اواپراتور DX
شکل 1-14: ماشین جذبی دو اثره برای سرمایش
شكل 1-15: ماشين جذبي دو اثره براي گرمايش
شكل 2-1: طرح مناسب
شكل 2-2: دياگرام جريان
شكل 2-3: مدل فيزيكي
شكل 2-4: خواص مبرد بروميد ليتيوم آب
شكل 2-5: سيكل ساده جذبي
شكل 4-1: مبدل حرارتي هوا خنك
شكل 4-2: شماتيك كندانسور بهمراه توزيع دما در آن
شكل 5-1: دياگرام جعبه اي ساده شده براي يك سيستم سرمايش جذبي پايه
شكل 5-2: سيكل جذبي بر روي نمودار تعادل آب- بروميد ليتيم
شكل 5-3: سيكل جذبي ساده شده
شكل 5-4: دياگرام شماتيك سيكل جذبي با استفاده از مدل EISA
شكل 5-5: جاذب مدل اول
شكل 5-6: پيكربندي محفظه جاذب هوا- خنك در مدل دوم
شكل 5-7: دياگرام سيكل جذبي با استفاده از محفظه جاذب مدل دوم
شكل 5-8: يكي از لوله ها
شكل 5-9: سيكل جذبي با كمك جاذب هوا- خنك با تلفيقي از دو مدل 1و 2
شكل 6-1: لوله حاوي گازهاي احتراقي (L,D)
شکل 6-2: منحني ضريب صدور براي دي اكسيد كربن
شکل 6-3: منحني ضريب صدور براي بخار آب
شکل 6-4: منحني ضريب تصحيح براي بخار آب
شكل 6-5: ساختمان ژنراتور مشعل
شكل 6-6: چگونگي قرار گرفتن ژنراتور در سيكل
شكل 6-7: مدل ديگري از ژنراتور لوله آتشي

 

 

ماشين جذبي و كاربردهاي آن
در سال 1777 يعني بيش از 200 سال پيش يك فرانسوي به نام «نايرن» (Nairne)تئوري تبريد جذبي را ارائه كرد. در سال 1860 اولين چيلر جذبي كه با آمونياك و آب كار مي كرد ساخته شد. در سال 1945 اولين چيلر جذبي به وسيله كمپاني «كرير» به فروش رسيد. چيلر جذبي سرگذشتي طولاني دارد، اما در دنيا چندان نام آور نيست. شايد درك اين مطلب كه ماشيني بتواند با استفاده از بخار آب يا سوختن سوخت آب سرد توليد كند كمي مشكل باشد! [1] اما هم اكنون در دنيا به دليل استفاده از منابع جديد انرژي (گاز، نور خورشيد و …) استفاده ناچيز انرژي برق و عدم استفاده از مبردهاي مخرب لايه ازن به اين ماشين توجه خاصي شده است.
1-1-1- مفاهيم و اصول
تئوري ماشين جذبي از مفهوم «افزايش نقطه جوش» گرفته شده است. زماني كه يك مول از محلولي با يك ليتر آب مخلوط شود نقطه جوش در حدود افزايش مي يابد. آب خالص در شرايط استاندارد در مي جوشد، اما وقتي كه چند مول از محلولي به آب افزوده شود نقطه جوش آن چند درجه زياد خواهد شد. اين مطلب كه در دبيرستان آموزش داده شده براي چيلر جذبي مورد استفاده قرار گرفته است.
توليد آب سردشده: زماني كه يك خشك كننده در محفظه خالي از هوا وجود دارد، بخار آب موجود در محفظه به وسيله آن جذب خواهد شد. فشار اين محفظه ممكن است تقريبا در حد خلاء با دمايي حدود باشد چرا كه مقدار بخار آب بسيار كم است.

 

 

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

 

 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...