سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه بررسی ساخت و بهره برداري ازيك سيستم سرمايش جذبي، مهندسی مکانيک

عنوان: پایان نامه بررسی ساخت و بهره برداري ازيك سيستم سرمايش جذبي، مهندسی مکانيک

رشته:  پروژه تخصصی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 130

 

عنوان ‏

فصل اول- آشنايي
‏1-1- ماشين جذبي و كاربردهاي آن‏
‏2-1-1- مفاهيم و اصول‏
‏3-1-1- فرايندهاي ترموديناميكي در سيكل جذبي
‏4-1-1- فشارهاي بالا و پايين ماشين
‏5-1-1- يك قرارداد ‏
‏6-1-1- كاربردها: ماشين جذبي در مقياس تجارتي
‏2-1- انواع ماشينهاي جذبي و تفاوت هاي آنها
‏1-2-1- جفت مبرد- جاذب ‏
‏2-2-1- روش هاي مختلف گرمايش ‏
‏3-2-1- طبقه هاي ژنراتور ‏
‏4-2-1- ماشين جذبي براي گرمايش و سرمايش ‏ ‏
‏3-1- اهداف اين تحقيق ‏
‏1-3-1- ماشين جذبي درمقايسه با ماشين تراكمي ‏
‏2-3-1- محلول آب- بروميد ليتيم در مقايسه با ‏امونياك ‏‎–‎‏ آب ‏
‏3-3-1- سيستم هوا خنك در مقايسه با آب خنك ‏
‏4-3-1- استفاده مستقيم از گاز شهري در مقايسه با منابع ‏ديگر نظير بخار داغ و انرژي خورشيدي ‏
‏5-3-1- ظرفيت دستگاه ‏
‏4-1 -مراجع ‏
فصل دوم- ترموديناميك سيكل
‏1-2- روش هاي مختلف خنك كن ‏
‏1-1-2- خنك كردن با آب ‏
‏2-1-2- خنك كردن با هوا ‏

‏3-1-2- خنك كردن تبخيري ‏
‏2-2- طرح مناسب بهمراه مدل فيزيكي و دياگرام جريان ‏
‏3-2- پيش فرض ها و داده هاي ورودي ‏
‏4-2- خواص ترموديناميكي و ترموفيزيكي نقاط ‏
‏5-2- ضريب عملكرد ‏
‏1-5-2- تعريف كلي ‏ ‏
‏2-5-2- ضريب عملكرد ماشين جذبي ‏ ‏
‏3-5-2- ضريب عملكرد اصلاح شده ‏
‏6-2- مراجع ‏
فصل سوم- بررسي اواپراتور
‏1-3- مقدمه ‏
‏2-3- اواپراتور پاششي ‏
‏3-3- روشي براي تخمين طول لوله در اواپراتور ‏
‏1-3-3- انتقال حرارت ‏
‏2-3-3- ضريب انتقال حرارت سمت مايع سرد شده ‏
‏3-3-3- ضريب انتقال حرارت سمت مبرد ‏
‏4-3- تبخير لايه اي ‏
‏5-3- روش بررسي اواپراتور ‏
‏6-3- روش محاسبات ‏
‏1-6-3- آب خنك شونده ‏ ‏
‏2-6-3- محاسبات داخل لوله ‏
‏3-6-3- محاسبات براي ديواره لوله ‏
‏4-6-3- محاسبات خارج لوله ‏
‏5-6-3- انتقال حرارت در اواپراتور ‏
‏6-6-3- ضريب انتقال حرارت كلي ‏
‏7-6-3- حل نهايي و محاسبه طول لوله ‏

‏7-3- مراجع ‏
فصل چهارم ‏‎–‎‏ بررسي كندانسور
‏1-4- مقدمه ‏
‏2-4- توضيح ‏
‏3-4- انتقال حرارت ‏
‏4-4- محدوده هاي تغييرات در شرايط محاسبه ‏ ‏
‏5-4- بيان پارامترها ‏
‏6-4- ناحيه خنك شدن فاز بخار ‏ ‏
‏7-4- محاسبه ضريب انتقال حرارت سطح لوله با هوا ‏
‏8-4- تعاريف و معادلات براي ضريب انتقال حرارت كلي ‏
‏9-4- تقطير لايه اي داخل لوله ‏
‏10-4- افت فشار ‏
‏11-4- چگونگي محاسبات ‏
‏12-4- مراجع ‏
فصل پنجم- بررسي محفظه جاذب
‏1-5- مقدمه ‏
‏2-5- كريستاليزاسيون ‏
‏3-5- مقايسه سه نوع جاذب از نظر كاركرد آنها در ‏سيكل هوا- خنك جذبي ‏
‏1-3-5- توضيحات ضروري ‏
‏2-3-5- محاسبات مشابه براي هر سه سيكل ‏
‏3-3-5- مدل ‏EISA ‏
‏4-3-5- محاسبات مدل ‏EISA ‏
‏5-3-5- مدل ‏KUROSAWA ‏
‏6-3-5- مدل تلفيقي ‏
‏4-5- طراحي جذب ‏

‏5-5- مراجع ‏
فصل ششم- ژنراتور
‏1-6- مقدمه ‏
‏2-6- مدل فيزيكي ‏ ‏
‏3-6- ضريب انتقال حرارت سمت آب- بروميليتيم ‏
‏4-6- آناليز احتراق سوخت ‏
‏5-6- محاسبات احتراق سوخت ‏
‏6-6- انتقال حرارت در سمت گاز ‏
‏1-6-6- انتقال حرارت جابجايي ‏ ‏
‏2-6-6- انتقال حرارت تابش ‏
‏3-6-6- محاسبه سطح لوله ‏
‏7-6- مدلهاي عملي ‏
‏8-6- مراجع ‏
نتيجه گيري كلي ‏

 

‏1- ماشين جذبي و كاربردهاي آن
در سال 1777 يعني بيش از 200 سال پيش يك فرانسوي به نام «نايرن» ‏‎(Nairne)‎تئوري تبريد ‏جذبي را ارائه كرد. در سال 1860 اولين چيلر جذبي كه با آمونياك و آب كار مي كرد ساخته شد. در سال ‏‏1945 اولين چيلر جذبي به وسيله كمپاني «كرير» به فروش رسيد. چيلر جذبي سرگذشتي طولاني دارد، اما ‏در دنيا چندان نام آور نيست. شايد درك اين مطلب كه ماشيني بتواند با استفاده از بخار آب يا سوختن ‏سوخت آب سرد توليد كند كمي مشكل باشد! ‏‎[1]‎‏ اما هم اكنون در دنيا به دليل استفاده از منابع جديد ‏انرژي (گاز، نور خورشيد و ‏‎…‎‏) استفاده ناچيز انرژي برق و عدم استفاده از مبردهاي مخرب لايه ازن به اين ‏ماشين توجه خاصي شده است.‏
‏1-1-1- مفاهيم و اصول (1)‏
تئوري ماشين جذبي از مفهوم «افزايش نقطه جوش»
‏ ‏‎(Boiling point increase)‎گرفته شده است‎.‎‏ زماني كه يك مول از محلولي با يك ليتر آب مخلوط شود ‏نقطه جوش در حدود ‏ ‏ افزايش مي يابد. آب خالص در شرايط استاندارد در ‏ ‏ مي جوشد، اما ‏وقتي كه چند مول از محلولي به آب افزوده شود نقطه جوش آن چند درجه زياد خواهد شد. اين مطلب كه ‏در دبيرستان آموزش داده شده براي چيلر جذبي مورد استفاده قرار گرفته است.‏
‏2-1-1- فرايندهاي ترموديناميكي درسيكل تبريد جذبي ‏‎(3)‎
معمولي ترين فرايندهاي ترموديناميكي كه در تبريد جذبي و سيستم هاي صنعتي جذبي اتفاق مي ‏افتند، در اينجا تشريح مي شوند. اين فرايندها: مخلوط شدن آدياباتيك و غير آدياباتيك دو جريان گرمايش ‏وسرمايش شامل تقطير و تبخير و فرايند خفگي هستند.‏
‏3-1-1- فشارهاي بالا و پايين ماشين ‏‎(4)‎
فشار بالاي ماشين را شرايط سيال تقطيركننده‎(Condensing medium)‎‏ و فشار پايين را شرايط ‏مبرد تعيين مي كند. براي دست يافتن به بيشترين كارايي سيستم، اختلاف فشار ميان سمت فشار بالا و ‏فشار پايين تا حد امكان كوچك نگه داشته شود.‏
‏4-1-1- يك قرارداد ‏‎(5)‎
كميته فني ‏‎(ASHRAE)‎‏ عبارت هاي زير را براي محلول بروميدليتيم- آب پيشنهاد مي كند: ‏‏«محلول جاذب ضعيف» ‏‎(Weak absorbent)‎‏ محلولي است كه مبرد را در محفظه جاذب به خود گرفته ‏در كمترين درجه تمايل به جذب مبرد قرار دارد. «محلول جاذب قوي»‏‎(strong absorbent)‎‏ محلولي ‏است كه مبرد را در ژنراتور از دست داده بنابراين تمايل زيادي به جذب مبرد دارد.‏
‏5-1-1- كاربردها- ماشين جذبي در مقياس تجارتي
دستگاه هاي جذبي كه هم اكنون در دنيا ساخته مي شوند عموما آب- خنك ‏‎(Water – ‎cooled)‎‏ هستند و از آب و بروميدليتيم كه آب نقش مبرد را دارد استفاده مي كنند و يا هوا خنك ‏هستند‎(Air – cooled)‎‏ و از آب و آمونياك كه آمونياك نقش مبرد . ‏

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...