سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه بررسی روند تکوین و توسعه فیزیکی شهر بهاباد، شهرشناسی

عنوان:  پایان نامه بررسی روند تکوین و توسعه فیزیکی شهر بهاباد، شهرسازی

رشته:شهرشناسی

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 88

فهرست
چکیده 3
مقدمه : 4
فصل اول 6
طرح تحقیق 6
1-1-بیان مسئله : 7
1-2- تعاریف عملیاتی 7
1-3- محدوده مورد مطالعه 8
1-4-فرضیه ها 9
1-5- روش تحقیق 9
1-6-اهداف تحقیق 9
1-7- اهمیت و ضرورت موضوع 10
فصل دوم 11
خلاصه ای بر شرایط طبیعی شهر بهاباد 11
2-1-بررسی موقعیت طبیعی ،اجتماعی و اقتصادی شهر بهاباد 12
بررسی وضعیت وزش باد در منطقه 19
جمع بندی نهایی از وضعیت طبیعی منطقه 24
2-2-بررسی های اجتماعی – فرهنگی،جمعیتی و اقتصادی شهر بهاباد 26
فصل سوم 35
علل موثردرپیدایش وتوسعه فیزیکی شهربهاباد 35
3-1-علل پیدایش و شکل گیری شهرها 36
3-2-مراحل رشد و توسعه فضایی شهر های ایران 37
4-3رویکرد نظری 41
3-5- توسعه فضایی – کالبدی شهر بهاباد و اثرات آن بر ساخت اکولوژی شهر 42
3-6-مراحل رشد و توسعه فضایی بها باد : 43
3-7-الگوی توسعه در شهر بهاباد 47
3-8-عوامل موثر در رشد و توسعه فیزیکی شهر بهاباد 48
3-9-نقش عوامل انسانی در توسعه فیزیکی شهر بهاباد 51
3-10-شبکه ارتباطی و تاثیر ان بر بخش بهاباد 51
3-11عوامل اقتصادی 56
3-12مدیریت شهری 59
3-13-تعیین محدودیت ها و امکانات توسعه کالبدی 61
فصل چهارم 63
بررسی سهم کاربریها ی شهری در فرایند گسترش شهر 63
4-1- کاربری های شهری در گسترش شهر 64
4-1-2-تجاری 66
4-1- 3-کارگاهی – تولیدی 66
4-1-4- کاربری آموزشی 67
4-1- 5 – شبکه معابر 67
فصل پنجم 69
نتایج رشد فیزیکی شهر 69
5-1- نتایج رشد فیزیکی شهر 69
فصل ششم 73
بررسی فرضیات، نتیجه گیری و راهکارها 73
بررسی فرضیه اول : 74
بررسی فرضیه دوم : 74
بررسی فرضیه سوم : 75
بررسی فرضیه چهارم : 75
خلاصه مطلب و نتیجه گیری نهایی 76
ارائه پیشنهادات لازم 78
منابع و مآخذ : 79

چکیده
این پایان نامه به بررسی روند تکوین و توسعه فیزیکی شهر بهاباد می پردازد . جهت رسیدن به این امر متغیرهایی نظیر راههای ارتباطی ، عوامل اقتصادی ( کشاورزی ،صنعت ، خدمات )حوزه نفوذ شهر و مدیریت شهری مورد بررسی قرار می گیرد .نتایج حاصله نشان دهنده آن است که راههای ارتباطی در مراحل توسعه و رشد شهر نقش اساسی را عهده دار بوده است .در بخش عوامل اقتصادی با توجه به شوری خاک ،کمبود منابع آب ،بارش کم و تبخیر شدید ،کشاورزی در این منطقه بیشتر به صورت محصولات باغی می باشد .
در زمینه صنعت و خدمات به خصوص (صنایع قالیبافی ) باعث افزایش اشتغال در این منطقه شده است .
گذشته از این موارد یاد شده مدیریت شهری شهر بهاباد با توجه به اینکه در سال 1362 صاحب شهرداری شده است و از آن زمان به بعد این نهاد با اقدامات خود در فضا سازی و اجرا و نظارت بر طرح های شهری نقش موثری در توسعه شهر داشته است .
با توجه به مراحل توسعه شهری و محدودیت های فضایی در قسمت های شمال و شرق به علت اراضی کشاورزی ، در قسمت غرب به علت وجود کشتارگاه و گورستان ،مانعی در توسعه شهری می باشد اما در قسمت های جنوب و جنوب غربی برای توسعه آتی شهر مناسب می باشد .

کلید واژه ها : بهاباد ، توسعه فضائی ، اقتصاد ، توسعه فیزیکی

مقدمه :
پس از انقلاب کشاورزی ، ایجاد شهرها دومین انقلاب عظیم در فرهنگ انسان ها بوده است . این امر روند اجتماعی برجسته ای بود که بیشتر موجب دگرگونی در روابط متقابل انسان با محیط و انسان های دیگر گردید .
در حقیقت تغییر در واکنش های انسان نسبت به هم و نسبت به محیط به تحول اجتماعی و دگرگونی فضائی امکان داد که نمد عینی آن به صورت یک پدیده نو که اصطلاحا شهر نامیده می شود نمایان گردد پیدایش زندگی شهری در مراکز متعددی صورت گرفته ولی مدنیت و شهرنشینی در ایران قدیمی و پر سابقه است که در تمام فلات ایران توسعه و گسترش یافته است . در این میان پیدایش و توسعه و مکان گزینی شهر های ایران به تبعیت از ویژگیهای خاص زمانی و مکانی خود شکل گرفته است . و در فراز و نشیب های تاریخ دگرگونی ها و تغییراتی را برچهره خود پیدا کرده اند تا این که امروز بصورت میراثی از تاریخ تحولات سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی کشور به دست ما رسیده است.1
توسعه شهری متاثر از فرایند های طبیعی ، اقتصادی ، زیست محیطی ، اجتماعی و سیاسی است که در طول تاریخ مراحل گوناگونی را طی کرده است . شهر ها در طول زمان رشد می یابند و آنچه امروز به مشکلات شهری معروف است روز به روز زیادتر می شود .
شهر سیستمی بسیار پیچیده و متنوع از عناصر اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و کالبدی است که با تعاملات یکدیگر و با عوامل و شرایط محیط طبیعی شکل یافته است . این مجموعه حاصل کنش و واکنش عناصر متعدد و بی شماری است که شکل گیری و تغییر و تحول هر عنصر شهری وابسته به عوامل و عناصر متعدد دیگر است در نتیجه نمی توان هر عنصر و مساله شهر را بدون شناخت و مطالعه سایر عناصر شهری بررسی و ساماندهی کرد .
امروزه رشد فزاینده جمعیت شهر ها و تغییر و تحولات سریع اجتماعی و اقتصادی آن ها شکل تازه ای از شهر و شهر نشینی را به وجود آورده است . این شکل شهر نشینی با آنچه که در قبل از سالهای 1300 در شهرها دیده می شد تفاوت بسیار زیادی دارد از این رو امروزه در بررسی جغرافیای شهری ، سیاستهای حاکم بر شهرها ، تحلیل تصمیمات حکومتی در مورد خلق فضاهای فیزیکی و اجتماعی و فرهنگی ، کیفیت دسترسی مردم به نیاز های اساسی و چگونگی توزیع فضایی مراکز خدمات شهری ، عدالت اجتماعی در شهر و نیز توسعه پایدار شهری از مهم ترین مسائل مورد توجه محققان است .

تحقیق حاضر در 7 فصل به شرح زیر تدوین شده است :
فصل اول شامل طرح تحقیق می باشد در این فصل با طرح مسئله و تبیین آن و همچنین اهداف و ضرورت و اهمیت آن ، فرضیه های تحقیق مشخص شده است . در فصل دوم ویژگیهای طبیعی ،اجتماعی و اقتصادی شهر بهاباد اشاره شده است . فصل سوم عوامل موثر در پیدایش و گسترش شهر بهاباد مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است .فصل چهارم بررسی سهم کاربری های شهری در فرایند گسترش شهر ( در سال 1375 تا 1385 ) پرداخته شده است . فصل پنجم نتایج رشد فیزیکی شهر و نتایج مثبت و منفی آن اشاره شده است و فصل ششم نتیجه گیری و آزمون فرضیات و راهکارها آمده است و در فصل هفتم منابع و ماخذ آمده است.

ارائه پیشنهادات لازم
1. یکی از راهکارها جهت جلوگیری از گسترش طولی شهر و کنترل بیشتر بر نحوه توسعه فیزیکی شهر با اعمال سیاستهای همچون حمایت از انبوه سازان و اجرای طرح های آماده سازی زمین است .
2. استفاده ار زمین هاب بایر داخل شهر و احیا و زنده سازی بافت قدیم جهت توسعه آتی شهر توصیه می شود
3. توجه به هسته اولیه ی این شهر و نگهداری آن
4. توجه به توان های محیط طبیعی و جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست و بحران های زیست محیطی در تمام بخش های شهر
5. انتقال کاربری های ناسازگار و غیر مجاز به خارج از محدوده شهر
6. حمایت همه جانبه مردم و سایر مدیران این شهر از شهرداری شهر به عنوان رکن اصلی و اساسی در تصمیم گیری در شهر
7. با توجه به جوان بودن جمعیت این شهر ایجاد اشتغال و مکان های تفریحی و ورزشی لازم و ضروری است
8. در زمینه اشتغال جوانان ایجاد کارگاههای عرقیجات گیاهی و استفاده از 200 گونه گیاهان داروئی و صنعتی توصیه می شود
9. سرمایه گذاری در بخش صنعت توریسم و جاذبه های گردشگری در بخش به افزایش در امد کمک خواهد کرد
10. در زمینه مرکز تفریحی جهت گذراندن اوقات فراغت شهروندان ،به دلیل داشتن پوشش گیاهی خوب و محل زیست حیوانات و پرندگان ایجاد یک طبیعت یا پارک تفریحی حیات وحش پیشنهاد می گردد
11. با توجه به بررسی جمعیتی در دو دهه(75_1385 ) نرخ خ رشد در این منطقه رو به افزایش است بنابراین برنامه ریزی صحیح در مورد جلوگیری از مهاجرت و بیکاری ضروری به نظر می رسد.
12. در برنامه های توسعه باید توجه داشت که کشاورزان از دریافت خدمات فنی و بازرگانی برخوردار شوند و در زمینه بازار رسانی ، فروش ، از شرایط قابل قبولی برخوردار شوند.
13. با تقویت محور ارتباطی دو استان یزد – خراسان ،یزد – کرمان می تواند تاثیر مهمی جهت رشد و توسعه پایدار اقتصادی ناحیه ای داشته باشد .
14. در زمینه توسعه خدمات تجهیز مناسب شبکه رفت و آمدی روستاهای منطقه و توزیع بهینه و متوازن خدمات در روستاهای منطقه پیشنهاد می شود .

منابع و مآخذ :

1. مطالعات طرح ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی بخش بهاباد ،(شهریور 1384 )، گزارش اول ، بررسی های محیطی ، مهندسین مشاور بوم آرای میهن .

2- .مطالعات طرح ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی بخش بهاباد ،(شهریور 1384)، گزارش دوم ، بررسی های اجتماعی و فرهنگی، مهندسین مشاور بوم آرای میهن .

3. مطالعات طرح ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی بخش بهاباد ،(شهریور 1384)، گزارش سوم ، بررسی های اقتصادی ، مهندسین مشاور بوم آرای میهن .

4. دکتر مستوفی الممالک ، رضا ، جزوه درسی جغرافیای شهری ، دانشگاه یزد .

5. علی اکبری ، اسماعیل (1378 )،روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران ،انتشارات پیام نور ، تهران .

6. مشهد یزاده دهاقانی ، ناصر ،(1385 )، تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران ،چاپ ششم ، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ،
7. فنی ، زهره ، (1383) ، شهر های کوچک ، انتشارات شهرداریها و دهیاریهای کشور.
8. هاتفی اردکانی ، محمد رضا ،(بهمن 1384 )بررسی روند تکوین و توسعه فیزیکی شهر اردکان ، دانشگاه یزد ، مقطع کارشناسی ارشد ، یزد .
9. دکتر شماعی ، علی ،(زمستان 82 )، توسعه ناموزون فضایی- کالبدی شهر یزد و اثرات ان بر ساخت اکولوژی شهر ، پژوهشهای جغرافیایی ، شماره 46.
10. مجتهد زاده ، غلامحسین ،(1383)، برنامه ریزی شهری در ایران ، انتشارات پیام نور .
11. دکتر سرائی ،محمد حسین ،جزوه درسی توسعه فیزیکی شهرها و شهر های جدید ، دانشگاه یزد
12. سازمان برنامه و بودجه استان یزد ، برنامه توسعه شهرستان بافق ،اسفند 1377 .
13. مهدوی ، مسعود ، (1377 )، مقدمه ای بر جغرافیای روستایی ای2ران ، انتشارات سمت .
14. شهرداری بهاباد ،طرح هادی بهاباد ،سال 1381
15. صرافی ،مظفر ، (خرداد 1364) ، سیری در مباحث توسعه فضایی با نگاهی ویژه بر طرح امایش سرزمین ، دفتر برنامه ریزی منطقه ای .
16. زیاری ،کرامت الله ،(1381)، برنامه ریزی کاربری اراضی شهر ، انت2شارات دانشگاه یزد .
17. رضویان ،محمد تقی ،(1381)، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ، نشر منشی .
18. شهرداری یزد ،(بهار 1387)،ویژه نامه از بلدیه تا شهرداریدر یزد ، چاپ اول .
19. سعیدنیا ، احمد ،(1383)، کتاب سبز “راهنمای شهرداریها “طراحی شهری در ایران ، انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ،چاپ پنجم .
20. رضوی بهابادی،سید علی ،(1382)،فرهنگ مردم بهاباد “واژنامه گویش بهاباد و تاریخ بهاباد.
21. دکتر حسین زاده دلیر ، کریم ،(1385 )،برنامه ریزی ناحیه ای ، انت2شارات سمت .
22. سمینار توسعه و ارتقای مدیریت شهری ،(اردیبهشت 1387)،سخنران “سید علی اکبر میر وکیلی “،شهردار یزد .
23. سازمان مدیریت و برنامه ریزی شهر یزد ،سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان یزد ،سال 1375
24. سازمان مدیریت و برنامه ریزی شهر یزد ،سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان یزد ،سال 1385.

25. سایت www.powerpointpun.ac.ir
26. سایت www.irandoc.ac.ir
27. سایت دفتر فنی شهر بهابادwww.smisagh.com

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...