سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه بررسی ارابه فرود هواپیما و اجزاء آن، مهندسي مکانیک

عنوان:  پایان نامه بررسی ارابه فرود هواپیما و اجزاء آن، مهندسي مکانیک

رشته:  پروژه پایانی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 43

 

چکیده:
اراﺑﻪ ﻓﺮود ﺳﺎزه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻗﻒ ﻳﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺮ روي زﻣﻴﻦ ﺑﺮ آن ﺗﻜﻴﻪ دارد. اراﺑﻪ ﻓﺮود ﻣﻌﻤﻮﻻً داراي ﭼﺮخ اﺳﺖ. اراﺑﻪ ﻓﺮود داراي ﺷﺶ ﻧﻮع اﺳﺖ: ﻳﻚ ﭼﺮخ اﺻﻠﻲ و ﺳﻪ ﭼﺮخ ﻛﻮﭼﻚ، ﭼﺮخ دﻣﻲ، ﭼﻬﺎر ﭼﺮﺧﻪ، دو ﭼﺮخ اﺻﻠﻲ و دو ﭼﺮخ ﻛﻮﭼﻚ، ﺳﻪ ﭼﺮﺧﻪ (ﺑﺎ ﭼﺮخ دﻣﺎﻏﻪ اي)، ﭼﻨﺪ ﭼﺮﺧﻪ که بطور مختصر توضیح داده شده و کاربردهایشان را ذکر کردیم.
در این پایان نامه اﺻﻮل ﻛﻠﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع اراﺑﻪ ﻓﺮود دو ﭼﺮﺧﻪ، ﭼﺮخ دﻣﺎﻏﻪ اي (ﺳﻪ ﭼﺮﺧﻪ) و ﭼﺮخ دﻣﻲ اراﺋﻪ شده و اﺻﻮل ﻛﻠﻲ ﻧﺤﻮه ﻗﺮار دادن ﭼﺮﺧﻬﺎ نیز در طرحهای مختلف با شکل نشان داده ایم. در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ زواﻳﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪ. اﻳﻦ زواﻳﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﺮاﺣﻲ اراﺑﻪ ﻓﺮود ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. همچنین قوانین حاکم برای ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﻔﺎع اراﺑﻪ ﻓﺮود در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻧﻮاع آنرا ذکر کرده ایم. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻫﺮ اراﺑﻪ ﻓﺮود داراي ﻳﻚ ﺷﺌﻲ ﮔﺮد ﻓﻠﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ روي آن ﻳﻚ ﺗﺎﻳﺮ ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ قرار دارد. در داﺧﻞ اﻳﻦ ﺷﺌﻲ ﻓﻠﺰي ﺗﺮﻣﺰ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ اﺻﻄﻜﺎك را در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﻣﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﻄﻌﻪ (ﺷﺌﻲ ﮔﺮد ﻓﻠﺰي، ﺗﺎﻳﺮ و ﺗﺮﻣﺰ) ﻫﻢ ﭼﺮخ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ، ﻣﺤﺎﺳﺒات اﺑﻌﺎد ﭼﺮخ و ﻧﻴﺮوي وارد ﺑﺮ آن هم انجام شده است. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺮﻣﺰ ﻓﻘﻂ روي ﭼﺮﺧﻬﺎي اﺻﻠﻲ ﻗﺮار داده ﺷﺪه و ﭼﺮخ ﻓﺮﻋﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ اﺳﺖ.
ﻳﻜﻲ از ﻣﺎﻣﻮرﻳﺘﻬﺎي اراﺑﻪ ﻓﺮود، ﺟﺬب ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺪ و ﻧﻴﺰ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎرﮔﻴﺮي و ﺣﺮﻛﺖ در ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺖ را ﻧﺮم ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﻳﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻧﻮاع ﻣﺸﻬﻮر ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺑﺪون ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮ، ﻓﻨﺮ ﺳﺨﺖ، ﻻﺳﺘﻴﻚ و ﻟﻮﻻ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﻟﻮﻟﻪ اي، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﻟﻮﻻﻳﻲ. در این بخش علاوه بر توضیح موارد بالا محاسبات خاصی شامل : ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻃﻮل رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﻄﺮ ﺳﻴﻠﻨﺪر روﻏﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻃﻮل ﻓﻨﺮ ﺗﺨﺖ ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮ نیز انجام شده است.
ﺑﺮاي ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎي روي ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻠﺒﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻣﻘﺪاري ﻧﻴﺮو ﭼﺮخ ﺟﻠﻮ ﻳﺎ ﭼﺮخ ﻋﻘﺐ را ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﺪ .اﻳﻦ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺎﻳﺪاري اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻳﺎ اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﻟﺮزش ﻳﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﭼﺮخ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد. در بخش 2-11 راه حلی برای این مشکل ارائه شده است.

فهرست مطالب
عنوان
مقدمه 1
فصل اول: ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻠﻲ آن
1-1- ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ
1-2- ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ
فصل دوم: ﺑﺮرﺳﻲ اراﺑﻪ ﻓﺮود ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ و ﺗﺸﺮﻳﺢ اﺟﺰاء آن
2-1- آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اراﺑﻪ ﻓﺮود
2-2- ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻧﻮاع اراﺑﻪ ﻓﺮود
2-3- اراﺑﻪ ﻓﺮود ﺛﺎﺑﺖ ﻳﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪه
2-4- اﺻﻮل ﻛﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻧﻮاع اراﺑﻪ ﻓﺮود
2-5- ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارﺗﻔﺎع اراﺑﻪ ﻓﺮود
2-6 – ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺑﻌﺎد ﭼﺮخ و ﻧﻴﺮوي وارد ﺑﺮ آن
2-7- ترمز چرخها
2-8- ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮ
2-8-1- اﻧﻮاع ﻣﻬﻢ ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮ :
2-8-1-1- ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮ ﻓﻨﺮ ﺳﺨﺖ :
2-8-1-2- ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮ اﻫﺮﻣﻲ ﻳﺎ ﻻﺳﺘﻴﻚ و ﻟﻮﻻ :
2-8-1-3- ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ :
2-8 -2- ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻃﻮل رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮ :
2-9- ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﻄﺮ ﺳﻴﻠﻨﺪر روﻏﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮ
2-10- ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻃﻮل ﻓﻨﺮ ﺗﺨﺖ ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮ
2-11- ﭼﺮﺧﺶ ﭼﺮخ
2-12- ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﻃﺮاﺣﻲ اراﺑﻪ ﻓﺮود
منابع

فهرست اشکال
عنوان
ﺷﻜﻞ2-1: اﻧﻮاع اراﺑﻪ ﻓﺮود
شکل 2-2: محل های مختلف جمع شدن ارابه فرود در هواپیما
ﺷﻜﻞ 2-3:ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه اراﺑﻪ ﻓﺮود
ﺷﻜﻞ 2-4: اراﺑﻪ ﻓﺮود دو ﭼﺮﺧﻪ
ﺷﻜﻞ 2-5: اراﺑﻪ ﻓﺮود ﭼﺮخ دﻣﻲ
ﺷﻜﻞ 2-6 : اراﺑﻪ ﻓﺮود ﭼﺮخ دﻣﻲ از زواﻳﺎي دﻳﮕﺮ
ﺷﻜﻞ 2-7: ﻫﻨﺪﺳﻪ اراﺑﻪ ﻓﺮود ﺳﻪ ﭼﺮﺧﻪ
ﺷﻜﻞ 2-8 : ارﺗﻔﺎع اراﺑﻪ ﻓﺮود ﺳﻪ ﭼﺮﺧﻪ
ﺷﻜﻞ 2-9: ارﺗﻔﺎع اراﺑﻪ ﻓﺮود ﭼﺮخ دﻣﻲ
ﺷﻜﻞ 2- 10: ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺛﻘﻞ ﺗﺎ ﭼﺮﺧﻬﺎ
ﺷﻜﻞ 2-11 اﺟﺰاء اﺻﻠﻲ اراﺑﻪ ﻓﺮود
ﺷﻜﻞ 2-12: ﻗﻄﺮ ﭼﺮخ ﺑﺮاي ﺗﺮﻣﺰ ﻛﺮدن
ﺷﻜﻞ 2- 13: اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮ
ﺷﻜﻞ 2- 14: ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮ ﻓﻨﺮ ﺳﺨﺖ
ﺷﻜﻞ 2-15 : ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮ اﻫﺮﻣﻲ
ﺷﻜﻞ 2- 16: ﻧﻮع ﺳﺎده ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮ روﻏﻨﻲ
ﺷﻜﻞ 2-17: ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮي در ﻓﻨﺮ ﺳﺨﺖ
ﺷﻜﻞ 2- 18: زاوﻳﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﭼﺮخ ﺟﻠﻮ
ﺷﻜﻞ 2-19: ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ Antonov An-3 ﺑﺎ اراﺑﻪ ﻓﺮود ﭼﺮخ دﻣﻲ
ﺷﻜﻞ 2-20 : ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎي DHC -6 Twin otter series 300 ﺑﺎ اراﺑﻪ ﻓﺮود ﭼﺮخ دﻣﺎﻏﻪ اي

مقدمه

ارابه فرود يكي از قسمت هاي مهم هر نوع هواپيما مي باشد كه كار جذب انرژي ناشي از فرود هواپيما را بر عهده دارد. در مراحل طراحي يك هواپيما، طراحي ارابه فرود معمولاً پس از طراحي بدنه و بال هواپيما انجام ميشود. در واقع طراحي ارابه فرود به طراحي بدنه و چيدمان اجزاء هواپيما و محل مركز ثقل هواپيما وابسته است. چرخ‌ها در قسمت‌های دو بال، بدنه و دماغه هواپیما قرار دارند. در بیشتر هواپیماها ارابه فرود پس از برخاستن هواپیما جمع می‌شود تا از نیروی پساربکاهد. برخی از انواع فرودافزارها عبارتند از: فرودافزار ثابت فنری، فرودافزار ثابت تلسکوپی، فرودافزار ثابت اهرمی، فرودافزار جمع‌شونده تلسکوپی، و فرودافزار جمع‌شونده اهرمی. در هر هواپيمايي مكانيزم سيستمي كه بايد در حالتهاي نشستن و برخاستن و هدايت هواپيما بر روي زمين بكار گرفته شود از اهميت خاصي برخوردار است و اصل طراحي اين سيستم كه ارابه فرود ناميده ميشود و بر اساس انواع بارهاي موجود بر روي آنها مي باشد.

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

 

 

 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...