no-img
شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه

بررسی ارابه فرود هواپیما و اجزاء آن، پایان نامه مهندسي مکانیک | شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه


شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه بررسی ارابه فرود هواپیما و اجزاء آن، مهندسی مکانیک
امتیاز 5.00 ( 1 رای )
doc
آگوست 27, 2015
۳۰,۰۰۰ تومان
16 فروش
۳۰,۰۰۰ تومان – خرید

پایان نامه بررسی ارابه فرود هواپیما و اجزاء آن، مهندسی مکانیک


عنوان:  پایان نامه بررسی ارابه فرود هواپیما و اجزاء آن، مهندسی مکانیک

رشته:  پروژه پایانی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: ۴۳

 

چکیده:
اراﺑﻪ ﻓﺮود ﺳﺎزه ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻗﻒ ﻳﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺮ روی زﻣﻴﻦ ﺑﺮ آن ﺗﻜﻴﻪ دارد. اراﺑﻪ ﻓﺮود ﻣﻌﻤﻮﻻً دارای ﭼﺮخ اﺳﺖ. اراﺑﻪ ﻓﺮود دارای ﺷﺶ ﻧﻮع اﺳﺖ: ﻳﻚ ﭼﺮخ اﺻﻠﻲ و ﺳﻪ ﭼﺮخ ﻛﻮﭼﻚ، ﭼﺮخ دﻣﻲ، ﭼﻬﺎر ﭼﺮﺧﻪ، دو ﭼﺮخ اﺻﻠﻲ و دو ﭼﺮخ ﻛﻮﭼﻚ، ﺳﻪ ﭼﺮﺧﻪ (ﺑﺎ ﭼﺮخ دﻣﺎﻏﻪ ای)، ﭼﻨﺪ ﭼﺮﺧﻪ که بطور مختصر توضیح داده شده و کاربردهایشان را ذکر کردیم.
در این پایان نامه اﺻﻮل ﻛﻠﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع اراﺑﻪ ﻓﺮود دو ﭼﺮﺧﻪ، ﭼﺮخ دﻣﺎﻏﻪ ای (ﺳﻪ ﭼﺮﺧﻪ) و ﭼﺮخ دﻣﻲ اراﺋﻪ شده و اﺻﻮل ﻛﻠﻲ ﻧﺤﻮه ﻗﺮار دادن ﭼﺮﺧﻬﺎ نیز در طرحهای مختلف با شکل نشان داده ایم. در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ زواﻳﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪ. اﻳﻦ زواﻳﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﺮاﺣﻲ اراﺑﻪ ﻓﺮود ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. همچنین قوانین حاکم برای ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﻔﺎع اراﺑﻪ ﻓﺮود در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻧﻮاع آنرا ذکر کرده ایم. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻫﺮ اراﺑﻪ ﻓﺮود دارای ﻳﻚ ﺷﺌﻲ ﮔﺮد ﻓﻠﺰی اﺳﺖ ﻛﻪ روی آن ﻳﻚ ﺗﺎﻳﺮ ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ قرار دارد. در داﺧﻞ اﻳﻦ ﺷﺌﻲ ﻓﻠﺰی ﺗﺮﻣﺰ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ اﺻﻄﻜﺎک را در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﻣﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﻄﻌﻪ (ﺷﺌﻲ ﮔﺮد ﻓﻠﺰی، ﺗﺎﻳﺮ و ﺗﺮﻣﺰ) ﻫﻢ ﭼﺮخ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ، ﻣﺤﺎﺳﺒات اﺑﻌﺎد ﭼﺮخ و ﻧﻴﺮوی وارد ﺑﺮ آن هم انجام شده است. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺮﻣﺰ ﻓﻘﻂ روی ﭼﺮﺧﻬﺎی اﺻﻠﻲ ﻗﺮار داده ﺷﺪه و ﭼﺮخ ﻓﺮﻋﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ اﺳﺖ.
ﻳﻜﻲ از ﻣﺎﻣﻮرﻳﺘﻬﺎی اراﺑﻪ ﻓﺮود، ﺟﺬب ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺪ و ﻧﻴﺰ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎرﮔﻴﺮی و ﺣﺮﻛﺖ در ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺖ را ﻧﺮم ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﻳﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻧﻮاع ﻣﺸﻬﻮر ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺑﺪون ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮ، ﻓﻨﺮ ﺳﺨﺖ، ﻻﺳﺘﻴﻚ و ﻟﻮﻻ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﻟﻮﻟﻪ ای، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﻟﻮﻻﻳﻲ. در این بخش علاوه بر توضیح موارد بالا محاسبات خاصی شامل : ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻃﻮل رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﻄﺮ ﺳﻴﻠﻨﺪر روﻏﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻃﻮل ﻓﻨﺮ ﺗﺨﺖ ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮ نیز انجام شده است.
ﺑﺮای ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی روی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻠﺒﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻣﻘﺪاری ﻧﻴﺮو ﭼﺮخ ﺟﻠﻮ ﻳﺎ ﭼﺮخ ﻋﻘﺐ را ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﺪ .اﻳﻦ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺎﻳﺪاری اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻳﺎ اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﻟﺮزش ﻳﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﭼﺮخ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد. در بخش ۲-۱۱ راه حلی برای این مشکل ارائه شده است.

فهرست مطالب
عنوان
مقدمه ۱
فصل اول: ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻠﻲ آن
۱-۱- ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ
۱-۲- ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ
فصل دوم: ﺑﺮرﺳﻲ اراﺑﻪ ﻓﺮود ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ و ﺗﺸﺮﻳﺢ اﺟﺰاء آن
۲-۱- آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اراﺑﻪ ﻓﺮود
۲-۲- ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻧﻮاع اراﺑﻪ ﻓﺮود
۲-۳- اراﺑﻪ ﻓﺮود ﺛﺎﺑﺖ ﻳﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪه
۲-۴- اﺻﻮل ﻛﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻧﻮاع اراﺑﻪ ﻓﺮود
۲-۵- ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارﺗﻔﺎع اراﺑﻪ ﻓﺮود
۲-۶ – ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺑﻌﺎد ﭼﺮخ و ﻧﻴﺮوی وارد ﺑﺮ آن
۲-۷- ترمز چرخها
۲-۸- ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮ
۲-۸-۱- اﻧﻮاع ﻣﻬﻢ ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮ :
۲-۸-۱-۱- ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮ ﻓﻨﺮ ﺳﺨﺖ :
۲-۸-۱-۲- ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮ اﻫﺮﻣﻲ ﻳﺎ ﻻﺳﺘﻴﻚ و ﻟﻮﻻ :
۲-۸-۱-۳- ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ :
۲-۸ -۲- ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻃﻮل رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮ :
۲-۹- ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﻄﺮ ﺳﻴﻠﻨﺪر روﻏﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮ
۲-۱۰- ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻃﻮل ﻓﻨﺮ ﺗﺨﺖ ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮ
۲-۱۱- ﭼﺮﺧﺶ ﭼﺮخ
۲-۱۲- ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﻃﺮاﺣﻲ اراﺑﻪ ﻓﺮود
منابع

فهرست اشکال
عنوان
ﺷﻜﻞ۲-۱: اﻧﻮاع اراﺑﻪ ﻓﺮود
شکل ۲-۲: محل های مختلف جمع شدن ارابه فرود در هواپیما
ﺷﻜﻞ ۲-۳:ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه اراﺑﻪ ﻓﺮود
ﺷﻜﻞ ۲-۴: اراﺑﻪ ﻓﺮود دو ﭼﺮﺧﻪ
ﺷﻜﻞ ۲-۵: اراﺑﻪ ﻓﺮود ﭼﺮخ دﻣﻲ
ﺷﻜﻞ ۲-۶ : اراﺑﻪ ﻓﺮود ﭼﺮخ دﻣﻲ از زواﻳﺎی دﻳﮕﺮ
ﺷﻜﻞ ۲-۷: ﻫﻨﺪﺳﻪ اراﺑﻪ ﻓﺮود ﺳﻪ ﭼﺮﺧﻪ
ﺷﻜﻞ ۲-۸ : ارﺗﻔﺎع اراﺑﻪ ﻓﺮود ﺳﻪ ﭼﺮﺧﻪ
ﺷﻜﻞ ۲-۹: ارﺗﻔﺎع اراﺑﻪ ﻓﺮود ﭼﺮخ دﻣﻲ
ﺷﻜﻞ ۲- ۱۰: ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺛﻘﻞ ﺗﺎ ﭼﺮﺧﻬﺎ
ﺷﻜﻞ ۲-۱۱ اﺟﺰاء اﺻﻠﻲ اراﺑﻪ ﻓﺮود
ﺷﻜﻞ ۲-۱۲: ﻗﻄﺮ ﭼﺮخ ﺑﺮای ﺗﺮﻣﺰ ﻛﺮدن
ﺷﻜﻞ ۲- ۱۳: اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮ
ﺷﻜﻞ ۲- ۱۴: ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮ ﻓﻨﺮ ﺳﺨﺖ
ﺷﻜﻞ ۲-۱۵ : ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮ اﻫﺮﻣﻲ
ﺷﻜﻞ ۲- ۱۶: ﻧﻮع ﺳﺎده ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮ روﻏﻨﻲ
ﺷﻜﻞ ۲-۱۷: ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮی در ﻓﻨﺮ ﺳﺨﺖ
ﺷﻜﻞ ۲- ۱۸: زاوﻳﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﭼﺮخ ﺟﻠﻮ
ﺷﻜﻞ ۲-۱۹: ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ Antonov An-3 ﺑﺎ اراﺑﻪ ﻓﺮود ﭼﺮخ دﻣﻲ
ﺷﻜﻞ ۲-۲۰ : ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎی DHC -6 Twin otter series 300 ﺑﺎ اراﺑﻪ ﻓﺮود ﭼﺮخ دﻣﺎﻏﻪ ای

مقدمه

ارابه فرود یکی از قسمت های مهم هر نوع هواپیما می باشد که کار جذب انرژی ناشی از فرود هواپیما را بر عهده دارد. در مراحل طراحی یک هواپیما، طراحی ارابه فرود معمولاً پس از طراحی بدنه و بال هواپیما انجام میشود. در واقع طراحی ارابه فرود به طراحی بدنه و چیدمان اجزاء هواپیما و محل مرکز ثقل هواپیما وابسته است. چرخ‌ها در قسمت‌های دو بال، بدنه و دماغه هواپیما قرار دارند. در بیشتر هواپیماها ارابه فرود پس از برخاستن هواپیما جمع می‌شود تا از نیروی پساربکاهد. برخی از انواع فرودافزارها عبارتند از: فرودافزار ثابت فنری، فرودافزار ثابت تلسکوپی، فرودافزار ثابت اهرمی، فرودافزار جمع‌شونده تلسکوپی، و فرودافزار جمع‌شونده اهرمی. در هر هواپیمایی مکانیزم سیستمی که باید در حالتهای نشستن و برخاستن و هدایت هواپیما بر روی زمین بکار گرفته شود از اهمیت خاصی برخوردار است و اصل طراحی این سیستم که ارابه فرود نامیده میشود و بر اساس انواع بارهای موجود بر روی آنها می باشد.

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

 

 

 

 ads

درباره نویسنده

admin 785 نوشته در شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Secured By miniOrange