سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه بررسي چگونگي مديريت و تاثير آن بر عملكرد كاركنان، مدیریت

عنوان: پایان نامه بررسي چگونگي مديريت و تاثير آن بر عملكرد كاركنان، مدیریت

رشته:  مدیریت آموزشی

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 130

 

مقدمه:

مولفه هاي جز دستمزد وجود دارند كه نيروي كار برتر را حفظ مي كند عاملي ديگري جزء بهاي نازل كالا نيز وجود دارند كه مشتريان خود را حفظ مي نمايند همچنين در توسعه و اقتصاد كشور به جزء ثروت و منابع موجود در آن عوامل وجود دارند كه پيشرفت را تضمين مي كند. چه بسا كشورهايي كه با در دست داشتن معادن، منابع مختلف از جمله كشور هاي با درآمد كم و اقتصاد ضعيف تك محصولي به شمار مي روند و كشورهاي كه با فقر منابع طبيعي داراي اقتصادي كار آمد و تاثير گذار مي باشند و البته فاكتور اصلي و مهم ديگري به نام مديريت نيز به كمك مي آيد.
مديريتي، يك مديريت صحيح محسوب مي شود كه يك مديريت موثر مي باشد. مديريت موثر جزء منابع اصلي توسعه ملتها شده است و مهمترين منابع لازم براي توسعه ملتها است. اعمال مديريت توسط مدير در موفقيعت يك سازمان نقش بسزايي دارد هر چه سازمان پيچيده تر باشد نقش مديريت دشوار تر خواهد شد. مديريت يعني تصميم گيري در زمان مناسب با افراد مناسب در جاي كه فعاليت در آن جريان دارد.
مديران موثر، رهبران موثري هستند كه با اعمال مديريت اصلي و كار آمد خود مي تواند نقش به سزايي در جامعه از طريق مشاركت در صنايع و ارائه خدمت مطلوب ايفاء نمايند و مديران موثر و موفق مديرانی هستند كه ملبس به جامعه علم و تجربه باشند ديگر زمان آن كه مدير در يك برج بلند و لوكس بنشيند و از راه دور كنترل و دستور دهد سپري گرديده است حال زمان آن فرا رسيده است.
كه مردان و زنان سخت كوش و مستعد و اثر بخش با ايجاد انگيزه و تقويت حس همكاري و جلب مشاركت و روابط هم سطح زمام امور را در دست گرفته و مديريت سازمانهاي وسيع و گسترده پيچيده كنوني را به عهده گيرند چرا كه بدو مشاركت همگاني و بكار گيري كليه عوامل و امكانات راه رسيدن به موفقعيت بس دشوار و خطير است.

فرضيه هاي تحقيق:
1- رابط معنا داري بين مشاركت کارکنان و افزايش عملكرد آنها وجود دارد.
2- رابطه معنا داري بين به كارگيري آموزش در سازمان و افزايش كارآيی كاركنان وجود د ارد.
3- رابطه معنا داري بين به كار گيري پرداخت حقوق و مزايا متناسب با عملكرد كاركنان سازمان وجود دارد.
4- رابطه معنا داري بين بكار گيري رهبري و افزايش كارآیی عملكرد كاركنان وجود دارد.
5- رابطه معنا داري بين انگيزش و افزايش عملكرد كارمندان وجود دارد.
هدف تحقيق:
تعهد سازماني عامل بسيار مهمي براي درك و فهم رفتار سازماني و پيش بيني كننده خوبي براي تمايل به باقي ماندن در شغل مي باشد تعهد و پايبندي مانند رضايت شغلي، دو نگرش كلي نزديك به هم و در ارتباط با هم مي باشند كه به رفتارهاي مهمي در سازمان مي انجامد بسياري از اين رفتارها در جهت افزايش بهبود سازماني بوده و باعث پيشرفت و ترقي سازمان مي شوند. نظم در كار، مشاركت در امور مختلف سازمان، پذيرش مسئوليت، عدم ترك كار و عدم غيبت از جمله عوامل و پيامدهاي مثبت تعهد بالا مي باشد كه اين پيامدها در جهت بهبود و پيشرفت سازمان نقش اساسي دارند. چرا كه كارمنداني كه رفتارهاي فوق را بروز دهند مدت زمان طولاني در سازمان مي مانند و همچنين تلاش بيشتري را در راه موفقيت سازمان
مي نمايد. همچنين تعهد سازماني علاوه بر اثرات بالقوه و جدي كه بر عملكرد سازمان دارد مي تواند پيشگويي كننده مهمي براي اثر بخشي و كارايي سازمان باشد. لذا ناديده گرفتن آن براي سازمان زيانبار بوده و هزينه هاي زيادي را نيز به دنبال خواهد داشت.
ضرورت تحقيق
امروزه ايران از لحظ زماني در موقعيتي قرار دارد كه تمايل و تلاش خود را به سوي صنعتي شدن معطوف كرده است اما وجود ابرقدرت هاي مخالف و تحريم هاي آنها از يك طرف و ضعف مديريتي كه امروزه در كشور وجود دارد از طرف ديگر مانع پيشرفت كشور شده است.

منابع و مأخذ:
1- ميرابي، وحيدرضا، مديريت. (مباني و استراتژي)، انتشارات شهر آشوب، 1380
2- زارعي متين، حسن، مديريت منابع انساني، انتشارات دفتر تبليغات حوزه قم، 1379
3- رمضاني، جلال، مديريت مشاركتي با تأكيد بر نظام پيشنهادها، پيام مؤلف، 1384
4- مير سپاسي، ناصر، مديريت استراتژي و روابط كار، انتشارات مير، 1381
5- خليلي، ناصر، روش تحقيق و كاربرد آن در مديريت، 1378
6- رمضاني، بهرام، مهارت هاي مديريت برتر روش هاي ايجاد انگيزش در ديگران، نشر دايره، 1377
7- عباس زادگان، سيد محمد، اصول و مفاهيم، اساسي مديريت، انتشارات صدا و سيماي جمهوري اسلامي، 1382
ديگر منابع:
عباس پور، عباس، مديريت منابع انساني پيشرفته، همت، 1382
رهنور، فرج اله، مديريت مشاركتي تئوري و عمل، پيام مؤلف، 1384
راهبردهاي مديريت1381

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...