سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه بررسي و روند تكوين و توسعه فيزيكي شهر سميرم، شهرشناسی

عنوان:  پایان نامه بررسي و روند تكوين و توسعه فيزيكي شهر سميرم، شهرسازی

رشته:شهرشناسی

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 122

چكيده
در اين تحقيق به بررسي روند تكوين و توسعه فيزيكي شهر سميرم پرداخته شده است. نوع پژوهش توصيفي – تحليلي است كه جهت رسيدن به اين امر متغيرهايي نظير عوامل اقتصادي ( كشاورزي ، صنعت خدمات)، راههاي ارتباطي، جمعيت، منابع آب، نقش دولت و مديريت شهري عامل دفاع مورد بررسي قرار گرفت. نتيجه اي كه از اين تحقيق گرفه شد نشان داد كه عامل آب و دفاع نقش بسيار مهمي در پيدايش اين شهر داشته و راههاي ارتباطي شمال به جنوب در مراحل توسعه و رشد شهر تا حدودي نقش داشته است. در بخش عوامل اقتصادي در زمينه هاي كشاورزي و خدمات از دهه 1345 به بعد باعث افزايش اشتغال در اين موارد گرديده است و كشاورزي به صورت تك محصولي بود و صنعت در اين منطقه رونق نداشت در زمينه مديريت شهري شهرداري بيشترين نقش را در توسعه شهري داشته است. با توجه به مراحل توسعه شهري و محدوديت فضايي در قسمت جنوب، قوميت گرايي، كمبود زمين در سطح شهر باعث تخريب باغات در اين منطقه شده است. كليد واژه ها : سميرم، توسعه فيزيكي، اقتصاد، توسعه فضايي

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده
مقدمه 1
فصل اول ( طرح تحقيق)
1-1- بيان مسأله 5
1-2- تعاريف عملياتي 7
1-3- فرضيه ها 8
1-4- روش تحقيق 9
1-5- پيشينه تحقيق 9
1-6- اهداف تحقيق 12
1-7- اهميت و ضرورت تحقيق 12
1-8- امكانات و محدوديت هاي تحقيق 14
فصل دوم ( ويژگي هاي عمومي شهر سميرم)
2-1- بررسي موقعيت طبيعي، اجتماعي و اقتصادي شهر سميرم 16
2-1-1- موقعيت و ويژگيهاي طبيعي سميرم 16
2-1-2- توپوگرافي 18
2-1-3- زمين شناسي شهرستان سميرم 20
2-1-4- معادن 22
2-1-5- پوشش گياهي 22
2-1-6- ويژگي هاي اقليمي 23
2-1-6-1- بارندگي 23
2-1-6-2- دما و رطوبت 24
2-1-6-3- باد 24
2-1-6-4- يخبندان 25
2-1-6-5- وضعيت تابش و ابرناكي 25
2-1-7- منابع آب 25
2-1-7-1- آبهاي سطحي 25
2-1-7-2- آبهاي زيرزميني 27
2-2- ويژگي هاي اقتصادي شهرستان سميرم 28
2-3-1- كشاورزي 29
2-3-2- زراعت 29
2-3-3- باغباني 29
2-3-4- صنعت 30
2-3-5- خدمات 31
جمع بندي فصل دوم 31
فصل سوم ( عوامل مؤثر در پيدايش و توسعه فيزيكي شهر سميرم)
3-1- علل شكل گيري و توسعه شهر سميرم 34
3-2- جهات توسعه و گسترش فيزيكي شهرسميرم 36
3-3- اولين محله سميرم 37
3-4- عوامل مؤثر در رشد و توسعه فيزيكي شهر سميرم 38
3-4-1- عوامل طبيعي 41
3-4-1-1- منابع آب 42
3-4-1-2- خاك 45
3-4-2- نقش عوامل انساني در توسعه فيزيكي شهر سميرم 45
3-4-2-1- جمعيت
3-4-2-2- شبكه هاي ارتباطي و اثرات آن بر توسعه فيزيكي شهر 45
3-4-2-3- شبكه هاي ارتباطي درون شهري 50
3-5- عوامل اقتصادي 54
3-5-1- سيماي اقتصادي و حوزه نفوذ شهر سميرم 55
3-6- سياست هاي دولت و مديريت شهري 57
3-6-1- مهمترين اقدامات شهري 62
3-7- عامل مذهب 63
3-7-1- مساجد 63
3-7-2- حسينه ها 64
3-7-3- امام زاده ها 66
3-8- عوامل فرهنگي 66
3-9- عوامل اجتماعي 67
3-10- عامل امنيت 68
3-11- عامل مالكيت 68
3-12- كاربري اراضي شهر 68
3-13- توسعه فيزيكي شهر در رشد نظامند (ارگانيك) 69
3-14- امكانات توسعه شهري 70
3-15- موانع عمده در توسعه و عمران شهر 70
3-16- مسائل و مشكلات زيست محيطي شهر 70
جمع بندي فصل سوم 71
فصل چهارم ( بررسي سهم كاربري هاي شهري در فرايند گسترش شهر سال (85-1375)
4-1- بررسي سهم كاربري هاي شهري در فرايند گسترش شهرستان (85-1375) 73
4-1-1- مسكوني 75
4-1-2- تجاري 75
4-1-3- معابر 76
جمع بندي فصل چهارم 81
فصل پنجم ( نتايج رشد فيزيك شهر)
5-1- نتايج رشد فيزيكي شهر 83
5-1-1- نتايج منفي 84
5-1-2- راهكارهاي مقابله بارشد شهر 91
جمع بندي فصل پنجم 92

فصل ششم ( آزمون فرضيات، نتيجه گيري، پيشنهادات
آزمون فرضيه اول 93
آزمون فرضيه دوم 94
آزمون فرضيه سوم 96
آزمون فرضيه چهارم 98
نتيجه گيري 99
ارائه پيشنهادات 101
منابع و مأخذ 103

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1- مشخصات سدهاي در دست مطالعه يا در حال تكميل شهرستان سميرم 27
جدول 3-1- پيش بيني جمعيت شهر سميرم ( سال پايه 85 و افق طرح 1400) 47
جدول 3-2- خيابان هاي اصلي موجود در شهر سميرم 53
جدول 4-1- كاربري اراضي موجود در شهر در سال 1375 77
جدول 4-2- كاربري اراضي موجود در شهر 1385 77
جدول4-3- كاربري اراضي پيش بيني در افق سال 1395 78
جدول 5-3- ميزان تخريب باغات (1385-1375) 89

فهرست نقشه ها، اشكال، نمودارها
عنوان صفحه
نقشه(2-1) موقعيت شهرستان سميرم 17
نقشه(2-2) وضعيت توپوگرافي شهرستان سميرم 19
نقشه(2-3) نقشه زمين شناسي شهرستان سميرم 21
نمودار(3-1)ميزان آب مصرفي در هر بخش 43
تصوير(3-1) نمايي از عزاداري حسيني در شهر سميرم 65
تصوير(3-2)نمايي از مسجد خانعلي شهر سميرم دوره ساسانيان 65
نقشه(4-1)كاربري اراضي موجود در شهر سميرم 1379 79
نقشه (4-2) كاربري اراضي در شهر سميرم سال 1385 80
نقشه (5-1) ميزان باغات در محدوده شهر سميرم سال 75 85
نقشه (5-2) ميزان باغات در محدوده شهر سميرم سال 1385 86
نقشه (5-3) ميزان تحريب باغات در محدوده شهر سميرم (1385-1375) 87

مقدمه
پس از انقلا ب كشاورزي، ايجاد شهرها است كه گوردون چايلد از آن به عنوان دومين انقلاب عظيم در فرهنگ انسان نام مي برد. در پيدايش و شكل گيري شهرها عوامل متعددي چون عوامل سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي با اتكا به شرايط مساعد محيط طبيعي نقش مؤثري داشته است.
در ميان مهمترين عوامل پيدايش شهرها، بايستي توسعه شبكه راهها را عادي ترين و مطمئناً قديمي ترين عمل دانست. در بررسي منشأ شهرها عامل توسعه مبادلات كالا و پيشرفتهاي تجاري، كه منجر به يك محل قابل استفاده و دائمي در يك موقعيت مطلوب مي گردد و عامل افراد بشري را كه كارشان موجب پيشرفت ارگانسيم شهري شده است بايستي از جمله مواردي دانست كه به ايجاد شهرها، كمك ارزنده اي نموده است. تبادلات كالا و وجود محلي براي چنين تبادلاتي كه مي توان بازارهاي شنبه بازارها، چهار شنبه بازارها و مانند آنها را نتيجة پيدايش آن دانست، در توسعه و ايجاد شهر نقش مؤثري داشته است.
به هر صورت توسعه شهري متأثر از فرآيندهاي طبيعي، اقتصادي، زيست محيطي، اجتماعي،‌ سياسي است كه در طول تاريخ، مراحل گوناگون را طي كرده است. شهرها در طول زمان، رشد مي يابند و آنچه كه امروزه به مشكلات شهري معروف است روز به روز بالاتر مي شود.
شهر يكي از تكامل يافته ترين پديده هاي جغرافيايي است كه عبارت از چشم اندازيهاي ساخته شده به دست انسان كه نتيجه آخرين دخالت ها و پيشرفته ترين عملكردهاي انسان در محيط زيست خود به شمار مي رود. در حقيقت شهر آخرين مظاهر پيشرفت فني، اقتصادي و فرهنگي را در محيط هاي مساعد طبيعي نشان مي دهد كه تراكم جمعيت، دوري از اقتصاد بسته كشاورزي، نقش يابي، ارتباط و شكل گيري اكولوژي شهري از ويژگي هاي اصلي آن محسوب مي شود.
همچنين شهر الگوي كاملي از زندگي اجتماعي است، اجتماعي كه از سينه جوامع روستايي قد كشيده است.
امروز رشد فزاينده جمعي شهرها و تغيير و تحولات سريع اجتماعي و اقتصادي آنها شكل تازه اي از شهر و شهرنشيني را به وجود آورده است. اين شكل شهر نشيني با آنچه كه در قبل از سالهاي 1300 در شهرها ديده مي شد تفاوت بسيار زيادي دارد. از اين رو امروز در بررسي هاي جغرافياي شهري، سياستهاي حاكم بر شهرها، تحليل تصميمات حكومتي در مورد خلق فضاهاي فيزيكي و اجتماعي و فرهنگي كيفيت دسترسي مردم شهرها به نيازهاي اساسي و چگونگي توزيع فضايي مراكز خدمات شهري، عدالت اجتماعي در شهر و نيز توسعه پايدار شهري از مهمترين مسائل مورد توجه محققان است
تحقيق حاضر در هفت فصل به شرح زير گرد آوري شده است:
فصل اول شامل طرح تحقيق مي باشد در اين فصل با طرح مسأله و تبيين آن و همچنين اهداف و ضرورت و اهميت آن فرضيه هاي تحقيق مشخص گرديده است. در فصل دوم به ويژگي هاي طبيعي، اجتماعي و اقتصادي اشاره اي شد و درفصل سوم عوامل موثر در پيدايش و توسعه شهر سميرم مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. در فصل چهارم به بررسي و ارزيابي شاخص هاي زمين شهري پرداخته شده در فصل پنجم به بررسي سهم كاربري هاي شهري در فرايند گسترش شهر ( سال 1375 تا 1385)، فصل ششم نتايج مثبت و منفي رشد فيزيكي شهر و در فصل هفتم به جمع بندي و نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات پرداخته شده است.

منابع و مأخذ
1- اداره كل مسكن و شهرسازي استان اصفهان، مهندسين مشاور سپاهان طرح آرا، طرح جامع شهر سميرم، 1375
2- اداره كل مسكن و شهرسازي استان اصفهان، مهندسين مشاور سپاهان طرح آرا، طرح تفضيلي شهر سيمرم، 1385
3- اعتماد، گيتي، شهر و شهر نشيني در ايران، انتشارات آگاه، 1379، ص 43
4- جهاد كشاورزي سميرم، واحد باغباني، 1386
5- رهنمائي، محمد تقي، مجموعه مباحث و روشهاي شهرسازي، جغرافيا، مركز تحقيقات شهرسازي و معماري و وزارت مسكن و شهرسازي 1369
6- رضواني، علي اصغر، روابط متقابل شهر و روستا با تأكيد بر ايران، انتشارات پيام نور، 1380
7- رضويان، محمد تقي، برنامه ريزي كاربري ارضاي شهري، نشر منشي، چاپ اول 1381
8- زياري، كرامت الله، اصول و روش هاي برنامه ريزي منطقه اي، انتشارات دانشگاه يزد 1378
9- زياري، كرامت الله، اصول و روش هاي برنامه ريزي كاربري اراضي شهر، انتشارات دانشگاه يزد 1381
10- زنجاني، حبيب الله، مجموعه مباحث و روشهاي شهر سازي ( جمعيت) وزارت مسكن و شهرسازي تهران 1370
11- سرايي، محمد حسين، توسعه فيزيكي شهر وشهرهاي جديد، جزوه درسي دانشگاه يزد.
12- سعيدنيا، احمد، كاربري اراضي شهري، انتشارات سازمان شهرداريها و دهيارهاي كشور 1383،
13- سعيدنيا، احمد، مديريت شهري، انتشارات سازمان شهرداريها و دهيارهاي كشور1383
14- سمينار توسعه و ارتقاء و مديريت شهري،‌سخنران (سيد علي اكبر ميروكيلي) شهردار يزد ارديبهشت 1387
15-شيعه، اسماعيل، مقدمه اي بر برنامه ريزي شهري، علم و صنعت ايران 1385
16- شماعي ،علي، اثرات توسع فيزيكي شهر يزد در بافت قديم ور اهكارهاي ساماندهي و احياي آن دانشگاه تهران 1380
17- شهرداي سميرم ، واحد فني، 1386
18- صرافي، مظفر سيري در مباحث توسعه فضايي با نگاهي ويژه بر طرح آمايش سرزمين، وزارت برنامه و بودجه 1364
19- عابديني دوركوش، سعيد، درآمدي بر اقتصاد شهري، مركز نشر دانشگاهي 1380
20- فريد، يدالله، جغرافيا و شهر شناسي، دانشگاه تبريز، 1384
21- مستوفي الممالك، رضا، شهر و شهرنشيني در بستر جغرافيايي ايران، مركز انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي، 1383
22- مهدوي، مسعود، مقدمه اي بر جغرافياي روستايي ايران، انتشارات سمت سال 1377
23- مشهدي زاده دهاقاني، ناصر، تحليلي بر ويژگي هاي برنامه ريزي شهري در ايران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت 1385
24- نظريان، اصغر، جغرافياي شهري ايران، انتشارات دانشگاه پيام نور 1374
25- وزارت نيرو، دفتر مطالعات شركت آب و منطقه اي سميرم، گزارشات سال 1386
26- ويژنامه از بلديه تا شهرداري يزد، كميته علمي تحقيقاتي ستاد بزرگداشت يكصدمين سالگر تأسيس شهرداريها استان يزد 1387
26- هاتفي اردكاني، محمدرضا، بررسي روند تكوين و توسعه فيزيكي شهر اردكان، پايان نامه ارشد 1384
27- هيراسكار، تكنيكهاي برنامه ريزي شهري، جزوه درسي دانشگاه يزد
28- سايت WWW, iran doc. Ac.ir
29- سايت WWW. Semirom. Com

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...