no-img
شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه

پایان نامه بررسي و روند تكوين و توسعه فيزيكي شهر سميرم، شهرسازی | شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه


شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه بررسی و روند تکوین و توسعه فیزیکی شهر سمیرم، شهرشناسی
doc
می 21, 2016
۳,۰۰۰ تومان
1 فروش
۳,۰۰۰ تومان – خرید

پایان نامه بررسی و روند تکوین و توسعه فیزیکی شهر سمیرم، شهرشناسی


عنوان:  پایان نامه بررسی و روند تکوین و توسعه فیزیکی شهر سمیرم، شهرسازی

رشته:شهرشناسی

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: ۱۲۲

چکیده
در این تحقیق به بررسی روند تکوین و توسعه فیزیکی شهر سمیرم پرداخته شده است. نوع پژوهش توصیفی – تحلیلی است که جهت رسیدن به این امر متغیرهایی نظیر عوامل اقتصادی ( کشاورزی ، صنعت خدمات)، راههای ارتباطی، جمعیت، منابع آب، نقش دولت و مدیریت شهری عامل دفاع مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه ای که از این تحقیق گرفه شد نشان داد که عامل آب و دفاع نقش بسیار مهمی در پیدایش این شهر داشته و راههای ارتباطی شمال به جنوب در مراحل توسعه و رشد شهر تا حدودی نقش داشته است. در بخش عوامل اقتصادی در زمینه های کشاورزی و خدمات از دهه ۱۳۴۵ به بعد باعث افزایش اشتغال در این موارد گردیده است و کشاورزی به صورت تک محصولی بود و صنعت در این منطقه رونق نداشت در زمینه مدیریت شهری شهرداری بیشترین نقش را در توسعه شهری داشته است. با توجه به مراحل توسعه شهری و محدودیت فضایی در قسمت جنوب، قومیت گرایی، کمبود زمین در سطح شهر باعث تخریب باغات در این منطقه شده است. کلید واژه ها : سمیرم، توسعه فیزیکی، اقتصاد، توسعه فضایی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه ۱
فصل اول ( طرح تحقیق)
۱-۱- بیان مسأله ۵
۱-۲- تعاریف عملیاتی ۷
۱-۳- فرضیه ها ۸
۱-۴- روش تحقیق ۹
۱-۵- پیشینه تحقیق ۹
۱-۶- اهداف تحقیق ۱۲
۱-۷- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۲
۱-۸- امکانات و محدودیت های تحقیق ۱۴
فصل دوم ( ویژگی های عمومی شهر سمیرم)
۲-۱- بررسی موقعیت طبیعی، اجتماعی و اقتصادی شهر سمیرم ۱۶
۲-۱-۱- موقعیت و ویژگیهای طبیعی سمیرم ۱۶
۲-۱-۲- توپوگرافی ۱۸
۲-۱-۳- زمین شناسی شهرستان سمیرم ۲۰
۲-۱-۴- معادن ۲۲
۲-۱-۵- پوشش گیاهی ۲۲
۲-۱-۶- ویژگی های اقلیمی ۲۳
۲-۱-۶-۱- بارندگی ۲۳
۲-۱-۶-۲- دما و رطوبت ۲۴
۲-۱-۶-۳- باد ۲۴
۲-۱-۶-۴- یخبندان ۲۵
۲-۱-۶-۵- وضعیت تابش و ابرناکی ۲۵
۲-۱-۷- منابع آب ۲۵
۲-۱-۷-۱- آبهای سطحی ۲۵
۲-۱-۷-۲- آبهای زیرزمینی ۲۷
۲-۲- ویژگی های اقتصادی شهرستان سمیرم ۲۸
۲-۳-۱- کشاورزی ۲۹
۲-۳-۲- زراعت ۲۹
۲-۳-۳- باغبانی ۲۹
۲-۳-۴- صنعت ۳۰
۲-۳-۵- خدمات ۳۱
جمع بندی فصل دوم ۳۱
فصل سوم ( عوامل مؤثر در پیدایش و توسعه فیزیکی شهر سمیرم)
۳-۱- علل شکل گیری و توسعه شهر سمیرم ۳۴
۳-۲- جهات توسعه و گسترش فیزیکی شهرسمیرم ۳۶
۳-۳- اولین محله سمیرم ۳۷
۳-۴- عوامل مؤثر در رشد و توسعه فیزیکی شهر سمیرم ۳۸
۳-۴-۱- عوامل طبیعی ۴۱
۳-۴-۱-۱- منابع آب ۴۲
۳-۴-۱-۲- خاک ۴۵
۳-۴-۲- نقش عوامل انسانی در توسعه فیزیکی شهر سمیرم ۴۵
۳-۴-۲-۱- جمعیت
۳-۴-۲-۲- شبکه های ارتباطی و اثرات آن بر توسعه فیزیکی شهر ۴۵
۳-۴-۲-۳- شبکه های ارتباطی درون شهری ۵۰
۳-۵- عوامل اقتصادی ۵۴
۳-۵-۱- سیمای اقتصادی و حوزه نفوذ شهر سمیرم ۵۵
۳-۶- سیاست های دولت و مدیریت شهری ۵۷
۳-۶-۱- مهمترین اقدامات شهری ۶۲
۳-۷- عامل مذهب ۶۳
۳-۷-۱- مساجد ۶۳
۳-۷-۲- حسینه ها ۶۴
۳-۷-۳- امام زاده ها ۶۶
۳-۸- عوامل فرهنگی ۶۶
۳-۹- عوامل اجتماعی ۶۷
۳-۱۰- عامل امنیت ۶۸
۳-۱۱- عامل مالکیت ۶۸
۳-۱۲- کاربری اراضی شهر ۶۸
۳-۱۳- توسعه فیزیکی شهر در رشد نظامند (ارگانیک) ۶۹
۳-۱۴- امکانات توسعه شهری ۷۰
۳-۱۵- موانع عمده در توسعه و عمران شهر ۷۰
۳-۱۶- مسائل و مشکلات زیست محیطی شهر ۷۰
جمع بندی فصل سوم ۷۱
فصل چهارم ( بررسی سهم کاربری های شهری در فرایند گسترش شهر سال (۸۵-۱۳۷۵)
۴-۱- بررسی سهم کاربری های شهری در فرایند گسترش شهرستان (۸۵-۱۳۷۵) ۷۳
۴-۱-۱- مسکونی ۷۵
۴-۱-۲- تجاری ۷۵
۴-۱-۳- معابر ۷۶
جمع بندی فصل چهارم ۸۱
فصل پنجم ( نتایج رشد فیزیک شهر)
۵-۱- نتایج رشد فیزیکی شهر ۸۳
۵-۱-۱- نتایج منفی ۸۴
۵-۱-۲- راهکارهای مقابله بارشد شهر ۹۱
جمع بندی فصل پنجم ۹۲

فصل ششم ( آزمون فرضیات، نتیجه گیری، پیشنهادات
آزمون فرضیه اول ۹۳
آزمون فرضیه دوم ۹۴
آزمون فرضیه سوم ۹۶
آزمون فرضیه چهارم ۹۸
نتیجه گیری ۹۹
ارائه پیشنهادات ۱۰۱
منابع و مأخذ ۱۰۳

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۲-۱- مشخصات سدهای در دست مطالعه یا در حال تکمیل شهرستان سمیرم ۲۷
جدول ۳-۱- پیش بینی جمعیت شهر سمیرم ( سال پایه ۸۵ و افق طرح ۱۴۰۰) ۴۷
جدول ۳-۲- خیابان های اصلی موجود در شهر سمیرم ۵۳
جدول ۴-۱- کاربری اراضی موجود در شهر در سال ۱۳۷۵ ۷۷
جدول ۴-۲- کاربری اراضی موجود در شهر ۱۳۸۵ ۷۷
جدول۴-۳- کاربری اراضی پیش بینی در افق سال ۱۳۹۵ ۷۸
جدول ۵-۳- میزان تخریب باغات (۱۳۸۵-۱۳۷۵) ۸۹

فهرست نقشه ها، اشکال، نمودارها
عنوان صفحه
نقشه(۲-۱) موقعیت شهرستان سمیرم ۱۷
نقشه(۲-۲) وضعیت توپوگرافی شهرستان سمیرم ۱۹
نقشه(۲-۳) نقشه زمین شناسی شهرستان سمیرم ۲۱
نمودار(۳-۱)میزان آب مصرفی در هر بخش ۴۳
تصویر(۳-۱) نمایی از عزاداری حسینی در شهر سمیرم ۶۵
تصویر(۳-۲)نمایی از مسجد خانعلی شهر سمیرم دوره ساسانیان ۶۵
نقشه(۴-۱)کاربری اراضی موجود در شهر سمیرم ۱۳۷۹ ۷۹
نقشه (۴-۲) کاربری اراضی در شهر سمیرم سال ۱۳۸۵ ۸۰
نقشه (۵-۱) میزان باغات در محدوده شهر سمیرم سال ۷۵ ۸۵
نقشه (۵-۲) میزان باغات در محدوده شهر سمیرم سال ۱۳۸۵ ۸۶
نقشه (۵-۳) میزان تحریب باغات در محدوده شهر سمیرم (۱۳۸۵-۱۳۷۵) ۸۷

مقدمه
پس از انقلا ب کشاورزی، ایجاد شهرها است که گوردون چایلد از آن به عنوان دومین انقلاب عظیم در فرهنگ انسان نام می برد. در پیدایش و شکل گیری شهرها عوامل متعددی چون عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با اتکا به شرایط مساعد محیط طبیعی نقش مؤثری داشته است.
در میان مهمترین عوامل پیدایش شهرها، بایستی توسعه شبکه راهها را عادی ترین و مطمئناً قدیمی ترین عمل دانست. در بررسی منشأ شهرها عامل توسعه مبادلات کالا و پیشرفتهای تجاری، که منجر به یک محل قابل استفاده و دائمی در یک موقعیت مطلوب می گردد و عامل افراد بشری را که کارشان موجب پیشرفت ارگانسیم شهری شده است بایستی از جمله مواردی دانست که به ایجاد شهرها، کمک ارزنده ای نموده است. تبادلات کالا و وجود محلی برای چنین تبادلاتی که می توان بازارهای شنبه بازارها، چهار شنبه بازارها و مانند آنها را نتیجه پیدایش آن دانست، در توسعه و ایجاد شهر نقش مؤثری داشته است.
به هر صورت توسعه شهری متأثر از فرآیندهای طبیعی، اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی،‌ سیاسی است که در طول تاریخ، مراحل گوناگون را طی کرده است. شهرها در طول زمان، رشد می یابند و آنچه که امروزه به مشکلات شهری معروف است روز به روز بالاتر می شود.
شهر یکی از تکامل یافته ترین پدیده های جغرافیایی است که عبارت از چشم اندازیهای ساخته شده به دست انسان که نتیجه آخرین دخالت ها و پیشرفته ترین عملکردهای انسان در محیط زیست خود به شمار می رود. در حقیقت شهر آخرین مظاهر پیشرفت فنی، اقتصادی و فرهنگی را در محیط های مساعد طبیعی نشان می دهد که تراکم جمعیت، دوری از اقتصاد بسته کشاورزی، نقش یابی، ارتباط و شکل گیری اکولوژی شهری از ویژگی های اصلی آن محسوب می شود.
همچنین شهر الگوی کاملی از زندگی اجتماعی است، اجتماعی که از سینه جوامع روستایی قد کشیده است.
امروز رشد فزاینده جمعی شهرها و تغییر و تحولات سریع اجتماعی و اقتصادی آنها شکل تازه ای از شهر و شهرنشینی را به وجود آورده است. این شکل شهر نشینی با آنچه که در قبل از سالهای ۱۳۰۰ در شهرها دیده می شد تفاوت بسیار زیادی دارد. از این رو امروز در بررسی های جغرافیای شهری، سیاستهای حاکم بر شهرها، تحلیل تصمیمات حکومتی در مورد خلق فضاهای فیزیکی و اجتماعی و فرهنگی کیفیت دسترسی مردم شهرها به نیازهای اساسی و چگونگی توزیع فضایی مراکز خدمات شهری، عدالت اجتماعی در شهر و نیز توسعه پایدار شهری از مهمترین مسائل مورد توجه محققان است
تحقیق حاضر در هفت فصل به شرح زیر گرد آوری شده است:
فصل اول شامل طرح تحقیق می باشد در این فصل با طرح مسأله و تبیین آن و همچنین اهداف و ضرورت و اهمیت آن فرضیه های تحقیق مشخص گردیده است. در فصل دوم به ویژگی های طبیعی، اجتماعی و اقتصادی اشاره ای شد و درفصل سوم عوامل موثر در پیدایش و توسعه شهر سمیرم مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در فصل چهارم به بررسی و ارزیابی شاخص های زمین شهری پرداخته شده در فصل پنجم به بررسی سهم کاربری های شهری در فرایند گسترش شهر ( سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵)، فصل ششم نتایج مثبت و منفی رشد فیزیکی شهر و در فصل هفتم به جمع بندی و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.

منابع و مأخذ
۱- اداره کل مسکن و شهرسازی استان اصفهان، مهندسین مشاور سپاهان طرح آرا، طرح جامع شهر سمیرم، ۱۳۷۵
۲- اداره کل مسکن و شهرسازی استان اصفهان، مهندسین مشاور سپاهان طرح آرا، طرح تفضیلی شهر سیمرم، ۱۳۸۵
۳- اعتماد، گیتی، شهر و شهر نشینی در ایران، انتشارات آگاه، ۱۳۷۹، ص ۴۳
۴- جهاد کشاورزی سمیرم، واحد باغبانی، ۱۳۸۶
۵- رهنمائی، محمد تقی، مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی، جغرافیا، مرکز تحقیقات شهرسازی و معماری و وزارت مسکن و شهرسازی ۱۳۶۹
۶- رضوانی، علی اصغر، روابط متقابل شهر و روستا با تأکید بر ایران، انتشارات پیام نور، ۱۳۸۰
۷- رضویان، محمد تقی، برنامه ریزی کاربری ارضای شهری، نشر منشی، چاپ اول ۱۳۸۱
۸- زیاری، کرامت الله، اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای، انتشارات دانشگاه یزد ۱۳۷۸
۹- زیاری، کرامت الله، اصول و روش های برنامه ریزی کاربری اراضی شهر، انتشارات دانشگاه یزد ۱۳۸۱
۱۰- زنجانی، حبیب الله، مجموعه مباحث و روشهای شهر سازی ( جمعیت) وزارت مسکن و شهرسازی تهران ۱۳۷۰
۱۱- سرایی، محمد حسین، توسعه فیزیکی شهر وشهرهای جدید، جزوه درسی دانشگاه یزد.
۱۲- سعیدنیا، احمد، کاربری اراضی شهری، انتشارات سازمان شهرداریها و دهیارهای کشور ۱۳۸۳،
۱۳- سعیدنیا، احمد، مدیریت شهری، انتشارات سازمان شهرداریها و دهیارهای کشور۱۳۸۳
۱۴- سمینار توسعه و ارتقاء و مدیریت شهری،‌سخنران (سید علی اکبر میروکیلی) شهردار یزد اردیبهشت ۱۳۸۷
۱۵-شیعه، اسماعیل، مقدمه ای بر برنامه ریزی شهری، علم و صنعت ایران ۱۳۸۵
۱۶- شماعی ،علی، اثرات توسع فیزیکی شهر یزد در بافت قدیم ور اهکارهای ساماندهی و احیای آن دانشگاه تهران ۱۳۸۰
۱۷- شهردای سمیرم ، واحد فنی، ۱۳۸۶
۱۸- صرافی، مظفر سیری در مباحث توسعه فضایی با نگاهی ویژه بر طرح آمایش سرزمین، وزارت برنامه و بودجه ۱۳۶۴
۱۹- عابدینی دورکوش، سعید، درآمدی بر اقتصاد شهری، مرکز نشر دانشگاهی ۱۳۸۰
۲۰- فرید، یدالله، جغرافیا و شهر شناسی، دانشگاه تبریز، ۱۳۸۴
۲۱- مستوفی الممالک، رضا، شهر و شهرنشینی در بستر جغرافیایی ایران، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۳
۲۲- مهدوی، مسعود، مقدمه ای بر جغرافیای روستایی ایران، انتشارات سمت سال ۱۳۷۷
۲۳- مشهدی زاده دهاقانی، ناصر، تحلیلی بر ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ۱۳۸۵
۲۴- نظریان، اصغر، جغرافیای شهری ایران، انتشارات دانشگاه پیام نور ۱۳۷۴
۲۵- وزارت نیرو، دفتر مطالعات شرکت آب و منطقه ای سمیرم، گزارشات سال ۱۳۸۶
۲۶- ویژنامه از بلدیه تا شهرداری یزد، کمیته علمی تحقیقاتی ستاد بزرگداشت یکصدمین سالگر تأسیس شهرداریها استان یزد ۱۳۸۷
۲۶- هاتفی اردکانی، محمدرضا، بررسی روند تکوین و توسعه فیزیکی شهر اردکان، پایان نامه ارشد ۱۳۸۴
۲۷- هیراسکار، تکنیکهای برنامه ریزی شهری، جزوه درسی دانشگاه یزد
۲۸- سایت WWW, iran doc. Ac.ir
۲۹- سایت WWW. Semirom. Comads

درباره نویسنده

admin 785 نوشته در شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Secured By miniOrange