سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه بررسي ميزان و نحوة گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحيه 2 شهر يزد ،مدیریت

عنوان: پایان نامه بررسي ميزان و نحوة گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحيه 2 شهر يزد، مدیریت

رشته:  مديريت و برنامه ريزي آموزشي

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 103

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : مبادي تحقيق
1- مقدمه 1
2- موضوع تحقيق و تبيين آن 3
3- بيان مسأله مورد پژوهش (مشكل چيست؟) 5
4- انگيزه محقق در انتخاب موضوع 7
5- هدف تحقيق 8
6- ضرورت تحقيق (اهميت مسأله مورد پژوهش) 9
7- واژه ها و اصطلاحات اين تحقيق 11
فصل دوم : بررسي پيشينه پژوهش
الف- سابقه نظري تحقيق 12
تاريخچه 21
ب- سابقه عملي تحقيق 24
1- بررسي پژوهشهاي مشابه موضوع تحقيق در جهان 24
2- بررسي پژوهشهاي مشابه موضوع تحقيق در ايران 29
3- بررسي پژوهشهاي مشابه موضوع تحقيق در محل تحقيق 34
ج- نقد و بررسي پ‍ژوهشهاي انجام شده مشابه موضوع تحقيق 36
فصل سوم:روش تحقيق (متدلوژي)
الف- فرضيات 37
1- تعريف فرضيه 37
2- انواع فرضيه 37
3- فرضيات اين تحقيق 38
4- سؤالات پژوهشي 38
ب- جامعه آماري و نمونه گيري 39
1- تعريف جامعه آماري 39
2- جامعه آماري اين تحقيق 39
3- تعريف نمونه گيري 39
4- انواع نمونه گيري 40
5- نمونه گيري در اين تحقيق 40
ج- جمع آوري اطلاعات 43
1- تعريف روش جمع آوري اطلاعات 43
2- انواع روشهاي جمع آوري اطلاعات 43
3- روش جمع آوري اطلاعات در اين تحقيق 47
4- تعيين روايي روش جمع آوري اطلاعات 47
5- تعيين پايايي روش جمع آوري اطلاعات 48
د- روش تحقيق 48
1- تعريف روش تحقيق 48
2- انواع و روش هاي تحقيق 49
3- نوع و روش اين تحقيق 50
فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات
الف- تجزيه و تحليل سؤالات چند جوابي پرسشنامه (با جدول فراواني و درصدي و رسم نمودار ستوني) 51
ب- تجزيه و تحليل سؤالات تشريحي پرسشنامه (با جدول فراواني و درصدي) 68
ج- تجزيه و تحليل فرضيات (با جدول فراواني و درصدي و رسم نمودار دايره اي ) 71
فصل پنجم: تفسير نتايج پژوهش
1- نتيجه تحقيق 78
الف- نتايج كلي و فرضيات 78
ب- نتايج كلي سؤالات تشريحي 80
2- پيشنهادات و نظرات اصلاحي 82
الف- پيشنهادات محقق 82
ب- استنتاج كلي از پيشنهادات پاسخ دهندگان 83
3- مقايسه نتايج اين تحقيق با پژوهشهاي مشابه اين موضوع 84
4- محدوديت ها و مشكلات اين تحقيق 86
5- فهرست منابع(كتابنامه) 87
6- پيوست(ضمائم)
نمونه پرسشنامه

چكيده :
امروزه در سراسر جهان مسئله فراغت از جايگاه خاص برخوردار است ،‌پيشرفت صنعتي و اقتصادي در سال هاي اخير كه رفاه و آسايش بيشتري را به ارمغان آورده است و به شمار بيشتري از مردم اين امكان را بخشيده است كه نسبت به گذشته بخش بيشتري از اوقات خود را به امور معنوي – فرهنگي بپردازند.
در واقع نوع گذراندن اوقات فراغت بازندگي معنوي و فرهنگي هر جامعه بسيار نزديك است همين امر ارتباط تنگاتنگ جوامع آگاه را برآن داشته تا با اجراي سياستهاي مناسب فرهنگي ،‌ورزشي ،‌اتخاذ روش تشويق آميز و مانند اينها از هدر رفتن آن جلوگيري كند .
اين تحقيق با طرح اين سؤال كه در دانش آموزان دختر مقطع متوسط ناحيه 2 شهر يزد اوقات فراغت خود را به انجام چه كارهايي مي پردازند ؟ آغاز مي شود و با هدف بررسي چگونگي نحوه ي گذراندن اوقات فراغت و نوع فعاليتهاي فراغت و كم و كيف پرداختن به هر كدام از فعاليت هاي فراغت و تعيين علايق دانش آموزان و نيز بررسي ميزان دخالت امكانات در نحوه ي گذران اوقات فراغت مي باشد.
اين تحقيق شامل 7 سؤال پژوهشي كه ميزان اوقات فراغت ،‌سهم والدين و همسالان‌، تلويزيون ، ‌اينترنت ‌،موسيقي ‌،… ،‌مطالعه ي علمي و غير علمي و نيز رضايت دانش آموزان از نحوه ي گذران اوقات فراغتشان ،‌خواست و انتظاراتشان از مسؤلان را مي سنجد كه نتايج بطور كامل در فصل پنجم آمده است .
اطلاعات اين تحقيق از طريق پرسشنامه جمع آوري گرديده است و در قالب جداول فراواني ،‌درصدها ،‌نمودارها تجزيه و تحليل شده است .
جامعه آماري نيز 120 نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسط ناحيه 2 شهر يزد هستند كه بصورت تصادفي خوشه اي انتخاب شدند و پايايي تحقيق هم از طريق آلفاي كرابناخ (69%)‌سنجيده شد.

1- مقدمه :
در سايه ي تحولات عظيم علمي و فناوري هاي جديد در جهان امروز پديده اي بنام اوقات فراغت شكل گرفته است پديده اي كه از يك سو زمينه اي مناسب براي رشد ابعاد مختلف وجود آدمي و رسيدن به كمال و سعادت است و بستري مطلوب براي رشد و شكوفايي استعدادهاي نهفته در درون و از سوي ديگر آبستن مشكلات جدي و جديدي براي نسل امروز و نسل هاي آينده است كه اگر با علم و آگاهي با آن روبرو نشويم و برنامه اي مدون و منظم براي برخورد با آن نداشته باشيم ‌،دچار صدمات و لطمات جبران ناپذيري خواهيم شد .
توجه به اين نكته بسيار مهم است كه اوقات فراغت بخش جدايي ناپذير زندگي امروزي است كه نحوه ي گذراندن آن هم ممكن است باعث سلامت ،‌رشد و كمال فرد شود و هم موجب كندي ،‌انحراف و انحطاط آدمي گردد بخصوص در دوره ي نوجواني ،‌اوقات فراغت اهميت زيادي دارد زيرا نوجوان از يك سو مايل به برقراري ارتباط با ديگران ‌،به ويژه همسالان است ،‌از يكنواختي گريزان است و در كارها و امور زندگي خود تنوع مي خواهد و از سوي ديگر هنوز به پختگي كامل نرسيده است اگر نوجوان براي گذراندن اوقات فراغت ،‌درست راهنمايي نشود ممكن است به انجام اموري گرايش پيدا كند كه آثار نامطلوبي براي او خواهد داشت .

2- موضوع تحقيق و تبيين آن:
موضوع تحقيق :‌”بررسي ميزان و نحوه ي گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحيه 2 شهر يزد”
تبيين موضوع تحقيق :
فراغت در لغت آسودگي و آسايش معمولاً در مقابل اشتغالات و درگيري هاي روزمره كه نوعاً‌موجب خستگي مي گردد بكار مي رود اما فراغت از ديدگاه جامعه شناسي به اين استنباط عام محدود نمي شود و تعريف و تبيين آن عملاً‌به گشايش باب وي‍ژه اي در حوزه ي اين علم تحت عنوان جامعه شناسي فراغت انجاميده است اوقات فراغت را مي توان مهم ترين و دلپذيرترين اوقات آحاد بشر دانست اين اوقات مستعد است كه براي مؤمنان لحظه هاي نيايش با معبود ،‌براي عالمان دقائق تفكر و تعمق و براي هنرمندان زمان ابداع و ساختن باشد .
در عين حال براي عده اي نيز اوقات فراغت ملال آورترين لحظه هاست اوقات فراغت از ديدگاه هاي متفاوت تعاريف متمايزي مي يابد اما اغلب در اين مورد اتفاق نظر دارند كه اين اوقات عبارتست از ساعاتي كه بايد بدون اجبار صرف اموري شود كه شخص به آن تمايل دارد تا حد ممكن نبايد باشد يا منبع درآمدي براي شخص محسوب گردد بلكه به سبك تنوع ،‌ايجاد سرگرمي و فراهم آوردن امكانات رشد فكري و جسمي در راستاي تعادل و رسيدن به ارزشهاي معنوي منجر گردد حال اين سؤال پيش مي آيد كه نوجوانان و جوانان اوقات فراغت خود را صرف چه كاري مي كنند؟‌آيا بدنبال بدست آوردن نشاط و تجديد قواي جسمي و روحي خود مي كنند يا فراغت آنان صرف از خود بيگانگي و مترادف بيكاري قرار مي گيرد؟
اين مهم است كه اين اوقات اگر بصورت صحيح و اصولي مورد بهره برداري قرار گيرد مي تواند بخشي از مشكلات اجتماعي و فرهنگي و آموزشي ها را پاسخ دهد و نيز مي تواند مانعي براي بروز رفتارهاي نابهنجار در نوجوانان و جوانان ،‌اين آينده سازان واقعي جامعه قرار گيرد برنامه ريزي هاي علمي و سازنده براي گذراندن اوقات فراغت مي تواند جوانان و نوجوانان يك جامعه را اعم از دختر و پسر در جهت رشد شخصيت و نيروي خلاق از پيش برد و در عين حال بي توجهي نيز ممكن است سبب تزلزل شخصيت ،‌انحراف‌ ،‌كجروي و در نتيجه به هدر رفتن نيروي فعال او شود.
بنابراين سؤال اساسي كه در اين تحقيق مطرح مي شود اين است كه :
دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحيه 2 شهر يزد اوقات فراغت خود را صرف چه اموري مي كنند ؟ چرا؟

3- بيان مسأله مورد پژوهش (مشكل چيست؟)
اوقات فراغت را مي توان مهم ترين و دلپذيرترين اوقات آحاد بشر دانست اين اوقات مستعد است براي مؤمنان لحظه هاي نيايش با معبود براي عالمان دقائق تعمق و تفكر و براي هنرمندان زمان ساختن و ابداع باشد در عين حال براي عده اي نيز اين اوقات ‌،به جاي “فراغت”‌ملال آورترين لحظه هاست.

مقايسه نتايج اين تحقيق با پژوهشهاي مشابه اين موضوع
در مقايسه نتايج اين تحقيق با پژوهشهاي مشابه اين موضوع نتايج زير بدست آمده است:
الف- از پژوهشهايي که در خارج از ايران در زمينه اوقات فراغت انجام گرفته نتايج زير بدست آمده :
– براي سنين 17 سال تلويزيون يک ارتباط منفي با عملکرد خواندن داشته است.
– اکثر دانش آموزان به ندرت در اوقات فراغت به مطالعه کتاب مي پردازند.
* اين پژوهشها اوقات فراغت را کلي بررسي کرده و شيوه ي گذران اوقات فراغت دانش آموزان دبيرستاني و مشکلات در اين زمينه را بررسي نکرده اند.
ب- پژهشهايي که قبلاً در ايران صورت گرفته به موارد زير اشاره دارد:
– اکثر جوانان فعاليت فراغتشان بيشتر تماشاي تلويزيون مي باشد البته در سال هاي اخير تمايل به تماشاي تلويزيون افزايش يافته است.
– رفتن به اردو و مسافرت
– ديد و بازديد
ج) نتايج همين تحقيق :
يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد علائق دانش آموزان به تماشاي تلويزيون ، رفتن به پارک و تفريح و بازي ، ورزش کردن ، گذران اوقات فراغت با خانواده و … در اولويت مي باشد.
– دانش آموزان اوقات فراغت کمي دارند.
– گروه همسالان و خانواده نقش زيادي در گذران اوقات فراغت دانش آموزان دارند.
– سهم تلويزيون ، اينترنت ، موسيقي بر خلاف علاقه ي زياد دانش آموزان در گذران اوقات فراغتشان کم است.
– مطالعه علمي و غيرعلمي نيز به نسبت جايي در گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان ندارد.
– دانش آموزان از نحوه ي گذران اوقات فراغت خود رضايت کافي ندارد.
– مسوولان مدرسه و شهرستان اقدامات لازم و کافي را جهت فراهم آوردن امکانات براي گذران اوقات فراغت انجام نداده اند.
– فعاليت هاي ورزشي و تفريح و تفرج بر خلاف علاقه ي زياد دانش آموزان در گذران اوقات فراغتشان از نقشي کمرنگ برخوردار است.
4- محدوديت ها و مشکلات اين تحقيق
– گسترده بودن پژوهش با توجه به ابعاد مختلف آن
– عدم دسترسي به پيشينه ي بيشتر در مورد موضوع مورد پژوهش
– عدم همکاري لازم از سوي دانش آموزان و بي توجهي به پر کردن پرسشنامه و عدم دقت لازم از سوي آنان

منابع
– دبيرخانه شوراي عالي جوانان ، چگونگي پرداختن به فعاليت هاي فراغت بين نوجوانان و جوانان
– با تقوا ، مهديه ، 1383، بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد.
– مکي ، محمد ، 1381، بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان پسر دوره ي متوسطه ناحيه 2 شهر يزد.
– دلاور ، علي ، 1373، روش تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي ، انتشارات پيام نور
– حافظ نيا ، محمد ، 1384، روش تحقيق در علوم انساني ، انتشارات سمت
– بهارستان ، جليل ، بررسي هندسه جواني و سياق جواني کردن
– سازمان ملي جوانان ، اوقات فراغت و سبک هاي زندگي جوانان
– مجلات پيوند ، انتشارات انجمن اولياء و مربيان ايران
– اينترنت

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...