سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه بررسي موتورهاي ديزل، مهندسي مکانیک

عنوان: پایان نامه بررسي موتورهاي ديزل، مهندسي مکانیک

رشته:  پروژه پایانی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 218

 

فهرست مطالب
عنوان
مقدمه
فصل اول: آشنایی با موتورهاي ديزل
1-1- تاريخچه موتورهاي ديزل
1-2- مزاياي موتورهاي ديزل
1-3- معايب موتورهاي ديزل
1-4- مقايسه بين موتور ديزل و بنزيني
1-5- طرز كار موتورهاي ديزل
1-5-1- طرز كار موتورهاي ديزل چهار زمانه :
1-5-1-1- چرخه موتورهاي ديزل چهار زمانه :
1-5-1-2- زمان بندي يا تايمينگ سوپاپها در موتورهاي ديزل چهارزمانه :
1-5-2- طرز كار موتورهاي ديزل دوزمانه
1-5-2-1- منحني PV موتور دو زمانه
1-5-2-2- زمان بندي سوپاپها در موتورهاي ديزل دو زمانه :
1-5-2-3- مراحل احتراق در موتورهاي ديزل :
5-2- ســـوخت موتورها
5-2-1- سوخت موتورهاي ديزل :
5-2-2- خصوصيات سوخت موتور ديزل :
5-2-3- سوخت ديزل وطبقه بندي آن :
فصل دوم: سيستمهاي سوخت رساني
2-1- سيستمهاي سوخت رساني موتور ديزل
2-2- سوخت رساني موتورهاي دوزمانه ( ديزل )
2-3- انواع سيستمهاي سوخت رساني
2-3-1- دستگاه سوخت رساني با پمپ انژكتور رديفي ( كتابي ) :
2-3-2- دستگاه سوخت رساني با پمپ انژكتور دوار ( آسيابي)
2-3-3- سيستم مجهز به پمپ و انژكتور يكپارچه
2-3-4- دستگاه سوخت رساني فشار زماني ( PT ( pressure Time ) )
2-4- قطعات سيستم سوخت رساني
2-4-1- تانك سوخت ( باك )
2-4-2- پمپ هاي تغذيه ( سه گوش ) Feed pump or lift pump
2-4-3- پمپ هاي ديافراگمي :
2-4-4- پمپهاي پرده اي :
2-4-5- پمپهاي دنده اي :
2-4-6- پمپهاي پيستوني :
2-4-7- پمپ اوليه بوش ( سه گوش ):
2-5- فيلتر هاي سوخت
2-5-1- عمليات فيلتر شدن
2-5-2- انواع فيلترها
2-5-2-1- فيلتر كاغذي :
2-5-2-2- فيلترهاي پنبه اي و نمدي :
2-5-2-3- فيلتر فلزي زنيتر شده :
2-5-2-4- فيلتر هاي دوبل :
2-5-2-5- فيلتر هاي دو مرحله اي :
2-6- هوا گيري مدار سوخت رساني
2-7- تجهيزات كمكي براي روشن كردن
2-7-1- وسيله تأمين سوخت اضافي :
2-7-2- شمع گرمكن :
2-8- روشن كردن و خاموش كردن موتور
2-8-1- استفاده از گرمكن يا المنت حرارتي
2-9- نمونه هايي از سيستم هاي سوخت رساني
2-9-1- دستگاه سوخت رساني فشار زماني ( PT )
2-9-2- سيستم سوخت رساني كاتر پيلار
2-9-3- سيستم سوخت رساني اندازه گيري با بوش
2-9-4- پمپاژ دستي
2-9-4-1- پمپ انژكتور نوع اندازه گيري با بوش
2-9-4-2- واحد پمپاژ در پمپ
2-9-4-3- طرز كار پمپ
2-9-5- اندازه گيري مقدار سوخت
2-10- سيستم سوخت رساني در موتور ديترويت
2-10-1- پمپ انتقال دهنده سوخت
2-10-2- پمپ و انژكتورهاي يكپارچه
2-10-3- طرز كار
2-10-4- كنترل سوخت
فصل سوم: پمپ انواع انژكتورها
3-1- پمپ انژكتورهاي رديفي ( كتابي )
3-1-1- ساختمان پمپ انژكتور سي ا وي ( CAV )
3-1-2- طـرز كـار پمپ انژكتـور سي ا وي
3-1-3- سوپاپ تحويل پمپ انژكتور سي ا وي
3-2- پمپ انژكتور بوش
3-2-1- ساختمان پمپ انژكتور بوش
3-2-2- طرز كار پمپ انژكتور بوش
3-2-3- سوپاپ تحويل پمپ انژكتور بوش
3-3- پمپ انژكتورهاي دوار يا آسيابي
3-3-1- پمپ انژكتور دوار سي ا وي ( DPA )
3-3-2- ساختمان پمپ انژكتور دوار
3-3-3- طرز كار پمپ انژكتور دوار
3-3-4- پمپ انژكتور آسيابي ( مدل V E )
3-3-4-1- حركت پلانجر :
3-3-4-2- عمل پمپاژ
3-3-4-3- كورس ورود
3-3-4-4- كورس پاشش
3-3-4-5- خاتمه تحويل :
3-4- انژكتورها
3-4-1- كليـات :
3-4-2– ساختمان انژكتورها :
3-4-3- طرز كار انژكتور :
3-4-4- انواع سوخت پاشها ( نازل )
3-4-4-1- سوخت پاش زبانه دار يا پنتل :
3-4-4-2- سوخت پاش پنيتوكس :
3-4-4-3- سوخت پاش سوراخ دار :
3-4-5- انژكتورهاي مدادي استاندين
3-4-5-1- طرز كار انژكتور مدادي :
3-4-6- انژكتور روزاماستر و ساختمان آن
3-4-6-1- طرز كار انژكتور مدادي روز اماستر
3-5- گاورنر
3-5-1- نياز گاورنر براي دور آرام ( درجا )
3-5-2- نياز به گاورنر در سرعت حداكثر موتور
3-5-3- انواع گاورنرها :
3-5-3-1- گاورنرهاي سرعت حداكثر ( گاورنرهاي سرعت ثابت ) :
3-5-3-2- گاورنرهاي دور درجا و سرعت حداكثر :
3-5-3-3- گاورنرهاي سرعت متغير :
3-5-4- گاورنرهاي مكانيكي :
3-5-4-1- اساس گاورنرهاي مكانيكي :
3-5-5- گاورنر نوع وزنه اي مكانيكي
3-5-6- كنترلهاي گاورنر
3-5-7- عملكرد گاورنر مكانيكي LUCAS – CAV
3-5-8- ساختمان گاورنر :
3-5-9- گاورنر مكانيكي « بوش »
3-5-9-1- هنگام استارت زدن موتور ( در گاورنرهاي بوش )
3-5-10- گاورنرهاي پمپ انژكتور آسيابي مدل V E
3-5-10-1- عملكرد :
3-5-11- گاورنرهاي مكانيكي پمپ هاي مدل D P A
3-5-12- گاورنر خلائي
3-5-12-1- ساختمان و عملكرد :
3-5-12-2- روشن شدن موتور :
3-5-12-3- دور آرام :
3-5-12-4- سرعتهاي متوسط
3-5-12-5- سرعت ماكزيمم
3-5-12-6- خاموش كردن موتور :
3-5-13- گاورنر هيدروليكي
3-5-13- 1- ساختمان :
3-5-14- گاورنر هيدروليكي ( CAV ) :
3-5-15- گاورنر هيدرومكانيك ( كاتر پيلار )
3-5-15-1- عملكرد :
فصل چهارم: كنترل الكترونيكي
4-1- سيستم الكترونيكي ديزل ( كليات و شرح سيستم )
4-1-1- اساس كار سيستم هاي رقمي :
4-1-2- مقايسه سيگنالهاي قياسي و رقمي :
4-2- مدول كنترل الكترونيكي E C U
4-2-1- خود – عيب يابي :
4-2-2- گاورنرهاي موتورهاي بزرگ :
4-2-3- گاورنر هاي موتورهاي كوچك
4-3- سيستمهاي اداره موتور
4-3-1- كاتر پيلار
4-3-2- نيروي استار:
4-4- سيستمE D S BOSCH :
4-5- كنترل الكترونيك ديزل ( E D C )
4-5-1- لزوم وجود E D C :
4-5-2- فرآيند اطلاعات E D C ( اطلاعات ورودي، پردازش آن، خروجي ها و فيدبك ها )
4-5-2-1- سيگنالهاي ورودي :
4-5-2-2- شرايط سيگنال :
4-5-2-3- سيگنالهاي خروجي :
4-5-3- انتقال اطلاعات به ديگر سيستمها
4-5-4- فرايند سيگنال در ECU
4-5-5- انتقال مداوم اطلاعات :
4-5-6- شبكه بندي E C U
4-5-6-1- آدرس محتويات اصلي :
4-5-6-2- تعيين اولويت :
4-5-6-3- داوري BUS :
4-5-6-4- صفحه آرايي پيغامها : ( فرمت اطلاعات )
4-5-7- تشخيص عيوب تركيب شده :
فصل پنجم: كنترل الكترونيكي پمپهاي انژكتور
5-1- پمپهاي انژكتور رديفي، كنترل شده الكترونيكي PE – EDC
5-1-1- پمپهاي تزريق سوخت رديفي P E استاندارد :
5-1-2- بلوكه هاي سيستم :
5-1-3- اجزاء :
5-1-4- مدارهاي كنترل
5-2- كنترل پمپهاي انژكتور رديفي با كنترل غلافي(ريلي استوانه اي )
5-2-1- كنترل شروع تزريق :
5-2-2- اجزاء كنترل شروع تزريق سوخت :
5-2-2-1- سنسور حركت سوزن :
5-2-2-2- سنسور سرعت چرخشي ( دور موتور )
5-2-2-3- E C U :
5-2-3- مكانيزم فعال كننده :
5-2-4- مدار كنترل بسته :
5-3- پمپهاي تزريق سوخت V E – M V توزيع كننده آسيابي محوري كنترل شده سوپاپ سلنوئيدي :
5-3-1- دورنما :
5-3-2- طراحي و ساخت :
5-3-3- اجزاء :
5-3-3-1- سنسور زاويه چرخش :
5-3-3-2- E C U پمپ :
5-3-3-3- سوپاپ سلنوئيد فشار قوي :
5-3-4- شيوه عملكرد :
5-3-4-1- ارسال سوخت و خروجي : 18
5-4- كنترل الكترونيكي پمپهاي انژكتورآسيابي محوري E D C – V E :
5-4-1- اساس سيستم :
5-4-2- اجزاء
5-4-2-1- سنسورها :
5-4-3- واحد كنترل الكترونيك : ( E C U )
5-4-4- فعال كننده هاي سلنوئيدي براي مقدار سوخت تزريق شده :
5-4-5- سوپاپ سلنوئيد براي كنترل شروع تزريق :
5-4-6- مقدار سوخت تزريق شده :
5-4-7- شروع تزريق
5-4-8- گردش مجدد گازهاي خروجي ( E G R )
5-4-9- كنترل سرعت بهينه :
5-4-10- كاركردهاي اضافي :
5-4-11- ملاكهاي ايمني :
5-4-11-1- كنترل خودكار :
5-4-11-2- عملكردهاي اضطراري :
5-4-11-3- تشخيص عيب خروجي :
5-4-11-4- مزيتها :
5-4-12- خاموش كردن موتور :
5-4-13- دستگاه قطع الكتريكي :
پیوستها:
منابع :
فهرست اشکال
عنوان
شكل 1-1: اولين موتور ديزل كه توسط رادلف ديزل ساخته شد.
شكل 1-2: احتراق در موتورهاي بنزيني (حجم ثابت)
شكل 1-3: احتراق در موتورهاي ديزل كم دور (فشار ثابت)
شكل 1-4: احتراق در موتورهاي ديزل پر دور (نيمه حجم ثابت)
شكل 1-5:چرخه كار موتور چهار زمانه
شكل 1-6: چرخه تئوري موتور ديزل چهار زمانه
شكل1-7: چرخه حقيقي موتور ديزل چهار زمانه
شكل 1-8: نمودار باز و بسته شدن سوپاپها و زمان تزريق سوخت در موتورهاي ديزل چهارزمانه
شكل 1-9: چرخه موتور ديزل دوزمانه
شكل 1-10: منحني P -V موتور دوزمانه
شكل 1-11: نمودار باز و بسته شدن سوپاپ دود و دريچه هوا
شكل 1-12: مراحل مختلف احتراق در موتورهاي ديزل
شكل 1-13: مراحل احتراق سوخت در موتورهاي ديزل و تغييرات فشار نسبت به زاويه لنگ
شكل 1-14: منحني تبخير انواع سوختها
شكل 1-15: برج تقطير
شكل 1-16: خصوصيات سوخت موتور ديزل
شكل 2-1: مدار سيستم سوخت رساني
شكل 2-2: قطعات مربوط به سيستم سوخت رساني ديزل كه داراي پمپ رديفي است.
شكل 2-3: نمودار شماتيك سوخت رساني موتور دو زمانه كشتي
شكل 2-4: دستگاه سوخت رساني موتور ديزل با پمپ انژكتور رديفي
شكل 2-5: قطعات حساس دستگاه سوخت رساني
شكل 2-6: دستگاه سوخت رساني موتور ديزل با پمپ انژكتور دوار ( آسيابي )
شكل 2-7: سيستم سوخت رساني با پمپ دوار
شكل 2-8: سيستم مجهز به پمپ و انژكتور يكپارچه
شكل 2-9: سيستم PT
شكل 2-10: تانك سوخت و اتصالات آن
شكل 2-11: ساختمان پمپ اوليه و قطعات تشكيل دهنده آن
شكل 2-12: پمپ تغذيه ديافراگمي ساده
شكل 2-13: نماي برش خورده يك پمپ تغذيه ديافراگمي
شكل 2-14: پمپ تغذيه ( سه گوش ) نوع پرده اي
شكل 2-15: پمپ اوليه پيستوني
شكل 2-16: پمپ اوليه نوع پيستوني
شكل 2-17: پمپ اوليه بوش
شكل 2-18: اندازه ذرات خارجي موجود در سوخت در مقايسه با موي انسان
شكل 2-19: برش فيلتر استكاني
شكل 2-20: برش المنت فيلتر كاغذي
شكل 2-21: برش فيلتر كاغذي
شكل 2-22: فيلتر نمدي ( سي ا وي )
شكل 2-23: طرز قرار گرفتن فيلترها در مدار سوخت
شكل 2-24: فيلتر دوبل ساخت كارخانه بوش
شكل 2-25: نماي شماتيك فيلتر دو مرحل
شكل 2-26: طرز قرار گرفتن فيلتر هاي دو مرحله اي
شكل2-27: پيچ هاي هواگيري پمپ انژكتور دوار
شكل 2-28: فيلترهاي مدار سوخت و طرزسرويس أن
شكل 2-29: روش هواگيري انژكتورها
شكل 2-30: كمك استارت نوع ترمواستارت
شكل 2-31: جزئيات يك گرمكن الكتريكي كه در داخل اطاق احتراق پيچ مي شود.
شكل 2-32:a فسمتي از موتور با محفظه گردبادي، انژكتور و شمع گرمكن نشان داده شده است b نماي نزديك محفظه احتراق گردبادي
شكل 2-33: نمونه اي از سوئيچ استارت چهار حالته
شكل 2-34: محفظه پيش احتراق.
شكل 2-35: سوخت رساني P T موتور V شكل كامينز
شكل 2-36: قسمتهاي سيستم سوخت رساني PT ( كامينز )
شكل 2-37: يك واحد پمپ و انژكتور موتور كامينز
شكل 2-38: طرز كار انژكتور
شكل 2-39: تصوير شماتيك سيستم سوخت رساني اندازه گيري با بوش
شكل 2-40: تصوير برش خورده پمپ سوخت نوع اندازه گيري با بوش
شكل 2-41: طرز كار پمپ انژكتور نوع اندازه گيري با بوش
شكل 2-42: ترتيب قرارگيري بوش اندازه گيري پمپ در يك موتور
شكل 2-43: تصوير شماتيك سيستم پمپ و انژكتور يكپارچه در يك موتور 6 – V
شكل 2-44: ترتيب قرار گيري يك پمپ و انژكتور يكپارچه در موتور
شكل 2-45: نماي برش خورده يك پمپ و انژكتور يكپارچه
شكل 2-46: طرز كار پلانجر انژكتور
شكل 3-1: برش پمپ انژكتور رديفي و قطعات تشكيل دهنده آن
شكل 3-2: ساختمان يك واحد پمپ انژكتور
شكل 3-3: شش حالت پلانجر در داخل بارل
شكل 3-4: سوپاپ تحويل و اجزا تشكيل دهنده آن
شكل 3-5: وضعيت سوپاپ تحويل در مراحل باز و بسته شدن
شكل 3-6: پمپ انژكتور رديفي بوش
شكل 3-7: اجزا تشكيل دهنده پمپ انژكتور رديفي بوش
شكل 3-8: حالتهاي مختلف پلانجر و بارل با شيارها و سوراخهاي ورودي
شكل 3-9: پلانجر با شيارهاي مارپيچي
شكل 3-10: پلانجر با بريدگي ريتارد
شكل 3-11: سوپاپ تحويل سوخت و اجزاء تشكيل دهنده آن
شكل 3-12: سوپاپ تحويل در حالت بسته
شكل 3-13: پمپ انژكتور دوار سي ا ي وي با رگولاتور مكانيكي
شكل 3-14: پمپ انژكتور دوار با رگولاتور مكانيكي و آوانس خودكار
شكل 3-15: روتورهاي دو پلانجر و چهار پلانجر
شكل 3-16: صفحه انتهايي آلومينيومي و سوپاپ تنظيم
شكل 3-17: سيستم سوخت رساني پمپ امژكتور دوار D P A
شكل 3-18: اصول كار پمپ انژكتور دوار
شكل 3-19: روتور حلقه بادامك دار و مجراهاي ورودي و خروجي سوخت
شكل 3-20: تصوير شماتيك پمپ انژكتور آسيابي مدل V E
شكل 3-21: مقطع برش خورده پمپ انژكتور
شكل 3-22: كورس ورود سوخت محفظه پمپاژ را پر مي كند.
شكل 3-23: كورس پاشش سوخت در محفظه پمپاژ تحت فشار قرار گرفته است.
شكل 3-24: خاتمه تحويل فشار سوخت آزاد مي شود.
شكل 3-25: انواع مختلف انژكتور
شكل 3-26: قطعات انژكتور
شكل 3-27: انژكتور
شكل 3-28: مخروط پاشش سوخت
شكل 3-29: برش سوخت پاشهاي سوراخ دار و زبانه دار
شكل 3-30: زاويه پاشش سوخت پاش سي ا وي
شكل 3-31: مراحل باز شدن سوراخ سوخت پاش زبانه دار ( رابرت بوش )
شكل 3-32: سوخت پاش نوع پينتوكس
شكل 3-33: الف ) سوخت پاش پنيتل ب ) سوخت پاش پينتوكس در حالت استارت زدن ج ) سوخت پاش پينتوكس در حالت نرمال كار موتور.
شكل 3-34: انواع سوخت پاشهاي سوراخ دار.
شكل 3-35: برش انژكتور مدادي استاندين
شكل 3-36: ساختمان انژكتور مدادي روز آماستر
شكل 3-37: يك گاورنر مكانيكي ساده
شكل 3-38: الف ) ساختمان كلي گاورنر وزنه اي يا مكانيكي ب ) جزئيات يكي از وزنه هاي گريز از مركز
شكل 3-39: ترتيب يك پمپ رديفي مجهز به گاورنر مكانيكي و كنترلهاي راننده
شكل 3-40: گاورنر CAV
شكل 3-41: عملكرد فنرهاي گاورنر
شكل 3-42: گاورنر مكانيكي CAV نوع BR و W با فنرهاي متصل به وزنه ها
شكل 3-43: گاورنر مكانيكي سرعت متغير
شكل 3-44: هنگام استارت زدن موتور ( در گاورنرهاي بوش )
شكل 3-45: نمايش گاورنر مورد استفاده در پمپ انژكتور آسيابي در وضعيت دور درجا
شكل 3-46: پمپ انژكتور آسيابي مجهز به گاورنر مكانيكي، ابزار سوخت اضافي و مكانيزم آوانس اتوماتيك
شكل 3-47: واحد ونتوري گاورنر خلائي
شكل 3-48: ساختمان واحد ديافراگم گاورنر خلائي ( در مرحله استارت زدن )
شكل 3-49: وضعيت واحد ديافراگم در دور آرام
شكل 3-50: وضعيت واحد ديافراگم در دور متوسط
شكل 3-51: وضعيت واحد ديافراگم در موقع خاموش كردن موتور
شكل 3-52: گاورنر هيدروليكي
شكل 3-53: ترتيب گاورنر دو سرعته
شكل 3-54: گاورنر هيدرومكانيك
شكل 4-1: سيگنال، مطابق شكل ( الف ) به طور پيوسته با زمان تغيير مي كند. سيگنالهاي رقمي ( ب ) و ( ج ) فقط دو مقدار دارند. روشن ( ولتاژ كامل ) و خاموش ( ولتاژ صفر )
شكل 4-2: نمودار بلوكي مدول كنترل الكترونيكي پايه
شكل 4-3: هر ريز پردازنده از يك واحد پردازش مركزي، دو نوع حافظه و يك درگاه ورودي / خروجي تشكيل مي شود.
شكل 4-4: حسگرهاي دور موتور، دور در دقيقه را به صورت نوسانات ولتاژ القايي در پيچك حسگر مي خوانند.
شكل 4-5: سيستم كنترل الكترونيكي گاز در بعضي موتورهاي جان دير
شكل 4-6: نمودار بلوكي دي دك
شكل 4-7: مقطع يونيت سوخت پاش الكترونيكي هيدروليكي. يك شير سولنوئيدي كه كامپيوتر آنرا اداره مي كند. زمان سوخت پاشي و مقدار سوخت را تنظيم مي كند.
شكل 4-8: مدول كنترل الكترونيكي كه با جريان سوخت خنك مي شود. در سمت چپ موتور كاترپيلار E 3406 نصب ميشود.
شكل 4-9: نمودار بلوكي سيستم اداره موتور كاترپيلار E 3406 – 1994
شكل 4-10: مقطع واحد سوخت پاش الكترونيكي هيدروليكي، تقويت نيرو بين دو سطح پيستون تقويت كننده كه با روغن و سوخت تماس دارند محقق مي شود.
شكل 4-11: فرآيند سيگنال در ECU
شكل 4-12: انتقال معمولي اطلاعات
شكل 4-13: شبكه بندي E C U
شكل 4-14: فيلتر پيغام
شكل 4-15: مراحل و شكل پيغام
شكل 5-1: پمپ هاي تزريق سوخت ريلي
شكل 5-2: سيستم E C U
شكل 5-3: واحد كنترل الكترونيكي
شكل 5-4: فعال كننده سولنوئيد
شكل 5-5: مدار كنترل بسته
شكل 5-6: توزيع كننده پمپ تزريق
شكل 5-7: كنترل الكترونيك
شكل 5-8: سنسورها
شكل 5-9: سوپاپ سلنوئيد براي كنترل شروع تزريق
شكل 5-10: مدارهاي كنترل بسته

مقدمه

سپاس خداوندي را كه روشني بخش راههايي است كه به كمال منتهي مي‌شوند. راههايي به سوي رشد، به سوي تعالي و كمال و اوست كه بابهاي علم و آگاهي را به روي بندگانش مي‌گشايد تا آنان را از سرچشمه بي‌منتهاي خرد و دانش بهره‌مند سازد. هم اوست كه توفيق عنايت فرمود تا بتوانم پايان نامه تحصيلي مقطع كارشناسي را، با عنوان «بررسي موتورهاي ديزل» به انجام رسانم.
پروژه، پايان‌نامه حاضر مروري است بر سيستمهاي مختلف در موتورهاي ديزل و بررسي آنها با فصول تعيين شده به صورت تحقيقي. اهميت موتورهاي ديزل در صنعت، نوآوريهاي مهم و تكان‌دهنده در سيستمهاي موتوري و… انگيزه‌اي شد براي اقدام به انتخاب اين موضوع از سوي اينجانب، اميدوارم توانسته باشم حق مطلب را در خصوص اين موضوع بجاي آورده و نوشته مدون و كاملي در خصوص موتورهاي ديزل، ارائه نمايم. ابتدا تاريخچه و بررسي سيستمهاي قديمي و رايج و سپس بحث در مورد نوآوريهاي شركت بوش به عنوان سيستمهاي الكترونيكي ديزل. در آخر لازم مي‌دانم از زحمات آنان كه مرا در اينكار ياري رسانيده‌اند، صميمانه قدرداني نمايم.

 

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...