no-img
شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه

پایان نامه بررسي رابطه بين نگرش اقتضايي مديران با عملكرد دبيران مدارس راهنمايي پسرانه شهر تهران، مدیریت | شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه


شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

ZIP
پایان نامه بررسی رابطه بین نگرش اقتضایی مدیران با عملکرد دبیران مدارس راهنمایی پسرانه شهر تهران، مدیریت
zip
ژوئن 15, 2016
۴,۰۰۰ تومان
0 فروش
۴,۰۰۰ تومان – خرید

پایان نامه بررسی رابطه بین نگرش اقتضایی مدیران با عملکرد دبیران مدارس راهنمایی پسرانه شهر تهران، مدیریت


عنوان پروژه:  پایان نامه بررسی رابطه بین نگرش اقتضایی مدیران با عملکرد دبیران مدارس راهنمایی پسرانه شهر تهران، مدیریت

رشته: مدیریت،پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۱۰۰

پیش گفتار
مدیریت و رهبری از ارکان هر سازمان و جامعه است. نیاز به مدیریت و رهبری در همه زمینه های فعالیت اجتماعی امری حیاتی است و شاید بتوان گفت که یکی از مهمترین فعالیتها در زندگی اجتماعی بشر امروز، مدیریت است. در عصر حاضر به کمک این فعالیت است که مأموریتها و اهداف سازمان تحقق می یابند، از منابع و امکانات موجود بهره برداری می شود و توانایی و استعداد انسانها از قوه به فعل در می آید. منابع انسانی و مادی بدون هدایت و رهبری لایق، رو به کاهش و نابودی می رود.
مدیر در هر رده ای که قرار داشته باشد، از مدیران ارشد و عالی تا مدیران پایه، در سرپرستی مستقیم و نظارت بر اجرای عملیات،‌برای موفقیت در انجام وظایف سازمانی خود نیازمند به کسب اطلاعات کافی می باشند. در دنیای سازمانی امروز که آکنده از مسایل و مشکلات و پیچیدگیهای آشکار و پنهان است، برای غلبه بر این شرایط نامطمئن، تنها راه، توانمند ساختن سازمان و مدیران آن از طریق کسب دانش ومهارت است.
آشنا ساختن مدیران و کارکنان با دانش مدیریت که جنبه های مختلفی را در بر می گیرد، می تواند تا حد زیادی برای حل و فصل مسایل و غلبه بر مشکلات و پیش بینی شرایط نامطمئن راهگشا باشد.
بدیهی است آموزش صحیح مدیران و در اختیار قرار دادن ابزار مناسب کار، باعث پرورش و آماده شدن مدیران شایسته، مبتکر و خلاق می شود و برخورداری آنان از ویژگی های اخلاقی و انسانی باعث رشد و تکامل مدیریت در سطح جامعه خواهد گردید.

باسمه تعالی

چکیده
نام محقق: کاظم زاهدی طلب استاد راهنما: جناب آقای دکترمحمدتقی ایمانی
دانشگاه: آزاد اسلامی واحد رودهن رشته : علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی)
دانشکده: علوم تربیتی سال تحصیلی: ۸۴-۱۳۸۳
۱- عنوان تحقیق:
رابطه بین نگرش اقتضایی مدیران با عملکرد دبیران مدارس راهنمایی پسرانه شهر تهران در سال تحصیلی ۸۴-۱۳۸۳
۲- بیان مسأله:
آموزش و پرورش در پیشرفت جوامع نقش اساسی دارد و یکی از ارکان مهم توسعه به شمار می رود و موفقیت آموزش و پرورش به برخورداری از مدیریت کارآمد و اثربخش وابسته است و نحوه عملکرد آموزش و پرورش در گرو این امر می باشد. بنابراین مدیران مدارس در آموزش و پرورش از جایگاه ویژه ای برخوردارند و نحوه‌ی نگرش درک آنها نسبت به مسائل سازمان و عملکرد مدیریتی در تحقق اهداف آموزش و پرورش بسیار مؤثر است.
۳- فرضیه تحقیق:
بین نگرش اقتضایی مدیران و عملکرد دبیران رابطه وجود دارد.
۴- جامعه آماری و نمونه آماری:
کلیه مدیران مرد شاغل در مدارس راهنمایی پسرانه شهر تهران در سال تحصیلی ۸۴-۱۳۸۳ جامعه آماری را شامل می شدند که نمونه آماری شامل ۹۰ نفر مدیر مرد با روش تصادفی انتخاب شدند.
۵- ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات:
به منظور جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. یکی جهت نگرش اقتضایی مدیران که شامل ۱۰ سؤال ۳ گزینه ای (ممکن است یا گاهی اوقات – خیر – بلی) بصورت بسته پاسخ و دیگری پرسشنامه عملکرد – دبیران که شامل ۳۰ سوال گزینه ای (همه آنها – بیشتر آنها – برخی از آنها – تعداد کمی از آنها – هیچکدام) می باشد.
۶- خلاصه نتایج تحقیق:
بطوریکه نتایج آزمون فرضیه نشان داد رابطه معتبری بین نمره نگرش اقتضایی مدیران و عملکرد دبیران بدست نیامد. شاید دلیل این رویداد این باشد که در کشور ما عملکرد افراد تابع عوامل دیگری غیر از نگرش اقتضایی مدیران است و متغیرهای مختلف در عملکرد کارکنان جامعه ما دخالت داشته و از آن تأثیر می پذیرد.
۷- پیشنهادات:
– مدیران برای انسجام و یکپارچگی همکاران با فراهم کردن محیط دوستانه و صمیمی، تعامل میان همکاران را بیشتر کنند.
– مدیران از آراء و نظرهای دیگران نیز استفاده کنند چون حمایت از کسانی که در حل مسایل راه حل هایی ارائه می دهند تعهد وتعلق آنان را نسبت به مدرسه بیشتر می کند.
– مدیران با برقراری ارتباط با معلمان و سایر کارکنان، اطلاعات لازم را جهت اجرای فعالیتها به زیردستان بدهند و با برقراری ارتباط دو جانبه بین معلمان نقایص ارتباطهای خشک و رسمی را در سازمان کاهش دهند.

فهرست مطالب و جداول و نگاره ها

عنوان صفحه
فصل اول : طرح تحقیق ۱
مقدمه ۲
بیان مسئله ۵
فرضیه پژوهش ۶
پرسش پژوهش ۶
هدف کلی پژوهش ۶
اهمیت و ضرورت پژوهش ۷
تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها ۹
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۰
مقدمه ۱۱
سیر تحول اندیشه مدیریت ۱۳
نظریه های کلاسیک ۱۵
نظریه مدیریت علمی ۱۵
نظریه های مدیریت اداری ۱۶
مدیریت بوروکراتیک ۱۷
نظریه های نئوکلاسیک ۱۸
نگاره ۱-۲ – عناصر بوروکراسی مورد نظر وبر ۱۸
مطالعات هاثورن ۱۹
نهضت روابط انسانی ۲۰
جدول ۱-۲ تئوری Y,X 21
نظریه های موقعیتی و اقتضایی ۲۲
نظریه اقتضایی فیدلر ۲۴
شکل ۱-۲- دستاوردهای الگوی فیدلر ۲۶
نگرش اقتضایی ۲۷
رهبری و مدیریت، تفاوت ها و شباهت ها ۳۰
تخصص و تجربه در مدیریت ۳۲
مدیریت اسلامی ۳۳
پایان نامه ها ۳۵
فصل سوم: روش اجرای پژوهش ۳۶
مقدمه ۳۷
روش پژوهش ۳۷
متغیرهای مستقل و وابسته ۳۷
جامعه آماری ۳۸
شیوه نمونه گیری ۳۸
ابزار جمع آوری داده ها ۳۹
پایایی و روایی ابزار تحقیق ۳۹
فصل چهارم: تحلیل یافته های پژوهش ۴۱
مقدمه ۴۲
الف – توصیف داده ها ۴۲
جدول ۱-۳- داده های حاصل از اجرای پرسشنامه ها ۴۴
ضریب همبستگی با روش نمره های اصلی ۴۷
تفسیر و بیان نتیجه ۴۷
ب – تجزیه و تحلیل داده ها ۴۷
فصل پنجم: نتایج پژوهش ۴۸
خلاصه پژوهش ۴۹
پایایی و روایی ابزار تحقیق ۵۲
تجزیه و تحلیل داده ها ۵۳
محدودیت ها و مشکلات پژوهش ۵۴
پیشنهادها ۵۵
منابع و مآخذ ۵۶
پیوست ها ۵۷

منابع و مآخذ
۱- ایمانی، محمد تقی و همکاران، ۱۳۸۳،« مدیریت: از آغاز تا پست مدرن»،تهران انتشارات فرهنگ سبز
۲- پرهیزگار، کمال، ۱۳۸۲، « تئوریهای مدیریت»، تهران ، انتشارات آگاه
۳- پاول هرسی و بلانچارد، ترجمه دکتر علاقه مند، ۱۳۸۳،«مدیریت رفتار سازمانی» تهران، انتشار امیر کبیر
۴- خلیلی شورینی، سهراب، ۱۳۷۶، «تئوریهای رهبری سازمانی» تهران، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
۵- شریفی، حسن پاشا، ۱۳۸۰،« روشهای تحقیق در علوم رفتاری»، تهران،‌انتشارات سخن
۶- فقهی فرهمند، ناصر، ۱۳۸۲،«مدیریت پایای سازمان» تبریز، انتشارات فروزش.
۷- فقهی فرهمند، ناصر، ۱۳۸۱،«مدیریت پویای سازمان»،تبریز، انتشارات فروزش.
۸- فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، شماره ۳۱و۳۲و۳۶٫
۹- فصلنامه مطالعات مدیریت به شماره ۴۱و۴۲و۱۳۸۳
۱۰-فیضی، طاهره، ۱۳۸۳،«مبانی سازمان و مدیریت» انتشارات دانشگاه پیام نور
۱۱- محمد زاده، عباس، ۱۳۷۵، « رفتار سازمانی : نگرش اقتضایی» انتشاررات دانشگاه علامه طباطبایی.ads

درباره نویسنده

admin 785 نوشته در شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Secured By miniOrange