سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه بررسي حاشيه نشيني در تهران ( اسلام شهر )، شهرشناسی

عنوان:  پایان نامه بررسي حاشيه نشيني در تهران ( اسلام شهر  )، شهرسازی

رشته:شهرشناسی

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 160

 

فهرست مطالب:

مقدمه 14
تصوير 1-1: توسعه تهران از سال 1200 الي 1370 هجري شمسي 15
1-1-1- نظريات مرتبط با فراغت 20
1-1-2- اهداف گذران فراغت 21
1-1-3- ويژگيهاي فعاليتهاي فراغتي 22
1-1-4- كار دلخواه و آزاد در وقت آزاد 24
1-1-5- فراغت و تفريح در دين 25
1-1-6- ابعاد اقتصادي گذران فراغت 26
1-1-7- تأثيرات عدم برنامه ريزي فراغت 26
1-1-8- تقسيم بندي وقت آزاد 28
1-1-9- نيازهاي امروزي به فعاليتهاي فراغتي 29
1-1-10- تأثير اوقات فراغت در معماري 31
1-1-11- جهاني شدن برنامه ريزي گذران فراغت 32
1-1-12- سابقه برنامه ريزي فراغت در ايران 33
1-1-13- بخشهاي موثر در برنامه ريزي فراغت 33
1-1-14- تمهيدات كالبدي و راهكارهاي عملي تفريح 34
1-1-15- فضاهاي فراغتي تهران 35
1-1-15-1- سير تحول كاربري گذاران اوقات فراغت در تهران 37
• حكومت صفويه و قاجاريه : 37
• حكومت پهلوي اول 38
• حكومت پهلوي دوم ( 25 ـ 1320 ش ) 38
• حكومت پهلوي دوم ( 45 ـ 1325 ش ) : 39
• حكومت پهلوي دوم ( 57 ـ 1345 ش ) : 39
• حكومت جمهوري اسلامي‌( بعد از بهمن 1357 ) 40
تبيين نياز ـ شرايط خاص تهران 41
الف ـ جمعيت شهري 41
ب ـ تركيب سني جمعيت 42
ج ـ نظام تعطيلات و مرخصي 44
1-1-15-3- فرصتهاي گذران اوقات فراغت در تهران 45
1-1-15-4- طبقه بندي فعاليتهاي گذران اوقات فراغت در تهران 46
1-1-5-5- ويژگيهاي عرضه تسهيلات گذران اوقات فراغت در محيط بيرون شهر تهران 46
1-1-15-6- ويژگيهاي عرضه تسهيلات گذران اوقات فراغت در درون شهر تهران 47
• تحليل و جمع بندي 49
1 ـ 2 ـ فضاهاي جمعي 52
مقدمه 52
1 ـ 2 ـ 1 ـ تمدن و جامعه 52
1 ـ 2 ـ 2 ـ تمدن و شهر 53
1 ـ 2 ـ 3 ـ شهر و حيات مدني 53
1 ـ 2 ـ 4 ـ فضاي جمعي 54
1 ـ 2 ـ 5 ـ فضاي شهري 55
1-2-5-1- كاركردهاي فضاهاي شهري 58
1-2-5-2- اهميت پياده روي 59
1-2-5-3- ساخت فضاي شهري 60
• ميدان 61
• خيابان 62
1 ـ 3 ـ انسان و طبيعت 63
1 ـ 3 ـ 1 ـ انسان و طبيعت در تمدن ايران 63
• باغهاي مسطح و كم شيب : 67
• باغهاي شيبدار و صفه بندي شده : 67
• باغهاي احداثي در زمينهاي عارضه دار : 67
1 ـ 4 ـ 1 ـ آب در باغ ايراني 69
1 ـ 4 ـ 2 ـ گياه در باغ ايراني 69
1 ـ 4 ـ 3 ـ اصول طراحي باغ ايران 69
الف ) سلسله مراتب 69
ب ) تقارن 70
ج ) مركزيت 70
د ) ريتم 70
هـ ) استقلال و تشخيص فضاها 71
و ) تنوع در وحدت ، وحدت در تنوع 71
ز ) طبيعت گرايي و بهره گيري از منظر 71
1 ـ 5 ـ چشم اندازهاي فرهنگي 74
موزائيك وسيع 75
• گزينش دشوار 75
• حمايت جهاني 76
1 ـ 6 ـ حس قداست 78
1 ـ 7 ـ 1 ـ گردشگري و گردشگران در ايران 82
1 ـ 7 ـ 2 ـ اكوتوريسم 83
• امكان سنجي جاذبه هاي اكوتوريسم در ايران 83
1 ـ 8 ـ طرح منظر 84
1 ـ 8 ـ 1 ـ منظره پردازي 88
1 ـ 8 ـ 1 ـ 1ـ منظره پردازي در هنر اروپا 89
• منظره پردازي هاي آرماني : 89
• منظره پردازي طبيعت گرا : 90
• منظره پردازي نمادگرايانه : 90
1 ـ 8 ـ 1 ـ 2 ـ منظره پردازي در ايران 90
فصل دوم 92
مطالعات بستر 92
فرحزاد در گذر زمان 93
2 ـ 1 ـ شناخت تاريخ منطقه 94
سفر امامزاده داوود 94
درختهاي توت وقفي 96
راه امامزاده داوود 97
سنگ مثقال ـ ينجه زار 98
معجزات امامزاده 99
امامزاده داوود ( از توابع قصبة كن ) 101
2-2- مطالعات اقليمي‌ 107
• زمين شناسي 107
• آب و هوا 110
بارندگي 110
دما 111
يخبندان 111
فشار جو : 112
نم نسبي : 112
ابرناكي : 112
ساعات آفتابي : 112
باد : 113
• ويژگيهاي طبيعي 113
زمين لرزه هاي تاريخي : 113
2 ـ 4 ـ 1 ـ شناخت سازمان فضايي : 115
2 ـ 4 ـ 1 ـ 1 ـ نظام توزيع عناصر : 115
• توده و فضا 115
• تراكم 115
• كيفيت بناها ( قدمت ) 115
2 ـ 4 ـ 1 ـ 2 ـ نظام توزيع كاربريها : 116
2 ـ 4 ـ 2 ـ شناخت ساخت فضايي 118
2 ـ 4 ـ 3 شناخت فضاي شهري ( جمعي ) 118
• تجزيه و تحليل فضاهاي شهري : 118
فضاي شهري ( 2 ) 119
نتيجه گيري : 119
2 ـ 4 ـ 4 ـ شناخت سيماي شهر 120
2 ـ 4 ـ 4 ـ 1 ـ سيماي بيروني شهر ( نماي از دور شهر ) 120
• عوامل سازندة سيماي بيروني شهر 120
2 ـ 4 ـ 4 ـ 2 ـ سيماي دروني بافت 122
1 ـ راه 122
2 ـ گره 123
3 ـ نشانه 123
4 ـ لبه 124
5 ـ محله 125
2 ـ 6 ـ 1 ـ وضعيت و عوارض اجتماعي توسعه در محدوده 127
2 ـ 6ـ 1 ـ 1 ـ تغييرات اكولوژي اجتماعي 127
2 ـ 6ـ 1 ـ 2 ـ تعارض طبيعت و شهر 128
2 ـ 6 ـ 1 ـ 3 ـ نا امني اجتماعي 128
2 ـ 6 ـ 1 ـ 4 ـ افول نقش فراغتي و تفريحي محدوده 129
2 ـ 6 ـ 2 ـ وضعيت مالكيت اراضي 129
2 ـ 6 ـ 2 ـ 1ـ نحوه حقوقي مالكيت اراضي 129
منابع طبيعي 129
مالكيت عرفي اراضي روستا 130
حرايم و اراضي طرح دار : 130
8-2 ـ تحليل نيروهاي موثر بر حوزه 132
2 ـ 8 ـ 1 ـ شبكه حمل و نقل 132
2 ـ 9 ـ 1 ـ كليات طرح تفصيلي 134
2 ـ 9 ـ 2 ـ طرح جامع قديم تهران 134
2 ـ 9 ـ 3 ـ طرح اجرايي تهران ( 1350 ) 135
2 ـ 9 ـ 4 ـ طرح جامع توسعه جهانگردي در ايران ( 1351 ) 135
2 ـ 9 ـ 5 ـ طرح جامع جديد ساماندهي تهران ( 1370 ) 136
2 ـ 9 ـ 6 ـ طرح مطالعات ساماندهي گردشگاههاي تهران ( 1374 ) 136
2 ـ 9 ـ 7 ـ طرح بهسازي منطقه فرحزاد ( 1372 ـ شهرداري تهران ) 137
نتيجه گيري 138
فصل سوم 139
امكانات و محدوديتها 139
3 ـ 1 ـ امكانات و محدوديتهاي طبيعي 140
امكانات 140
محدوديتها 140
3 ـ 2 ـ امكانات و محدوديتهاي كالبدي 141
امكانات 141
محدويتها 141
3 ـ 3 ـ امكانات و محدوديتهاي اجتماعي 142
امكانات 142
محدوديتها 142
فصل چهارم 143
اهداف كلي و اهداف عملياتي 143
4 ـ 1ـ اهداف كلي 144
4 ـ 2 ـ اهداف عملياتي 144
فصل پنجم 145
برنامه هاي پيشنهادي 145
5 ـ 1 ـ برنامه كاربري اراضي 146
اهداف 146
5 ـ 2 ـ برنامه حمل و نقل و زير ساختها 146
5 ـ 2 ـ 1 ـ برنامه حمل و نقل 146
اهداف 146
5 ـ 2 ـ 2 ـ برنامه زير ساختها 146
اهداف 146
5 ـ 3 ـ برنامه مديريت آب 147
اهداف 147
5 ـ 4 ـ برنامه نظام فضاي باز و سبز 147
اهداف 147
5 ـ 5 ـ برنامه طراحي شهري 148
اهداف150

چكيده پژوهش:
پژوهش انجام شده كه در ارتباط با حاشيه نشيني در تهران و به مطالعه موردي منطقه اسلام شهر پرداخته ، با هدف تبيين فرايند شكل گيري ، دگرگوني و تغييرات پديده و نيز عوامل داخلي و خارجي مؤثر بر آن و فراهم كردن بستر لازم براي ارزيابي عيني نتايج و بازخوردهاي سياست ها و روش هاي برخورد با پديده صورت گرفته است.
در انجام اين پژوهش از روش كتابخانه اي استفاده شده و از پژوهش هايي كه در داخل كشور صورت گرفته همچنين اخذ مطالب از پژوهشهايي كه در خارج ازي كشور صورت گرفته توسط اينترنت آن بر محتوا و پويايي آن افزوده شده است.
در اين پژوهش فرآيند، چگونگي و عوامل مؤثر در شكل گيري و دگرگوني سكونتگاههاي خودرو در ايران و منطقه كلانشهري تهران ، تبيين تفاوتها و عدم تشابه فرايند و عوامل مؤثر بر شكل گيري و دگرگوني سكونتگاههاي خودرو در ايران، نقش ، عملكرد و ويژگيهاي عام سكونتگاههاي خودرو در ايران و منطقه شهري تهران در مراحل شكل گيري و گذار، انطباق چارچوب نظري عام پژوهش بر شرايط ايران و منطقه شهري تهران، تبيين سكونتگاهها خودروي ايران از ديدگاه كلان نظري ، مطالعات لازم انجام شده.
سپس موقعيت و وسعت استان تهران و در مراحل بعدي جمعيت و مهاجرت ، بررسي مقايسه اي برخي شاخصهاي اقتصادي – اجتماعي شهرستانهاي استان تهران ( در مقايسه با سطح استان و كشور) ، توزيع جغرافيايي مهاجرين در استان تهران ، سپس ويژگيهاي طبيعي استان تهران شامل آب و هوا ، زمين شناسي ، وضعيت گسلها و زلزله خيزي ، ارزيابي منابع اراضي و طبقه بندي اراضي ، منابع آب سطحي و زيرزميني ، پوشش گياهي ، اكولوژي و محيط زيست ، كاربري اراضي ، زراعت و باغداري ، دامداري و سپس به صنايع تبديلي ، اقتصاد كشاورزي و نظام بهره برداري و قابليتها و محدوديتهاي اصلي توسعه استان تهران شناسايي گرديده است.

فرضيات پژوهش:
سكونتگاههاي خودرو طي فرايندي از شكل گيري اوليه واگذار تا دستيابي به تعادل و ثبات نسبي مراحل متفاوتي را پشت سر مي گذارند. اين فرايند همواره خطي و الزاماً رو به جلو نبوده و تحت تأثير عوامل خارجي (چون طرحهاي عمراني و شهرسازي ، ضوابط و مقررات و ميزان اعمال آنها، ميزان و نحوه مداخله دولت (مديريت شهري) و داخلي (چون تركيب و خواستگاه جمعيتي ، مشخصه هاي مكاني و موقعيت استقرار و مشخصه هاي اجتماعي و اقتصادي ساكنين ) اين فرايند و مراحل آن متفاوت و محصول نهايي آن نيز الزاماً يكسان و همانند نبوده اما داراي ويژگي ها و مشخصات مشابهي در مراحل نظير خواهد بود.

مقدمه
افزايش امكانات مادي ، كاهش زمان كار روزانه ، افزايش تعطيلات هفتگي و سالانه ، پيدايش سالهايي در دوران جواني كه فرد با فقدان و يا كمي‌مسئوليت روبروست و در مجموع توجه بشر به زمان فراغت به عنوان بخشي جدي از دوران زندگي ، اين پديده را در جايگاهي قرار داده است كه بي توجهي به آن علاوه بر ايجاد ضايعات و آسيب هاي اجتماعي ، موجبات نارضايتي جامعه را نيز فراهم خواهد نمود . افزايش اوقات فراغت از 3 سال در جامعه كشاورزي به 12 سال در جامعه صنعتي و حتي 19 سال در جامعه فراصنعتي در طول عمر يك نسل امروزي نسبت كه به سادگي بتوان از آن چشم پوشيد . تأثير بهره برداري مطلوب از اين بخش از زندگي ، در پرورش انسان و رشد و شكوفايي شخصيت وي و در نهايت تكامل جامعه به حدي است كه برخي تمدن جديد را « تمدن فراغت » ناميده اند . ( ساورخاني ، 1370 ، 764 )

برنامه هاي پيشنهادي

5 ـ 1 ـ برنامه كاربري اراضي
اهداف
– احياء مسير كوهستاني امامزاده داوود از طريق ايجاد امكانات مورد نياز زائران و گردشگران
– ايجاد امكانات كوهنوردي و اسكي
– بهره وري تفرجي و تفريحي از باغات موجود در روستاي فرحزاد و فضاهاي رها شده

5 ـ 2 ـ برنامه حمل و نقل و زير ساختها
5 ـ 2 ـ 1 ـ برنامه حمل و نقل
اهداف
– اتصال شمال روستا به جاده امامزاده داوود با حفظ محيط طبيعي دره
– حفظ يالهاي دره از تأثيرات منفي مسيرهاي ترافيكي مجاور
– ايجاد مسيرهاي پياده با هدف ارتقاء سلامتي شهروندان
5 ـ 2 ـ 2 ـ برنامه زير ساختها
اهداف
– تأمين آب آشاميدني براي مراكز تفريحي ، پذيرايي ، فرهنگي ، ورزشي و …
– جمع آوري و رفع فاضلابها و به منظور جلوگيري از جاري شدن آن در گذرها و نشت آن به رودخانه
– روشنايي كامل دره فرحزاد به منظور و تأمين امنيت از نظر آسيبهاي اجتماعي ، ايمني از خطرات مانند سقوط و …، روشنايي مناسب فضاهاي جمعي و …
5 ـ 3 ـ برنامه مديريت آب
اهداف
– دستيابي به روخانه اي كه در همه ‌ماههاي سال يك جريان پاية غير آلوده داشته باشد
– تأمين آب براي فضاهاي سبز محدوده
– انتخاب گونه هاي گياهي كم مصرف براي كاهش مصرف آب
– كاهش مصرف آب با استفاده از سيستم هاي تحت فشار
5 ـ 4 ـ برنامه نظام فضاي باز و سبز
اهداف
– هدف نهايي برنامه ريزي تفرج عبارتست از ايجاد تعادل بين روابط انسان و محيط ، ايجاد آشتي و هماهنگي ميان شهر و طبيعت و تلفيق محيط طبيعي و مصنوع اهداف كلان در توسعه و تجهيز گردشگاههاي فرحزاد عبارتند از :
• حفظ تعادل اكولوژيكي منطقه
• پيوند شهر و شهروندان با طبيعت
• توسعه و ساماندهي فضاهاي فراغتي و تفريحي
• حفظ و تقويت ارزشها و جاذبه هاي طبيعي و فرهنگي
• تقويت اقتصاد فراغتي و گردشگري

5 ـ 5 ـ برنامه طراحي شهري
اهداف
– حفظ ارزشهاي طبيعي و جلوگيري از گسترش ساخت و سازها به محدوده كوهستاني
– نظام بخشيدن به فضاهاي باز حاشيه روخانه
– كنترل ساخت و ساز در حاشيه رودخانه
– ارائه الگو و ضوابط پيشنهادي نحوة استقرار و تراكم ساختمانها

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...