سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه بررسي اثرات شرايط محيطي بر عملكرد تجهيزات نيروگاه بخار و بررسي تاثيرات آن روي طراحي تجهيزات، مهندسی برق

عنوان پروژه:  پایان نامه بررسي اثرات شرايط محيطي ( فشار ، دما ، رطوبت و … ) بر عملكرد تجهيزات نيروگاه بخار و بررسي تاثيرات آن روي طراحي تجهيزات،مهندسی برق

رشته: مهندسی برق،پروژه تحقيقاتي دوره كارشناسي

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 112

 

عناوين ‏
چكيده ‏
فصل اول : معرفي تجهيزات نيروگاه بخاري ‏
‏1 ـ 1 ـ مقدمه ‏
‏1 ـ 2 ـ ديگ بخار و تجهيزات جانبي آن ‏
‏1 ـ 2 ـ 1 ـ مقدمه ‏
‏1 ـ 2 ـ 2 ـ اكونومايزر
‏1 ـ 2 ـ 3 ـ درام ‏
‏1 ـ 2 ـ 4 ـ لوله هاي ديوارهاي محفظه احتراق يا ‏اوپراتور
‏1 ـ 2 ـ 5 ـ سوپر هيترها ‏
‏1 ـ 2 ـ 6 ـ دي سوپر هيتر ها يا اتمپراتورها ‏
‏1 ـ 2 ـ 7 ـ ري هيترها ‏
‏1 ـ 2 ـ 8 ـ جنس لوله هاي بويار ‏
‏1 ـ 2 ـ 8 ـ 1 ـ ساختار ميكروسكوپي فولادها ‏
‏1 ـ 2 ـ 8 ـ 2 ـ اورهيت شدن لوله هاي بويلر
‏1 ـ 2 ـ 8 ـ 3 ـ تغييرات ساختار فولاد در تحت ‏اورهيت ‏
‏1 ـ 2 ـ 8 ـ 4 ـ اتفاقات اورهيت در نيروگاهها ‏
‏1 ـ 2 ـ 8 ـ 5 ـ بحث و نتيجه گيري ‏
‏1 ـ 3 ـ گرمكن هاي آب تغذيه ‏
‏1 ـ 4 ـ كوره يا محفظه حتراق
‏1 ـ 4 ـ 1 ـ ساختمان مشعلها و روشن پودر كردن سوخت ‏در آنها ‏
‏1 ـ 5 ـ تجهيزات جانبي ديگ بخار ‏
‏1 ـ 5 ـ 1 ـ گرمكن هاي هوا ‏
‏1 ـ 5 ـ 2 ـ دريچه هاي كنترل هوا يا دمپرها ‏
‏1 ـ 5 ـ 3 ـ دودكش ‏
‏1 ـ 6 ـ فنهاي نيروگاه ‏
‏1 ـ 7 ـ والوها ‏
‏1 ـ 8 ـ سيستمهاي مرتبط با ديگ بخار
‏1 ـ 8 ـ 1 ـ مقدمه
‏1 ـ 8 ـ 2 ـ سيستم كنترل آب تغذيه ‏
‏1 ـ 8 ـ 3 ـ سيستم كنترل درجه حرارت بخار ‏
‏1 ـ 8 ـ 4 ـ كنترل فشار بخار ‏
‏1 ـ 8 ـ 5 ـ كنترل سيستم احتراق ‏
‏1 ـ 8 ـ 5 ـ 1 ـ كنترل هواي مشعل ‏
‏1 ـ 8 ـ 5 ـ 2 ـ كنترل سوخت مشعل ‏
‏1 ـ 8 ـ 5 ـ 3 ـ كنترل فشار محفظه احتراق ‏
‏1 ـ 9 ـ 1 ـ مقدمه ‏
‏1 ـ 9 ـ 2 ـ اصول كار و وظايف كندانسور ‏
‏1 ـ 9 ـ 3 ـ اثرات وجود هوا در كندانسور ‏
‏1 ـ 9 ـ 4 ـ انواع كندانسور از نظر خنك سازي بخار ‏
‏1 ـ 9 ـ 5 ـ وسايل حفاظتي كندانسور ‏
‏1 ـ 9 ـ 6 ـ تميز كردن كندانسور ‏
‏1 ـ 10 ـ سيستمهاي آب گردشي خنك كننده كندانسور ‏
‏1 ـ 10 ـ 1 ـ مقدمه ‏
‏1 ـ 10 ـ 2 ـ انواع سيستمهاي خنك كن ‏
‏1 ـ 10 ـ 3 ـ سيستم يكبارگذر ‏
‏1 ـ 10 ـ 4 ـ سيستم چرخشي ‏
‏1 ـ 10 ـ 5 ـ سيستم تركيبي
‏1 ـ 11 ـ توربين بخار و انواع طبقه بندي آن ‏
‏1 ـ 11 ـ 1 ـ مقدمه ‏
‏1 ـ 11 ـ 2 ـ طبقه بندي توربين بخار ‏
فصل دوم : بررسي اثرات شرايط محيطي بر روي عملكرد ‏نيروگاههاي بخار ‏
‏2 ـ 1 ـ اثر كميت هاي ترموديناميكي ( فشار و دما ) ‏بروي بازده سيكل نيروگاه ‏
‏2 ـ 2 ـ 1 ـ وظيفه اصلي چگالنده ‏
‏2 ـ 2 ـ 2 ـ سيستم آب گردشي نيروگاه ‏
‏2 ـ 2 ـ 3 ـ عوامل موثر بر برج خنك كن نيروگاه ‏
‏2 ـ 2 ـ 4 ـ اثرات شرايط محيطي بر كندانسور ‏
‏2 ـ 3 ـ اثرات شرايط محيطي بر روي عملكرد لوبلير ‏نيروگاه ‏
‏2 ـ 3 ـ 2 ـ اثرات فشار و دماي محيط بر روي عملكرد ‏بويلر ‏
‏2 ـ 4 ـ بررسي نمونه اي اثرات شرايط محيطي بر ‏عملكرد نيروگاه بخاري ( تبريز ) ‏
‏2 ـ 4 ـ 1 ـ تاثير درجه حرارت محيط در مصرف داخلي ‏
‏2 ـ 4 ـ 2 ـ تاثير درجه حرات محيط در مصرف آب ‏نيروگاه ‏
نتيجه گيري ‏
‏2 ـ 4 ـ 3 ـ تاثير درجه حرارت كم محيط در بهينه ‏سازي مصرف داخلي نيروگاه تبريز ‏
‏2 ـ 4 ـ 4 ـ تاثير درجه حرات در افزايش تلفات و ‏كاهش عمر الكتروموتورهاي سوخت ‏
‏2 ـ 5 ـ بررسي علل خوردگي لوله هاي كندانسور واحد ‏يك نيروگاه تبريز ‏
‏2 ـ 5 ـ 1 ـ شرايط كاري و مشخصات فني لوله هاي ‏كندانسور ‏
‏2 ـ 5 ـ 2 ـ وضعيت ظاهري نمونه لوله ‏
‏2 ـ 5 ـ 3 ـ نتايج آزمايشات ‏
‏2 ـ 5 ـ 4 ـ فرم مقطع سوراخ ‏
‏2 ـ 5 ـ 5 ـ بررسي زير ساختار لوله ‏
‏2 ـ 5 ـ 6 ـ علل خوردگي و سوراخ شدن نمونه مورد ‏آزمايش ‏
‏2 ـ 5 ـ 7 ـ پيشنهادات ‏
‏2 ـ 6 ـ بررسي نمونه اي اثرات شرايط محيطي بر ‏عملكرد نيروگاه بندرعباس ‏
‏2 ـ 6 ـ 1 ـ اثرات شرايط محيطي بر عملكرد بويلر و ‏تاثير آن بر طراحي بويلر ‏
‏2 ـ 6 ـ 2 ـ اثرات شرايط محيطي بر عملكرد توربين ‏
‏2 ـ 6 ـ 3 ـ اثرات شرايط محيطي بر ژنراتور ‏
‏2 ـ 6 ـ 4 ـ اثرات شرايط محيطي بر كندانسور ‏
‏2 ـ 7 ـ بررسي نمونه اي اثرات شرايط محيطي بر روي ‏عملكرد نيروگاه شهيد محمد منتظري اصفهان ‏
‏2 ـ 7 ـ 1 ـ اثرات شرايط محيطي بر روي عملكرد ‏بويلر ‏
‏2 ـ 7 ـ 2 ـ اثرات شرايط محيطي بر عملكرد كندانسور ‏

نتيجه گيري ‏
مراجع ‏

چكيده ‏
شرايط جغرافياي و آب و هوايي در ايران كه متاسفانه ‏بيشتر كوير و گرم مي باشد كمك مي نمايد كه درصد ‏مصرف داخلي واحدهاي بهره برداري شده در ايران از ‏حد بالايي برخوردار باشد بر اين اساس جاي زيادي ‏براي كاهش مصارف داخلي واحدهاي در حال كار براي ‏پرسنل بهره برداري نيروگاههاي بخاري جزء توجه به ‏تغييرات دماي هواي محيط و ديگر شرايط محيطي و نيز ‏ميزان بار واحد باقي نمي ماند كه به عنوان مثال در ‏نيروگاه كازرون با توجه به راه اندازي واحدها و ‏ميزان مصارف كم واحد ها روش مورد عمل در نيروگاه ‏كازرون توجه به دماي محيط و استفاده حداقل از فن ‏هاي خنك كن روغن و ‌آب مي باشد و در نيروگاه تبريز ‏اقدامات نيروگاه جهت كاهش مصارف داخلي و كاهش ‏تلفات حرارتي و الكتريكي بصورت برنامه ريزي جهت ‏خارج نمودن فن هاي برج با توجه به دماي آب خنك كن ‏و تغييرات دماي هواي محيط و كاهش نسبي مصارف ‏الكتريكي مي باشد . اين پروژه از سه فصل تشكيل شده ‏است كه در فصل اول به معرفي تجهيزات نيروگاه بخار ‏مي پردازيم و در فصل دوم به بررسي اثرات شرايط ‏محيطي بر عملكرد نيروگاه بخار و در فصل سوم نيز ‏نتيجه گيري از پروژه و ارائه پيشنهادات و راه ‏حلهايي جهت كاهش مصارف داخلي نيروگاه با توجه به ‏فاكتور شرايط محيطي مي پردازد . ‏
‏ ‏
‏1 ـ 1 ـ مقدمه ‏
نيروگاههاي بخاري يكي از مهمترين نيروگاههاي ‏حرارتي مي باشد كه در اكثر كشورها ، از جمله ايران ‏سهم بسيار زيادي را در توليد انرژي الكتريكي بر ‏عهده دارد به طوري كه سهم توليد اين نيروگاهها بيش ‏از 70% كل توليد انرژي كشورمان ( در سال 1375 ) مي ‏باشد . از مهمترين اين نيروگاهها در كشورمان مي ‏توان به نيروگاههاي شهيد محمد منتظري اصفهان ، رامين ‏اهواز ، اسلام آباد اطفهان ، طوس مشهد ، بعثت تهران ‏، شهيد منتظر قائم كرج ، تبريز ، بيستون ، ‏كرمانشاه ، مفتح همدان و بندرعباس اشاره نمود ، ‏مشخصات اين نيروگاهها به همراه ديگر نيروگاهها ‏بخاري كشورمان را مي توان در جدول ( 1 ـ 1 ) ‏مشاهده نمود . در اين نيروگاهها از منابع انرژي ‏فسيلي از قبيل نفت ، گاز طبيعي ، مازوت و غيره ‏استفاده مي شود ، به اين ترتيب ‏
‏1 ـ 2 ـ 2 ـ اكونومايزر ‏
پس از اينكه گازهاي كوره قسمتي از حرارت خود را به ‏لوله هاي آب و سوپرهيتـرها مي دهد هنوز داراي ‏مقدار قابل ملاحظهاي حرارت مي باشد كه اين حرارت ‏همراه گازهايي اگر بدون استفاده از دودكش خارج شود ‏از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نبوده و راندمان ‏دستگاه پايين خواهد بود لذا با استفاده از يك ‏اكونومايزر از اين حرارت باقيمانده استفاده مي ‏نمايند . اكونومايزر ‏
‏1 ـ 2 ـ 3 ـ درام ‏
استوانه اي است به طول چندين متر و قطر داخلي 5/1 ‏متر و ضخامت جدار حدود 12 سانتي متر از جنس فلز ‏مقاوم در مقابل فشار و درجه حرارت . معمولاً از طريق ‏نورد يك قطعه فلزي مستطيل شكل آنرا بصورت استوانه ‏درآورده و دو لبه را به هم جوش مي دهند . سپس قطعه ‏هاي انتهايي را به صورت نيمكره به آن جوش مي دهند ‏‏. جنس ، طول ، قطر داخلي و ضخامت جداوره درام ‏بستگي به بزرگي ، قدرت درجه حرارت و فشار بخار هر ‏واحد دارد . ‏
‏1 ـ 2 ـ 4 ـ لوله هاي ديوارهاي محفظه احتراق ‏يا اوپراتور
اطراف محفظه احتراق ديگ هاي بخار ، تعداد زيادي ‏لوله هاي موازي نزديك به هم كه به لوله هاي ‏اوپراتور موسوم هستند پوشيده شده است . وظيفه اين ‏لوله ها از يك طرف آن است كه بخشي از حرارت حاصل ‏از احتراق را از طريق تشعشي و جابجايي جذب نمايد و ‏از طرف ديگر ، حرارت جذب شده به وسيله هدايت به آب ‏داخل خود منتقل مي كند . بنابراين در كوره ، هر سه ‏نوع انتقال ‏
‏1 ـ 2 ـ 5 ـ سوپرهيترها ‏
يك سري لوله از جنس فولاد مقاوم در برابر حرارت و ‏فشار با اشكال مختلف معمولاً به شكل ‏u‏ يا ‏s‏ و يا ‏اشكال ديگر كه در كنار هم بفاصله كمي از هم قرار ‏دارد و ابتدا و انتهاي آنها به دو لوله بزرگتر ‏بنام هدر جوش داده شده اند و به مجموعه آنها ‏سوپرهيتر گفته مي شود اين مجموعه معمولاً در فضاي ‏داخلي بويلر يعني داخل كوره و مسير گازهاي خروجي ‏كوره قرار داده مي شود بطوريكه هدر ابتدايي و ‏انتهايي در بيرون ديواره و يا هم رديف ديواره هاي ‏بويلر و خود لوله هاي سوپرهيت در داخل قرار مي ‏گيرند . هدر ابتدايي ‏
‏1 ـ 2 ـ 6 ـ دي سوپر هيترها يا اتمپراتورها ‏
در عمل سوپر هيترهايي مي سازند كه براي درجه ‏حرارتهاي بالاتر از درجه حرارت مورد لزوم و براي ‏تمام شرايط بار توربين ، مقاومت كافي داشته باشند ‏‏. در مواقع پايين آمدن بار توربين و در نتيجه درجه ‏حرارت بخار پايين آوردن آن ، از دي سوپر هيتر ‏استفاده مي كنند و آنرا مي توان ما بين سوپر هيتر ‏اوليه و ثانويه قرار داد . ‏
‏1 ـ 2 ـ 7 ـ ري هيترها ‏
از نظر اقتصادي به صرفه است تا جهت بالا بردن بازده ‏سيكل از ري هيترهايي كه در بين توربين هاي نيروگاه ‏قرار دارد استفاده شود . در ري هيترها ، درجه ‏حرارت بخار خروجي از توربين فشار قوي را تا درجه ‏حرارت اوليه بخار بالا مي بردند و سپس آن را به سمت ‏توربين فشار متوسط هدايت مي كنند . اين عمل هم مي ‏تواند بين توربين هاي فشار متوسط و ضعيف صورت گرد ‏‏. ‏
‏1 ـ 2 ـ 1 ـ جنس لوله هاي بويلر : ‏
انتخاب جنس فلز لوله بويلر بستگي به شرايط كاري آن ‏بويژه درجه حرارت و فشار داخل آن خواهد داشت . ‏افزايش درجه حرارت از حد مجاز حتي در مقادير كمي ‏در دراز مدت قادر است كه ايجاد تغييرات ساختاري در ‏مواد لوله نموده و كيفيت خواص مكانيكي آنرا پائين ‏بياورد . ضمناً ارتباط تنظم وارده به جدارة لوله ‏در تحت فشار داخلي ‏‎(p)‎‏ و قطر متوسط آن ‏DM‏ و ضخامت ‏لوله ‏‎(t)‎‏ بصورت زير خواهد بود . ‏‎]‎‏ 4 ‏‎[‎‏ ‏
‏1 ـ 2 ـ 8 ـ 1 ـ ساختار ميكروسكوپي فولادها : ‏
ساختار ميكروسكوپي فولاد كربني ساده كه بيشتر در ‏واتروالها استفاده مي شود . ‏
‏1 ـ 2 ـ 8 ـ 2 ـ اورهيت شدن لوله هاي بويلر :
در اورهيت شدن لوله هاي بويلر وقتي درجه حرارت فلز ‏لوله به ميزان كمي از درجه حرارت مجاز آن ( تا ‏حدود 100 درجه سانتي گراد ) افزايش يابد اورهيت را ‏دراز مدت و وقتي درجه حرارت به ميزان بيشتري از ‏درجه حرارت مجاز آن بالا ميرود اورهيت را كوتاه مدت ‏تقسيم بندي نموده اند . ‏‎

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...