سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه اهداي گامت و جنين در حقوق جزا و حقوق مدني، رشته حقوق

عنوان پروژه: پایان نامه اهداي گامت و جنين در حقوق جزا و حقوق مدني، رشته حقوق

رشته: فقه و حقوق اسلامی،پروژه تحقيقاتي دوره كارشناسي

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 300

 

فهرست مطالب
الف) اهداي گامت و حقوق جزا
ب) قانون مدني و اهداي جنين
آئين نامه اجرايي قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور
فصل اول  : تعاريف و كليات
شرايط صاحبان جنين
تشريفات اهداء جنين
ماهيت و شرايط پذيرش نسب
گفتار نخست: منشأ انتساب فرزند به پدر
الف) ديدگاه عرفي
ب) ديدگاه قرآن و روايات
گفتار دوم: منشأ انتساب فرزند به مادر
گفتار نخست: تأثير مفهوم زنا در مسئله نسب
گفتار نخست- اثبات نسب پدري
گفتار دوم- نفي يا انكار ولد
1) عدم وقوع نزديكي
2) نبودن سلول حياتي در مني شوهر
3) آزمايش هاي پزشكي از طريق تجزيه خون و بررسي هاي ژنتيكي
نسب فرزندان ناشي از گامت و جنين غير زوجين
حقوق حمل ناشي از اهداي گامت و جنين
نظر برگزيده
حقوق طفل ناشي از اهداي گامت و جنين
1-2 در حالت اهداي جنين
2-1-2 مبناي روابط ابوين و طفل در حضانت
1) مفهوم حضانت
2) مبناي روابط ابوين و طفل در حضانت
3) ماهيت حقوقي حضانت
4) ارتباط قواعد حاكم بر حضانت با نظم عمومي
5) اشخاصي كه عهده دار حضانت هستند
اولويت هر يك از پدر و مادر
قانون حمايت خانواده
فصل دوم : اشخاصي كه حضانت طفل متولد از اهداي گامت و جنين با آنهاست
1) اهداي گامت
2) اهداي اسپرم
2-1 اهداي تخمك
2) حالت اهداي جنين
3- ولايت قهري
4- الزام به نفقه (انفاق)
5- توارث
نظرات برخي از مراجع درباره احكام وضعي ناشي ازاهداي گامت و جنين
1- امام خميني (رحمه الله)
2- مقام معظم رهبري (دام ظله العالي)
3- حضرت آيت الله تبريزي (دامت افاداته )
4- حضرت آيت الله بهجت (دامت افاداته)
5- حضرت آيت الله سيستاني (دامت افاداته )
6- حضرت آيت الله فاضل لنكراني (رحمه الله)
7- حضرت آيت الله موسوي اردبيلي (دامت افاداته)
8- حضرت آيت الله ناصر مكارم شيرازي (دامت افاداته)
9- حضرت آيت الله نوري همداني (دامت افاداته)
10- حضرت آيت الله صانعي (دامت افاداته )
اهداي گامت و جنين و قانون  ومسئوليت مدني
حق طفل در اقامه دعوي مسئوليت مدني
گفتار نخست- مسئوليت مدني پزشك در مقابل طفل
1- وجود ضرر
2- ارتكاب فعل زيان بار
3- رابطة سببيت
نتيجه :
فصل سوم : بررسي مباني حقوقي اهداي گامت و جنين ( حكم وضعي)
شرايط اساسي صحت قراردادهاي درمان ناباروري با استفاده از گامت و جنين
گفتار اول : قراردادهاي اصلي درمان ناباروري با استفاده از گامت و جنين
الف) قراردادهاي درمان علت بيماري
ب) قراردادهاي درمان موردي ناباروري با استفاده از گامت و جنين
1- قراردادهاي درمان با استفاده از گامت
1-1) قراردادهاي درمان با استفاده از گامت زن و شوهر
2-1 ) قراردادهاي درمان با استفاده از گامت بيگانه
2- قراردادهاي درمان با استفاده از جنين
3- توصيف قرارداد
4- قرارداد هاي درمان با استفاده از جنين كلي يا تشكيل جنين :
گفتار دوم : قراردادهاي مقدماتي يا تبعي- قرارداد تهيه گامت و جنين
1- مفهوم، وجه تسميه و اقسام
2- نوع قرارداد و اعتبار حقوقي آن
گتفار سوم : قرارداد استخراج، فراوري، درمان و نگهداري گامت و جنين
اقسام قرارداد
فصل چهارم : شرايط و موانع تشكيل قرارداد
1-4) مورد معامله
الف) مورد معامله درقراردادهاي ساده و مركب
ب) مورد معامله در قراردادهاي انتقال گامت و جنين
ج) مورد معامله در قرارداد انتقال گامت و جنين بيمار
د) مورد معامله در قرارداد دايگي پيش از تولد
هـ ) مورد معامله در قرارداد بين انتقال دهنده و انتقال گيرنده گامت و جنين
2-4) موضوع تعهد و اقسام موضوع تعهد
موانع صحت قرارداد اهداي گامت و جنين
ماهيت حقوقي اهداي گامت و جنين
آثار ادن بر اهداء كننده و وضعيت گامت يا جنين
1) اعراض
2) اذن
3) صلح
4) هبه
5) وكالت
6) قرارداد خصوصي
نتيجه :

 

اهداي گامت و حقوق جزا
مسئله اي كه در ديدگاه حقوق جزا مطرح مي باشد، اين است كه آيا تلقيح مصنوعي را مي‌توان به عنوان يك عمل مجرمانه تلقي نمود يا خير؟ ماده (637) قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: هرگاه مرد و زني كه بين آنها علقه  زوجيت نباش، مرتكب عمل منافي عفت، غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكره كننده تعزير مي شود.» مطابق ماده فوق، هر زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد و مرتكب عمل منافي عفت شوند اگر با رضايت طرفين باشد تا نود و نه ضربه شلاق محكوم خواهند شد و در صورت اكره فقط مكره محكوم مي شود. حال آيا مي توان ادعا كرد كه تلقيح مصنوعي اسپرم مرد بيگانه به رحم زن اجنبي از مصاديق اعمال منافي عفت غير از زنا ذكر شده است، بارزترين مصاديق اعمال منافي عفت غير از زنا محسوب كنيم، نه مصاديق انحصاري آن. ولي با توجه به ظهور عرفي كلمه «اعمال منافي عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثيل قانونگذار از اين اعمال، مي توان ادعا كرد كه مقصود از اعمال منافي عفت غير از زنا، عبارت است از هر نوع رابطه مستقيم و غيرمشروع بين مرد و زني كه بين آنها علقه زوجيت موجود نباشد. بنابراين، تلقيح مصنوعي مشمول عنوان اعمال منافي عفت نخواهد بود؛ زيرا در تلقيح، هيچ گونه رابطه مستقيم و بدون واسطه بين زن و مرد اجنبي وجود ندارد. اصل تفسير مضيق مقررات جزايي نيز استدلال فوق را تأييد مي نمايد؛ زيرا مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامي:
«هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تأمين شده، جرم است.» و چون تلقيح مصنوعي در هيچ يك از متون قانوني به عنوان جرم ذكر نشده يا براي آن مجازات يا اقدامات تأميني يا تربيي تعيين نگرديده است، به حكم ماده فوق و اصل تفسير مضيق قوانين جزايي، تلقيح اسپرم مرد بيگانه به رحم زن جرم تلقي نمي شود. ولي از سوي ديگر، طبق ماده (3) آيين دادرسي مدني، در مورد سكوت و نبودن نص خاص، بايد به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و به نظر مي رسد كه عرف و عادت مسلم فعلي اكثريت مردم ايران، مقررات فقهي و دستورات اسلامي است كه جنبه استمرار داشته و الزام وجداني پيدا كرده است و مطابق شريعت مقدس اسلام و فقه اماميه، همانطور كه قبلاً بيان شد، لقاح مصنوعي با مني مرد بيگانه ممنوع است. از اين رو مي توان گفت ماده (3) قانون آيين دادرسي مدني نسبت به ماده (2) قانون مجازات اسلامي حاكم است و بدين جهت بايد مطابق ماده (3) قانون آيين دادرسي مدني و با عنايت به عرف فعلي مردم ايران، تلقيح مني مرد بيگانه به رحم زن اجنبي را جرم تلقي كرد و از نظر مجازات نيز به علت اينكه مقدار و نوع آن در قانون و شرع تعيين نشده مطابق ماده 16 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) تعيين مقدار و نوع مجازات به نظر حاكم واگذار شده است؛ كه البته اين مجازات بايد كمتر از مقدار حد باشد. بنابراين، با توجه به مطالب گفته شده در حقوق جزا فقط اهداي اسپرم جرم تلي شده و اهداي تخمك و جنين جرم نيست .
ب) قانون مدني و اهداي جنين
براي حل مشكل زوجين نابارور و تأمين خواسته آنان در 2/4/82 قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه در 8/5/1382 مورد تأييد شوراي نگهبان واقع شد و در روزنامه رسمي شماره 17033 مورخ 29/5/82 منتشر گرديد. اين قانون كه داراي 5 ماده است در مقايسه با قوانين كشورهاي پيشرفته به ويژه قوانين فرانسه بسيار ابتدايي و ناقص است؛ ليكن از لحاظ اينكه مسأله انتقال جنين را تا حدي حل كرده و قواعد و ضوابط تازه اي آورده و تحولي در حقوق ايران ايجاد كرده قابل توجه است. در اين قسمت به بررسي اين قانون خواهيم پرداخت:
قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور
ماده1- به موجب اين قانون كليه مراكز تخصصي درمان ناباروري ذيصلاح مجاز خواهند بود با رعايت ضوابط شرعي و شرايط مندرج در اين قانون نسبت به انتقال جنين هاي حاصله از تقليح خارج از رحم زوج هاي قانوني و شرعي پس از موافقت كتبي زوجين صاحب جنين به رحم زناني كه پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشكي ناباروري آنها (هر يك به تنهايي يا هر دو) به اثبات رسيده اقدام نمايند.
ماده2- تقاضاي دريافت جنين اهدايي بايد مشتركاً از طرف زن و شوهر تنظيم و تسليم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرايط ذيل مجوز دريافت جنين را صادر مي كند:
الف- زوجين بنا به گواهي معتبر پزشكي، امكان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دريافت جنين را داشته باشد.
ب- زوجين داراي صلاحيت اخلاقي باشند.
ج- هيچ يك از زوجين محجور نباشند.
د- هيچ يك از زوجين مبتلا به بيماري هاي صعب العلاج نباشند.
هـ- هيچ يك از زوجين معتاد به مواد مخدر نباشند.
و- زوجين بايستي تابعيت جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند.
ماده3- وظايف و تكاليف زوجين اهداء گيرنده جنين و طفل متولد شده از لحاظ نگهداري و تربيت و نفقه و احترام نظير وظايف و تكاليف اولاد و پدر و مادر است.
ماده 4- بررسي صلاحيت زوجين متقاضي در محاكم خانواده، خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني صورت خواهد گرفت و عدم تأييد صلاحيت زوجين قابل تجديد نظر مي باشد.
ماده 5- آئين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصوي و در تاريخ 8/5/82 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
مهدي كروبي
رئيس مجلس شوراي اسلامي
14/5/82
جمهوري اسلامي ايران
رئيس جمهور
تصويب نامه هيئت وزيران
بسمه تعالي
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي- وزارت دادگستري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/12/1383 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 69773 مورخ 10/5/1383 وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دادگستري و به استناد ماده (5) قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور- مصوب 1382- آئين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...