سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه انواع سردخانه، طراحی و محاسبات مربوطه، مهندسي مکانیک

عنوان:  پایان نامه انواع سردخانه، طراحی و محاسبات مربوطه، مهندسي مکانیک

رشته:  پروژه پایانی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 143

 

چکیده:
با توجه به اينکه تمامي ساکنين زمين نياز به محصولات و موادغذايي متفاوت در تمامي فصول دارند و زمينه عرضه و تقاضا در تمامي شرايط و مکانها متغير بوده و امکان پذير نمي باشد، انسان نياز شديد خود را به برودت احساس نمود.


فهرست مطالب
عنوان
مقدمه
فصل اول: انواع سرد خانه
1-1- سرد خانه هاي با دستگاههاي فن کولر
1-2- سردخانه هاي پيش ساخته
1-3- توزيع و پخش هواي سرد
1-4- روش هاي انجماد
1-4-1- انجماد با وزش هوا
1-4-2- انجماد با تماس غير مستقيم
1-4-3- انجماد غوطه ور
1-5- سرعت انجماد
1-6- انجماد کند
1-7- انجماد سريع
1-8- فريزرهاي صفحه اي
1-8-1- سيستم با هواي فشرده متحرک
فصل دوم: آئين کار در سردخانه گوشت، مرغ، ماهي و ذخیره سازی
2-1- پیش گفتار
2-2- دامنه کاربرد
2-3- اصطلاحات و تعاریف
2-3-1- گوشت
2-3-2- مرغ
2-3-3- ماهی
2-3-4- سردخانه مواد خوراکی
2-3-5- زنجیره سرما
2-3-6- سرد نگهداری مواد خوراکی
2-3-7- نگهداری مواد خوراکی یخ زده
2-3-8- کوتاه شدن ناشی از سرما
2-3-9- تحریک الکتریکی
2-3-10- جمود نعشی
2-3-11- دمه نسبی
2-3-12- پیش سردکن
2-3-13- آب آشامیدنی
2-3-14- آب پاک دریا
2-3-15- یخ خوراکی
2-3-16- داغ سرما
2-3-17- سفت شدن گوشت ماهی
2-3-18- یخ پوشی
2-4- سرد نگهداری مواد خوراکی
2-4-1- سرد نگهداری گوشت
2-4-2- سرد نگهداری مرغ
2-4-3- سرد نگهداری ماهی
2-5- نگهداری مواد خوراکی
2-5-1- نگهداری گوشت یخ زده
2-5-2- نگهداری مرغ یخ زده
2-5-3- نگهداری مایع مرغ یخ زده
2-5-4- نگهداری ماهی یخ زده
2-6- آیین ذخیره سازی
2-6-1- شرايط ذخيره کردن
2-6-2- سيستم بسته بندي
2-6-3- طول نگهداري
2-6-4- عمر نگهداري
2-6-5- طرح ريزي کردن يک انبار سرد
2-6-6- تنظيمات عمومي
2-6-7- کاهش هزينه هاي ساخت بنا نسبت به فضاي محل
2-6-8- چرخش هوا و تغييرات آن:
2-6-9- تخليه اتاق هاي سرد
2-6-10- بهداشت و ضد عفوني کردن
فصل سوم: نکات پيرامون اصول سردخانه و محاسبه بار برودتي آن
3-1- نکاتی پیرامون سردخانه
3-1-1- نکاتی پیرامون پلان سردخانه
3-1-2- نکاتی پیرامون موتورخانه
3-1-3- نکاتی پیرامون پنجره ها در سردخانه
3-1-4- نکاتی پیرامون عایق های رطوبتی
3-1-5- نکاتی پیرامون عایق های حرارتی مورد استفاده در سردخانه ها
3-1-6- جلوگیری از تلفات متفرقه در سردخانه
3-2- مشخصات سردخانه مورد محاسبه
3-2-1- میزان u در کف سردخانه
3-2-2- میزان u در سقف سردخانه
3-2-3- میزان u در جدار خارجي
3-2-4- میزان u در جدار داخلی
3-3- مراحل محاسبه بار سالن نگهداری سیب A
3-3-1- Q انتقال حرارت از طریق جدارها
3-3-2- Q انتقال حرارت نفوذ هوا
3-3-3- Q بار حرارتی محصول
3-3-4- Q بار تنفسی محصول
3-3-5- Q بار روشنایی
3-3-6- Q بار موتور فن
3-3-7- Q بار افراد
3-3-8- Q بار لیفتراک
3-4- مراحل محاسبه بار سالن نگهداری پرتقال B
3-4-1- Q انتقال حرارت از طریق جدارها
3-4-2- Q انتقال حرارت نفوذ هوا
3-4-3- Q بار حرارتی محصول
3-4-4- Q بار تنفسی محصول
3-4-5- Q بار روشنایی
3-4-6- Q بار موتور فن
3-4-7- Q بار افراد
3-4-8- Q بار لیفتراک
3-5- مراحل محاسبه بار سالن نگهداری سبزیجات(کلم پیچ) C
3-5-1- Q انتقال حرارت از طریق جدارها
3-5-2- Q انتقال حرارت نفوذ هوا
3-5-3- Q بار حرارتی محصول
3-5-4- Q بار تنفسی محصول
3-5-5- Q بار روشنایی
3-5-6- Q بار موتور فن
3-5-7- Q بار افراد
3-5-8- Q بار لیفتراک
3-6- مراحل محاسبه بار سالن نگهداری گوشت تازه گوساله D
3-6-1- Q انتقال حرارت از طریق جدارها
3-6-2- Q انتقال حرارت نفوذ هوا
3-6-3- Q بار حرارتی محصول
3-6-4- Q بار روشنایی
3-6-5- Q بار موتور فن
3-6-6- Q بار افراد
3-6-7- Q بار لیفتراک
3-7- مراحل محاسبه بار سالن نگهداری گوشت تازه گوساله E
3-7-1- Q انتقال حرارت از طریق جدارها
3-7-2- Q انتقال حرارت نفوذ هوا
3-7-3- Q بار حرارتی محصول
3-7-4- Q بار روشنایی
3-7-5- Q بار موتور فن
3-7-6- Q بار افراد
3-7-7- Q بار لیفتراک
3-8- مراحل محاسبه بار سالن نگهداری گوشت تازه گاو F
3-8-1- Q انتقال حرارت از طریق جدارها
3-8-2- Q بار حرارتی محصول
3-8-3- Q بار روشنایی
3-8-4- Q بار موتور فن
3-8-5- Q بار افراد
3-8-6- Q بار لیفتراک
3-9- مراحل محاسبه بار سالن پیش سردکن
3-9-1- Q انتقال حرارت از طریق جدارها
3-9-2- Q انتقال حرارت نفوذ هوا
3-9-3- Q بار حرارتی محصول
3-9-4- Q بار روشنایی
3-9-5- Q بار موتور فن
3-9-6- Q بار افراد
3-9-7- Q بار لیفتراک
3-10- مراحل محاسبه بار سالن تونل انجماد
3-10-1- Q انتقال حرارت از طریق جدارها
3-10-2- Q انتقال حرارت نفوذ هوا
3-10-3- Q بار حرارتی محصول
3-10-4- Q بار روشنایی
3-10-5- Q بار موتور فن
3-10-6- Q بار افراد
3-10-7- Q بار لیفتراک
3-11- مراحل محاسبه بار سالن زباله دانی
3-11-1- Q انتقال حرارت از طریق جدارها
3-11-2- Q انتقال حرارت نفوذ هوا
3-11-3- Q بار حرارتی محصول
3-11-4- Q بار روشنایی
3-11-5- Q بار موتور فن
فصل چهارم: انتخاب تجهيزات سيکل آمونياک (R717)
4-1- ظرفیت اواپراتور
4-2- انتخاب اواپراتورهای آمونیاکی
4-2-1- سالن پیش سردکن
4-2-2- سالن تونل انجماد
4-2-3- سالن زباله دانی
4-3- انتخاب کمپرسور (R-717)
4-3-1- ظرفیت اسمی
4-3-2- انتخاب کندانسور
4-4- انتخاب کندانسور سیکل تبرید سالن هایA و BوC وپیش سردکن
4-5-انتخاب کندانسور سیکل تبرید سالن های Dو E و F و زباله دانی
4-6-انتخاب کندانسور سیکل تبرید سالن تونل انجماد
فصل پنجم: اثرات زيست محيطي مبردها و مقايسه آنها
5-1- اثرات زيست محيطي مبردها
5-1-1- پتانسيل تخريب لايه ازن
5-2- پتانسيل گرم شدن زمين
5-3- انواع مبردها
5-4- کلروفلورو کربن ها
5-5- هيدروکلروفلوروکربن ها
5-5-1- مبردها
5-5-2- هيدروفلورو کربن ها
5-6-فلوروکربن ها
5-7-هيدروکربن ها
5-8-آمونياک
5-9- دي اکسيدکربن
5-10-دسته بندي مبردها از لحاظ ايمني
فصل ششم: تشريح قطعات و کنترلهاي سيکل تبريد کنترلهاي مبرد
6-1- سيكل تراكمي تبريد
6-2-تعاريف راندمان
6-3-ساير اجزاي تشكيل دهنده
6-3-1- جدا كننده روغن
6-3-2-دريافت كننده مايع مبرد
6-3-3- فيلترها و خشك كن ها
6-3-4-كنترل فشار
6-3-5-شيرهاي سولنوئيد (برقي)
6-3-6-شيشه نشان دهنده مايع مبرد به همراه نشانگر رطوبت
6-3-7-تئوري و كاركردهاي عمومي شيرهاي انبساط
6-3-8-ترموستات داخل سردخانه
6-3-8-1-محل نصب ترموستات داخل سردخانه
6-3-8-2-ترموستات سردخانه ساعت دار و ثبات
6-3-9-ترموديسك
6-3-10-ديفراست
6-3-10-1-تايمر ديفراست
6-3-11-جمع آوري كننده مايع خط كش
6-3-12-كليد كنترل فشار زياد
6-3-12-1-محل نصب و طريقه تنظيم كليد كنترل فشار زياد
6-3-13-كليد كنترل فشار كم
6-3-13-1-محل نصب كليد كنترل فشار كم
6-3-14-كليد اطمينان فشار روغن
ضمائم
نتیجه گیری
منابع

فهرست اشکال
عنوان
شکل 1-1: توزيع غير يکنوا خت هوا در انبار از طريق دستگاه کولر و حرکت چرخشي فن
شکل 1-2: سردخانه همراه با يک دستگاه معلق کولر و وجود فضاي خالي در بالا
شکل 1-3: سردخانه با دستگاه کولر قرار گرفته در خارج از فضاي اصلي سردخانه
شکل 1-4: مقطع عرضي يک سردخانه پيش ساخته
شکل 1-5: اتاقک انجماد
شکل 1-6: فريزر کابين دار
شکل 1-7: انجماد در يک اتاق و نگهداري در اتاقي ديگر با استفاده از فريزر وزشي ايستاده
شکل 1-8: فريزر وزشي يکپارچه مورد استفاده در تونل انجماد هواي پر سرعت c ْ 26 – از ميان گاري ها جريان دارد
شکل 1-9: فريزر تونلي براي انجماد سريع مواد غذايي
شکل 1-10: فريزر صفحه اي براي انجماد با تماس غيرمستقيم
شکل 1-11: منحني هاي انجماد ، سرعت انجماد در دماي متفاوت فريزر .
شکل 1-12: سيماي ا لکتروميکروسکوپي يک تار عضلاني يخ نزده
شکل 5-1: تصوير کاهش شديد حجم لايه ازن در مناطق قطب جنوب
شکل 6-1: دياگرام Log P/h که سطوح درجه حرارت
شکل 6-2: جريان انرژي در سيستم تبريد تراکمي
شکل 6-3: جدا کننده روغن
شکل 6-4: سيستم تبريد به صورت نمايش در نمودار Log P/h

 

مقدمه

امروزه براي نگهداري و ذخيره سازي مواد غذايي و انواع ميوه جات ساخت سرد خانه امري ضروري است بنابراين يکي از وظايف مهندسين تبريد ، طرح و محاسبه و انتخاب دستگاههاي مورد نياز سردخانه هاست. در تقسيم بندي سردخانه ها، سردخانه ها به سه قسمت عمده تقسيم مي شوند : 1) سرد خانه هاي کوتاه مدت يا موقت 2) سردخانه هاي بلند مدت 3) سردخانه هاي انجماد . در سردخانه هاي کوتاه مدت و بلند مدت ، محصول تا دمايي بالاتر از نقطه انجمادش سرد و نگهداري مي شود ولي در سردخانه هاي انجماد ، محصول منجمد و در دماهاي بين 12- تا 23- درجه سانتي گراد نگه داري مي شود . ( دماي c ْ 18- بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد . )
نگهداري کوتاه مدت يا موقت معمولا با وارد نمودن تدريجي محصول و تعويض سريع ان همراه است و بر اساس نوع محصول زمان نگهداري ، از يکي دو روز ا يک هفته يا بيشتر تغيير مي کند ولي به ندرت از 15 روز تجاوز مي نمايد. نگهداري بلند مدت در انبارهاي نگهداري تجاري (سردخانه هاي عمومي) انجام
مي شود در اين مورد نيز زمان نگهداري محصول به نوع و شرايط ورودي محصول بستگي دارد . زمان نگهداري محصول در اين سردخانه ها از هفت تا ده روز براي بعضي محصولات حساس نظير گوجه فرنگي ، گرمک و تا شش يا هشت ماه براي محصولات مقاوم نظير پياز و بعضي گوشت هاي دودي تغيير مي کند .
در صورتي که مواد غذايي فاسد شدني براي مدت طولاني نگهداري مي شوند بايستي منجمد گردند و در سردخانه انجماد قرار داده شوند . بعضي از محصولات تازه نظير گوجه فرنگي در صورت انجماد خراب مي شوند بنابراين نبايد منجمد شوند . براي نگهداري طولاني مدت چنين محصولاتي بايستي از روش هاي ديگري استفاده نمود . نحوه سرد سازي و نگهداري به دو طريق انجام مي شود.
الف – سرد کردن يا پيش سرد کردن محصول وسپس سرد کردن محصول در اتاق ديگر – سرد کردن يا پيش سرد کردن محصول ، از اين نظر لازم است که محصول در دمايي بالاتر (معمولا دماي محيط با کشتار) وارد اتاق سرد کن يا پيش سرد کن مي شود و بايستي با سرعت هر چه بيشتر تا دماي نگهداري سر شود . محصول پس از رسيدن به ان دما از انجا خارج و براي نگهداري در سردخانه ها درسالن نگهداري قرار مي‌گيرد .
جا به جا کردن محصول در طول زمان سردکن ، تاثير شديدي درکيفيت نهايي و عمر محصول دارد . شرايط پيشنهادي براي اتاقهاي سرد کن محصول در جداول 5 تا 8 ارائه شده است. قبل از اينکه محصول گرم در اتاق سرد کن قرار گيرد بايستي دماي اتاق برابر دماي پايين سردکردن باشد. در طول بارگذاري و در طول زمان سرد کردن ، اختلاف دما و فشار بخار بين محصول و هواي اتاق سردکن بايد به اندازه کافي زياد باشد تا محصول حرارت و رطوبت خود را با شدت از دست بدهد . در اين زمان دما و رطوبت اتاق سردکن به حدي مي رسد که در جداول با شرايط شروع سرد شدن نشان داده شده است .
در پايان کار دماي اتاق سرد کن مجددا به شرايط پايان سردکن بر مي گردد . اين امر خيلي مهم است که تجهيزات تبريد ظرفيت کافي براي جلوگيري از افزايش اضافي دماي اتاق سردکن در طول زمان سرد کن را داشته باشد .
ب- سرد کردن توام با نگهداري – استفاده از يک اتاق واحد براي سرد کردن و نگهداري گوشت و محصولاتي نظير ان که حساسيت شديدي به نوسانات دما ، رطوبت نسبي و حرکت هوا دارد توصيه نمي گردد . ولي در مورد ميوه هايي نظير سيب و گلابي چنين محدوديتي قرار ندارد و تجربه نشان مي دهد مي توان انها را بدون بروز اثرات مضر ، در اتاق هاي سرد کن مشترک ، انبار نمود . اين امر بدان سبب است که زمان وارد نمودن محصولاتي به اتاق سرد ، نسبتا کوتاه مي باشد و محصول با ذخيره سازي انرژي در خود ، تنها اجازه نوسانات کوچکي به دماي فضا مي دهد . اتاق هاي انجمادي که محصول منجمد شوند در دماي بالاتر از c ْ 7 وارد انها نيز از موارد استثناء مي باشد .

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...