no-img
شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه

اصول طراحی میل گاردان های کامپوزیتی، پایان نامه مهندسی مکانيک | شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه


شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه اصول طراحی میل گاردان های کامپوزیتی،مهندسی مکانیک
امتیاز 4.00 ( 1 رای )
doc
آگوست 15, 2015
۳۰,۰۰۰ تومان
10 فروش
۳۰,۰۰۰ تومان – خرید

پایان نامه اصول طراحی میل گاردان های کامپوزیتی،مهندسی مکانیک


عنوان:  پایان نامه اصول طراحی میل گاردان های کامپوزیتی،مهندسی مکانیک

رشته:  پروژه تخصصی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: ۱۰۴

چکیده:

د‏راین رساله ‏اصول طراحی میل گاردانهای کامپوزیتی مورد بررسی قرار گرفته است میل گاردان ‏فقط مختص خودرو نمی باشد، بلکه دربسیاری‏ از سیستمهای انتقال قدرت می تواند مورد استفاده قراربگیرد . اما در این رساله به طور خاص هدف جایگزین کردن یک میل گاردان کامپوزیتی یک پارچه به جای ‏میل گاردان فلزی دو تکه موجود بر روی پژوRD  ‏ می باشد.

طراحی یک گاردان کامپوزیتی به دو مرحله  ” طراحی محور کامپوزیتی و طراحی اتصالات ” ‏تقسیم می شود. در بحث طراحی محور کامپوزیتی عمومأ  به بررسی پارامترهائی چون سرعت بحرانی ، گشتاور استاتیکی و گشتاور کمانشی پرداخته شده است.

در بحث طراحی اتصالات، مدلسازی سه بعدی اتصالات تک لبه و ‏دولبه تحت گشتاوراستاتیکی انجام ‏گرفته است. در این مدل رفتار مواد به صورت ایزوتروپیک غیرخطی برای چسب ، ایزوتروپیک خطی برای  فلز و ارتوتروپیک خطی برای محور کامپوزیتی منظور گردیده است.در طول این طراحی کلیه تحلیلها با ‏استفاده از روش اجزاء محدود صورت گرفته است. در هر مرحله برای اطمینان از صحت جوابها بعد ازمعرفی پارامتر مربوطه همچون، سرعت بحرانی، گشتاور استا تیکی و ‏کمانشی و ‏طراحی اتصالات و…، جوا بهای ‏حاصل از تحلیل اجزاء محدود با نتایج آزمایشگاهی و ‏تحلیلی موجود در مقالات مورد مقایسه قرارگرفته است.در انتها به طور خاص به طراحی گاردان کامپوزیتی یک پارچه برای پرو RD ‏پرداخته شده است. گاردان ‏نهائی طراحی شده برای RD ‏ یک کامپوزیت هایبرید ساخته شده از الیاف کربن و شیشه به همراه رزین ‏اپوکسی می باشد که دارای وزنی کمتر از یک سوم گاردان اصلی می باشد.

کلمات کلیدی: محور کامپوزیتی، سرعت بحرانی، گشتاور کمانشی، اجزإء ‏محدود ‏،اتصالات کامپوزیتی، اتصالات غیر خطی


 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

فصل اول: مقدمه

۱-۱- مقدمه.                                                                                                      ۲

۱-۲- روش تولید میل گاردانهای کامپوزیتی..                                                               ۵

۱-۳- خصوصیات میل گاردانهای کامپوزیتی..                                                              ۱۰

۱-۳-۱- سرعت بحرانی..                                                                                      ۱۰

۱-۳-۲- وزن سبک…                                                                                            ۱۰

۱-۳-۳- مقاومت خوردگی  بالا.                                                                               ۱۰

۱-۳-۴- ارتعاشات و سرو صدای کم.                                                                        ۱۰

۱-۳-۵- مقاومت خستگی بالا.                                                                               ۱۰

فصل دوم: بیان صورت مسئله

۲-۱- معرفی صورت مسئله.                                                                                 ۱۲

فصل سوم: معرفی اصول طراحی میل گاردانهای کامپوزیتی

۳-۱- مقدمه ‏                                                                                            ۱۹

۳-۲- اصول طراحی محور درگاردانهای کامپوزیت…                                                    ۱۹

۳-۲-۱- انواع میل گاردانهای کامپوزیت…                                                                ۱۹

۳-۲-۲- انتخاب مواد در طراحی محورهای کامپوزیت…                                               ۲۱

۳-۲-۳- تحلیل سرعت بحرانی در محورهای کامپوزیت…                                            ۲۳

۳-۳- طراحی استحکامی محورهای کامپوزیتی بر اساس گشتاور استاتیکی..                 ۳۱

‏۳-۳-۱- معیار تنش حدا کثر.                                                                                 ۳۲

۳-۳-۲- معیار حد اکثر کرنش….                                                                            ۳۳

۳-۳-۳- معیار                                                                                      Tsai-Hill 34

۳-۳-۴- معیار                                                                                     Tsai-wu. 34

۳-۴- تحلیل کمانش برشی در محورهای کامپوزیت…                                                ۳۷

۳-۵- محاسبه گشتاور کمانشی محورهای کامپوزیت…                                             ۳۹

فصل چهارم: معرفی اصول طراحی اتصالات در گاردانهای کامپوزیت

۴-۱- مقدمه.                                                                                                   ۵۳

۴-۲- انواع اتصالات به کار رفته در گاردانهای کامپوزیتی..                                            ۵۵

٣-۴- مدل سازی اتصالات در گاردانهای کامپوزیت…                                                 ۵۶

۴-۴- مش بندی مدل..                                                                                      ۵۶

۴-۵- خواص مکا نیکی مواد.                                                                               ۵۹

۴-۵-۱- شرایط مرزی..                                                                                      ۶۲

۴-۵-۲- معیار تخریب…                                                                                       ۶۲

۶-۴- محاسبه ظرفیت گشتاور استاتکی اتصالات در گاردان های کامپوزیتی..                    ۶۲

۴-۷- جمع بندی نتایج حاصل از مدل سازی اجزاء محدود اتصالات در گاردانهای کامپوزیتی.. ۷۰

فصل پنجم: طراحی گاردان کامپوزیتی نمونه(پژو RD)

۵-۱- مقدمه. ۷۳

۵-۲- تعیین بارهای وارده بر گاردان  پژوRD.. 74

۵-۲-۱- تعیین سرعت دورانی گاردان پژو RD.. 75

۵-۲-۲- تعیین گشتاور استاتیکی وارده بر گاردان.. ۷۶

۵-۲-۳- طراحی محور کامپوزیتی برای پژو RD.. 77

۵-۳- طراحی اتصالات برای گاردان کامپوزیتی پژو RD.. 87

۵-۴- خلاصه ای از طراحی گاردان پژوRD.. 91

نتیجه گیری:                                                                                                    ۹۳

منابع :                                                                                                           ۹۴

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                            صفحه

شکل (۱-۱‏): نمائی از نحوه پیچش الیاف..                                                                   ۸

شکل(۱-۲ ‏): تعدادی از مراحل تولید یک میل گاردان کامپوزیتی.                                      ۹

شکل( ۲ ‏- ۱ ‏): نقشه کلی میل گاردان پژو RD ‏کلیه اعداد بر حسب mm می باشد.             ۱۵

شکل (۲-۲) الگوریتم کلی طراحی‏یک گاردان کامپوزیتی..                                                 ۱۶

‏شکل(۳‏-۱ ‏) : نمایش کلی سه نوع گاردان کامپوزیتی مورد استفاده در خودرو                    ۲۱

شکل (۳-۲)معیار تنش حدا کثر.                                                                                ۳۳

شکل ( ۳ ‏- ۳ ‏): تغییرات مربع اولین فرکانس طبیعی یک تیر با شرایط مرزی مختلف تحت بار محوری فشاری.. ۴۳

شکل (۳‏- ۴ ‏): منحنی تغییرات وپنج فرکانس طبیعی اول یک محور کامپوزیتی برحسب‏ تغییرات گشتاور وارده به آن.. ۴۴

شکل (۳-۵‏): منحنی تغییرات مربع پنج فرکانس طبیعی اول یک محور کامپوزیتی برحسب تغییرات گشتاور پیچشی وارده به آن  ۴۴

شکل (۳-۶): المان بندی و شکل مد دوم کمانش پیچشی  محور کامپوزیتی..                      ۴۷

شکل (۳-۷): المان بندی و شکل مد اول کمانش پیچشی  محور کامپوزیتی.                      . ۴۷

شکل (۴-۱) مدل سه بعدی اتصال :(الف)  تک لبه –(ب) دولبه.                                         ۵۸

شکل (۴-۲) تصویر دو بعدی از مقطع اتصال..                                                                 ۵۸

شکل (٣-۴ ‏) ابعاد  هندسی دو  نوع اتصال تک لبه و دو لبه.                                            ۵۸

شکل(۴-۴) منحنی   تنش-کرنش برشی حجمی و لبه ای یک چسب اپوکسی..                  ۶۰

شکل(۴-۵):منحنی تنش کرنش قائم ،حجمی و لبه ای..                                                ۶۱

شکل (۴-۶ ‏) منحنی  تنش کرنش برشی به دست آمده از سعی وخطا                              ۶۶

شکل( ۴ ‏- ۷ ‏): منحنی توزیع تنش برشی ایجاد شده  ‏در وسط چسب با رفتار غیرخطی ، برای یک اتصال تک لبه. ۶۹

‏شکل (۴- ۸ ‏): موقعیت محور مختصات در نظر گرفته در یک اتصال تک لبه.                          ۶۹

شکل(۵‏- ۱ ‏): نحوه  ‏المان بندی مدل اجزاء محدود  گاردان پژوRD.. 80

شکل ( ۵ ‏- ۲ ‏): شکل مد اول فرکانسی گاردان کامپوزیتی پژو RD.. 81

شکل (۵- ۳ ‏): شکل مد دوم فرکانسی گاردان کامپوزیتی پژو RD.. 82

شکل ( ۵ ‏- ۴ ‏): شکل مد سوم فرکانسی گاردان کامپوزیت پژو RD.. 82

شکل (۵-۵): اولین مد کمانشی پیچشی میل گاردان کامپوزیتی پژو RD.. 83

شکل ( ۵ ‏- ۶ ‏): خواص مکانیکی چسب انتخاب شده برای گاردان کامپوزیتی پژوRD.. 90

شکل(۵-۷ ‏): جزئیا ت اتصا ل دولبه طراحی شده برای گاردان کامپوزیتیRD.. 90

‏شکل (۵-۸) شمای کلی از گاردان کامپوزیتی طراحی شده برای پژو RD.. 90

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.ads

درباره نویسنده

admin 785 نوشته در شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Secured By miniOrange