سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه استفاده از کنترلرهای دیجیتالی در سیستم های مکانیکی، مهندسی مکانيک

عنوان:  پایان نامه استفاده از کنترلرهای دیجیتالی در سیستم های مکانیکی، مهندسی مکانيک

رشته:  پروژه تخصصی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 102

 

چکیده:

يك واحد كنترل الكترونيكي است كه جداول داده ها و محاسبات كاربردي در ورودي دريافت كننده  حسگر را ارزيابي مي كند و خروجي را براي دستگاههاي راه انداز معين مي كند.

هدف استفاده از يك سيستم كنترل موتور الكترونيكي اين است كه موارد زير تامين شود: دقت مورد نياز و سازگاري به منظور كمتر كردن آلودگي خروجي و كم كردن مصرف سوخت، بهينه كردن قابليت حركت براي همه موقعيت هاي كاري، كم كردن آلودگي تبخيري، وکنترل حالت سرعت وحالت تمام باروکنترل EGR میل بادامک وحالت استارت موتوررقیق وغنی سازی شتاب و تشخيص دادن سيستم وقتي كه بد عمل مي كند.

 سيستم كنترلي موتور براي تنظيم زمان احتراق به دست آوردن آوانس جرقه ايست كه تورك موتور، آلودگي هاي خروجي اقتصاد سوخت و قابليت حركت، بهينه شود و كوبش موتور به حداقل برسد. جداول داده ها بر مبناي تنظيم زمان احتراق، به بار و RPM وابسته اند كه در ROM ، در واحد كنترل الكترونيكي ذخيره شده اند. مقادير اين جداول بري اقتصاد سوخت، آلودگي هاي خروجي و تورك موتور بهينه شده اند. آنها با يك موتور تجربي كه معمولاً با دينامومتر موتور همراه است، توسعه داده شده اند.

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه.

فصل اول: كنترل موتور

1-1- اهداف سيستمهاي كنترل موتور الكترونيكي

1-1-1-آلودگي هاي خروجي

1-1-1-1- اجزاء خروجي:

1-1-1-2- موتورهاي احتراق جرقه اي:

1-1-1-3- آلودگي هاي مونوكسيدكربن (CO) :

1-1-1-4- آلودگيهاي هيدروكربن ها(HC) :

1-1-1-5- آلودگي هاي اكسيدهاي نيتروژن يا ناكس ها(NOx) :

1-1-1-6- تبديل كننده هاي واسطه اي (catalgtic) مبدل واسطه اي يا بسترهاي كاتاليستي:

1-1-1-7- تنظيم جرقه:

1-1-1-7- تاثير تنظيم احتراق روي آلودگي هاي خروجي:

1-1-1-8- باز گردش  گاز خروجي (  (EGR..

1-1-1-9- موتورهاي احتراق تراكمي ( ديزل):

1-1-1-10- نسبت هوا به سوخت:

1-1-1-11- مبدل هاي واسطه اي:

1-1-1-12- تنظيم زمان تزريق:

1-1-1-13- بازگردش گاز خروجي EGR :

1-1-2-  مصرف سوخت:

1-1-3-  شرايط مطلوب كاركرد :

1-1-4-  آلودگي هاي تبخيري:

1-1-5-  عيب يابي هاي سيستم:

1-2- موتورهاي احتراق جرقه اي..

1-2-1- كنترل سوخت:

1-2-1-1- محاسبه پهناي پالس انژكتور:

1-2-1-2- روش هاي پاشش ( انژكسيون):

1-2-1-3- پاشش همزمان:

1-2-1-4- پاشش گروهي:

1-2-1-5- پاشش پيوسته( دائمي):

1-2-1-6- كنترل لاندا: ( )

1-2-1-7- كنترل تنظيم زمان احتراق:

1-2-1-8- كنترل زاويه ثابت:

1-2-1-9- كنترل كوبش:

1-2-1-10- كنترل آلودگي هاي تبخيري:

1-2-1-11- سيستم كنترل آلودگي هاي تبخيري:

1-2-1-12- كنترل شير تخليه:

1-2-1-13- كنترل افزايش فشار ناشي از توربو شارژ:

1-2-1-14- كنترل سرعت موتور وسيله:

1-2-1-15- كنترل EGR :

1-2-1-16- كنترل ميل بادامك:

1-2-1-17- كنترل هم فاز سازي ميل بادامك:

1-2-1-18- حركت خطي سوپاپ و كنترل مدت باز شدگي:

1-2-1-19- كنترل تغييرات منيوفولد ورودي:

1-2-1-20- سيستم هاي ورودي متغير:

1-2-2-  روش هاي كنترل موتور:

1-2-2-1- هندل و استارت موتور:

1-2-2-2- سوخت لازم:

1-2-2-3- تنظيم زمان احتراق:

1-2-2-4- راه اندازي موتور ( گرم كردن موتورwarm-up ):

1-2-2-5- خنثي سازي گذرا:

1-2-2-6- غني سازي شتاب:

1-2-2-6- رقيق سازي شتاب منفي:

1-2-2-7- بار كامل:

1-2-2-8- كنترل سرعت بي باري:

1-2-2-8- كنترل هوا: 30

1-2-2-10- كنترل زمان احتراق:

1-2-2-11- پيش بيني بارهاي فرعي:

1-2-2-12- امكانات عيب شناسي كنترل موتور:

1-2-2-13- حسگر جرم هوا:

1-2-2-14- تشخيص بد سوزي:

1-2-2-15- مونيتورينگ ( گزارش دادن) مبدل واسطه اي:

1-2-2-16- مونيتور كردن ( گزارش ) سيستم سوخت:

1-2-2-17- مونيتورينگ باز گردش گاز خروجي(ECU) :

1-2-2-18- مونيتورينگ سيستم كنترل آلودگي هاي تبخيري(EECS) :

1-2-2-19- سيستم هاي تحويل سوخت: ( سوخت رساني)

1-2-2-20- سيستمهاي تزريق چند نقطه اي:

1-2-2-21- انطباق شرايط كاري:

1-2-2-22- سيستمهاي تزريق سوخت چند نقطه اي:

1-2-2-23- كنترل تزريق پيوسته اي به طور الكتريكي :

1-2-2-24- سيستم هاي تزريق سوخت ضربه اي ( پالسي – ضرباني ) :

1-2-2-25- اندازه گيري سوخت :

1-2-2-26- كنترل حلقه بسته لاندا :

1-2-2-27- انطباق وسازگاري براي شرايط كاري :

1-2-3-  سيستم هاي احتراق :

1-2-3-1- ديد كلي :

1-2-3-2- انرژي الكتريكي :

1-2-3-3- ارتفاع فيزيكي جرقه توسط ابعاد شمع جرقه تعيين مي شود ( چاك شمع )

1-2-3-4- سيستم هاي احتراق جرقه اي :

1-2-3-5- كويل ( سيم پيچ ) احتراق :

1-2-3-6- سيستم احتراق تخليه خازني :

1-2-3-7- احتراق الكترونيكي – بدون توضيح كننده :

1-3- موتورهاي احتراق تراكمي..

1-3-1-  عومل كنترل موتور

1-3-1-1- زمان بندي و مقدار سوخت :

1-3-1-2- كنترل سرعت :

1-3-1-3- كنترل EGR  :

1-3-1-4- كنترل فشار كمكي توربو شارژر :

1-3-1-5- كنترل شمع مشتعل :

1-3-1-6- سيستم سوخت رساني  :

1-3-1-7- فرآيند تزريق سوخت :

فصل دوم: كنترل ترمز گيري

2-1- مقدمه.

2-2- مباني ترمزگيري خودروها

2-2-1- فصل مشترك تاير با جاده

2-2-2-  ديناميك خودرو هنگام ترمزگيري.

2-2-2-1-  اجزاي سيستم ترمز:

2-2-2-2- ترمزهاي كاسه اي:

2-2-2-3- سيلندر اصلي و سيلندر كمكي..

2-2-2-4- تقويت ترمز كمكي:

2-2-2-5- سوپاپ تناسب:

2-3- سيستم هاي ضد قفل:

2-3-1-  اهداف..

2-3-2-  اجزاي سيستم ضد قفل..

2-3-2-1- مدولاتور ( تلفيق كننده ) هيدروليكي:

2-3-2-2- پمپ / موتور الكتريكي

2-3-3- ملاحظات ايمني.

2-3-3-1- مد خرابي و آناليز درختي عيب كاوي

2-3-3-2- روش هاي طراحي معمولي براي بهبود ايمني:

2-3-4-  مباني كنترل منطقي ضد قفل

2-3-5- تست كردن سيستم ضد قفل.

2-4- سيستم هاي آينده ترمزگيري خودروها

2-5- راهنماي لغت هاي تخصصي:

نتیجه گیری:

منابع :

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان

شکل 1-1: نمودار تنظیم جرقه.

شكل 1-2: فلوچارت روش محاسبه پهناي پالس موثر در يك انژكتور نمونه.

شکل 1-3: كنترل كوبش….

شكل 1-4:  سيستم كنترل آلودگي هاي تبخيري:

شکل 1-5: به كار اندازي قطعه ميل بادامك انتخابي و تنظيم زاويه براي بادامك ورودي..

شکل 1-6: عملكرد مخلوط هوا و سوخت..

شكل 1-7:  واحد تزريق تك نقطه اي.

شكل 1-8: توزيع كننده سوخت براي واحد كنترل مخلوط..

شكل 1-9: شماتيك يك سيستم تزريق پيوسته.

شكل  1-10:  شماتيك يك سيستم تزريق سوخت..

شكل 1-11: شماتيك يك سيستم تزريق سوخت ضرباني..

شكل 1-12: منحني فشار احتراق براي نقاط احتراق مختلف…

شكل 1-13:  مبدل پالس نوع القايي..

شكل  1-14: مبدل پالس نوع هال Hall

شكل 1-15:   شماتيك يك سيستم احتراق الكترونيكي با توزيع كننده

شكل  1-16: طرح هاي تنظيم زمان احتراق..

شكل 1-17:  سيستم كنترل موتور الكتريكي براي يك  پمپ تزريق در خط in- line.

شكل 2-1: عوامل مهم عمل كننده روي وسيله هنگام ترمزگيري.

شكل 2-2: شماتيك ترمز كاسه اي.

شکل 2-3: تقويت ترمز كمكي..

شکل 2-4: دو نوع از معمولترين سوپاپ هاي متقارن..

شكل 2-5: شماتيك نشان داده شده سيستم ضد قفل سوپاپ القايي..

شکل 2-6: چگونگي پيوسته شدن روش فضا حالت با يك فلوچارت معمولي ميكروكنترلر.

 

 مقدمه

 

سيستم كنترل موتور الكترونيكي شامل دستگاههاي دريافت كننده ايست كه به طور مداوم موقعيت هاي كاري موتور را ارزيابي مي كنند، يك واحد كنترل الكترونيكي{است} كه جداول داده ها و محاسبات كاربردي در ورودي دريافت كننده  حسگر را ارزيابي مي كند و خروجي را براي دستگاههاي راه انداز معين مي كند.

اين دستگاههاي راه انداز توسط Ecu فرمان مي گيرند تا در پاسخ به ورودي حسگر، عملي را انجام دهند.

هدف استفاده از يك سيستم كنترل موتور الكترونيكي اين است كه موارد زير تامين شود: دقت مورد نياز و سازگاري به منظور كمتر كردن آلودگي خروجي و كم كردن مصرف سوخت، بهينه كردن قابليت حركت براي همه موقعيت هاي كاري، كم كردن آلودگي تبخيري، و تشخيص دادن سيستم وقتي كه بد عمل مي كند.

براي اينكه در سيستم كنترل، اين اهداف را شاهد باشيم، يك مدت زمان توسعه شايان توجهي براي هر موتور وكارايي وسيله نقليه مورد نياز است. مقدار قابل توجهي از توسعه براي يك موتور نصب شده روي دينامومتر، تحت موقعيت هاي كنترل شده، مصرف شود. اطلاعات جمع آوري شده براي توسعه جداول داده هاي Ecu مفيد است. مقدار قابل توجهي از تلاش هاي توسعه هم لازم است كه در يك موتور نصب شده در وسيله نقليه انجام شود.

وبالاخره، تعيين كردن رخ دادهاي جداول داده ها در طول تست وسيله نقليه لازم است.

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...