سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه آيين نامه ايمني تأسيسات الكتريكي با اتصال به زمين و اهداف آن، مهندسی برق

عنوان پروژه: پایان نامه آيين نامه ايمني تأسيسات الكتريكي با اتصال به زمين و اهداف آن، مهندسی برق

رشته: مهندسی برق،پروژه تحقيقاتي دوره كارشناسي

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 80

فهرست

فصل اول :‌ ۲
تعاریف ۲
بخش اول :‌کلیات ۲
فصل دوم : ۷
فصل سوم: ۱۱
زمین کردن ۱۱
اساس زمین کردن : ۱۱
اتصال زمین : ۱۱
فصل چهارم : نرم ها و استانداردها ۱۴
فصل پنجم : احداث چاه زمین ۱۵
ایجاد نقطه زمین و چاه های اتصال زمین : ۱۵
احداث چاه زمین ۱۶
اتصالهای زمین به صفحه مسی ممکن است به یکی از دو روش زیر انجام شود: ۱۷
فصل ششم :زمین در سیستم TI , TT, TN 23
انواع سیستم های توزیع نیروی برق ۲۳
به طور کلی سه نوع سیستم توزیع نیرو به شرح زیر معمول است : ۲۳
سیستم TN-S: 25
سیستم TN-C: 25
سیستم TN-C-S : 25
شکل : انواع مختلف سیم TN 26
فصل هفتم : مقاومت مخصوص زمین ۳۱
۷-۱-به وجود آوردن مقاومت زمین مجاز ۳۱
۷-۱-۱- مقاومت زمین حفاظتی برای تأسیسات بزرگتر از ۱kv 31
در این رابطه : ۳۲
۷-۱-۳- زمین کردن تأسیسات همسطح کننده ها ۳۳
۷-۱-۴- مقاومت زمین بدنه ( RA) در سیستم TT 34
۷-۱-۵-مقاومت زمین حفاظتی (‌بدنه ) RA در سیستم IT 36
جریان کاپاسیتیو: ۳۷
فصل هشتم: انواع زمین کننده ها ۳۸
فصل نهم :تعیین و انتحاب میل زمین ۴۶
۹-۱- نوع فلز میل زمین : ۴۶
فولاد روی اندود : ۴۶
۹-۲- حداقل ابعاد میل زمین ۴۶
سیم طنابی فولادی با پوشش سربی: ۴۹
فولاد با روکش مسی و فولاد مس اندود شده با روش الکترولیتی : ۵۰
۹-۴- روش حفاظت در مقابل خورندگی : ۵۲
فصل دهم :تعیین ابعاد و مشخصات سیم زمین ۵۵
جریان اتصال زمین – زمان قطع – حداقل مقطع سیم : ۵۵
فصل یازدهم : مشخصات وانتخاب سیم زمین ۶۲
فصل دوازدهم :زمین کردن در تأسیسات الکتریکی ۶۶
زمین الکتریکی و زمین حفاظتی در تأسیسات فشار قوی : ۶۶
۱۲-۳-ارتباط زمین ها در تأسیسات فشار قوی و ضعیف ۷۰

فصل اول :‌
تعاريف
آيين نامه ايمني تأسيسات الكتريكي با اتصال به زمين
بخش اول :‌كليات
1- هدف ، ايجاد محيط ايمن از نظر برق گرفتگي با توجه به مقررات ودستور العمل هاي اين آيين نامه مي باشد
2- دامنه كاربرد – اين آيين نامه براي اجرا در كليه كارگاه ها مشمول قانون كار كه ولتاژ نامي مؤثر سيستم هاي برقي آنها حداكثر 1000 ولت جريان متناوب مي باشد تدوين گرديده است .
3- حداكثر مقاومت اتصال زمين مجاز براي هر سيستم حفاظتي ( دو اهم ) بر مبناي ولتاژ فاز 380 ولت تعيين گرديده و همين مقدار براي مدارهاي با ولتاژ فاز حداكثر 1000 ولت نياز قابل قبول است چنانچه در موارد و تحت شرايط خاصي كه ايجاد اتصال زمين مؤثر با مقاومت كل سيستم ( دو اهم ) امكان پذير نباشد بايد مجوز لازم در اين مورد ازوزارت كار اخذ گردد.
4- رعايت كليه مقررات اين آيين نامه الزامي بوده و عدم اجراي موارد پيش بيني شده يا انجام نيمه كاره آنها سبب بي اثر شدن و در نتيجه كل سيستم ايمني مربوطه خواهد گرديد.
بخش دوم – تعاريف
واژه هاي به كار رفته در اين آيين نامه به شرح زير تعريف مي گردد:
1- تجهيزات الكتريكي – مصالح و تجهيزاتي كه براي توليد ، تبديل و يا مصرف انرژي الكتريكي به كار مي روند از قبيل مولدها ، موتورهاي برق ، ترانسفورماتورها ، دستگاه هاي برقي ، دستگاه هاي اندازه گيري ، وسايل حفاظتي و مصالح الكتريكي .
2- تأسيسات الكتريكي – هر نوع تركيبي از وسايل و مصالح به هم پيوسته الكتريكي در محل يا فضاي معين
3- مدار الكتريكي ( مدار ) تركيبي از وسايل و واسطه ها كه جريان الكتريكي مي تواند از آنها عبور نمايد .
4- قسمت برقدار – هر سيم يا هادي كه در شرايط عادي تحت ولتاژ الكتريكي باشد
5- بدنه هادي – قسمتي كه به سادگي در دسترس بوده و در حالت عادي برقدار نمي باشد ولي ممكن است در اثر بروز نقصي در دستگاه برقدار شود .
6- قسمت هاي بيگانه – هادي زمين شده يا قسمت هادي كه جزئي از تأسيسات الكتريكي را تشكيل نداده باشد ( نظير اسكلت فلزي ساختمان ها ، لوله هاي فلزي ، گاز ، آب و حرارت مركزي و غيره )
7- هادي حفاظتي – هادي هايي كه از آن در اقدامات حفاظتي در برابر برق گرفتگي هنگام بروز اتصالي استفاده شده و بدنه هاي هادي را به قسمت هاي زير وصل مي نمايد :
– بدنه هاي هادي ديگر
– قسمت هاي هادي بيگانه
– الكترود زمين برق دار زمين شده
8- هادي خنثي – هادي اي كه به نقطه خنثي وصل بوده و به منظورانتقال انرژي الكتريكي از آن استفاده مي شود
9- الكترود زمين – يك يا چند قطعه هادي كه به منظور برقراري ارتباط الكتريكي سيستم يا جرم كلي زمين ، در خاك مدفون شده باشد .
10- الكترودهاي زمين مستقل از نظر الكتريكي – الكترودهايي هستند كه فواصل آنها از يكديگر به قدري است كه در صورت عبور حداكثر جريان ممكن از آنها ولتاژ الكترودهاي ديگر به مقدار قابل ملاحظه اي تحت تأثير قرار نگيرند .
11- مقادير اسمي ( جريان ، توان ، سطح مقطع ..)
الف ) درمورد ابعاد و ديگر مشخصات مكانيكي ، مقدار اسمي مشخص كننده كميت معيني در حدود رواداريهاي تعيين شده مي باشد .
ب) در مورد كميت هايي نظير توان جريان ولتاژ و غيره كه مقدار واقعي آنها بستگي به عوامل ديگري مانند تغييرات در مصرف افت ولتاژ و غيره دارد ، مقدار اسمي كميتي است كه در اثر آن دما و تنش هاي مكانيكي يا الكترومغناطيسي در دستگاه مولد موتور يا وسايل مصرف كننده ديگر در شرايط متعارفي محيط كار از مقادير مجاز مربوطه تجاوز نخواهد نمود.
12- جريان اتصال كوتاه – اضافه جرياني است كه در اثر متصل شدن دو نقطه با پتانسيل هاي مختلف در موقع كار عادي از طريق امپدانسي بسيار كوچك بوجود آمده باشد .
13- جريان اتصالي – جرياني است كه به زمين جاري مي شود .
14- جريان اتصالي به زمين – جريان اتصالي است كه به زمين جاري مي شود
15- جريان احتمالي اتصال كوتاه – جرياني است كه احتمال بروز آن در اثر اتصال كوتاه در يك نقطه يا روي ترمينال هاي سيستم ياتأسيسات مورد نظر وجود دارد .
16- جريان برق گرفتگي (‌جرياني كه از نظر پاتوفيزيولوي خطرناك است )
جرياني است كه از بدن انسان و حيوانات عبور نموده و مقدار آن ( با در نظر گرفتن هارمونيكها و زمان تأثير ) به قدري باشد كه آسيب بوجود آورد
17- تجهيزات يا وسايل حفاظتي – تجهيزات و وسائلي است كه هدف اوليه آنها قطع جريان مدار در صورت بروز اضافه جريان يا اتصال كوتاه يا اختلال در سيستم ايمني آن مي باشد (‌مانند انواع فيوزها ، كليدهاي خودكار ، كليدهاي جريان تفاضلي و غيره )
18- ولتاژ تماس – ولتاژي كه بين قطعاتي كه در آن در دسترس باشند بوجود آيد
19- قطعاتي كه در آن واحد در دسترس مي باشند هادي ها با بدنه هاي هادي كه در آن واحد توسط يك شخص قابل لمس باشد ، قسمت هاي برقدار بدنه هاي هادي ، بيگانه ، هادي هاي حفاظتي و الكترودهاي زمين قطعاتي هستند كه در آن واحد ممكن است در دسترس نباشد .
20- دسترس – منطقه ايست كه حدود آن از محل فعاليت عادي افراد قابل لمس باشد.
21-مقاومت سيستم اتصال زمين مقاومت معادلي است از مقاومت الكترود زمين و مقاومت هادي هاي اتصال زمين نسبت به جرم كلي زمين
شكل

فصل دوم :
كليات
سيستم توزيع نيرو و اتصال زمين مورد استفاده عموماً‌ سيستم TN از نوع TN-C-S و يا در صورت لزوم TN-S خواهد بود .
به منظور ايجاد ايمني و حفاظت لازم در برابر برق گرفتگي براي افراد و كاركناني كه از وسايل ،‌ابزارها و دستگاه هاي برقي استفاده مي كنند و همچنين كار صحيح سيستم تأسيسات برقي ، اقدامات زير بايد انجام شود .
الف ) نقطة‌نول سيم پيچ مولدهاي برق در نيروگاه هاي برق و همچنين نقطه نول سيم پيچ ترانسفورماتور در پستهاي برق و سيم نول شبكه خطوط هوايي در ابتدا و انتهاي خطوط به طول تا 200 متر و در خطوطي به طول بيش از 200 متر علاوه بر ابتدا و انتهاي خط در هر فاصله 200 متري ، نول خطوط مذكور بايد به الكترود سيستم اتصال زمين مربوط متصل شود . اين سيستم به طور كلي اتصال زمين سيستم ناميده مي شود.
ب) بدنه يا محفظه فلزي كليه وسايل ، ابزارها ، دستگاه ها ، ماشين آلات و تابلوهاي برقي وهمچنين اسلكت و اجزاي فلزي داخلي هريك ، كه حامل جريان برق نمي باشد، بايد به سيستم اتصال زمين ساختمان مربوط متصل شود اين سيستم به طور كلي اتصال زمين وسايل (حفاظتي )‌ناميده مي شود .

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...