no-img
شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه

پایان نامه آيين نامه ايمني تأسيسات الكتريكي با اتصال به زمين و اهداف آن، مهندسی برق | شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه


شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

ZIP
پایان نامه آیین نامه ایمنی تأسیسات الکتریکی با اتصال به زمین و اهداف آن، مهندسی برق
zip
ژوئن 13, 2016
۳,۰۰۰ تومان
0 فروش
۳,۰۰۰ تومان – خرید

پایان نامه آیین نامه ایمنی تأسیسات الکتریکی با اتصال به زمین و اهداف آن، مهندسی برق


عنوان پروژه: پایان نامه آیین نامه ایمنی تأسیسات الکتریکی با اتصال به زمین و اهداف آن، مهندسی برق

رشته: مهندسی برق،پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۸۰

فهرست

فصل اول :‌ ۲
تعاریف ۲
بخش اول :‌کلیات ۲
فصل دوم : ۷
فصل سوم: ۱۱
زمین کردن ۱۱
اساس زمین کردن : ۱۱
اتصال زمین : ۱۱
فصل چهارم : نرم ها و استانداردها ۱۴
فصل پنجم : احداث چاه زمین ۱۵
ایجاد نقطه زمین و چاه های اتصال زمین : ۱۵
احداث چاه زمین ۱۶
اتصالهای زمین به صفحه مسی ممکن است به یکی از دو روش زیر انجام شود: ۱۷
فصل ششم :زمین در سیستم TI , TT, TN 23
انواع سیستم های توزیع نیروی برق ۲۳
به طور کلی سه نوع سیستم توزیع نیرو به شرح زیر معمول است : ۲۳
سیستم TN-S: 25
سیستم TN-C: 25
سیستم TN-C-S : 25
شکل : انواع مختلف سیم TN 26
فصل هفتم : مقاومت مخصوص زمین ۳۱
۷-۱-به وجود آوردن مقاومت زمین مجاز ۳۱
۷-۱-۱- مقاومت زمین حفاظتی برای تأسیسات بزرگتر از ۱kv 31
در این رابطه : ۳۲
۷-۱-۳- زمین کردن تأسیسات همسطح کننده ها ۳۳
۷-۱-۴- مقاومت زمین بدنه ( RA) در سیستم TT 34
۷-۱-۵-مقاومت زمین حفاظتی (‌بدنه ) RA در سیستم IT 36
جریان کاپاسیتیو: ۳۷
فصل هشتم: انواع زمین کننده ها ۳۸
فصل نهم :تعیین و انتحاب میل زمین ۴۶
۹-۱- نوع فلز میل زمین : ۴۶
فولاد روی اندود : ۴۶
۹-۲- حداقل ابعاد میل زمین ۴۶
سیم طنابی فولادی با پوشش سربی: ۴۹
فولاد با روکش مسی و فولاد مس اندود شده با روش الکترولیتی : ۵۰
۹-۴- روش حفاظت در مقابل خورندگی : ۵۲
فصل دهم :تعیین ابعاد و مشخصات سیم زمین ۵۵
جریان اتصال زمین – زمان قطع – حداقل مقطع سیم : ۵۵
فصل یازدهم : مشخصات وانتخاب سیم زمین ۶۲
فصل دوازدهم :زمین کردن در تأسیسات الکتریکی ۶۶
زمین الکتریکی و زمین حفاظتی در تأسیسات فشار قوی : ۶۶
۱۲-۳-ارتباط زمین ها در تأسیسات فشار قوی و ضعیف ۷۰

فصل اول :‌
تعاریف
آیین نامه ایمنی تأسیسات الکتریکی با اتصال به زمین
بخش اول :‌کلیات
۱- هدف ، ایجاد محیط ایمن از نظر برق گرفتگی با توجه به مقررات ودستور العمل های این آیین نامه می باشد
۲- دامنه کاربرد – این آیین نامه برای اجرا در کلیه کارگاه ها مشمول قانون کار که ولتاژ نامی مؤثر سیستم های برقی آنها حداکثر ۱۰۰۰ ولت جریان متناوب می باشد تدوین گردیده است .
۳- حداکثر مقاومت اتصال زمین مجاز برای هر سیستم حفاظتی ( دو اهم ) بر مبنای ولتاژ فاز ۳۸۰ ولت تعیین گردیده و همین مقدار برای مدارهای با ولتاژ فاز حداکثر ۱۰۰۰ ولت نیاز قابل قبول است چنانچه در موارد و تحت شرایط خاصی که ایجاد اتصال زمین مؤثر با مقاومت کل سیستم ( دو اهم ) امکان پذیر نباشد باید مجوز لازم در این مورد ازوزارت کار اخذ گردد.
۴- رعایت کلیه مقررات این آیین نامه الزامی بوده و عدم اجرای موارد پیش بینی شده یا انجام نیمه کاره آنها سبب بی اثر شدن و در نتیجه کل سیستم ایمنی مربوطه خواهد گردید.
بخش دوم – تعاریف
واژه های به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر تعریف می گردد:
۱- تجهیزات الکتریکی – مصالح و تجهیزاتی که برای تولید ، تبدیل و یا مصرف انرژی الکتریکی به کار می روند از قبیل مولدها ، موتورهای برق ، ترانسفورماتورها ، دستگاه های برقی ، دستگاه های اندازه گیری ، وسایل حفاظتی و مصالح الکتریکی .
۲- تأسیسات الکتریکی – هر نوع ترکیبی از وسایل و مصالح به هم پیوسته الکتریکی در محل یا فضای معین
۳- مدار الکتریکی ( مدار ) ترکیبی از وسایل و واسطه ها که جریان الکتریکی می تواند از آنها عبور نماید .
۴- قسمت برقدار – هر سیم یا هادی که در شرایط عادی تحت ولتاژ الکتریکی باشد
۵- بدنه هادی – قسمتی که به سادگی در دسترس بوده و در حالت عادی برقدار نمی باشد ولی ممکن است در اثر بروز نقصی در دستگاه برقدار شود .
۶- قسمت های بیگانه – هادی زمین شده یا قسمت هادی که جزئی از تأسیسات الکتریکی را تشکیل نداده باشد ( نظیر اسکلت فلزی ساختمان ها ، لوله های فلزی ، گاز ، آب و حرارت مرکزی و غیره )
۷- هادی حفاظتی – هادی هایی که از آن در اقدامات حفاظتی در برابر برق گرفتگی هنگام بروز اتصالی استفاده شده و بدنه های هادی را به قسمت های زیر وصل می نماید :
– بدنه های هادی دیگر
– قسمت های هادی بیگانه
– الکترود زمین برق دار زمین شده
۸- هادی خنثی – هادی ای که به نقطه خنثی وصل بوده و به منظورانتقال انرژی الکتریکی از آن استفاده می شود
۹- الکترود زمین – یک یا چند قطعه هادی که به منظور برقراری ارتباط الکتریکی سیستم یا جرم کلی زمین ، در خاک مدفون شده باشد .
۱۰- الکترودهای زمین مستقل از نظر الکتریکی – الکترودهایی هستند که فواصل آنها از یکدیگر به قدری است که در صورت عبور حداکثر جریان ممکن از آنها ولتاژ الکترودهای دیگر به مقدار قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار نگیرند .
۱۱- مقادیر اسمی ( جریان ، توان ، سطح مقطع ..)
الف ) درمورد ابعاد و دیگر مشخصات مکانیکی ، مقدار اسمی مشخص کننده کمیت معینی در حدود رواداریهای تعیین شده می باشد .
ب) در مورد کمیت هایی نظیر توان جریان ولتاژ و غیره که مقدار واقعی آنها بستگی به عوامل دیگری مانند تغییرات در مصرف افت ولتاژ و غیره دارد ، مقدار اسمی کمیتی است که در اثر آن دما و تنش های مکانیکی یا الکترومغناطیسی در دستگاه مولد موتور یا وسایل مصرف کننده دیگر در شرایط متعارفی محیط کار از مقادیر مجاز مربوطه تجاوز نخواهد نمود.
۱۲- جریان اتصال کوتاه – اضافه جریانی است که در اثر متصل شدن دو نقطه با پتانسیل های مختلف در موقع کار عادی از طریق امپدانسی بسیار کوچک بوجود آمده باشد .
۱۳- جریان اتصالی – جریانی است که به زمین جاری می شود .
۱۴- جریان اتصالی به زمین – جریان اتصالی است که به زمین جاری می شود
۱۵- جریان احتمالی اتصال کوتاه – جریانی است که احتمال بروز آن در اثر اتصال کوتاه در یک نقطه یا روی ترمینال های سیستم یاتأسیسات مورد نظر وجود دارد .
۱۶- جریان برق گرفتگی (‌جریانی که از نظر پاتوفیزیولوی خطرناک است )
جریانی است که از بدن انسان و حیوانات عبور نموده و مقدار آن ( با در نظر گرفتن هارمونیکها و زمان تأثیر ) به قدری باشد که آسیب بوجود آورد
۱۷- تجهیزات یا وسایل حفاظتی – تجهیزات و وسائلی است که هدف اولیه آنها قطع جریان مدار در صورت بروز اضافه جریان یا اتصال کوتاه یا اختلال در سیستم ایمنی آن می باشد (‌مانند انواع فیوزها ، کلیدهای خودکار ، کلیدهای جریان تفاضلی و غیره )
۱۸- ولتاژ تماس – ولتاژی که بین قطعاتی که در آن در دسترس باشند بوجود آید
۱۹- قطعاتی که در آن واحد در دسترس می باشند هادی ها با بدنه های هادی که در آن واحد توسط یک شخص قابل لمس باشد ، قسمت های برقدار بدنه های هادی ، بیگانه ، هادی های حفاظتی و الکترودهای زمین قطعاتی هستند که در آن واحد ممکن است در دسترس نباشد .
۲۰- دسترس – منطقه ایست که حدود آن از محل فعالیت عادی افراد قابل لمس باشد.
۲۱-مقاومت سیستم اتصال زمین مقاومت معادلی است از مقاومت الکترود زمین و مقاومت هادی های اتصال زمین نسبت به جرم کلی زمین
شکل

فصل دوم :
کلیات
سیستم توزیع نیرو و اتصال زمین مورد استفاده عموماً‌ سیستم TN از نوع TN-C-S و یا در صورت لزوم TN-S خواهد بود .
به منظور ایجاد ایمنی و حفاظت لازم در برابر برق گرفتگی برای افراد و کارکنانی که از وسایل ،‌ابزارها و دستگاه های برقی استفاده می کنند و همچنین کار صحیح سیستم تأسیسات برقی ، اقدامات زیر باید انجام شود .
الف ) نقطه‌نول سیم پیچ مولدهای برق در نیروگاه های برق و همچنین نقطه نول سیم پیچ ترانسفورماتور در پستهای برق و سیم نول شبکه خطوط هوایی در ابتدا و انتهای خطوط به طول تا ۲۰۰ متر و در خطوطی به طول بیش از ۲۰۰ متر علاوه بر ابتدا و انتهای خط در هر فاصله ۲۰۰ متری ، نول خطوط مذکور باید به الکترود سیستم اتصال زمین مربوط متصل شود . این سیستم به طور کلی اتصال زمین سیستم نامیده می شود.
ب) بدنه یا محفظه فلزی کلیه وسایل ، ابزارها ، دستگاه ها ، ماشین آلات و تابلوهای برقی وهمچنین اسلکت و اجزای فلزی داخلی هریک ، که حامل جریان برق نمی باشد، باید به سیستم اتصال زمین ساختمان مربوط متصل شود این سیستم به طور کلی اتصال زمین وسایل (حفاظتی )‌نامیده می شود .موضوعات :
مهندسی برق
ads

درباره نویسنده

admin 785 نوشته در شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Secured By miniOrange