سایت در حال بارگذاری است ...

نمودار ER بیمارستان با پایگاه داده Sql Server و مستندات کامل

موضوع پروژه: نمودار ER بیمارستان با پایگاه داده Sql Server و مستندات کامل 

همراه با فایل ER و مستندات کامل در 86 صفحه

Entity Relationship Diagram-ٍER

bb
فهرست مطالب ثبت شده دراین پروژه:

1- نمودارمراحل احداث بیمارستان
2- تاریخچه بیمارستان4
3-دلیل وجودی سیستم بیمارستان
4- تشکیلات داخلی سازمان
5- تعریف سازمان بیمارستان
6- بيمارستان شهرستان
7- امكانات سيستم
8- بخش ها وقسمت هابهمراه وظایف آنها
9-چارت سازمانی بیمارستان که برای ثبت اطلاعات بکارمی رود
10- لیست کارهایی که درسیستم ثبت می شودبراساس چارت
11- چارت کلی سازمان بهمراه وظایف هرقسمت
12-لیست فرآیندها بهمراه توضیح آنها
13- ERسیستم بیمارستان
14- توضيح موجود يت هاود لیل قراردادن آنها
15- روابط موجوددربین انواع موجودیت ها وشرح نحوه انتقال کلیدها بین جدولها
16- شرح تک تک صفت هاي موجوددرER
17- جداول درپایگاه داده بهمراه نام موجودیت هادرER
18- توضيح هركدام از جدولها به وسيله دياگرام درSQL SERVER
19- دياگرام جدول هاي پايگاه داده باروابط بين آنها
20- ليست گزارشا

bb

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...