سایت در حال بارگذاری است ...

ميزان مهارتهاي مديريتي (انساني، ادراكي و فني) مديران دوره متوسطه شهرستانهاي استان تهران ،مدیریت

عنوان: ميزان مهارتهاي مديريتي (انساني، ادراكي و فني) مديران دوره متوسطه شهرستانهاي استان تهران ،مدیریت

رشته:  مدیریت آموزشی

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 15

بيان مساله
مديريت آموزش از دشوارترين و حساس ترين نوع مديريت در سازمانهاي عمومي و دولتي مي باشد. در سازمانهاي آموزش و پرورش به لحاظ نوع فعاليت، روشهاي اجرا و اهداف پيچيده آن، مديريت و رهبري آموزشي جايگاه ويژه اي به خود اختصاص داده است. افزون بر اهميت فوق، شرايط پيچيده نظام آموزش متوسطه لزوم توجه به تواناييهاي فكري و ذهني و مهارتهاي مديران واحدهاي آموزشي را بيش از پيش آشكار مي سازد.
مديريت آموزشي در نظام آموزش متوسطه مركز ثقل فعاليتها قرار گرفته و به عنوان منبع انرژي رواني شرايط مساعد انگيزش را براي كادر تعليماتي و فراگيران هموار مي‌سازد. از طرف ديگر توسعه و پيدايش بخشهاي جديد در واحدهاي آموزشي بطور عرضي باعث گسترش سازمان مدارس شده و هماهنگي عوامل انساني و مادي را دشوارتر مي نمايد. با توجه به موارد فوق مديران واحدهاي آموزشي ضمن دارا بودن شرايط اختصاصي از قبيل مدرك و رشته تحصيلي متناسب، تجربه آموزشي، تاهل و… بايد از مهارتهاي فني، انساني و ادراكي لازم نيز برخوردار باشند. (محمدلو 1378، ص65)
بررسيهايي كه در سالهاي اخير درباره ناكامي هاي سازمانها و موسسات اجتماعي انجام گرفته است نشان مي دهد كه درصد بالايي از شكست ها، پيامد مديريت نالايق و ناآزموده بوده است، مديراني كه تواناييها و مهارتهاي لازم را نداشته اند.
اين ناكامي ها توجه بسياري از انديشمندان علوم مديريت را به خود جلب كرده و موجب گرديده است كه تحقيقات بسياري در اين زمينه انجام گيرد تا جايي كه تئوريهاي فراواني در زمينه سبك و سلوك و مهارتهاي مديريت به منصه ظهور برسد. از شواهد موجود مي توان به نتايج پايان نامه بررسي و تعيين نيازهاي آموزش مديران مدارس متوسطه اشاره كرد كه در آن مديران در اكثر زمينه هايي كه بايد مهارتها و دانشهاي لازم را داشته باشند اعلام نياز به آموزش نموده اند. (مرادي، 1373)
همچنين يكي از صاحب نظران در كتاب خود درباره ضعف مهارتي مديران و معلمان اين چنين بيان مي كند: مدارس ما، متاسفانه هنوز به شيوه هايي كه در نيم قرن گذشته شكست آفرين بوده اند اداره مي شود.

اهميت و ضرورت پژوهش:
امروزه مديريت و رهبري آموزشي جايگاهي علمي- تخصصي در جهان پيدا نموده است مطالعات حاكي از آن است كه عمده پيشرفت هاي نظام آموزشي در جهان با عنايت به اين موضوع تحقق يافته است در حاليكه در نظام آموزشي ايران شان علمي مديريت و رهبري آموزشي همچنان اندك است و عملاً از ظرفيت اين قلمرو علمي براي حل مسايل آموزشي استفاده چنداني به عمل نمي آيد ضعف كارايي و اثربخشي در فعاليتها، تسلط كاركرد مديريت آموزشي به جاي رهبري آموزشي و تكيه بر سبك‌هاي ساختاري و آمرانه به عنوان ضعف هاي مطرح شده در بخش مديرت آموزش و پرورش عمدتاً وابسته به اين مساله است كه مديران از تخصص و مهارت لازم برخوردار نيستند. (سلسبيلي و ديگران، 1382، ص 73)
علاوه بر اين با گذشت زمان و مطابق با تغييرات و تحولات سيستم هاي اجتماعي و بروز پيچيدگي در سازمانها، اداره آنها نيازمند دانش و معلومات و مهارت هاي جديدي است به طوري كه به مرور اداره كنندگان آن مي بايستي از بينش، ژرف انديشي و مهارت خاصي برخوردار شوند. (بابارضا، 1377، ص 162)
بنابراين نقش پر اهميت مديريت در اداره سازمان و تحقق اهداف آن، سبب مي شود كه سطح دانش و مهارتهاي مدير در عمليات سازمان مطمح نظر باشد. به منظور افزايش كارايي و عملكرد مديران و بهسازي مديريت سازمانهاي آموزشي، منطقي است كه به ميزان مهارت مديران و آموزش آنان توجه بيشتري شود. (ابطحي، 1373، ص19)
نتايج مطالعات و تحقيقات متعددي كه ساليان گذشته در زمينه مديريت آموزشي انجام گرفته نمايانگر اين امر است كه كيفيت آموزش و پرورش در مدرسه، ارتباط مستقيم با مهارتها و آموزش مديران دارد و مداس ممتاز همواره از طريق مديراني با قدرت رهبري قوي هدايت مي شوند. بدين ترتيب، يكي از راههاي بهبود كيفيت آموزش و پرورش در مدرسه، تقويت مهارتهاي رهبري مديران مدارس است. (بازرگان، 1373، ص 12)

اهداف پژوهش
هدف كلي:
در اين پژوهش هدف كلي مطالعه ميزان مهارتهاي مديريتي (فني، انساني، ادراكي) مديران و ارائه رهنمودهاي عملي جهت بهبود وضعيت مديران مدارس متوسطه شهرستانهاي استان تهران مي باشد. براي بررسي اين هدف، اهداف جزئي زير بيان شده است.
اهداف جزئي:
1- مطالعه ميزان مهارت مديران مدارس متوسطه در زمينه مهارتهاي انساني.
2- مطالعه ميزان مهارت مديران مدارس متوسطه در زمينه مهارتهاي ادراكي.
3- مطالعه ميزان مهارت مديران مدارس متوسطه در زمينه مهارتهاي فني.
4- تعيين اينكه مديران مدارس متوسطه از كداميك از مهارتهاي سه گانه كمتر برخوردارند.
سوالات پژوهشي
سوال كلي پژوهش:
تا چه اندازه مديران مدارس متوسطه شهرستانهاي استانتهران از مهارتهاي مديريتي برخوردارند؟
مسئله تحقيق در مطالعات كمي و كيفي مي تواند به صورت سوال بيان شود. از آنجا كه شكل سوالي بيان مسئله غالباً مرجع است. (سرمد و ديگران، 1376،ص34)
به اين علت در اين پژوهش از سوالات پژوهشي استفاده شده است. سوالات زير در جهت پاسخگويي به سوال كلي طرح گرديده است.
1- تا چه اندازه مديران مدارس متوسطه از مهارتهاي انساني برخوردارند؟
2- تا چه اندازه مديران مدارس متوسطه از مهارتهاي ادراكي برخوردارند؟
3- تا چه اندازه مديران مدارس متوسطه از مهارتهاي فني برخوردارند؟
4- مديران مدارس متوسطه از كداميك از مهارتهاي سه گانه كمتر برخوردارند؟

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...