سایت در حال بارگذاری است ...

مديريت در نظام آموزش، مدیریت

عنوان:دانلود مقاله مديريت در نظام آموزش، مدیریت

رشته:  مدیریت آموزش

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 65

 

مقدمه: ۲

بیان مسئله: ۵

اهمیت و ضرورت مسئله تحقیق: ۶

فرضیه های تحقیق : ۹

تعزیف مفاهیم و واژه گان : ۱۰

مدیریت کار مدار: ۱۱

خلاصه روش اجرای تحقیق: ۱۲

نوع تحقیق: ۱۲

خلاصه روش انجام تحقیق : ۱۳

جامعه و نمونه آماری مورد پژوهش : ۱۴

ابزار گرد آوری اطلاعات: ۱۵

روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها : ۱۶

فصل دوم. ۱۷

ادبیات تحقیق.. ۱۷

بخش اول : ۱۸

بررسی و پیشینه پژوهش حاضر: ۱۸

بخش دوم : ۲۲

پیشینه مدیریت آموزشی: ۲۲

تعریف مدیریت آموزشی : ۲۵

وظایف مدیریت آموزشی : ۲۷

ضرورت توجه به مدیریت آموزشی : ۳۱

عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان : ۳۳

بخش سوم : ۳۸

سبکهای مدیریت… ۳۸

سبکهای مدیریتی هرسی و بلانچارد : ۴۰

سبکهای مدیریت رالف ورایت ورونالدلیپیت: ۴۶

سبکهای مدیریت کنتزواودائل: ۵۰

سبکهای مدیریت مطالعات میشیگان Michigan.. 51

سبکهای مدیریت مگ گریگور. ۵۲

سبکهای مدیریت تانن بام واشمیت… ۵۴

 

مقدمه

امروزه اهمیت فرایند مدیریت بر کسی پوشیده نیست.((کشورهای صنعتی پیشرفتـه ازدهها سال قبل به این مقوله توجه داشته اند و عملا“ توسـعه خویـش را مدیـون بهبود شیوه های مدیریت میدانند)) (محمدرشـیدی،جایگاه برنامه ریزی آموزشی درفراگردمدیریت،مدیریت دولتی،۲۳،دوره جدید،۳۳،۱۳۷۲ )در حالیکه کشورهای درحال توسـعه هنوز در گیر مسایل و مشکلاتی از قبیل فقر، رشد نرخ جمعیت ،نرخ بالای بیکاری،تورم افسارگسیخته،اتلاف سرمایه های گرانبهای انسانی و مادی و…هستند که سیستم مدیریت بخصوص نظام آموزشی این کشورها از حل آن ناتـوان است.به عنوان مثال:خسارات اقتصادی ناشی از شکست تحصیلی دانش آموزان در مدارس ایران در فاصله سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۱ مبلغ ۳۹۴ میلیارد ریال بوده است .

بیان مسئله:

در زمـان بوجود آمدن علم مدیریـت تا کنون در زمینـه های بسـیاری بـخصوص مدیریت ، پژوهشهای متعددی در کشورهای پیشرفته انجام شده است . با مشخص شدن اثرات مثبت و منفـی آن در زمینه های تحقیقاتی ،پیشـنهادهایی کاربـردی در بهبود کیفی و کمی امر مدیریت ارائه گردیده است.

مدیریت کار مدار:

مدیران وظیفه مدار کسانی هسـتند که رضایـت اصلـی را از انجـام کاربه دست می آورند و عزت نفس خود را از دسـت یابی به هـدف حاصل میکننـد نـه از روابطشان با دیگران.(خلیلی شورینی ۱۳۷۳ ص۱۳۸)

خلاصه روش اجرای تحقیق:

نوع تحقیق:

نوع تحقیق توصیفی-استنباطی و کاربردی است ! این تحقیق شیوه های مدیریت ، مدیران آموزشی مدارس واسطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را بررسی و ارزیابی میکنند.

هدف عمده این تحقیق شناسایی سبک های موجودمدیران آموزشی جامعه آماری میباشد ،به تعبیردیگر شناسـایی سبـک های مدیریتی اسـت که در فرضیه های تحقـیق عنوان شده است و همچنین بررسی رابطه هر یک از سبکهای مورد نظر در جامعه

آماری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است .

ابزار گرد آوری اطلاعات:

وسیله گرد اوری اطلاعات علاوه بر مطالعات و بررسی ادبیات و مراجعه حضوری و استخراج داده های لازم از سایت رایانه ای منطقه ۱۵ شهر تهران ،یک پرسشنامه ۳۰ سؤالی محقق ساخته از پایان نامهکارشناسی ارشد دانشجو حسن نجاری که در رابطه با سبک مدیریت پژئهش نموده است انتخاب گردید این پرسشنامه با استفاده از طیف یا مقیاس لیکرت نگرش دبیران و کارکنان را در مورد سبک مدیریت مدیر می سنجد.

روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها :

در این پژو هش پس از اجرای آزمون بر روی گروه نمونه و گردآوری داده ها و پس از بررسی و انتخاب پرسشنامه ها ابتدا جوابهای پرسشنامه ها جهت تعیین سبکهای مدیریتی مدیران مدارس امتیاز بندی شده و میانگین های امتیازات سبکهای مدیریتی برای یکایک مدیران مدارس نمونه توسط کامپوتر محاسبه و سبک مدیریتی هر کدام از مدیران تعیین گردید.

بررسی و پیشینه پژوهش حاضر:

(( پژوهش امری گروهی است.هر مطالعه ضمن آنکه مبتنی بر مطالعات قبلی است،خود نیز مقدمه و پایه ای برای مزالعات بعدی است هر قدر ارتباطها و پیوندهای ممکن یک مطالعه با مطالعات قبلی و تئوریهای موجود بیشتر باشد ، اهمیت و سهم آن مطالعه در بسط دانش آدمی بیشتر خواهد بود.))

پیشینه مدیریت آموزشی:

نهضت مدیریت علمی واصولی که تبلیغ می کرد مدیریت آموزشی را متأثر ساخته و توجه اندیشمندان ومحققان آموزشی را به خود جلب نمود . هواداران مدیریت علمی در نظامهای آموزشی به کاربرد اصول آن همت گماشتند . آنها مدرسه را مشابه کارخانه تلقی می کردند که درآن دانش آموزان مانند مواد خام ،

باید در فرا گرد process آموزش و پرورش ، متناسب با کیفیت و مشخصات مورد انتظار جامعه تغییر و تحول پیدا کند.

تعریف مدیریت آموزشی :

(( مدیریت با تئجه به ارزشهای حاکم بر جوامع و زیر بنای اعتقادی وفلسفه اجتماعی آن تعریف می شود .))

( خدا مراد شیالی ،مدیریت مطلوب در آ.پ.،مدیریت در آ.پ شماره ۳ سال دوم ،ص۴۳، سال ۷۲ )

به زعم دکتر کمبل وایلز Wiles مدیریت و رهبری آموزشی دارای معانی و مفاهیم مختلفی است و هر کس بر حسب تجارب و احتیاجات ومقاصد خود برای آن مفهومی را در نظر می گیرد .

سبکهای مدیریت

مدیریت امری متغیر و فعال است و نسبت به زمان و مـکان حالت انعطـاف پذیری باید داشته باشد ،درک ، پیش بینی ، کنترل رفتار و تغییر نگرش ، مطالعه انگیزه های انسانی ، بررسی سبکها و روشهای مدیریتی ویژگیهای بارز امر مدیریت میباشد.

لذا در انتـخاب ، تربیت و بـکارگیری مدیـران ، خصوصا“ مـدیران آمـوزشی برای شرایط و موقعیتهای مختلف باید بررسی های جدی انجام گیرد .

سبکهای مدیریتی هرسی و بلانچارد :

در نظریه هرسی بلانچارد دو سبک کلی مدیریت یعنی سبک مدیریت کار مدار و سبک مدیریت رابطـه مـدار در قالب چهـار سبک کـه هر کـدام دارای ویژگیهـا و مشخصات خـاصی می باشد وجود دارد . به عبارت دیگر در این نظـریه به روابط رفتار رهـبری یعنی رفتـار کار مدار و رفتار رابطه مـدار توجه شده و از ادغـام آنها چهار سبک مدیریتی شکل می گیرد.

سبکهای مدیریت مطالعات میشیگان Michigan

مرکز تحقیقیقاتی دانشگاه میشیگان در مطالعات رهبری دسته هایی از صفات خاصی را که به نظر می رسید به یکدیگر وابسته باشند مشخص کرده و سپس آنها را به شاخص های اثر بخش ربط دادند. دانشگاه میشیگان مطالعات رهبری خود را در سازمان های صنعتی و بازرگانی نظیر شرکتهای بیمه ، واحدهای تولیدی،بانکها، بیمارستانها و سازمانهای دولتی انجام داد.

سبکهای مدیریت مگ گریگور

مگ گریگور دانشمند صاحب نام و معروف نئوکلاسیک دو سبک مدیریتی را در کتاب The human side of enterpri تحت عنوان تئوری X و تئوری V مطرح می کند وی در توصیف تئوری X می نویسد بر مبنای این تئوری در ورای هر عمل و تصمیم مدیریتی درباره طبیعت رفتار انسانی فرضهایی نهفته است که تعدادی از این فرضها قابل توجه است .

سبکهای مدیریت تانن بام واشمیت

یکی از اولین کوششهایی که برای تمیز قابل شدن بین سبکهای رهبری انجام شد از طریق پیوستار رفتار رهبری بود که توسط تانن و اشمیت ارائه شده بود .این دو صاحب نظر اعتقاد دارند مدیریت مؤثر بستگی به شخص مدیر ،زیر دستان ،موقعیت و شرایط سازمانی و نیز رابطه بین آنها دارد و سبک مدیریت باید مناسب با نوع کار ، نظام ارزشی ، فرهنگی و شرایط سازمانی باشد عوامل مذکور را به شرح زیر می توان توضیح داد:

(رابرت ترواناوجین نیوپورت، اصول مدیریت و رفتار سازمانی ، ترجمه عین ا… علا سال ۱۳۶۹ ص۲۷۹ )

 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...